Tã âꞌdâ-âꞌdâ Yõwánĩ drí rî
Tã Âꞌdâ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Búkũ tã âꞌdâ-âꞌdâ kâ nõ âꞌdó kô õzõ búkũ ãzâ ꞌbá yí kâtí. Ĩtí rî, búkũ rî gógó nõ rî rĩꞌá tã gólâ rû âꞌdá ꞌbá trá tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ Yõwánĩ drí ngá ãzákôlâ õzõ âbĩ-âbĩ kâtí rî ꞌá gõꞌdá kpá ngá líndrí ãzákôlâ Ôvârí drí âꞌdálé gólâ drí ndrẽlé nĩ rî ꞌbá yí bê. Gõꞌdá âbĩ-âbĩ Yõwánĩ kâ nõ rĩꞌá âbĩ-âbĩ ngĩíngî ꞌî, âꞌdó kô cé kậyı̣̂ ãlô sĩ. Yõwánĩ õtírĩ búkũ nô îgĩî rî, ꞌdĩî gólâ drẽ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá gólâ drí tã lẽzó trá Yésũ ꞌá rî tãsĩ. Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ rî, krístõ ꞌbá yî rĩꞌá gólĩyî õjílã drí lôꞌdálé, gõꞌdá kpá rĩꞌá ĩyî õjílã ãmbâ-ãmbâ ãngó drı̣̃lı̣́ Rómã kâ rî ꞌbá yî drí lôvó lâ yî ꞌbãlé kôꞌdáwá rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Ólôꞌbã õjílã trá kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rõô õzõ Yõwánĩ yî tí gõꞌdá kpá õjílã ũrûkậ ꞌbá yî ûfúlı̣́ trá tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ꞌá rî tãsĩ rî ꞌbá yí bê. Gõꞌdá búkũ rî nõ ꞌbã gólĩyî trá âꞌdólé cú tã ı̣̂sũ gólâ ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî bê. Bê ĩtí rî, búkũ rî nõ rî tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ Krístõ ꞌbá yî drí ndrĩ tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé ãngó drı̣̃ ꞌá drẽ ãkpãkãꞌdã Yésũ drí âcárẽ âgõlé nõngá kô rî ꞌbá yî âꞌdálé ĩꞌdî.
Yõwánĩ ûsû âmbâ-âmbâ ró yí drí tã âtázó tã gólĩyî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó drí lâ yî sĩ nô ꞌbá yî tãsĩ, gõꞌdá kpá rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró ãmâ drí tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ĩtõ lâ yî drí fĩzó ãmâ drı̣̃ı̣̂ ngbá. Búkũ rî nõ kpá cú rĩꞌá tã âtî-âtî kíríwá ró rî ꞌbá yí bê krístõ ꞌbá yî drí, tãlâ úlı̣́ ãzâ yî tãsĩ gõꞌdá líndrí gólĩyî Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Ạ̃kû rî ꞌásĩ rî tãsĩ. Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá Rómã kâ rî ꞌbá yî îcá kpá kô ĩtõ lâ nı̣̃lı̣́. Tã âꞌdâ lâ rĩꞌá kápĩtã 18 ꞌá, tã âtálé jạ̃rı̣́bạ̃ Bãbĩlónã rî ûfû-ûfû tãsĩ rî. Gõꞌdá Krístõ ꞌbá yî nı̣̃ ĩyî trá kĩ, Yõwánĩ rî ꞌdĩ pạ̃tı̣́ı̣̃ tã âtálé jạ̃rı̣́bạ̃ ândrê zı̣̃lı̣́ Rómã rî tãsĩ.
