5
Tã õnjí Ãnãníyã yí kâ õkó lâ Sãfírã bê rî
1-2 Gõꞌdá ãgô ãzâ bê rú lâ Ãnãníyã, gõꞌdá õkó lâ rî rú íyíkâ rĩꞌá Sãfírã. Ãnãníyã ndrê tã Bãrãnábã kâ ꞌẽlé ạ́mvú íyíkâ gĩzó vólé gõꞌdá ậdı̣̂ lâ trõzó fẽlé ngbá tã lẽ ꞌbá gólĩyî ngá ãkó lé ꞌbá ró rî ꞌbá yî drí rî trá. Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ rî, Ãnãníyã yî kpạ̃rạ̃tı̣́ õkó lâ bê drí kpá ngãzó ạ́mvú ĩyíkâ ãzâ ꞌbãlé gĩlí vólé, tãlâ tã lẽ ꞌbá gólĩyî ĩzã ró rî ꞌbá yî pãzó lãfâ lâ sĩ. Tákõ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ bê rĩꞌá ngĩî, gólĩyî trõ lãfâ rî ꞌdĩ ũrûkậ lâ lậpı̣́lı̣́ ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró ĩyî drí, gõꞌdá ãꞌdô ró cé ũrûkậ lâ trõzó ĩꞌdî fẽlé lãjóꞌbá drí õjílã ĩzã ró rî ꞌbá yî pãzó ĩꞌdî sĩ lâ. Nĩngá sĩ rî, Ãnãníyã drí lãfâ ꞌdĩ ũrûkậ lâ trõzó cé ĩꞌdî fẽlé Pétẽrõ drı̣́gạ́ nĩꞌá lânjílâ ngá ãkó lé ꞌbá yî drí.
Nĩngá sĩ, Pétẽrõ nı̣̃ tã Ãnãníyã kâ ꞌẽlé ꞌdĩ trá. Ĩꞌdî Pétẽrõ drí tã âtázó Ãnãníyã drí kĩ nĩ rî, “Ãnãníyã, ní âdô õnjõ ꞌî. Ní âyê tã ı̣̂sũ õnjí Sãtánã kâ fĩlí ánî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ îzãlé ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã? Tã ní drí ꞌẽlé ꞌdĩ rĩꞌá tã õnjí ꞌî. Tã ꞌdî rĩꞌá tã Sãtánã kâ ꞌî, gólâ ꞌbã nî nĩ ãndrõ õnjõ âdólé Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí kĩ, lãfâ ạ́mvú ꞌdĩ kâ gĩzó vólé rî, ní fẽ trá ndrĩ ngá ãkó lé ꞌbá yí drí, gõꞌdá ní drí ũrûkậ lâ trõzó ánîngá lậpı̣́lı̣́ ánî nyãányâ drí ꞌdĩ. Sı̣́sı̣́ rî, ạ́mvú ꞌdĩ trá áníkâ ĩꞌdî, gõꞌdá ní gílí bê vólé rî, lãfâ lâ trá kpá áníkâ ĩꞌdî ngá gólĩyî ní drí lẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽzó ĩꞌdî sĩ lâ. Gõꞌdá ní ı̣̂sũ tã tã õnjí nõ ꞌẽzó ãꞌdô tãsĩ yã? Ní rí ꞌdĩ kô õnjõ âdólé ꞌdĩ cé ãmâ lãjóꞌbá Yésũ kâ rî yî drí, ní rî õnjõ ꞌdî âdólé ꞌdĩ kpá Ôvârí rî nyãányâ drí!”
Ĩtí, Ãnãníyã, ní drí rĩrĩ úlı̣́ nõ ârílí rî ꞌá rî, ní drí ngãzó ꞌdẽlé gbũ ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ ãvõ ró kĩní-kínî. Gõꞌdá ánî drãdrã ꞌdî ũrı̣̃ lâ drí fĩzó rõô õjílã gólĩyî tã lâ ârí ꞌbá trá rî ꞌbá yî rú. Gólĩyî âꞌdô trá ũrı̣̃ ró mbârâkã Ôvârí kâ ꞌdĩ tãsĩ. Nĩngá sĩ, ãgô mvá ãzâ ꞌbá yî drí ânĩzó ãvõ lâ gõlé ítá sĩ gõꞌdá njı̣̃zó lâ vólé ꞌbãlé ꞌbú ꞌá.
