4
Tã gólâ Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí âdrézó võ õjílã Yúdạ̃ yí kâ
drí rĩzó tã kĩlí rî ꞌá rî
Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê õtírĩ rĩî tã ꞌdî ꞌbá yî âtálé õjílã drí rî, drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ ũrûkậ ꞌbá yî drí âcázó Sạ̃dúsı̣̃ ũrûkậ ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá drı̣̃-ꞌbá lómígówá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yí kâ lómígówá íyíkâ ũrûkậ ꞌbá yí bê. Gólĩyî rĩꞌá ạ̃wạ̃ ró, tãlâ úlı̣́ gólĩyî Pétẽrõ yî drí rĩzó õjílã îmbálé kĩꞌá nĩ rî, Yésũ õlîdrî trá õdrã ꞌásĩ rî tãsĩ, tãlâ úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdâ tã lîdrî-lîdrî õjílã kâ õdrã ꞌásĩ rî trá rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. Âꞌdólé bê trá ĩtí rî, drílĩyî Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê rũzó ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá ậꞌdú kõlé tólâ ngạ́cı̣̂ ãlô, tãlâ trá rĩꞌá lạ̃njạ́túlı̣́ drı̣̃ lésĩ ró, gõꞌdá ı̣̃tú-pá îcá kô tã kĩ ꞌbá ậzı̣́zó ndrĩ tã gólĩyíkâ kĩlí kậyı̣̂ rî ꞌdĩ sĩ.
Gõꞌdá kpálé bê ĩtí rî, õjílã gólĩyî tíbê úlı̣́ Pétẽrõ kâ ârí ꞌbá trá rî ĩyî lãfálé sĩ rî, õjílã dũû âdĩ ĩyî drı̣̃ trá tã õnjí ĩyíkâ ꞌásĩ tã lẽlé Yésũ ꞌá. Bê trá ĩtí rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá rî yî drí âcázó õzõ kútũ-njı̣̂ kâtí.
Cı̣̃ı̣́nó lâ sĩ, tã kĩ ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí rû êꞌbézó kpãkã ãlô võ ãlô ꞌá tólâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ tã Pétẽrõ yí kâ kĩlí.* 4.5 Tã kĩ ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá nyâꞌdî-nâ-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́. Ũrûkậ ꞌbá yî rĩꞌá lãꞌbí îmbá ꞌbá ꞌî, ũrûkậ ꞌbá yî sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî ĩꞌdî, gõꞌdá ũrûkậ ꞌbá yî drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá rî kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá Ánãsĩ gólâ âꞌdô trá sı̣́sı̣́ nã sĩ ãmbá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yí kâ rĩꞌá gólĩyí bê, gõꞌdá õjílã âꞌdó ꞌbá kpá bê rî yî rĩꞌá Kãyífã, Yõwánĩ, Ãlẽkẽzándã gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî ꞌbã ꞌálé Ánãsĩ kâ rî ꞌásĩ âꞌdó ꞌbá kpá drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ ró rî ꞌbá yí bê. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí Pétẽrõ yî ậzı̣́zó âdrélé ĩyî ândrá kpãkã ãlô ãgô gólâ õŋõ ró êdélé trá rî bê. Gólĩyî îjî Pétẽrõ yî trá kĩ nĩ rî, “Ãnî, nĩ êdê ãgô õŋõ ró nõ ángô tí yã? Ãꞌdî fẽ mbârâkã ãnî drí drı̣́-ãcê bê tã ꞌdî ꞌẽzó rî nĩ yã?”
Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã lôgõzó mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ kĩ nĩ rî, “Drı̣̃-ꞌbá õjílã ãmákâ rî yí kâ gõꞌdá sı̣́sı̣́-lésĩ ãmákâ rî ꞌbá yí bê, nĩ rî rĩꞌá ãmâ îjílí nõ tã tãndí ãmákâ ꞌẽlé ãgô õŋõ ró nõ ꞌẽzó âꞌdólé dódó rî tãsĩ yã? 10 ꞌDõvó nĩ lẽ bê trá tã nı̣̃lı̣́ tã lâ ꞌdĩ tãsĩ rî, má âtâ ãnî drí gõꞌdá kpá õjílã ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drí ndrĩ kĩ nĩ rî, rĩꞌá drı̣́-ãcê Yésũ Krístõ Nãzãrétã lé ꞌbá ró rî kâ ĩꞌdî ãgô õŋõ ró nõ pã ꞌbá âꞌdólé dódó gõꞌdá kpá gólâ rî ꞌbãlé âdrélé nõngá ãnî ândrá ãndrõ õjílã ndı̣̂ndı̣̂ ró nõ. Yésũ ĩꞌdî ãlôlâ gólâ ãnî drí îpálé drãlé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî, gõꞌdá Ôvârí ꞌê gólâ trá lîdrílí õdrã ꞌásĩ.
