2
Tã õjílã gólâ tã õnjí âsé ꞌbá rî tãsĩ
Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã lẽ tã âtálé ãnî drí âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ tãsĩ, gõꞌdá kpá ãmâ rû êꞌbê-êꞌbê rû ûsúlı̣́ gólâ bê võ ãlô ꞌá rî tãsĩ. Nĩ ꞌbã tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ãníkâ kô âꞌdólé rû ônjâ-ônjâ ró gólâ rî âgõ-âgõ tãsĩ. Õzõ õjílã ãzâ ĩîmbâ tã trá kĩꞌá nĩ rî, kậyı̣̂ rî ꞌdĩ âcâ trá rî, nĩ lẽ tã-drı̣̃ lâ kô. Õzõ ãzâ õpẽ íyíkâ tã kĩ, yí ãâbĩ íyíkâ tã rî ꞌdĩ âbĩ rî, nĩ lẽ tã-drı̣̃ lâ kpá kô. Gõꞌdá kpá õzõ ãzâ rî õjô íyíkâ trá tã îgĩ-îgĩ ꞌî kĩꞌá nĩ rî, nõô ãꞌdô Póõlõ rî tı̣̂-võ ꞌî rî, nĩ lẽ tã-drı̣̃ lâ kpá kô.
3-11 Nĩ âyê õjílã ãzâ kô ãlôwálâ ãnî âdólé, tãlâ mã âtâ tã ꞌdî ꞌbá yî trá ndrĩ ãnî drí. Ãꞌdô âgõ-âgõ Yésũ kâ tãsĩ rî, tã ãzâ ꞌbá yî âꞌdô rû ꞌẽꞌá sı̣́sı̣́. Kậyı̣̂ ãndrõ nô sĩ, Sãtánã rĩꞌá õjílã sẽꞌá ũgũ sĩ tã âtâ-âtâ Ôvârí kâ ârî-ârî lâ gãlé dó. Ị̃zạ́tú rî, õjílã ãzâ âꞌdô âꞌdóꞌá tã õnjí âsé ꞌbá ró. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, íîgbálákã ạ́tı̣̃ trá drílâ õzó âfõô ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ õzõ ãnî drí nı̣̃rı̣̃ rî kâtí. Nĩngá sĩ, ı̣̃tú-pá mbı̣̂ ꞌá, gólâ ạ́tı̣̃ îgbálákã ꞌbá rî, âꞌdô njĩꞌá lâ. Gõꞌdá õjílã rî tã õnjí âsé ꞌbá ró ꞌdĩ âꞌdô rû âꞌdáꞌá trá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ nõngá. Vólé drı̣̃ lâ ꞌásĩ, õjílã ãngó ꞌá rî âꞌdô ĩyî rû jãꞌá kpúrũkélẽ Ôvârí rú. Gólĩyî âꞌdô gãꞌá dó tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró rî ârílí. Ôvârí pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró rî gõꞌdá ôvârí ãbãrãdãgõ ãzâ ꞌbá yí bê õjílã drí lûyı̣́lı̣́ Ôvârí ró rî, õjílã tã õnjí âsé ꞌbá ró ꞌdĩ âꞌdô âꞌdóꞌá ôvârí ꞌdĩ ꞌbá yî drí ndrĩ ạ̃jú-ꞌbá-ãzí ró. Gólâ âꞌdô íyî nyãányâ ꞌbãꞌá âꞌdólé lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró lậvũlı̣́ kôrô gólĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ ndrĩ. Gólâ âꞌdô nĩꞌá rĩlí vũdrı̣́ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ âꞌdô úlı̣́ âtáꞌá kĩ nĩ rî, yí ãâꞌdô Ôvârí ĩꞌdî. Sãtánã âꞌdô mbârâkã ãmbá fẽꞌá õjílã tã õnjí âsé ꞌbá ró ꞌdĩ drí, tãlâ gólâ õꞌê ró bê tã lârâkô õjílã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ậꞌdı̣̂-ậꞌdı̣̂ drílâ sĩ rî. Gólâ âꞌdô õjílã dũû âdóꞌá tã lârâkô ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ. Ôvârí âꞌdô tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ ꞌẽꞌá âꞌdólé rû ônjâ-ônjâ ró, tãlâ gólĩyî lẽ âdômâ õjílã tã õnjí âsé ꞌbá ró ꞌdĩ kâ trá. Vólé drı̣̃ lâ ꞌdĩ ꞌásĩ, Kúmú Yésũ âꞌdô âcáꞌá. Yésũ rî mbârâkã âꞌdô lậvũꞌá gạ̃rạ̃ mbârâkã õjílã ꞌdî kâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ, ãꞌdô ró bê õjílã ꞌdî mbârâkã lâ ꞌbãlé âꞌdólé tã ífí ãkó. Mbârâkã âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ rî kâ âꞌdô gólâ rî fũꞌá. 12 Tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ạ̃dũkũ lâ âꞌdô âꞌdóꞌá nõtí. Õjílã gólĩyî ndrĩ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ rî lẽ ꞌbá kô gõꞌdá rĩ ꞌbá ĩyî tã õnjí tẽtẽ ꞌẽꞌẽ lôvó ꞌẽlé ĩꞌdî rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽꞌá ĩꞌdî drílĩyî ndrĩ ꞌdó õjílã gólâ tã õnjí âsé ꞌbá ró ꞌdĩ bê.
Tã õjílã drí âdrélé õzõ rákã fê kâtí rî
13 Ãnî nyãányâ drí, ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, rĩꞌá tã mbı̣̂ ró ãmâ drí ãwô-ĩtí ꞌẽzó ãnî tãsĩ Ôvârí drí ãnî gólĩyî Kúmú drí lẽlé, tãlâ tã nô ꞌbá yî tãsĩ rî. Ôvârí êpẽ ãnî õjílã drı̣̃-káká gólâ drí pãlé rî yî ró, gólâ rî Líndrí Tãndí âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá îcálé mbı̣̂mbı̣̂ õjílã íyíkâ ró, gõꞌdá tã lẽlẽ ãníkâ sĩ tã mbı̣̂ ꞌá. 14 Ôvârí âjô ãmâ tã âtî-âtî íyíkâ pẽlé ãnî drí, tãlâ tã ãmbá ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ ãꞌdô ró bê, gõꞌdá Kúmú Yésũ ãâtâ ró bê kĩ nĩ rî, nĩ ꞌê trá dódó.
15 Õzõ ãꞌdô ĩtí rî, ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ âdrê rákã fê kâtí, rĩꞌá tã ãmâ drí îmbálé úlı̣́ âtâ sĩ gõꞌdá îgĩ-îgĩ lâ ró rî ꞌbá yí bê ꞌbãlé âꞌdólé ãâgâ ró ãnî drı̣̃ı̣̂. 16-17 Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ yî Ôvârí ãmâ átá bê lẽ ĩyî ãmâ trá rõô, gõꞌdá sõ fãfã trá ãmâ ꞌá ãmâ ꞌbãlé trá rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé ngá gólĩyî drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽꞌá fẽlâ ãmâ drí rî drı̣̃ı̣̂. Gólĩyî õsõ fãfã gạ̃rạ̃ ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá, nĩ ꞌê ró tã gõꞌdá kpá nĩ âtâ ró úlı̣́ gólĩyî âꞌdó ꞌbá ndrĩ tãndí ró rî ꞌbá yî ĩꞌdî.