Gõꞌdá ı̣̃tú-pá lậvũ trá nâ rî kâtí, õkó lâ Sãfírã drí gõzó âcálé Pétẽrõ ngálâ, gõꞌdá gólâ nı̣̃ı̣́ drẽ tã gólâ rû ꞌẽ ꞌbá ágó lâ drí rî kô. Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã âtázó Sãfírã drí kĩ nĩ rî, “Ní âtâ drẽ má drí lãfâ gólâ ạ́mvú gĩzó vólé rî vó lâ trá ĩꞌdî rĩꞌá ndrĩ má drı̣́gạ́ nõ yã?” Ĩtí rî, Sãfírã ní drí tã kõzó kĩ, “Ãwô, lãfâ vó ạ́mvú gĩzó rî rĩꞌá ndrĩ ĩꞌdî ꞌdĩ.”
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó gólâ rî îjílí kĩ nĩ rî, “Ãnî ánî ágó bê, nĩ dĩ mãnĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âdózó ãꞌdô tãsĩ yã? Ní ndrê trá, õjílã gólĩyî ánî ágó rî ãvõ trõ ꞌbá ꞌbãlé ꞌbú ꞌá rî trá rĩꞌá ânĩꞌá ĩyî jó tı̣́lı̣́-tı̣̂ ꞌá nõ. Gólĩyî âꞌdô kpá ánî ãvõ njı̣̃ꞌá ngbãângbânõ vólé nĩꞌá ꞌbãlâ ꞌbú ꞌá.”
10 Nĩngá sĩ ꞌwãâ, Sãfírã ní drí ngãzó ꞌdẽlé vũdrı̣́ Pétẽrõ ândrá gõꞌdá kpá drãlé. Gõꞌdá ãgô mvá ꞌdĩ ꞌbá yî âfílí bê jó ꞌálâ rî, gólĩyî drí ãvõ lâ ndrẽzó ậyı̣́ꞌá tólâ ndrạ̃ạ̃. Nĩngá sĩ, ãgô mvá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ãvõ lâ njı̣̃zó vólé nĩꞌá ꞌbãlâ kpá ꞌbú ꞌá ágó lâ rî lóꞌdé gãrã drı̣̃ ꞌá. 11 Nĩngá sĩ, ũrı̣̃ drí fĩzó õjílã ndrĩ kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ꞌá rõô, gõꞌdá kpá õjílã ũrûkậ ꞌbá yî ndrĩ tã ꞌdî ârí ꞌbá trá rî yí bê.
Tã lãjóꞌbá drí ngá lãzé ꞌbá dũû pãzó âꞌdólé dódó rî
12 Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌê ĩyî tã lârâkô gólĩyî õjílã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó drí lâ yî sĩ rî trá dũû, õzõ gólĩyî drí Ôvârí rî îjízó ĩyî pãlé ꞌẽlâ rî kâtí. Gõꞌdá tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî rî ĩyî trá kárá rû êꞌbélé võ ãlô ꞌá ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌá.* 5.12 Võ rî ꞌdĩ rĩꞌá jó-bı̣́lı̣́ kúmú ạ́ngı̣́ Sólõmõ kâ zẽlé. 13 Gbõ lé õjílã tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá kô rî ꞌbá yî ꞌbã ĩyî bê lậnjı̣̃ gólĩyî rú rî, gõꞌdá gólĩyî rĩꞌá ũrı̣̃ ró rû êꞌbélé võ ãlô ꞌá õjílã ꞌdî ꞌbá yí bê. 14 Gõꞌdá âꞌdô bê kpálé ĩtí rî, tólâ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá rî, ãgô õkó ãzâ ꞌbá yí bê dũû, drílĩyî kpá tã lẽzó Kúmú Yésũ ꞌá, gõꞌdá gólĩyî drí ĩyî lôfízó õjílã tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî lãfálé. 15 Nĩngá sĩ, tãlâ tã lârâkô lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî, õjílã drí ngãzó rĩꞌá ngá lãzé ꞌbá ĩyíkâ lôjílí lôꞌbãlé ĩyî ndríí lạ́tı̣̂* 5.15 Lạ́tı̣̂ rî ꞌdĩ rĩꞌá lạ́tı̣̂ nĩzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌálâ rî ĩꞌdî. lãjóꞌbá yí kâ rĩꞌá trõlâ ĩꞌdî rî gãrã drı̣̃ lâ ꞌásĩ gbãrãkã drı̣̃ı̣̂ sĩ gbũrũkũ yí bê, ãꞌdô ró bê, õzõ Pétẽrõ õtírĩ lậvũû rî, gólâ õdõ ró ngbãâ gólĩyî dõdõ ngãtá gbõ ngbãâ gólâ rî líndrí õgõ ró ngá lãzé ꞌbá ũrûkậ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ, gólĩyî tã ı̣̂sũ bê kĩ, ãâꞌdô ngá lãzé ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌbãꞌá âꞌdólé dódó. 16 Nĩngá sĩ, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ drí ânĩzó ꞌbạ̃drı̣̃ mvá gólĩyî ãnyî Yẽrõsãlémã rú rî lésĩ rĩꞌá ngá lãzé ꞌbá ĩyíkâ lôjílí gõꞌdá kpá gólĩyî líndrí õnjí bê rî ꞌbá yí bê. Ĩtí rî, gólĩyî âꞌdô trá ndrĩ ꞌdó dódó.
