Tã îgĩ-îgĩ Yõwánĩ kâ nâ lâ
3 Yõwánĩ
1
Nõô tã îgĩ mâ rî gógó drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ró nõ kâ ĩꞌdî ámâ rû-lẽ-ãzíyã tíbê má drí lẽlé pạ̃tı̣́ı̣̃ ró Gáyõ drí.
Ámâ rû-lẽ-ãzí Gáyõ, mâ rĩꞌá rãtáã ꞌẽꞌá Ôvârí drí ánî tãsĩ, tãlâ Ôvârí õfẽ ró õrẽ gõꞌdá kpá mbârâkã bê ní drí, tãlâ ánî rúꞌbạ́ ạ̃ậꞌdı̣̂ ró bê ndrúndrú, nyé õzõ ánî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ drí ꞌbãrẽ tãndí ró tã lẽrẽ ꞌá Yésũ ꞌá ꞌdĩ kâtí. Mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró, tãlâ ãmâ ậdrúpı̣̃ ãzâ ꞌbá yî krístõ ꞌbá ró rî yî ânĩ ĩyî ní ngáá tólâ sĩ, gõꞌdá drílĩyî tã áníkâ âtázó má drí kĩ, ní ãâꞌdô zãâ rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ꞌẽꞌá ĩꞌdî, gõꞌdá má nı̣̃ trá kĩ, nî zãâ rĩꞌá tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ nô lẽꞌá. ꞌDĩî tã gólâ ámâ ꞌbã ꞌbá ãyĩkõ ró rõô gạ̃rạ̃ tã ãzâ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ ndrĩ rî ĩꞌdî, má ârî bê kĩ, ámâ mvá yî õrî trá zãâ njũlı̣́ úlı̣́ pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Ôvârí kâ nõ rú rî.
Ámâ rû-lẽ-ãzí Gáyõ, nî rĩꞌá tã tãndí ꞌẽꞌá, tãlâ nî rĩꞌá tã pẽ ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá lậmú bê ĩyî tã Ôvârí kâ nõ pẽ bê rî ꞌbá yî pãꞌá. Gõꞌdá ní trõ gólĩyî kpá trá ní drí ꞌbã ꞌálâ, gbõ lé gólĩyî âꞌdô bê õjílã ãwã, ní drí ndrẽlé sı̣́sı̣́ kô rî ĩꞌdî rî. Gõꞌdá õjílã gólĩyî ní drí pãlé ꞌdĩ ꞌbá yî âgõ ĩyî bê âcálé nõngá rî, gólĩyî âtâ tã gólĩyî ní drí rĩꞌá ꞌẽlâ tólâ nã trá ndrĩ õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ nõlé rî ꞌbá yî drí gõꞌdá kpá má drí. Gõꞌdá má âtâ ní drí, ní rî zãâ rĩꞌá õjílã ꞌdĩ ꞌbá yí pãlé ĩtí ngá gólĩyî drí lẽlé ậcı̣́ ĩyíkâ ꞌdĩ tõzó nĩꞌá sı̣́sı̣́ ꞌálâ rî sĩ. ꞌDĩî tã gólâ sũ ꞌbá Ôvârí lı̣̃fı̣́ rî ĩꞌdî, tãlâ õjílã ꞌdî ꞌbá yí rí ĩyî ậcı̣́ ꞌdĩ tõlé tãkó kô. Gólĩyî rî lôsĩ Yésũ kâ ꞌẽꞌá, îcá gõꞌdá kô gólĩyî drí nĩzó ngá ndã bê õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá kô Yésũ ꞌá rî yî drı̣́gạ́ sĩ. Ĩtí rî, rĩꞌá îcâ-îcâ ró, ãmâ õjílã gólĩyî tíbê Ôvârí kâ rî ꞌbá yî drí gólĩyî pãlé, tãlâ mã ậmû ró rû bê kpãkã ãlô gólĩyí bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ gólĩyî drí rĩzó lậmú bê pẽ bê lâ ꞌdĩ ꞌá.