Ngá lãlã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌdî, órî trá rĩꞌá zı̣̃lâ ândálé ândâlâ dũû. Ĩtõ lâ kíríwá ró rî bê rĩꞌá krístõ ꞌbá yî drí. Krístõ ꞌbá yî jạ̃rı̣́bạ̃ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌásĩ rî ꞌbá yî, ꞌdĩî rĩꞌá úlı̣́ mãnĩgõ ꞌî krístõ ꞌbá yî drí, âꞌdâ ꞌdĩ krístõ ꞌbá yî ĩꞌdî ndrĩ. Gõꞌdá ngá bẽlé íꞌdá sĩ rî ꞌbá yî bê kpá rĩꞌá njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃, gõꞌdá ngá õzõ gûnı̣́yạ́ yí kâtí rî kpá bê rĩꞌá njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃, ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ kpá njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ gõꞌdá lámbã kpá bê rĩꞌá njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃.
Yésũ bê rĩꞌá cú rú bê dũû búkũ nô ꞌá. Órî gólâ rî zı̣̃lı̣́ rõô rî Kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ Ôvârí kâ, tãlâ úfû gólâ trá tã õnjí tẽtẽ ãmákâ tãsĩ ãmâ drı̣̃ tĩ ꞌbá ró, ãꞌdô ró bê ãmâ ꞌbãlé âꞌdólé ngbángbá. Gõꞌdá órî gólâ rî zı̣̃lı̣́ Gólâ rĩ ꞌbá Ôvârí rî rõlé bũúũ íyî õdrã sĩ rî. Gólâ rî rú ãzâ ꞌbá yî rĩꞌá kpá õzõ nõô rî ꞌbá yí kâtí,
Mõrõbã, Tã mbı̣̂ ꞌbá, Tã îtõ ꞌbá, Tã ndẽ ꞌbá, Lîdrílí sı̣́sı̣́ rî, Ngîngî lâ Ôvârí kâ rî, Lôkí ꞌbá, ꞌDíyî pã ꞌbá, Úlı̣́ Ôvârí kâ, Kúmú ndrĩ ãzâ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́.
Mãlãyíkã bê rĩꞌá ĩyî dũû búkũ nô ꞌá gólĩyî rĩ ꞌbá lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽlé rî. Gólĩyî rî tã ꞌẽlé lãjóꞌbá gólâkâ ró gõꞌdá kpá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá gólâkâ ró. Gólĩyî rĩꞌá cú mbârâkã bê ãmbá gõꞌdá kpá cú drı̣́-ãcê bê, mãlãyíkã rî ĩyî kárá lêndrélé õzõ õjílã kâtí. Gõꞌdá ngá lédrẽ-lédrẽ gólĩyî sû rĩ ꞌbá ĩyî rĩꞌá kı̣́tı̣̃ kũmũ Ôvârí kâ kâ vó lâ ndrẽlé rî ꞌbá yî kpá rĩꞌá ĩyî mãlãyíkã ꞌî.
Áâꞌdâ Sãtánã rî líndrí ı̣̃nı̣̃ gólâ ũjạ́ lâ ró rî rú, gõꞌdá gólâ kpá cú rĩꞌá lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê. Gõꞌdá gólĩyî âfõ ꞌbú gólâ dı̣̃ ngı̣̂lı̣́-ngı̣̂lı̣̃ ró ạ̃dũkũ ãkó rî ꞌásĩ lôsĩ gólâkâ ũrı̣̃ dã kâ rî ꞌẽlé, ꞌẽzó õjílã Ôvârí kâ ûfúlı̣́ gõꞌdá kpá rĩlí rĩꞌá õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ạ̃mbúkũ lâ lâkí ꞌbá drẽ rĩꞌá rĩlí ãngó drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî âdólé. Ôvârí ûfû Sãtánã yî trá lãjóꞌbá íyíkâ rî yí bê kậyı̣̂ gólâ drí ꞌbãlé tã kậkậrậ ndrĩ ndẽzó rî sĩ. Búkũ nô ólônyĩ ꞌâ lâ trá nõtí:
Kápĩtã 1–3 Tã îtõ búkũ nô kâ ꞌásĩ rî, Yõwánĩ rî tã Yésũ kâ íyî âꞌdázó yî Yõwánĩ drí rî ngĩlí gõꞌdá kpá tã Yésũ rî drí rĩꞌá âtálâ Yõwánĩ rî drí tã âtî-âtî îgĩlí njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ krístõ ꞌbá yî drí rî bê. Gõꞌdá tã âtî-âtî rî ꞌdĩ ꞌbá yî ãlô-ãlô âꞌdâ tã gólĩyî krístõ ꞌbá yî drí kĩ, Yésũ Krístõ nı̣̃ tã trá ndrĩ tã gólĩyíkâ rî ꞌbá yî tãsĩ, ĩꞌdî gólâ rĩꞌá cú mbârâkã ãmbá bê, gólâ kĩ, gólĩyî ĩîcâ rĩꞌá rĩlí tã lẽlẽ sĩ, ãꞌdô ró bê gólĩyî drí îcázó ndrĩ ngá tãndí gólâ drí êdélé gólĩyî drí ꞌbũû ꞌálâ rî ûsúzó.
Kápĩtã 4–7 Nĩngá sĩ, Yõwánĩ ndrê ngá ãzâ ꞌbá yî trá ꞌbũû ꞌálâ. Gólâ ndrê Ôvârí trá Kúmú ꞌbũû kâ ró ãngó drı̣̃ bê, õꞌbí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃ꞌá lâ õjílã bê ãkí ãkó ꞌbũû ꞌá tólâ. Ôvârí fẽ wárãgã bı̣́ óômbê bãgó njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ sĩ rî ãzâ Yésũ gólâ rĩꞌá zı̣̃lâ Kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ Ôvârí kâ gõꞌdá gólâ kpá fũlı̣́ trá rî drí. Wárãgã bı̣́ rî ꞌdĩ âꞌdâ líndrí tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé ı̣̃zạ́tú ãngó drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yí kâ rî ĩꞌdî. Yésũ cé ĩꞌdî ãlô drı̣́-ãcê bê wárãgã bı̣́ rî ꞌdĩ ꞌâ lâ njı̣̃zó, gõꞌdá bãgó tı̣̂ lâ gõzó rî ꞌbá yî ôkílí tú tú ãlô-ãlô rî. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ ĩtõ lâ kĩ, Ôvârí fẽ íyî drı̣́-ãcê rî trá Yésũ drí âꞌdózó tã gólĩyî ndrĩ ãngó drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî ꞌẽzó. Õjílã gólĩyî ndrĩ ꞌbũû ꞌá rî nı̣̃ tã rî ꞌdĩ trá gõꞌdá õjílã gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ꞌá rî ꞌbá yî âꞌdô kpá tã rî ꞌdĩ nı̣̃ꞌá õzõ gólâ õtírĩ rĩî rĩꞌá ngá ꞌẽꞌẽ ꞌẽlé mbârâkã ãmbá sĩ rî.
Kápĩtã 8–11 Yõwánĩ rî tã âtálé lâŋõ õnjí dũû ꞌẽ ꞌbá âꞌdélé ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ gõꞌdá õjílã lâ yí bê ndrĩ rî tãsĩ. Gõꞌdá lé ĩtí rî, õjílã nyãányâ Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî ûsú lâŋõ rî ꞌdĩ ꞌbá yî kô, tãlâ áâꞌdô âdréꞌá ndũû gólĩyî ngá lésĩ. Gõꞌdá krístõ ꞌbá gólĩyî ûfúlı̣́ trá tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ꞌá rî tãsĩ rî ꞌbá yî ngô ãwó trá gólâ drí lâŋõ fẽzó bê gólĩyî ĩyî ꞌbã ꞌbá ûfúlı̣́ rî ꞌbá yî drí, gõꞌdá ĩtí rî, Yésũ âtâ tã kĩ, “Nĩ tẽ drẽ, kậyı̣̂ lâ drẽ bê fínyáwá.” Gõꞌdá mãlãyíkã yî îyâ ĩyî ânĩ-ânĩ lâŋõ kâ rî gûnı̣́yạ́ võvõ yî sĩ, gõꞌdá õjílã ãngó drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî gã dó drı̣̃ âdĩlí âꞌdózó rĩlí kũmũ Yésũ kâ rî zẽlé.
Kápĩtã 12–13 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Sãtánã ı̣̃nı̣̃ ândrê ró rî rĩꞌá tã ûjũꞌá õjílã Ôvârí kâ ûfúzó, gõꞌdá lé rî, gólâ îcá kô ꞌẽlâ. Gólâ rî trá õjílã ãmbá ãngó kâ âdólé gạ̃rạ̃ kĩ, yî ĩꞌdî kúmú ꞌî. Ôvârí fẽ mbârâkã trá gólâ drí tã ꞌdî ꞌẽzó fínyáwá.
Kápĩtã 14–21 Nĩngá sĩ rî, Ôvârí drí tã ꞌbãzó kĩ, kậyı̣̂ tã ꞌdî kâ ndẽ rû trá, gõꞌdá drílâ tã õjílã ndrĩ ãngó drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yí kâ kĩzó. Ĩtí ãngó drı̣̃ drí ậvı̣̃zó. Gõꞌdá Ôvârí drí drı̣́-ꞌâ fẽzó gólĩyî rĩ ꞌbá tã lẽlé Yésũ ꞌá cãlé bũúũ gólĩyî õdrã sĩ rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdó ꞌbá ngá ãlô ró gólâ bê rî ꞌbá yî, rî ĩyî trá gólâ bê kpãkã võ ãlô ꞌá zãâ gbạ́dú. Yõwánĩ ngî tã trá võ rî ꞌdĩ sũsũ lâ tãsĩ. Gõꞌdá gólĩyî rĩ ꞌbá trá tólâ rû jã ꞌbá kpúrũkélẽ Yésũ rú rî ꞌbá yî ófẽ lâŋõ trá gólĩyî drí Sãtánã yí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
Ĩtí rî, tã âtî-âtî búkũ rî nõ kâ rĩꞌá kĩ, Ôvârí ꞌbã Yésũ trá âꞌdólé ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ûfúlı̣́ ndrĩ, ꞌdĩî ndrĩ ꞌdó Sãtánã yí bê. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí drı̣́-ꞌâ fẽzó õjílã Ôvârí kâ gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî tã lẽlẽ sĩ cãlé bũúũ gólĩyî õdrã sĩ rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá gólĩyî Ôvârí rî mvá nyãányâ yî ró rî âꞌdô ĩyî drı̣́-ꞌâ ûsúꞌá ꞌbũû óꞌdí gólâ Ôvârí drí êdélé trá gólĩyî drí rî ꞌálâ. Gõꞌdá kậyı̣̂ gólĩyî lâŋõ kâ sĩ rî, ꞌdõvó mã rî zãâ tã lẽlẽ sĩ tã rî nõ ꞌbá yî ꞌá gõꞌdá mã ậtũ ãmâ fĩî gạ́gạ́.
1
Tã îgĩ gólâ nõ rĩꞌá úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Ôvârí lẽ trá tã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé ꞌwãâ ró rî ꞌbá yî âꞌdálé rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí. Ĩtí rî, Ôvârí âtâ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá Yésũ Krístõ drí, gõꞌdá Yésũ drí mãlãyíkã íyíkâ rî âjózó tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdálé mâ Yõwánĩ gólâ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâkâ ró rî drí. Gõꞌdá má îgĩ tã gólĩyî má drí ndrẽlé trá ndrĩ rî ꞌbá yî trá té ĩtí, gõꞌdá kpá tã gólĩyî Yésũ Krístõ drí tã lâ âtálé má drí rî, ãꞌdô ró bê ãnî drí nı̣̃zó lâ. Gõꞌdá ândrâ-tãndĩ âꞌdô âꞌdóꞌá õjílã ãzâ gólâ úlı̣́ gólĩyî îgĩlí trá búkũ nô ꞌá rî ꞌbá yî zı̣̃ ꞌbá õjílã ãzí drí rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá ândrâ-tãndĩ âꞌdô âꞌdóꞌá õjílã ãzâ gólâ úlı̣́ gólĩyî îgĩlí trá búkũ nô ꞌá rî ꞌbá yî ârí ꞌbá tã ı̣̂sũ lâ yî sĩ mãnísĩ rî yî drí, tãlâ kậyı̣̂ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí ndrĩ ꞌẽzó âꞌdólé rî trá rĩꞌá ãnyî rõô.
Yõwánĩ jô tã âtî-âtî Yésũ kâ õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî drí
Mâ Yõwánĩ îgĩ tã îgĩ-îgĩ nô nĩ õjílã Ôvârí kâ gólĩyî jạ̃rı̣́bạ̃ gólĩyî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌbạ̃drı̣̃ Ásĩyã kâ ꞌá rî ꞌbá yî drí. Ôvârí rî ꞌálé ạ̃ậꞌdı̣̂ ãnî rú, gõꞌdá gólâ õfẽ ró tã ạ̃ꞌdı̣́ íyíkâ ãnî drí. Gólâ ĩꞌdî âꞌdó ꞌbá bê kárá rî. ꞌDõvó Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âdré ꞌbá Ôvârí ândrá rî õfẽ tã sũsũ gõꞌdá kpá tã ạ̃ꞌdı̣́ bê ãnî drí.* 1.4 Úlı̣́ gólĩyî Yõwánĩ drí îgĩlí nõngá rî rĩꞌá ‘líndrí Ôvârí kâ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃”. Õjílã ãmbá ı̣̂sũ tã kĩ, ꞌdĩî rĩꞌá úlı̣́ mãnĩgõ ꞌî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî tãsĩ. Gõꞌdá Yésũ Krístõ gólâ rĩ ꞌbá tã mbı̣̂ ꞌbá ró zãâ kárá tã Ôvârí kâ ꞌẽlé pạ̃tı̣́ı̣̃ ró bũúũ gólâ rî fũzó rî õfẽ kpá tã sũsũ gõꞌdá tã ạ̃ꞌdı̣́ bê ãnî drí. Gólâ ĩꞌdî rĩꞌá õjílã sı̣́sı̣́ Ôvârí drí îngálé õdrã ꞌásĩ rî. Gólâ rĩꞌá kúmú ꞌî kúmú ãzí drı̣̃lı̣́ ndrĩ ãngó nõ ꞌá.
Óõ, Yésũ mã lûyı̣̂ nî. Nî ĩꞌdî ãmâ lôvó ꞌbã ꞌbá rõô gõꞌdá ãmâ ꞌbãlé înjílí vólé mbârâkã tã õnjí ãmákâ rî kâ ꞌásĩ tãlâ ánî õdrã sĩ rî.
Ní njĩ ãmâ trá âꞌdólé ꞌbãlé kúmú yî ró, gõꞌdá kpá ní ꞌbã ãmâ trá âꞌdólé ãnyî ánî átá Ôvârí bê kárá ũrı̣̃ ãkó drı̣̃-ꞌbá ró.
Bê trá ĩtí rî, ꞌdõvó õjílã ı̣̃ı̣̂njı̣̃ nî gõꞌdá õlûyı̣̂ ĩyî kpá nî kúmú ĩyíkâ ró zãâ gbạ́dú zãâ. Ãâꞌdô ĩtí.
Nĩ ndrê drẽ, Yésũ âbí ꞌẽꞌá âcálé võ lậgû-lậgû bê gbãâ yí rú sĩ. Ĩtí rî, õjílã ndrĩ âꞌdô ĩyî gólâ rî ndrẽꞌá ĩyî lı̣̃fı̣́ nyãányâ sĩ, ngîngî lâ rĩꞌá õjílã gólĩyî gólâ rî rúꞌbạ́ ĩnyĩrĩkõ ậꞌdı̣́ ꞌbá trá ạ̃jú sĩ rî ꞌbá yî, õrĩ Yúdạ̃ yí kâ tí rî. Gõꞌdá õjílã õrĩ ndrĩ ãngó drı̣̃ kâ rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî ãwó ngõꞌá ĩyî ûrû ı̣̃lı̣́ndrı̣̂ sĩ, tãlâ gólĩyî drí gólâ rî fũzó nĩ rî tãsĩ. Ĩtí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró rî, tã rî ꞌdĩ âꞌdô rû ꞌẽꞌá té õzõ âtálé trá ꞌdĩ kâtí. Ãwô-ꞌdĩ. Ôvârí ãmâ lı̣́pı̣̂ âtâ tã kĩ, “Mâ rĩꞌá gólâ tã ndrĩ îtõ ꞌbá ró rî ĩꞌdî, gõꞌdá mâ kpá ĩꞌdî rĩꞌá gólâ ꞌẽ ꞌbá tã-vó ndrĩ âtílí rî. Mâ ĩꞌdî âꞌdó ꞌbá bê kárá rî. Mâ ĩꞌdî rĩꞌá gólâ mbârâkã ndrĩ lı̣́pı̣̂ ró rî.”
Tã Yésũ drí íyî âꞌdázó Yõwánĩ drí rî
Mâ gólâ tã nô îgĩ ꞌbá nõ rĩꞌá ãnî ậdrúpı̣̃ Yõwánĩ ĩꞌdî. Nĩ nı̣̃ trá kĩ, má njı̣̃ lâŋõ rû îzã kâ tãlâ tã lẽlẽ ámákâ Yésũ ꞌá. Gólâ ãmâ drí ậtũlı̣́ ãní bê cú ĩtí pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ îngá ãkó kpạ̃kpạ̃, tãlâ ãmâ rĩꞌá kũmũ gólâkâ rî zẽlé rî drí. Sı̣́sı̣́ nã sĩ rî, úrû mâ trá gõꞌdá ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá ãkîrĩ zı̣̃lı̣́ Pãtõmósã rî ꞌá tãlâ tã Ôvârí kâ pẽpẽ tãsĩ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî bê. 10 Kậyı̣̂ Ôvârí rî îrátã kâ ãzâ sĩ rî, mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kâ fî trá má ꞌá má drí gõzó Yésũ rî ndrẽlé. Gõꞌdá ĩtí rî, âꞌdô trá nõtí. Má ârî õjílã ãzâ úlı̣́ lâ trá rĩꞌá tã âtáꞌá má ũgúlı̣́ lésĩ. Õjílã rî ꞌdĩ gbórókõ lâ rĩꞌá ûrû õzõ gûnı̣́yạ́ kâtí. 11 Gõꞌdá õjílã rî ꞌdĩ kĩ nĩ rî, “Ní îgĩ tã gólĩyî ní drí ꞌẽꞌá ndrẽlâ rî ꞌbá yî búkũ ꞌá, gõꞌdá ní jô ró bê kạ̃nı̣́sạ̃ gólĩyî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ gólĩyî âꞌdó ꞌbá Ẽfésõ ꞌálâ, Sĩmĩrónã ꞌálâ, Pẽrẽgãmómã ꞌálâ, Tãyãtírã ꞌálâ, Sãrãdísĩ ꞌálâ, Fĩlãdẽlífĩyã ꞌálâ gõꞌdá kpá Lõdĩsíyã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí.”