Tã gólâ lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ûrúzó ômbélé ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî
17 Gõꞌdá nĩngá sĩ, tã drí ꞌdẽzó Kãyífã drı̣̃-ꞌbá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ꞌá õjílã gólâkâ rĩꞌá zı̣̃lâ Sạ̃dúsı̣̃ rî ꞌbá yí bê lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rú, tãlâ tã ꞌẽꞌẽ lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yí kâ tã lâ âgî trá gólĩyî lı̣̃fı̣́.* 5.17 Drı̣̃-ꞌbá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ꞌdĩ kpá tã kĩ ꞌbá ꞌî. 18 Nĩngá sĩ, gólĩyî drí lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ûrúzó ômbélé ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá. 19 Gõꞌdá mãlãyíkã Ôvârí kâ drí ânĩzó ngạ́cı̣̂ sĩ ạ́tı̣̃ gạ̃nı̣́mạ̃ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî njı̣̃lı̣́ hõwé-hõwéẽ, gõꞌdá lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lôfõzó vólé. Gõꞌdá mãlãyíkã ꞌdî drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 20 “Mĩ nĩ ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌálâ, gõꞌdá nĩ âtâ ró tã lédrẽ-lédrẽ óꞌdí Yésũ ꞌá nõ tãsĩ ndrĩ õjílã drí.”
21 Nĩngá sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí úlı̣́ ꞌdĩ ârízó. Gõꞌdá cı̣̃ı̣́nó lâ sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌálâ rĩlí õjílã îmbálé tólâ.
Gõꞌdá kpá ı̣̃tú-pá rî ꞌdĩ sĩ, drı̣̃-ꞌbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó õjílã Yúdạ̃ yí kâ sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî ậzı̣́lı̣́ ndrĩ rû êꞌbélé ĩyî ãlô võ tã kĩ kâ ꞌá. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó lómígówá jõlé ĩyî nĩlí lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ậdrı̣̃lı̣́ âjílí ĩyî drí gạ̃nı̣́mạ̃ lésĩ. 22 Gõꞌdá lómígówá ꞌdĩ ꞌbá yî cálé bê ĩyî gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌálâ rî, gólĩyî ûsú lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî tólâ kôꞌdáwá. Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó gõlé gõꞌdá tã âtálé tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, 23 “Mã cálé bê gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá tólâ rî, mã ûsû ạ́tı̣̃ áâꞌbã trá ngạ́rạ́-ngạ́rạ́, gõꞌdá lómígówá lâ yî rĩꞌá ĩyî lı̣̃fı̣́ ngíyá ró ạ́tı̣̃ ꞌdî ndrẽꞌá. Gõꞌdá mã njı̣̃lı̣́ bê ạ́tı̣̃ lâ ꞌdĩ rî, mã ûsú õjílã ãzãkã jó ꞌá tólâ kô.”
24 Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá lómígówá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ rî ꞌbá yí kâ gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârílí bê úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî rî, ĩtõ lâ fí gólĩyî drı̣̃ı̣̂ kô, gõꞌdá gólĩyî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó kĩ, “Ãꞌdô tã âꞌdô nĩ yã?” 25 Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ drí ngãzó ânĩlí gõꞌdá tã âtálé kĩ nĩ rî, “Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî ãnî drí ꞌbãlé trá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî ꞌbá yî ĩyîngá rĩꞌá ĩyî ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌálâ õjílã lı̣̃fı̣́ îmbáꞌá ĩyî tólâ.”
26 Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî ârílí bê ĩyî tã ꞌdî rî, drı̣̃-ꞌbá lómígówá kâ rî drí ngãzó lómígówá íyíkâ yí bê gõꞌdá nĩlí lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ậdrı̣̃lı̣́ âjílí tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí. ꞌDĩî, gólĩyî ậdrı̣̃ı̣́ lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî mbârâkã sĩ kô, tãlâ gólĩyî rĩꞌá ũrı̣̃ ró kĩ, õjílã ãâꞌdô ngãꞌá õmbã ró, õzõ yĩ õlôꞌê lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lârâkô lâ ĩyî trá rî, gõꞌdá õjílã ãâꞌdô kpá ĩyî lûvũꞌá kúnı̣́ mvá sĩ.