11 “Ãnî drı̣̃-ꞌbá õjílã ãmákâ rî ꞌbá yí kâ, nĩ ârî drẽ úlı̣́ ámákâ nõ. Gólâ rĩꞌá ĩꞌdî kó ãlô ậjû ró tã îgĩzó tã lâ sĩ búkũ Ôvârí kâ ꞌá kĩꞌá nĩ rî,
‘Ậjû gólâ jó ꞌdı̣̃ ꞌbá drí gãlé dó rî
âꞌdô gõꞌdá trá ậjû tãndí ró tã lâ drí lâzélé rõô jó ꞌdı̣̃zó rî ĩꞌdî.’
Lôngó 118.22
12 Ĩtí rî, má lẽ ãnî drí nı̣̃lâ dódó kĩ nĩ rî, gólâ cé ĩꞌdî ãlô gólâ îcá ꞌbá ãmâ õjílã mvá pãlé rû îzã gõꞌdá kpá õdrã ãmákâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ tãlâ tã õnjí ãmákâ sĩ, Ôvârí âfẽé drı̣́-ãcê tã ꞌdî ꞌẽzó õjílã ãzãkã drí kó kô.”
13 Nĩngá sĩ, tã kĩ ꞌbá gólĩyî rû êꞌbé ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó, tãlâ úlı̣́ gólĩyî Pétẽrõ yî drí âtálé Yõwánĩ bê ngbạ́ngậ lâ ró ũrı̣̃ ãkó ꞌdĩ yî sĩ, tãlâ gólĩyî nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê õjílã tãkó ꞌî, zı̣́ ĩyî tã kô. Gólĩyî ndrê ĩyî Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê kĩ nĩ rî, gólĩyî âꞌdô rĩꞌá Yésũ rî ãzí-ãzí ꞌî, tãlâ tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ rĩꞌá nyé õzõ Yésũ kâ rî tí. 14 Gõꞌdá ãgô gólâ õŋõ ró pãlé trá rî rĩꞌá âdréꞌá tólâ dódó Pétẽrõ gõꞌdá Yõwánĩ yí bê. Tã rî ꞌdĩ sĩ, gólĩyî îcá gõꞌdá kô tã õnjí ãzãkã âtálé úlı̣́ Pétẽrõ kâ âtálé trá ꞌdĩ rú. 15 Nĩngá sĩ, drílĩyî Pétẽrõ yî gõꞌdá ãgô õŋõ ró rî bê lôfõzó vólé ĩví ꞌálâ jó rû êꞌbê kâ ꞌdĩ ꞌásĩ. Gõꞌdá gólĩyî drí ngãzó rĩꞌá tã ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ ĩyî võ ꞌásĩ kĩ nĩ rî, 16 “Mã âꞌdô ãꞌdô ꞌẽꞌá ĩꞌdî õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí yã? Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, õjílã ndrĩ rĩ ꞌbá rĩlí ĩyî Yẽrõsãlémã ꞌá nõngá rî ꞌbá yî nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, gólĩyî ꞌê tã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ꞌdĩ nĩ, gõꞌdá mã gãá tı̣̂ lâ kô. 17 Gõꞌdá mã ꞌbã tã gólĩyî drí, gólĩyî õzó kô tã âtá Yésũ rî tãsĩ ãlôwálâ õjílã ãzãkã drí, tãlâ tã rî ꞌdĩ õzó lậꞌbú õjílã rõô drí kô.”
18 Gõꞌdá nĩngá sĩ, tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó Pétẽrõ yî ậzı̣́lı̣́ Yõwánĩ bê âgõlé jó ꞌálâ. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã ꞌbãzó Pétẽrõ yî drí, gólĩyî ĩîmbâ õjílã kô óꞌdí Yésũ rî tãsĩ ngãtá cé Yésũ rî rú zı̣̃lı̣́ ĩꞌdî õjílã drí yã rî. 19 Gõꞌdá Pétẽrõ yî drí ngãzó ûrû Yõwánĩ bê tã-drı̣̃ gólĩyíkâ ꞌdĩ lôgõlé kĩ nĩ rî, “ꞌDõvó nĩ njĩ drẽ, tã gólâ ángô rî ĩꞌdî Ôvârí drí ndrẽlé tãndí ró rî, tã ãníkâ ârílí ĩꞌdî, ngãtá tã Ôvârí kâ ârílí ĩꞌdî. 20 Ãmâ drí rî, mã îcá kô tı̣̂ cĩlí gạ́ tã gólĩyî ãmâ drí ndrẽlé trá Yésũ drí ꞌẽlé gõꞌdá kpá tã gólĩyî ãmâ drí ârílí trá gólâ drí rĩꞌá âtálâ rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂.”
