Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ rı̣̃ lâ Tẽsãlõníkã lé ꞌbá yî drí rî
2 Tẽsãlõníkã lé ꞌbá
1
Ãmâ Póõlõ, Sĩlĩvánõ,* 1.1 Sĩlĩvánõ Sĩlĩvánõ rî rú ãzâ rĩꞌá Sílã. Tĩmátĩyã yí bê, mã ꞌê nî-bê-yã ãmbá ãnî õjílã ãmâ átá Ôvârí kâ gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ rî bê rĩ ꞌbá Tẽsãlõníkã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí. Ãmâ átá Ôvârí gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã Póõlõ drí rãtáã ꞌẽzó krístõ ꞌbá yî tãsĩ õzõ ãꞌdô trá
kậyı̣̂ lâŋõ kâ ꞌá rî
Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, rĩꞌá tã mbı̣̂ ró ãmâ drí rĩzó Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ kárá tãlâ ãnî tãsĩ, tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ꞌá rî trá rû lôpéꞌá ạ̃tı̣́ ꞌálâ. Gõꞌdá lôvó ãníkâ ãzí-ãzí drí ãkí ãkó rî kpá trá rû lôpéꞌá rõô ạ̃tı̣́ ꞌálâ. Âꞌdólé bê trá ĩtí rî, ãmâ rî gógó rĩꞌá ãnî rú lûyı̣́ꞌá krístõ ꞌbá võ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî yî drí kĩ nĩ rî, ãnî drẽ zãâ rĩꞌá tã lẽlẽ bê Ôvârí ꞌá kậyı̣̂ ãndrõ rû îzã-îzã kâ gõꞌdá kpá lâŋõ bê nõ sĩ.
Gõꞌdá mã nı̣̃ trá ꞌá lâ sĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí âꞌdô tã kĩꞌá mbı̣̂mbı̣̂ ró, gólâ õtírĩ tã ạ̃dũkũ íyíkâ âtá kĩꞌá nĩ rî, ãnî rĩꞌá îcâ-îcâ ró âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî. Ôvârí âꞌdô tã mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌẽꞌá ĩꞌdî. Gólâ âꞌdô lâŋõ âfẽꞌá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá rĩꞌá ãnî îzãlé ĩtí rî yî drí. Gólâ âꞌdô ãmâ ꞌbãꞌá ãní bê lôvólé rû îzã-îzã ꞌásĩ, mã õtírĩ Yésũ rî ndrẽê ânĩrĩ ꞌá ûrú lésĩ rî, cú lạ̃sı̣́ kõkõ lạ̃rũ-lạ̃rũ rî bê kpá mãlãyíkã íyíkâ mbârâkã ãkĩ rî ꞌbá yí bê rî. Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá õjílã gólâ rî nı̣̃ ꞌbá kô rî yî drí, tãlâ gólĩyî gã dó tã âtî-âtî tãndí gólâkâ Yésũ rî tãsĩ rî ârílí. 9-10 Lâŋõ rî ꞌdĩ âꞌdô ꞌbãꞌá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Áâꞌdô õjílã ꞌdî ꞌbá yî drõꞌá vólé Yésũ gólâ mbârâkã bê gạ̃rạ̃ rî lạ̃gạ́tı̣́ sĩ, kậyı̣̂ gólâ drí ꞌẽzó âgõlé ãngó nõ ꞌá, õjílã gólâkâ nyãányâ lâ yî ró rî drí rĩzó gólâ rî lûyı̣́lı̣́, gõꞌdá kpá rĩꞌá lậnjı̣̃ ꞌbãlé gólâ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌá. Gõꞌdá ánî ífífí âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌbãlé õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá gólâ rî lûyı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé, tãlâ ãnî rĩꞌá tã lẽlẽ bê tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî ꞌá.
11 Ĩtí rî, ãmâ rĩꞌá kárá ãwó ngõꞌá Ôvârí drí ãnî tãsĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí õꞌê ãnî îcálé âꞌdólé õjílã íyíkâ ró, õzõ gólâ drí ãnî ậzı̣́rı̣̃ trá nõ kâtí. Ôvârí ãâfẽ mbârâkã kpá ãnî drí yí ngá lésĩ, ãꞌdô ró bê tã tãndí ãnî drí lẽlé ꞌẽꞌá ꞌẽlâ tã lẽlẽ ãníkâ gólâ ꞌá rî tãsĩ rî ꞌẽzó ĩꞌdî sĩ lâ ndrĩ. 12 Õzõ Ôvârí õꞌê tã nô ꞌbá yî trá ãnî drí rî, áâꞌdô Yésũ rî lûyı̣́ꞌá tã ãnî drí ꞌẽlé trá ꞌdĩ tãsĩ. Gõꞌdá Yésũ âꞌdô tã âtáꞌá kĩ nĩ rî, nĩ ꞌê tã trá dódó. Kúmú ãmákâ Yésũ âꞌdô tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽꞌá cú ĩtí võ lâ lôgõ ãkó.

*1:1 1.1 Sĩlĩvánõ Sĩlĩvánõ rî rú ãzâ rĩꞌá Sílã.