3
Tã gólâ Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí ãgô õŋõ ró rî êdézó rî
Kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí nĩzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌálâ, ı̣̃tú-pá nâ sĩ lạ̃njạ́túlı̣́ bê, tãlâ ꞌdĩî rĩꞌá ı̣̃tú-pá rãtáã ꞌẽ kâ Ôvârí drí rî ĩꞌdî. Gõꞌdá gólĩyî câ bê ạ́tı̣̃ ãzâ ndõgõ ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ kâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ gólâ rĩꞌá zı̣̃lâ Sũ-ãkĩ ꞌdî tı̣́ rî, drílĩyî õjílã ãzâ ꞌbá yî ûsúzó rĩꞌá ĩyî ãgô ãzâ gólâ rĩ ꞌbá õŋõ ró rî njı̣̃ꞌá. Útı̣̂ ãgô ꞌdĩ kó õŋõ ró ĩtí. Kậyı̣̂ vósĩ cé, órî trá ãgô rî ꞌdĩ njı̣̃lı̣́ gõꞌdá ꞌbãlé võ rî ꞌdĩ ꞌá rĩlí ậdı̣̂ zı̣̃lı̣́ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá nĩlí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌálâ rî yî tı̣́ sĩ. Gõꞌdá ãgô õŋõ ró ꞌdĩ ndrélé bê Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê rĩꞌá ĩyî ânĩꞌá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌálâ rî, drílâ ngãzó ậdı̣̂ zı̣̃lı̣́ gólĩyî tı̣́ sĩ. Ĩtí rî, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí ngãzó rĩꞌá ĩyî gólâ rî ndrẽlé dĩí, gõꞌdá Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, “Ní ndrê võ ãmâ ngáá nõlé.” Nĩngá sĩ, ãgô õŋõ ró ꞌdĩ drí võ ndrẽzó gólĩyî ngálâ lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê. Gólâ ı̣̂sũ íyíkâ kĩ nĩ rî, ãwô-ꞌdĩ, gólĩyî âꞌdô ĩyî trá ꞌẽꞌá ậdı̣̂ fẽlé yí drí. Gõꞌdá Pétẽrõ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, “Âꞌdó kô ngá gólâ ậdı̣̂ ró rî ĩꞌdî má drí ꞌẽꞌá fẽlâ ní drí. Gõꞌdá võ lâ ꞌá rî, má âꞌdô ngá gólâ âꞌdó ꞌbá má bê rî fẽꞌá ĩꞌdî. Má âtâ tã ní drí nõ mbârâkã gólâ Yésũ Krístõ gólâ Nãzãrétã lésĩ rî kâ sĩ, ꞌdõvó ní ngâ ûrû gõꞌdá ậcı̣́ tõlé.”
Gõꞌdá Pétẽrõ ní drí õŋõ ꞌdî drı̣́-ágó lâ rũzó ạ̃ngbũ, ãꞌdô ró bê gólâ rî ꞌbãlé ngãlé âdrélé ûrû. Gõꞌdá ꞌwãâ õŋõ ꞌdî pá lâ yî gõꞌdá pá lı̣̃fı̣́ lâ yí bê drí âmbázó. Gõꞌdá drílâ ngãzó âdrélé ûrû íyî pá nyãányâ drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá ngãlé rĩꞌá lậmúlı̣́. Drílâ ngãzó Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ ãyĩkõ ãmbá sĩ. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó nĩlí ꞌdũwạ̃ Pétẽrõ yí bê jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌálâ Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́. Gõꞌdá ãyĩkõ drí sĩ rî, ãgô rî ꞌdĩ drí ngãzó nĩꞌá lậmú bê gõꞌdá kpá lôwã bê.
Gõꞌdá õjílã ndrĩ gólĩyî âꞌdó ꞌbá tólâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ nã ꞌálâ rî ꞌbá yî ndrê ĩyî bê ãgô rî ꞌdĩ rĩꞌá lậmúꞌá gõꞌdá kpá rĩꞌá Ôvârí rî lûyı̣́ꞌá rî, 10 drílĩyî gólâ rî nı̣̃zó kĩ, gólâ ĩꞌdî ãgô õŋõ ró gólâ rĩ ꞌbá rĩlí ãnyî ạ́tı̣̃ tı̣́ kậyı̣̂ vósĩ cé rĩꞌá ậdı̣̂ zı̣̃lı̣́ õjílã tı̣́ sĩ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó ndrúndrú, tãlâ tã lârâkô gólâ rû ꞌẽ ꞌbá trá ãgô ꞌdĩ drí rî tãsĩ.