21 Gõꞌdá ĩtí rî, tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ gõꞌdá lạ́tı̣̂ lâŋõ fẽzó Pétẽrõ yî drí rî kô, tãlâ õjílã trá ndrĩ rĩꞌá ĩyî Ôvârí rî lûyı̣́ꞌá ĩꞌdî ãgô õŋõ ró ꞌbãlé trá âꞌdólé dódó ꞌdĩ tãsĩ. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólĩyî drí cé úlı̣́ ĩyíkâ ãlô ꞌdĩ ꞌbá yî âtázó ĩꞌdî ngbálí-ngbálí óꞌdí Pétẽrõ yî drí Yõwánĩ bê, gõꞌdá drı̣́ yĩzó gólĩyî rú sĩ. 22 Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê ꞌê ĩyî trá tã lârâkô ạ́ngı̣́ ꞌî, tãlâ ãgô õŋõ ró ꞌbãlé âꞌdólé dódó ꞌdĩ, ndrô lâ rĩꞌá kôrô nyâꞌdî-rı̣̃ drı̣̃ı̣̂ sĩ.
Tã gólâ tã lẽ ꞌbá yî drí rãtáã ꞌẽzó Ôvârí drí tãlâ úlı̣́ âtázó bê
drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró ũrı̣̃ ãkó rî
23 Gõꞌdá óyĩlí bê drı̣́ Pétẽrõ yî rú sĩ Yõwánĩ bê rî, drílĩyî ngãzó gõlé ãzí-ãzí lâ yî ngálâ, gõꞌdá tã gólâ drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí âtálé trá ꞌdĩ ngĩlí gólĩyî drí. 24 Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ꞌbá yî ârílí bê ĩyî tã ꞌdî ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ndrĩ Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ kpá rãtáã ꞌẽlé kpãkã ãlô kĩ, “Kúmú ãmákâ gólâ ãmâ drı̣̃lı̣́ ãngó nõ ꞌá rî, ní ꞌbã ãmâ nĩ ꞌbũû bê, ı̣̃nyạ́kú bê, lı̣̃mvû ândrê bê, gõꞌdá ngá ndrĩ gólĩyî âꞌdó ꞌbá ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê. 25-26 Gõꞌdá ní nı̣̃ tã ãmákâ trá. Nî ĩꞌdî tã nô âtá ꞌbá sı̣́sı̣́ úlı̣́ ífí sĩ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ Dạ̃wúdı̣̃ drí, gólâ âꞌdó ꞌbá tã áníkâ ꞌẽ ꞌbá ró rî. Líndrí Tãndí áníkâ ꞌbã gólâ trá tã âtálé kĩ nĩ rî,
‘Kúmú ạ́ngı̣́ ꞌbạ̃drı̣̃ kâ rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî trá ạ̃wạ̃ ró Kúmú ãmákâ Ôvârí rú.
Gólĩyî drí rû êꞌbézó ãlô tã õnjí ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ kpı̣̃ı̣̂ ạ̃wạ̃ ꞌẽlé gólâ rú lõꞌwâ ãkó.
Gólĩyî lẽ trá kpá õmbã ꞌẽlé ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá âjólâ ãngó nõ ꞌá rî rú.’
Lôngó 2.1-2
27 “Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, úlı̣́ Dạ̃wúdı̣̃ kâ ꞌdĩ ꞌê rû trá, tãlâ kúmú ạ́ngı̣́ Ẽródẽ gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ kâ Põnĩtíyõ Pĩlátõ drí tã ı̣̂ꞌbı̣̃zó jạ̃rı̣́bạ̃ nô ꞌá nõngá õjílã lídí Rómã lésĩ rî ꞌbá yí bê gõꞌdá kpá õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ bê Yésũ rú, lãjóꞌbá áníkâ gólâ ní drí âjólé ꞌdíyî pã ꞌbá ró ãngó nõ ꞌá rî. 28 Õzõ kpálé gólĩyî ĩꞌdî õjílã tã ı̣̂ꞌbı̣̃ ꞌbá tã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽzó rî, ní ꞌbã tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî nĩ âꞌdólé, tãlâ ꞌdĩî rĩꞌá tã gólâ ní drí lẽlé trá rî ĩꞌdî, gõꞌdá nî trá cú mbârâkã lâ bê drílâ rû ꞌẽzó.
