Tã îgĩ-îgĩ Yúdı̣̃ kâ
Yúdı̣̃
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Yúdı̣̃ îgĩ wárãgã mvá nõ nĩ. Gólĩyî Yãkóbã bê rĩꞌá ĩyî Yésũ rî ậdrúpı̣̃ ĩꞌdî. Gólâ rî tã nô îgĩlí krístõ ꞌbá gólĩyî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ꞌásĩ, gólĩyî íꞌdígówá Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Ạ̃kû ꞌá rî ꞌbá yî nı̣̃ ꞌbá trá rî ꞌbá yî drí kpá õzõ Pétẽrõ tí. Gólâ sõ kpá drı̣́-mbílí krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ tã îmbá ꞌbá õnjõ ꞌbá gólĩyî ꞌẽ ꞌbá gólĩyî âdólé tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî tãsĩ. Gólâ lẽ krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ãâdrê ró ĩyî gạ́gạ́ tã lẽlẽ ĩyíkâ ꞌá, gõꞌdá gólĩyî õrî ró rĩrĩ mbı̣̂ rî ĩꞌdî, tãlâ Yésũ ꞌẽꞌá âgõlé ꞌwãâ lâŋõ fẽlé õjílã gólĩyî vólé gã ꞌbá dó tã Ôvârí kâ ꞌẽlé rî ꞌbá yî drí.
1
Mâ Yúdı̣̃, Yãkóbã rî ậdrúpı̣̃ ꞌî, mâ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ĩꞌdî. Má îgĩ wárãgã nõ nĩ ãnî gólĩyî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá íyíkâ ró nõ ꞌbá yî drí. Ãnî ĩꞌdî tíbê Ôvârí ãmâ átá drí lẽlé rõô rî gõꞌdá kpá Yésũ Krístõ ãnî vó ndrẽ ꞌbá rî bê. Ôvârí rî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ ãnî rú. Gólâ õfẽ kpá lõvõ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê rõô.
Tã õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã ányâ îmbálé rî ꞌbá yî tãsĩ rî
Ámâ rû-lẽ-ãzí yî tíbê má drí lẽlé rõô nõ ꞌbá yî, má lẽ trá pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró tã îgĩlí ãnî drí tã tãndí gólâ fẽlé trá ãmâ drí Yésũ Krístõ ꞌdíyî pã ꞌbá ãmákâ rî sĩ rî tãsĩ. Gõꞌdá võ lâ ꞌá rî, îcâ trá má drí tã îgĩlí ãnî drí ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ró bê ãnî rú õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã ányâ îmbálé rî ꞌbá yî tãsĩ. Má lẽ mbârâkã sõlé ãnî ꞌá ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ tíbê Ôvârí drí âfẽlé õjílã íyíkâ nyãányâ lâ drí ậtı̣̃lı̣́ gạ́gạ́ rû jã ãkó gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî âfî trá ãnî lãfálé kírî ró, ãꞌdô ró bê ãnî âdólé. Gólĩyî kĩ, Ôvârí ãâyê ãmâ trá tã õnjí ꞌásĩ, gõꞌdá ãâꞌdó kô õnjí ró ãmâ drí tã õnjí ꞌẽzó. Gólĩyî gâ vólé trá dó Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́. Pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, Ôvârí âꞌdô gõꞌdá lâŋõ fẽꞌá gólĩyî drí tã rî ꞌdĩ tãsĩ, õzõ gólâ drí âtálé trá búkũ íyíkâ ꞌá ạ̃kû ró nã sĩ kĩ, yí ãâꞌdô lâŋõ fẽꞌá õjílã rĩ ꞌbá tã ꞌẽlé ĩtí rî ꞌbá yî drí rî kâtí.