Tã gólâ Pétẽrõ drí mbârâkã Yésũ kâ ãgô õŋõ ró ꞌdĩ êdézó rî âꞌdázó õjílã drí rî
11 Nĩngá sĩ, õjílã tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́lı̣́ trá ndrúndrú ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê ĩyî ãgô rî ꞌdĩ trá âdréꞌá ãnyî Pétẽrõ yî lạ̃gạ́tı̣́ Yõwánĩ bê jó bı̣́lı̣́ gólâ zı̣̃lı̣́ jó bı̣́lı̣́ kúmú Sólõmõ kâ rî ꞌá. Ĩtí, õjílã dũû drí ngãzó rãlé gólĩyî ngáá tólâ. 12 Gõꞌdá Pétẽrõ ndrélé bê õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ rû êꞌbéꞌá rî, drílâ ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Õjílã ámákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ, ãnî tı̣̂ ậꞌdı̣̂ tã nô tãsĩ ãꞌdô drí sĩ yã? Gõꞌdá nĩ rî ãmâ ndrẽlé dĩí ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã? Nĩ rî ı̣̂sũlâ kĩ nĩ rî, mã êdê ãgô rî nõ mbârâkã ãmákâ sĩ ngãtá rĩrĩ ãmákâ mbı̣̂ Ôvârí lı̣̃fı̣́ rî sĩ yã? Âꞌdó kô rĩꞌá ĩtí. 13 Nõô tã gólâ Yésũ drí ꞌẽlé trá rî ĩꞌdî. Gólâ rĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Ôvârí gólâ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ Ãbãrãyámã, Ĩsákã, Yãkóbã, gõꞌdá kpá ũrûkậ ꞌbá yî drí rõlé rî kâ. Ôvârí ꞌbã Yésũ rî lậnjı̣̃ trá tákányĩ ĩꞌdî, drílâ mbârâkã fẽzó Yésũ drí âꞌdózó ngá-tı̣̂ ãmbá dũû nõ drı̣̃lı̣́ ndrĩ. Gõꞌdá âꞌdólé bê trá ĩtí rî, nĩ âŋõ gólâ rî ạ̃lı̣̃ trá drı̣́-ãcê ꞌbá drí gõꞌdá gólâ rî gãzó dó kúmú Pĩlátõ ândrá, gbõ lé Pĩlátõ lẽ tã bê drı̣́ âyézó Yésũ rú sĩ rî. 14 Yésũ rĩꞌá õjílã tãndí ró gólâ tã Ôvârí kâ ꞌẽ ꞌbá rî ĩꞌdî, gõꞌdá nĩ gã gólâ trá dó Pĩlátõ ândrá, gõꞌdá Pĩlátõ rî îjízó ãvõ fũ ꞌbá ãzákôlâ ꞌdĩ înjílí ĩꞌdî Yésũ rî gógó võ lâ ꞌá. 15 Yésũ gólâ nõ ãnî drí ꞌẽlé drãlé ꞌdĩ, gólâ ĩꞌdî rĩꞌá ãlô gólâ õjílã ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú rî. Gólâ rî õdrã vósĩ, Ôvârí ꞌbã gólâ trá lîdrílí õdrã ꞌásĩ. Ãmâ nyãányâ ndrê gólâ trá kpá óꞌdí cú ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ. 16 Rĩꞌá mbârâkã Yésũ rî ꞌdĩ kâ, gólâ ãgô õŋõ ró ãnî drí ndrẽlé trá ndrĩ nô ꞌbã ꞌbá âꞌdólé dódó ꞌdĩ. Gólâ lẽ tã trá Yésũ ꞌá. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ, Yésũ drí fãfã fẽzó gólâ drí ngãzó ậcı̣́ tõlé, õzõ ãnî drí ndrẽlé nõ tí.
17 “Ámâ ậdrúpı̣̃ yî, má nı̣̃ tã gólĩyî ãnî drí ꞌẽlé drı̣̃-ꞌbá ãníkâ rî ꞌbá yí bê Yésũ rú gólâ rî ạ̃lı̣̃ âŋõzó drãlé rî trá, gõꞌdá nĩ ꞌê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ mĩ nı̣̃ı̣́ kô kĩ nĩ rî, rĩꞌá gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá âjólâ ãngó nõ ꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî ĩꞌdî. 18 Gõꞌdá ạ̃kû ró nã sĩ, Ôvârí ꞌbã tã ậngũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî trá tã ậngũlı̣́ kĩ nĩ rî, ꞌdíyî pã ꞌbá rî ꞌdĩ âꞌdô lâŋõ ûsúꞌá gõzó drãlé. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, yí âyê tã rî ꞌdĩ trá âꞌdólé õzõ ꞌdĩî kâtí.