Sı̣́sı̣́ rî, má îgĩ tã trá jõlé võ ãníkâ ꞌá tólâ. Gõꞌdá Dĩyótrẽfẽ lẽé tã má drí îgĩlí ꞌdĩ kô. Gólâ kĩ nĩ rî, yí ãâꞌdô gõꞌdá trá ĩꞌdî õjílã ãmbá ꞌî. 10 Ĩtí rî, kậyı̣̂ gólâ má drí cãzó tólâ rî, má âꞌdô tã ꞌdî ꞌbá yî ndrẽꞌá trá. Dĩyótrẽfẽ rî trá tã õnjí ꞌẽlé dũû. Gólâ rî trá rĩꞌá tã ngõ bê ãmâ rú sĩ. Gõꞌdá gólâ lẽé kpá kô õjílã ãmákâ tíbê nĩ ꞌbá lậmú bê tã Ôvârí kâ nõ pẽ bê nõ ꞌbá yî trõlé yí drí ꞌbã ꞌálâ, gõꞌdá gólâ lẽé kpá õjílã ãzâ ꞌbá yî drí gólĩyî pãlé ngá gólĩyî drí âꞌdózó ĩzã lâ bê rî ꞌbá yî sĩ kô. Õzõ õjílã ãzâ õpâ õjílã ꞌdî ꞌbá yî trá ngãtá õtrõ gólĩyî trá rĩlí ĩyî drí ꞌbã ꞌálâ rî, gólâ drí õjílã gólâ tã ꞌdî ꞌẽ ꞌbá ĩtí ꞌdĩ drõzó vólé kạ̃nı̣́sạ̃ ꞌásĩ.
11 Ámâ rû-lẽ-ãzí, ní ꞌê tã õnjí kô õzõ Dĩyótrẽfẽ kâ ꞌdĩ tí. Ní ꞌê zãâ tã tãndí rî ꞌbá yî ĩꞌdî, tãlâ õjílã rĩ ꞌbá zãâ tã tãndí rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî rî, ꞌdĩî gólĩyî Ôvârí rî mvá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá zãâ tã õnjí ꞌẽlé ĩꞌdî rî, ꞌdĩî gólĩyî âꞌdó kô Ôvârí rî mvá yî ĩꞌdî. 12 Ĩtí rî, Dẽmétrĩyõ, íyîngá ĩꞌdî rĩꞌá õjílã tãndí ꞌî. Õjílã ndrĩ rî âtálâ ĩtí. Gólâ õjílã tãndí tíbê njũ ꞌbá zãâ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ nõ rú rî ĩꞌdî. Mâ rî gógó nyãányâ lâ âtâ kpá ĩtí, gõꞌdá ní nı̣̃ trá tãndí ró kĩ, má rí õnjõ âdólé kô.
13 Tã bê rĩꞌá dũû tíbê má drí ꞌẽꞌá âtálâ ní drí rî ꞌbá yî, gõꞌdá má lẽé kô îgĩlâ. 14 Õzõ Ôvârí ũnjı̣̃ lạ́tı̣̂ trá má drí rî, má âꞌdô nĩꞌá ánî ndrẽlé, gõꞌdá mã âꞌdô tã âtáꞌá trá kpãkã ãlô ní bê võ ãlô ꞌá. 15 Ôvârí ãâꞌdô ní bê, õfẽ tã ạ̃ꞌdı̣́ ní drí. Gõꞌdá õjílã gólĩyî Ôvârí kâ nõlé nõ ꞌbá yî ꞌê ĩyî nî-bê-yã ní drí rõô. Ní fẽ nî-bê-yã ámákâ õjílã Ôvârí kâ tólâ nã ꞌbá yî drí ndrĩ ãlô-ãlô rú sĩ. Ĩꞌdî ꞌdĩ.