Gõꞌdá âꞌdô bê trá ĩtí rî, má lẽ kpá tã gólâ ãnî drí nı̣̃lı̣́ trá dódó nõ âtálé óꞌdí ãnî drí. Gbõ lé Ôvârí pâ õjílã íyíkâ trá ngbá, lôfõ-lôfõ gólĩyíkâ Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌásĩ rî sĩ rî, gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ gólâ îzã õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá yí ꞌá kô rî trá. Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ drẽ kpá tã mãlãyíkã gólĩyî tíbê rû jã ꞌbá tã ányâ ꞌẽlé Ôvârí rú rî yî tã lâ. Gólĩyî âyê drı̣́-ãcê tíbê Ôvârí drí fẽlé trá gólĩyî drí rî vólé. Gõꞌdá ĩtí rî, Ôvârí drí gólĩyî rũzó ômbélé nyãrĩ gólâ ôkí ꞌbá kô rî sĩ, gõꞌdá gólĩyî trõzó vũlı̣́ võ gólâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ró rî ꞌá rĩlí tólâ bũúũ kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó lâŋõ fẽlé gólĩyî drí rõô rî ꞌá. Ĩtí rî, nĩ ı̣̂sũ drẽ kpá Sõdómõ yî tã Gõmórã bê, gõꞌdá õjílã gólĩyî jạ̃rı̣́bạ̃ ãnyî gólĩyî lạ̃gạ́tı̣́ rî ꞌá rî ꞌbá yí bê. Gólĩyî rî ĩyî trá rĩꞌá tã õnjí tẽtẽ tı̣̂ ãmbá nõ ꞌbá yî ꞌẽ bê cé tı̣̂tı̣̂.* 1.7 Õzõ ãgô drí rĩlí ậyı̣́lı̣́ ãgô ãzí bê rî tí. Nĩ zı̣̂ tã ꞌdî búkũ Tã Ómvó Ngá kâ ꞌá, kápĩtã 18 gõꞌdá kpá 19. Tã ꞌdî tãsĩ rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî vẽ trá ngbá lạ̃sı̣́ sĩ, tã âꞌdâ ró lâŋõ lạ̃sı̣́ gólâ âdrã ꞌbá kô rî kâ gólâ ꞌdẽ ꞌbá tã õnjí ꞌbá drı̣̃ı̣̂ rî tãsĩ.
Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã ányâ ꞌdĩ ꞌbá yî îmbálé rî, gólĩyî kĩ, Ôvârí ãâfẽ drı̣́-ãcê ĩyî drí âbĩ-âbĩ sĩ, gólĩyî rî ꞌdĩ tã õnjí tẽtẽ ꞌẽꞌá. Gõꞌdá gólĩyî gã tã Ôvârí kâ dó drı̣́-ãcê õjílã ãzâ ꞌbá yí kâ yí bê. Gõꞌdá gólĩyî rî mãlãyíkã Ôvârí kâ lôꞌdálé. Gõꞌdá kpálé ĩtí rî, ãmbá mãlãyíkã yí kâ, Mãyíkõlõ rô Ôvârí tákányĩ, gólâ âtá úlı̣́ õnjí mãlãyíkã ãzâ ꞌbá yî drí kô õzõ tã îmbá ꞌbá ányâ ꞌdĩ ꞌbá yí kâtí. Kậyı̣̂ Mãyíkõlõ drí rĩzó lâwãlé Sãtánã bê Músạ̃ rî ãvõ drı̣̃ı̣̂ rî, gólâ ꞌdá Sãtánã kô. Gólâ âtâ tã Sãtánã drí kĩ nĩ rî, “Ôvârí õfẽ lâŋõ nĩ ní drí.” 10 Gõꞌdá tã îmbá ꞌbá ányâ ꞌdĩ ꞌbá yí kâ rî, gólĩyî rî ĩyíkâ ngá ndrĩ gólĩyî drí nı̣̃lı̣́ kô rî lôꞌdálé lôꞌdâ. Gõꞌdá drílĩyî ĩyíkâ rĩzó nyé õzõ kõrõnyã kâtí cú ĩtí tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ãkó, rĩꞌá tã ĩyî drí lẽlé rî ꞌẽlé ĩꞌdî âꞌdólé ĩyî ífífí îzãlé.
11 Ĩzã kõkõ! Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá gólĩyî drí. Gólĩyî rĩꞌá õzõ Káyĩnã gólâ íyî ậdrúpı̣̃ rî lôvó ꞌbã ꞌbá kó kô rî kâtí, gõꞌdá kpá õzõ Bãlámã gólâ õjílã Ôvârí kâ jã ꞌbá lạ́tı̣̂ mbı̣̂ gólâ ꞌdẽzó Ôvârí vó rî ꞌásĩ ãꞌdô ró bê ậdı̣̂ ûsúzó ĩꞌdî sĩ lâ rî kâtí, gõꞌdá kpá õzõ Kórã gólâ tã Ôvârí kâ gã ꞌbá ꞌdó drı̣́-ãcê Músạ̃ kâ yí bê rî kâtí. Ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô gólĩyî îzãꞌá kpá õzõ gólâ drí Kórã rî îzãrẽ tí.