19 “Ãnî ámâ ậdrúpı̣̃ yî, tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, má lôꞌbã rúꞌbạ́ ãnî drí, nĩ âdĩ drı̣̃ tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, gõꞌdá rû jãlé úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ârílí gõꞌdá ı̣̂njı̣̃lı̣́ ĩꞌdî, tãlâ Ôvârí õjĩ ró bê tã õnjí ãníkâ vólé ngbá. 20 Ôvârí âꞌdô Yésũ rî gógó gólâ drí njĩlí ạ̃kû ró nã sĩ ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî âjóꞌá ãnî ngálâ, tãlâ gólâ õsõ ró mbârâkã íyíkâ bê ãnî ꞌá õjílã íyíkâ ró. 21 Yésũ bê ꞌbũû ꞌálâ, rĩꞌá tólâ bũúũ kậyı̣̂ tíbê gólâ drí ngá ꞌẽzó ndrĩ óꞌdí ró õzõ sı̣́sı̣́ rî kâtí rî.* 3.21 Sı̣́sı̣́ ꞌálâ rî, ãngó nõ âꞌdô ꞌbãꞌá lâŋõ ãkó, té õzõ kậyı̣̂ Ôvârí drí ãngó nõ ꞌbãzó rî ꞌá rî kâtí. Ạ̃kû ró nã sĩ, Ôvârí ꞌbã tã ậngũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî rĩꞌá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ngĩlí. 22 Tã âꞌdálâ ró, Músạ̃ âtâ tã Yésũ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, ‘Ôvârí Yãkóvã âꞌdô õjílã ãzâ ãnî ꞌásĩ ꞌẽꞌá âꞌdólé tã ậngũ ꞌbá ró má tí. Îcâ trá ãnî drí tã cé tı̣̂tı̣̂ tã ậngũ ꞌbá rî ꞌdĩ drí âtálé ãnî drí rî ârílí ꞌẽlé, 23 tãlâ gólĩyî gólâ rî ârí ꞌbá kôꞌdáwá rî, Ôvârí âꞌdô gólĩyî trõꞌá vólé õjílã íyíkâ rî ꞌbá yî lãfálé sĩ ûfúlı̣́.’ 3.23 Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 18.15-19. ꞌDĩî úlı̣́ Músạ̃ kâ ĩꞌdî. 24 Gõꞌdá má âtâ kpá óꞌdí ãnî drí drı̣̃ âdĩlí tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, tãlâ Sãmõwélẽ gõꞌdá tã ậngũ ꞌbá ũrûkậ ꞌbá yí bê ndrĩ, gólĩyî tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtá ꞌbá trá rî ậngũ ĩyî tã trá tã gólĩyî Yésũ drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ kậyı̣̂ ãmákâ nõ ꞌbá yî ꞌá rî tãsĩ.
25 “Ĩtí rî, îcâ trá ãnî drí ãnî drı̣̃ âdĩlí tã õnjí ꞌásĩ, tãlâ tã gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽlé tã ậngũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî sĩ ạ̃kû ró nã rî kpá rĩꞌá ãnî drí, gõꞌdá tã-drı̣̃ lẽlẽ gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé ạ̃kû ró nã sĩ ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí bê rî rĩꞌá kpá ãnî drí. Gólâ âtâ trá Ãbãrãyámã drí kĩ nĩ rî, ‘Má âꞌdô ánî ózõwá yî ꞌbãꞌá ândrâ-tãndĩ fẽlé õjílã ãngó drı̣̃ kâ drí ndrĩ.’ 3.25 Tã Ómvó Ngá 22.18. 26 Má âtâ tã ãnî drí kĩ nĩ rî, Yésũ ĩꞌdî rĩꞌá gólâ Ôvârí drí njĩlí lãjóꞌbá íyíkâ ró gõꞌdá gólâ rî âjózó ãnî drí sı̣́sı̣́ tã õnjí ãníkâ âyélé, tãlâ Yésũ õsõ ró mbârâkã íyíkâ ãnî ꞌá rĩzó tã mbı̣̂ ꞌẽlé ĩꞌdî õjílã íyíkâ ró.”

*3:21 3.21 Sı̣́sı̣́ ꞌálâ rî, ãngó nõ âꞌdô ꞌbãꞌá lâŋõ ãkó, té õzõ kậyı̣̂ Ôvârí drí ãngó nõ ꞌbãzó rî ꞌá rî kâtí.

3:23 3.23 Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 18.15-19.

3:25 3.25 Tã Ómvó Ngá 22.18.