12-13 Gõꞌdá nĩngá sĩ, má drí ngãzó rû pĩlí ꞌbô õjílã gólâ rĩ ꞌbá tã âtálé má drí nõ ndrẽlé rî, má drí ãzákôlâ lêndrê õzõ õjílã mvá kâtí rî ndrẽzó âdréꞌá lámbã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ êdélé trá dáãbõ ꞌásĩ rî lãfálé, cú ítá kũndrũ-kũndrũ bê yí rú bũúũ pá ômbê ꞌásĩ, gõꞌdá gólâ kpá rĩꞌá bãgó kúmú kâ êdélé dáãbõ ꞌásĩ rî bê, óômbê trá gbãâ ạ́gạ́sı̣́ lâ ꞌásĩ. 14 Gõꞌdá gólâ rî drı̣̃-ꞌbí mvẽêmvê kpírí-kpírí kãtóõ kâtí gõꞌdá lı̣̃fı̣́ bê kõꞌá njãrã-njãrã õzõ lạ̃sı̣́ kâtí. 15 Gõꞌdá pá-gbãyã lâ yí kâ trá ókĩzõ ậdı̣̂ gólâ rĩꞌá võlâ kõvõ sĩ óká zẽlé rî kâtí. Gbórókõ lâ lôndrô ókĩzõ lı̣̃mvû õlé drı̣̃ı̣̂ rî kâtí. 16 Gólâ cú rĩꞌá ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ bê njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ íyî drı̣́-ágó ꞌá, gõꞌdá lı̣́gú ạ́ngı̣́ cĩcĩ ró néné rî âfõ trá mbẽlẽsõ sı̣́-ꞌbálé lâ ꞌásĩ. Gõꞌdá nı̣̃lı̣́ lâ rĩꞌá kõꞌá õzõ ı̣̃tú gólâ drı̣̃-gbádá ndrı̣̃ ꞌbá ĩꞌdî rî lı̣̃fı̣́ lâ kâtí.
17 Gõꞌdá má ndrê õjílã rî ꞌdĩ lârâkô lâ bê ĩtí rî, má drí ngãzó ꞌdẽlé gbõ ạ̃drũ ãvõ kâtí gólâ ândrá. Drílâ ngãzó íyî drı̣́-ágó trõlé ꞌbãlé má rú gõꞌdá ngãzó tã âtálé kĩ,
Ní ꞌê ũrı̣̃ kô. Nõô rĩꞌá mâ Yésũ gólâ tã îtõ ꞌbá ró ndrĩ gõꞌdá kpá gólâ ꞌẽ ꞌbá tã-vó âtílí ndrĩ rî ĩꞌdî. 18 Mâ ĩꞌdî âꞌdó ꞌbá bê kárá rî. Kậyı̣̂ sı̣́sı̣́ nã sĩ rî, úfû mâ trá, gõꞌdá ngbãângbânõ rî, mâ bê rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró kpá óꞌdí, gõꞌdá âꞌdô rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Mâ rĩꞌá cú drı̣́-ãcê bê õdrã drı̣̃lı̣́.
19 Ní îgĩ tã gólĩyî ndrĩ ní drí ndrẽlé trá ngbãângbânõ rî, gõꞌdá kpá gólĩyî má drí ꞌẽꞌá âꞌdálâ ní drí ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî ꞌbá yî búkũ ꞌá. 20 Gõꞌdá ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ gólĩyî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ámâ drı̣́-ágó ꞌá nõ ꞌbá yî tãsĩ gõꞌdá kpá lámbã gólĩyî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ êdélé dáãbõ ꞌásĩ nõ ꞌbá yî tãsĩ rî, ꞌdõvó má lôfõ drẽ ĩtõ lâ yî ní drí nõtí. Ị̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî rĩꞌá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ãlô-ãlô kạ̃nı̣́sạ̃ gólĩyî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî vó lâ yî ndrẽlé rî ꞌbá yî ĩꞌdî, gõꞌdá lámbã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî rĩꞌá kạ̃nı̣́sạ̃ rî gógó njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî nyãányâ lâ yî ĩꞌdî.

*1:4 1.4 Úlı̣́ gólĩyî Yõwánĩ drí îgĩlí nõngá rî rĩꞌá ‘líndrí Ôvârí kâ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃”. Õjílã ãmbá ı̣̂sũ tã kĩ, ꞌdĩî rĩꞌá úlı̣́ mãnĩgõ ꞌî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî tãsĩ.