12 Õjílã ꞌdî ꞌbá yî gólĩyî õtírĩ ĩyî âfí ãnî lãfálé ngá nyãlé kãrámã gólâ rû ậmû kâ lõvõ Ôvârí kâ âꞌdázó rî ꞌá ãní bê rî, gólĩyî ꞌbã ĩyî tã trá cé ĩꞌdî sı̣́sı̣́, tã ányâ ꞌẽlé ũrı̣̃ ãkõ. Gõꞌdá gólĩyî rĩꞌá õzõ ôzê gólâ ậnı̣́ ꞌbá cé ậnı̣̂ ꞌdı̣̃ ꞌbá kô rî kâtí cé kạ̃gũmạ́ạ̃ bê. Gõꞌdá gólĩyî kpá õzõ fê gólâ lõꞌwâ ꞌwã ꞌbá kó kô drílâ drãzó rî kâtí. 13 Gólĩyî ꞌê ãnî tã ı̣̂sũ ãníkâ drí ậvı̣̃zó õzõ õjílã drí ꞌbú gãrẽ ãꞌwá drí ꞌdẽzó ꞌá lâ rî kâtí, gõꞌdá gólĩyî rĩꞌá õzõ ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ gólâ sĩ ꞌbá nĩꞌá ậvı̣̃lı̣́ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá rî kâtí, únı̣̃ı̣́ tã gólĩyî tãsĩ rî kô.
14 Ẽnókã tíbê âꞌdó ꞌbá Ádãmã rî ózõwá ândâlâ njı̣̂-kázíyá ró rî ậngũ tã trá õjílã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ ạ̃kû ró. Gólâ kĩ, “Ôvârí Yãkóvã âꞌdô âgõꞌá mãlãyíkã ı̣́tı̣́lı̣́lı̣́ íyíkâ nyãányâ rî ꞌbá yí bê. 15 Gólâ âꞌdô ꞌẽꞌá âgõlé tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí. Gólâ âꞌdô ꞌẽꞌá lâŋõ fẽlé õjílã gólĩyî ndrĩ gólâ rî ı̣̂njı̣̃ ꞌbá kô rî ꞌbá yî drí tã õnjí tẽtẽ gólĩyíkâ ꞌẽlé trá rî tãsĩ. Ôvârí âꞌdô ꞌẽꞌá lâŋõ fẽlé gólĩyî drí úlı̣́ õnjí gõꞌdá kpá lãꞌdá ndrĩ gólĩyî drí rĩzó gólâ rî lôꞌdálé ĩꞌdî sĩ lâ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ.”
16 Õjílã ꞌdî ꞌbá yî rî ĩyíkâ kậyı̣̂ vósĩ cé zãâ rĩꞌá tã gĩlí. Gólĩyî rî ĩyíkâ gõꞌdá kpá zãâ rĩꞌá ngá gólĩyî rúꞌbạ́ lôvó drí lẽlé rî ꞌẽlé ĩꞌdî. Gõꞌdá gólĩyî rî ĩyíkâ kpá zãâ rĩꞌá tã âmãlé kĩ, yĩ ãꞌdô ĩyíkâ õjílã tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá rî ĩyî kpá rĩꞌá úlı̣́ âsô-âsô âtálé rĩzó rĩꞌá õjílã drı̣̃ âdólé ĩꞌdî sĩ lâ, õjílã ꞌdî ꞌbá yî õlẽ ró tã gólĩyî ĩyî nyãányâ drí lẽlé ꞌẽlé ꞌdĩ bê.
Tã gólâ tã lẽ ꞌbá drí sũzó tã lẽlẽ ĩyíkâ rú dódó rî
17 Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî tíbê má drí lẽlé rõô nõ ꞌbá yî, nĩ ı̣̂sũ drẽ tã gólâ tíbê lãjóꞌbá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí âtálé trá sı̣́sı̣́ nã ꞌbá yî sĩ nã. 18 Gólĩyî kĩ ãnî drí rî, “Õzõ õtírĩ cãâ kậyı̣̂ ạ̃dũkũ nô ꞌá rî, õjílã ãâꞌdô rĩꞌá ꞌdásí ꞌẽlé ãnî rú, tãlâ ãnî drí ꞌbãzó trá krístõ ꞌbá ró rî sĩ. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî, ãâꞌdô ĩyíkâ cé rĩꞌá tã gólĩyî rúꞌbạ́ lôvó drí lẽlé rî ꞌẽlé ĩꞌdî, õjílã gólĩyî Ôvârí rî rõ ꞌbá kô rî yî.” 19 Õjílã ꞌdî ꞌbá yî, gólĩyî kpá ĩꞌdî tíbê rĩ ꞌbá krístõ ꞌbá lãfálé cãlé rî. Gólĩyî ĩꞌdî tíbê lôvó rúꞌbạ́ kâ drí gólĩyî pẽlé lẽ rî. Gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rí gólĩyî ꞌá kô.
20 Gõꞌdá ãníkâ rî, ámâ rû-lẽ-ãzí yî má drí lẽlé rõô rî ꞌbá yî, tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ꞌá rî õmbâ zãâ nĩꞌá sı̣́sı̣́ ꞌálâ, tãlâ nĩ âꞌdô ró bê gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ꞌá õzõ rákã fê kâtí. Nĩ rî zãâ rãtáã ꞌẽlé nyé õzõ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âꞌdálé trá ãnî drí rî kâtí. 21 Gõꞌdá nĩ njû lõvõ Ôvârí kâ ãnî drí rî rú gạ́gạ́, gõꞌdá lı̣̃fı̣́ ꞌbãzó cé kậyı̣̂ gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ꞌẽzó âgõlé rî drı̣̃ı̣̂, gólâ âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó yí bê, tãlâ gólâ rĩꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndí bê.
22 Nĩ sõ mbârâkã õjílã gólĩyî tíbê drı̣̃ lâ yî drí lîjãzó trá tã îmbâ ányâ rî ꞌbá yî drí rî ꞌá. 23 Gõꞌdá nĩ rî zãâ gólĩyî tíbê tã îmbá ꞌbá ányâ ró rî ꞌbá yî drí âdólé trá ngbá gõꞌdá drílĩyî ꞌẽzó lâŋõ õnjí tẽtẽ ûsúlı̣́ Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ rî ꞌbá yî pãlé, té bũúũ lâŋõ rî gógó õtírĩ ꞌẽê gólĩyî ûsúlı̣́ rî ꞌá, gõꞌdá nĩ rî kpá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndí bê õjílã drí ndrĩ. Gõꞌdá ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú óõzó kô ãnî ífífí ꞌbãâ tã õnjí ꞌẽlé.
Rãtáã Ôvârí rî lûyı̣́zó
24 Mã lûyı̣̂ nî Ôvârí tíbê ãmâ pã ꞌbá ró nõ. Ní âꞌdô ãmâ ậtı̣̃ꞌá gạ́gạ́, mã õzó kô tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ꞌá rî âyé. Ní âꞌdô îcáꞌá ãmâ ꞌbãlé âdrélé ní ágálé cú ĩtí tã õnjí ãkó, tãlâ mã rî ró bê ãyĩkõ ãmbá bê. 25 Ôvârí, mã lûyı̣̂ nî Ôvârí pạ̃tı̣́ı̣̃ ró tíbê ãmâ pã ꞌbá ró Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ sĩ rî. Mã ı̣̂njı̣̃ nî, tãlâ nî ĩꞌdî õjílã ndrĩ ãngó ꞌá nõ kúmú lâ yî ĩꞌdî. Nî ĩꞌdî rĩꞌá mbârâkã ạ́ngı̣́ bê kárá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâꞌdô ĩtí.

*1:7 1.7 Õzõ ãgô drí rĩlí ậyı̣́lı̣́ ãgô ãzí bê rî tí. Nĩ zı̣̂ tã ꞌdî búkũ Tã Ómvó Ngá kâ ꞌá, kápĩtã 18 gõꞌdá kpá 19.