Tã îgĩ-îgĩ Yõwánĩ kâ rı̣̃ lâ
2 Yõwánĩ
1
Nõô tã îgĩ mâ rî gógó drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ró nõ kâ ĩꞌdî. Má îgĩ tã nô kạ̃nı̣́sạ̃ gólâ Ôvârí drí njĩlí trá rî drí, gõꞌdá kpá õjílã ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê ndrĩ.* 1.1 Tı̣̂ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ sĩ rî, tã îgĩ ꞌdî rî, drı̣̃-ꞌbá îgĩ nĩ fẽlé õkó ãzâ drí mvá lâ yí bê. Gõꞌdá krístõ ꞌbá dũû ı̣̂sũ ĩyî trá kĩ, tã îgĩ ꞌdî rĩꞌá kạ̃nı̣́sạ̃ ãzâ drí. Gólâ ĩîgĩ tã ꞌdî tã kíríwá kâtí, tãlâ gólâ rô lâŋõ rĩꞌá fẽlâ krístõ ꞌbá yî drí rî ĩꞌdî. Má lẽ ãnî trá ndrĩ pạ̃tı̣́ı̣̃ ró õzõ Ôvârí drí ãnî lẽrẽ kâtí, gõꞌdá õjílã gólĩyî tíbê ndrĩ tã nı̣̃ ꞌbá trá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ tãsĩ rî, lẽ ĩyî ãnî kpá rõô. Mã lẽ ãnî, tãlâ mã rî zãâ tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Ôvârí kâ nı̣̃lı̣́, îcá kô ậvı̣̃lı̣́ ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ.
Má ꞌê nî-bê-yã ãnî drí. Ôvârí gólâ tíbê ꞌbã ꞌbá bê ãmâ átá ró gõꞌdá kpá mvá lâ Yésũ Krístõ bê, õrî ãní bê. Gõꞌdá gólĩyî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ ãmâ rú ãní bê, gõꞌdá gólĩyî ãâfẽ õrẽ ãmâ drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê õzõ ãmâ drí tã lẽlé trá tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Ôvârí kâ nõ ꞌá, gõꞌdá kpá ãmâ ãzí-ãzí yî lẽzó trá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ nô tí nõ.
Mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró tãlâ má ârî tã tíbê õjílã ãzâ ꞌbá yî ãnî lãfálé ꞌásĩ rî drí tã lẽzó trá tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Ôvârí kâ ꞌá rî trá, nyé õzõ tã ꞌbãꞌbã gólâ ãmâ átá Ôvârí drí ꞌbãlé trá ãmâ drí rî kâtí.
5-6 Ngbãângbânõ rî, má lẽ tã âtálé ãnî drí tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ tãsĩ. Tã ꞌbãꞌbã ꞌdî rĩꞌá lõvõ kâ ãzí-ãzí drí rî ĩꞌdî. Âꞌdó kô tã ꞌbãꞌbã óꞌdí ꞌî, bê-rî ꞌdĩî rĩꞌá tã ꞌbãꞌbã gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé trá ãmâ drí drẽ ãkpãkãꞌdã kậyı̣̂ gólâ ãmâ drí îtõzó ꞌdẽlé Yésũ Krístõ vósĩ rî ꞌá rî ĩꞌdî. Õzõ mã õlẽ Ôvârí trá pạ̃tı̣́ı̣̃ rî, mã âꞌdô tã ꞌbãꞌbã gólâkâ rî ꞌbá yî rõꞌá. Tã ꞌbãꞌbã rî gógó ꞌdĩ rî tã âtálé kĩ, mã õlẽ ãmâ ãzí-ãzí yî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ.
Ámâ mvá yî, ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, tãlâ ꞌdíyî âdó ꞌbá ãngó nõ ꞌá bê dũû. Õjílã ꞌdî ꞌbá yî kĩ, Yésũ Krístõ ãânĩí ãngó nõ ꞌá õjílã mvá ró kô, ꞌdĩî õjílã ꞌdî ꞌbá yî rĩꞌá õnjõ ꞌbá ꞌî, gõꞌdá kpá Yésũ rî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî ĩꞌdî. Ĩtí rî, ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, tãlâ óõzó kô lôsĩ tãndí ãníkâ Ôvârí drí bũúũ âcálé ngbãângbânõ nô rî îzãâ. Õzõ nĩ õrî zãâ tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Yésũ rî tãsĩ nõ lẽlé rî, Ôvârí âꞌdô ngá tãndí gólâ drí tã lâ ꞌbãlé ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí rî fẽꞌá ndrĩ ãnî drí ı̣̃zạ́tú ûrú ꞌálâ. Gõꞌdá õzõ nĩ ãâyê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Yésũ rî tãsĩ nõ lẽlẽ lâ nõ trá, gõꞌdá rĩzó lậmú bê tã tãkó vósĩ ĩꞌdî rî, ꞌdĩî nĩ âꞌdó gõꞌdá ngá ãlô ró Ôvârí bê kô. Gõꞌdá õzõ nĩ ũnjû trá zãâ tã îmbâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî rú rî, ꞌdĩî ãnî gõꞌdá trá ngá ãlô ró Yésũ bê, gõꞌdá ãnî kpá trá ngá ãlô ró Ôvârí Yésũ rî átá ró rî bê.
10 Ĩtí rî, õzõ ꞌdíyî âdó ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ãânĩ ĩyî trá ãnî îmbálé tã îmbâ ányâ Yésũ rî tãsĩ rî sĩ rî, nĩ lậgû gólĩyî kô. Nĩ pâ gólĩyî kpá kô ngá gólĩyî drí âꞌdózó ĩzã lâ bê rî ꞌbá yî tãsĩ. 11 Tãlâ õzõ nĩ õpâ gólĩyî trá rî, ꞌdĩî nĩ jâ ãnî kpá trá tã õnjí ꞌẽ ꞌbá ró õzõ gólĩyî tí.
12 Tã bê dũû má drí ꞌẽꞌá âtálâ ãnî drí, gõꞌdá má îcá kô îgĩlâ ãnî drí. Õzõ Ôvârí õlẽ lạ́tı̣̂ njı̣̃lı̣́ má drí rî, má âꞌdô cãꞌá cú nĩ tólâ ãnî ndrẽlé, gõꞌdá tã âtálé ãní bê kpãkã ãlô, gõꞌdá tãlâ mã âꞌdô ró bê ndrĩ ãyĩkõ ãmbá bê.
13 Ạ̃dũkũ lâ ró rî, õjílã gólĩyî Ôvârí kâ nõlé nõ ꞌbá yî ꞌê ĩyî nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. Ĩꞌdî ꞌdĩ.

*1:1 1.1 Tı̣̂ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ sĩ rî, tã îgĩ ꞌdî rî, drı̣̃-ꞌbá îgĩ nĩ fẽlé õkó ãzâ drí mvá lâ yí bê. Gõꞌdá krístõ ꞌbá dũû ı̣̂sũ ĩyî trá kĩ, tã îgĩ ꞌdî rĩꞌá kạ̃nı̣́sạ̃ ãzâ drí. Gólâ ĩîgĩ tã ꞌdî tã kíríwá kâtí, tãlâ gólâ rô lâŋõ rĩꞌá fẽlâ krístõ ꞌbá yî drí rî ĩꞌdî.