29 “Kúmú ãmákâ Ôvârí, mí nı̣̃ tã õnjí gólĩyî õjílã ãmákâ sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî drí lẽlé ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãmâ rú rî trá, tãlâ ãmâ drí tã Yésũ kâ pẽzó õjílã drí rî sĩ. Ãmâ rĩꞌá lãjóꞌbá áníkâ ĩꞌdî, ní âfẽ mbârâkã ãmâ drí úlı̣́ áníkâ nõ ꞌbá yî âtázó õjílã drí Yésũ rî tãsĩ cú ĩtí ũrı̣̃ ãkó. 30 Ní âꞌdâ ánî mbârâkã õjílã drí tã ꞌẽꞌẽ gólâ nõ sĩ. Ní ꞌbã ãmâ ngá lãzé ꞌbá pãlé âꞌdólé dódó, gõꞌdá kpá tã lârâkô ãzâ ꞌbá yî ꞌẽlé drı̣́-ãcê gólâ lãjóꞌbá tãndí áníkâ Yésũ kâ sĩ.”
31 Gõꞌdá gólĩyî ndẽlé bê rãtáã rî, võ gólĩyî drí rû êꞌbézó ꞌá lâ ꞌdĩ drí rû îyázó gbı̣̃ gbı̣̃ gbı̣̃. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí mbârâkã fẽzó gólĩyî drí rõô, gõꞌdá gólĩyî drí ngãzó rĩꞌá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí cú ĩtí ũrı̣̃ ãkó.
Lạ́tı̣̂ tã lẽ ꞌbá drí rĩzó rĩlí ngá ãlô ró rî
32 Ĩtí rî, kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ, õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî drí rĩzó ĩyî ngá ãlô ró, tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ kpá ãlô. Gõꞌdá gólĩyî kárá lẽ trá ngá ꞌẽlé võ ãlô ꞌá. Gõꞌdá õjílã ãzâ yûꞌdạ́wạ́ ãlô gólĩyî lãfálé sĩ ngá gólĩyî íyî nyãányâ kâ lậpı̣́lı̣́ cé íyî ífífí drí. Gólĩyî ndrĩ rî trá ĩyî ậmúlı̣́ ĩyî lãfálé ꞌásĩ. 33 Lãjóꞌbá rî ĩyî trá mbârâkã ãmbá sĩ kárá tã îyálé õjílã drí kĩ nĩ rî, Kúmú Yésũ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ. Gõꞌdá Ôvârí rî trá ândrâ-tãndĩ fẽlé gólĩyî drí tákányĩ. 34-35 Ĩtí rî, gólĩyî âꞌdó ꞌbá trá gólĩyî lãfálé ꞌá ạ́mvú yí bê gõꞌdá kpá jó yí bê rî ꞌbá yî trá rĩꞌá ĩyî njãâ ꞌbãlâ ĩyî gĩlí vólé gõꞌdá lãfâ lâ trõlé fẽlé lãjóꞌbá drí lânjílí õjílã gólĩyî ĩzã bê rî ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ âꞌdô ĩzã gólĩyíkâ rî ꞌbá yî vó ró. Gõꞌdá ĩtí rî, õjílã ãzãkã trá yûꞌdạ́wạ́ ĩzã ró gólĩyî lãfálé ꞌásĩ.
36 Ãgô ãzâ rú bê Yõsépã rî ꞌê tã ꞌdî nĩ té ĩtí. Gólâ rĩꞌá ꞌbạ̃súrú Lạ́vı̣̃ kâ rî ꞌásĩ, gõꞌdá útı̣̂ gólâ ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Sãyĩpãrásĩ rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ kpá ĩꞌdî tíbê lãjóꞌbá drí zı̣̃lı̣́ kpá Bãrãnábã rî. Ĩtõ lâ kĩ nĩ rî, õjílã gólâ rĩ ꞌbá mbârâkã sõlé ãzí-ãzí ꞌá rî. 37 Yõsépã Bãrãnábã rî gógó gî ạ́mvú íyíkâ ãzâ vólé gõꞌdá lãfâ lâ trõzó fẽlé lãjóꞌbá drí, ãꞌdô ró bê õjílã ĩzã ró rî ꞌbá yî pãzó ĩꞌdî sĩ lâ.

*4:5 4.5 Tã kĩ ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá nyâꞌdî-nâ-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́. Ũrûkậ ꞌbá yî rĩꞌá lãꞌbí îmbá ꞌbá ꞌî, ũrûkậ ꞌbá yî sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî ĩꞌdî, gõꞌdá ũrûkậ ꞌbá yî drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá rî kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî.