5
Ãmâ tã ãzâ ãkó âtálé kậyı̣̂ Yésũ drí âgõzó rî tãsĩ. Nĩ nı̣̃ trá kĩꞌá nĩ rî, gólâ âꞌdô âgõꞌá íyî tã âjó ãkó, té õzõ ũgú gólâ ânĩ ꞌbá kírî ngá ûgũlı̣́ rî kâtí. Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ sĩ rî, õjílã âꞌdô rĩꞌá tã âtálé kĩ nĩ rî, “Ãmâ lâŋõ ãkó.” Nĩngá sĩ, kôrô lâŋõ ãmbá rî âꞌdô âꞌdéꞌá gólĩyî drı̣̃ı̣̂, õzõ ngá lâzê-lâzê âfí ꞌbá ꞌwãâ õkó ꞌẽ ꞌbá trá ãnyî mvá tı̣̃lı̣́ rî drí rî kâtí. Gólĩyî pá ngá kô ãlôwálâ tã õnjí ꞌdĩ ꞌásĩ.
Ãmâ krístõ ꞌbá nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, Kúmú Yésũ âꞌdô âgõꞌá ꞌwãâꞌwâ ĩtí. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, mã êdê ãmâ nyãányâ njãâ gólâ rî âgõ-âgõ tãsĩ. Ãmâ rĩꞌá ãmâ lı̣̃fı̣́ bê ngbậ. Ĩtí rî, tã õnjí âꞌdé kô ãmâ drı̣̃ı̣̂, tãlâ ãmâ âꞌdó kô rĩꞌá ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá. Ĩtí rî, mã ãâꞌdô kákárá lı̣́mú kâtí lı̣̃fı̣́ lõmbâ bê. Mã âꞌdô kô tã nı̣̃nı̣̃ ãkó õzõ õjílã drı̣̃ lâ yî âkólé âkô-âkô nyãsá límvó zẽlé rî ꞌbá yí kâtí. Õjílã rî ậꞌdú kõlé ngạ́cı̣̂ sĩ, gõꞌdá kpá ĩtí õjílã rî õdrá mvũlı̣́ rĩꞌá gólĩyî cĩlí rõô rî kpá ngạ́cı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ãꞌdô ĩtí rî, mã ꞌê tã õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ rî kô. Mã ãâꞌdô ró bê-rî õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá zãâ lı̣̃fı̣́ bê ngbậ tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé rî tẽlé rî ꞌbá yî ró. Mã ꞌbã ãmâ lôvó ãmâ vó ꞌásĩ, mã ꞌbã ró lı̣̃fı̣́ ãlô Ôvârí drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá mã gõ ró kpá rĩlí lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ rî tẽlé ĩꞌdî.
Ôvârí ꞌé õmbã íyíkâ kô âꞌdélé ãmâ drı̣̃ı̣̂. Gólâ lẽ ãmâ pãlé Kúmú Yésũ rî õdrã sĩ. 10 Õzõ ãmâ lı̣̃fı̣́ õmbâ trá ãmâ rú Yésũ drí âgõrẽ tú rî, mã âꞌdô rĩꞌá tãndí ró Yésũ rî gógó bê. Õzõ ãꞌdô kpálé õdrã ꞌî ãmâ drí sı̣́sı̣́ Yésũ drí âgõ ãkó rî, mã âꞌdô kpá zãâ rĩꞌá gólâ bê. Âꞌdô âꞌdóꞌá ĩtí, tãlâ ãmâ pã ꞌbá Yésũ drã trá ãmâ võ ꞌá. 11 Ĩtí rî, nĩ sõ mbârâkã ãnî ãzí-ãzí yî ꞌá. Gõꞌdá nĩ lôpê gólĩyî, tã Ôvârí rî ꞌbã ꞌbá ãyĩkõ ró rî ꞌẽlé. Ãnî rĩꞌá tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽꞌá ĩtí ngbãângbânõ.
Tã Póõlõ kâ lẽlé Tẽsãlõníkã lé ꞌbá drí ꞌẽlé rî
12 Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã lôꞌbã rúꞌbạ́ ãnî drí lậnjı̣̃ ꞌbãzó bê õjílã Ôvârí kâ ꞌbãlé rĩꞌá tã îmbálé, ãnî lôkílí, gõꞌdá kpá tã Ôvârí kâ ꞌẽ ꞌbá mbârâkã sĩ rî ꞌbá yî drí. 13 Nĩ ꞌbã gólĩyî lôvó kpá, tãlâ tã drílĩyî rĩꞌá ꞌẽlâ ĩyî rî sĩ. Nĩ rî tı̣̂ ôcî-ôcî ãkó ãlôwálâ. 14 Mã lôꞌbã rúꞌbạ́ ãnî drí tã nô ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî, nĩ âtî õjílã õvó ró rî ꞌbá yî, nĩ îcî gólĩyî âꞌdó ꞌbá ũrı̣̃ ró tã ꞌdíyî îzã-îzã kâ tãsĩ rî, nĩ ậmû drı̣́ gólĩyî tã lẽlẽ bê fínyáwá rî yî drí, nĩ ậtũ fĩî tã ányâ õjílã kâ drí sĩ. 15 Nĩ lôgõ tã õnjí kô õjílã tã õnjí ꞌẽ ꞌbá trá ãnî drí rî drí. Ãꞌdô kpálé ĩtí rî, nĩ lôndã tã tãndí ĩꞌdî ꞌẽlé ãnî vó ꞌásĩ, gõꞌdá kpá õjílã drí ndrĩ.
16 Nĩ âꞌdô ãyĩkõ ró ı̣̃tú vósĩ cé. 17 Nĩ rî zãâ rĩlí ãwó ngõlé Ôvârí drí ı̣̃tú kárá. 18 Tã ãzâ ꞌbá yî õꞌê rû kpálé rî, nĩ ꞌê ãwô-ĩtí ãmbá ĩꞌdî Ôvârí drí, tãlâ ãwô-ĩtí ꞌẽꞌẽ ꞌdî tã Ôvârí drí lẽlé ârílí gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ Krístõ ꞌá rî yî sı̣́lı̣́ sĩ rî ĩꞌdî. 19-20 Nĩ lôgâ õjílã kô õtírĩ rĩî ĩyî úlı̣́ âtálé õzõ tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ rî tí rî, tãlâ nĩ õzó tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî lôgá. 21 Nĩ ı̣̂sũ úlı̣́ õjílã rî ꞌdĩ drí rĩꞌá âtálâ ꞌdĩ ĩtõ lâ. Nĩ ârî tãndí ró úlı̣́ gólâ âꞌdó ꞌbá Ôvârí kâ ró rî, nĩ gõ ró ꞌẽlâ. 22 Nĩ gã dó úlı̣́ gólĩyî âꞌdó ꞌbá Ôvârí kâ ró kô rî ârílí.
23 Ôvârí rî nyãányâ rĩꞌá kó cé ĩꞌdî tã tı̣̂ dũû nõ ꞌbá yî ndẽ ꞌbá ꞌî. Ĩtí rî, Ôvârí rî gógó nyãányâ lâ õndẽ ãnî êdê-êdê îcálé rĩlí yí bê õjílã tã mbı̣̂ ꞌbá ró. Gólâ õndrê ãnî rî gógó vó lâ tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ãníkâ bê, tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ bê ndrĩ ꞌdó kậkậrậ, tãlâ nĩ õzó âꞌdó tã õnjí tẽtẽ rî bê, ı̣̃tú Kúmú Yésũ Krístõ õtírĩ âgõô rî sĩ. 24 Ôvârí ậzı̣̂ ãnî trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró. Gõꞌdá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, gólâ âꞌdô tã ãmbá drílâ tã lâ yî ꞌbãlé trá ndrĩ ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽꞌá.
25 Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ ngô ãwó Ôvârí drí ãmâ tãsĩ. 26 Nî-bê-yã ãmákâ ãnî drí tólâ rû âmvô-âmvô sĩ. 27 Mã ꞌbã tã âtâ-âtâ ãmákâ ãnî drí Kúmú ãmákâ Yésũ ândrá kĩ nĩ rî, ólã tã îgĩ-îgĩ ãmákâ nõ ãnî krístõ ꞌbá yî drí ndrĩ. 28 Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ãâꞌdô ãní bê. Ĩꞌdî ꞌdĩ.