27 Gõꞌdá nĩngá sĩ, lómígówá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ậdrı̣̃lı̣́ gõꞌdá gólĩyî ꞌbãlé âdrélé tã kĩ ꞌbá yî ândrá. Nĩngá sĩ, Kãyífã drí tã âtázó õmbã sĩ lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, 28 “Sı̣́sı̣́ nã sĩ, mã ꞌbã tã trá ãnî drí ngbálí-ngbálí âꞌdó kô tã Yésũ rî tãsĩ rî îmbálé õjílã drí. Gõꞌdá ngbãângbânõ, tã rî ꞌdĩ võ lâ ꞌá rî, tã îmbâ ãníkâ lậꞌbû trá õjílã Yẽrõsãlémã kâ drí ndrĩ, gõꞌdá nĩ lẽ nô ãmâ rú îzãlé õdrã Yésũ kâ ꞌdĩ tãsĩ. Nĩ ꞌê tã õnjí ꞌdĩ ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã?”
29 Nĩngá sĩ, Pétẽrõ yî lãjóꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê, drílĩyî ngãzó tã-drı̣̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Ãmbá ãmákâ, mã lẽ trá tíkó tã áníkâ ârílí. Gõꞌdá õzõ tã áníkâ ꞌdĩ õꞌbã ãmâ tã Ôvârí kâ rî gãlé dó rî, gõꞌdá rĩꞌá mbı̣̂ ãmâ drí lậnjı̣̃ ꞌbãzó Ôvârí rú, âꞌdó kô õjílã mvá rú. 30 Gõꞌdá ãnî nyãányâ tãsĩ rî, ãnî ĩꞌdî gólĩyî Yésũ rî îpá ꞌbá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ drãlé õdrã ãnyĩ kâ ró rî sĩ, gõꞌdá Ôvârí rî ĩꞌdî gólâ Yésũ rî ꞌbã ꞌbá lîdrílí õdrã ꞌásĩ rî, âꞌdô trá kpá Ôvârí rî gógó ꞌdĩ ĩꞌdî gólâ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ rî. 31-32 Gõꞌdá Ôvârí ꞌbã lậnjı̣̃ trá Yésũ rú gólâ rî ꞌbãzó rĩlí yî Ôvârí rî drı̣́-ágó drı̣̃ lésĩ ró ꞌbũû ꞌálâ drı̣́-ãcê bê Kúmú ãmákâ ró, gõꞌdá kpá ꞌdíyî pã ꞌbá ró. Gõꞌdá ãmâ rî gógó nyãányâ lâ yî tãsĩ rî, mã rî tã nô ꞌbá yî âtálé õjílã ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drí, tãlâ gólĩyî ũnı̣̃ ró bê, gólâ ꞌdíyî pã ꞌbá ꞌî, gõꞌdá gólĩyî ãâdĩ ró ĩyî drı̣̃ tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, tãlâ gólâ ãâyê ró tã õnjí gólĩyíkâ bê. Mã îcâ trá tã ꞌdî ꞌbá yî âtálé, tãlâ tã gólĩyî Yésũ drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî rĩꞌá ndrĩ ãmâ lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. Gõꞌdá Líndrí Tãndí gólâ Ôvârí drí âjólé gólĩyî tã íyíkâ ârí ꞌbá rî yî drí kpá rĩꞌá lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌbá ró tã pạ̃tı̣́ı̣̃ âꞌdálé gólĩyî drí.”
33 Gõꞌdá nĩngá sĩ, tã kĩ ꞌbá ârílí bê ĩyî úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî rî, gólĩyî drí ngãzó õmbã ró lậvũlı̣́ kôrô. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ trá lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ûfúlı̣́. 34 Gõꞌdá tã kĩ ꞌbá ãzâ ãlô drí ngãzó âdrélé ûrû võ tã kĩ kâ ꞌdĩ ꞌá. Tã kĩ ꞌbá rî ꞌdĩ rú lâ Gãmãlélẽ, gólâ rĩꞌá Pạ̃rúsı̣̃ gólâ tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî îmbá ꞌbá ꞌî õjílã drí, gõꞌdá õjílã cé tı̣̂tı̣̂ ı̣̂njı̣̃ ĩyî gólâ trá. Gõꞌdá nĩngá sĩ, drílâ tã ꞌbãzó lómígówá ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî õtrõ lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî tãkõ fínyáwá ĩví ꞌálâ. 35 ꞌDĩî vósĩ, drílâ ngãzó tã âtálé tã kĩ ꞌbá ãzí ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Ãnî õjílã ámâ ãzí-ãzí yî ró Ĩsĩrãꞌélẽ kâ nõ ꞌbá yî, nĩ ı̣̂sũ tã dódó tã gólâ ãnî drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãgô nõ ꞌbá yî drí rî tãsĩ, tãlâ nĩ õzó tã ányâ ꞌẽê kô. 36 Nĩ ı̣̂sũ tã tã gólâ Túdạ̃ kâ rî tãsĩ, gólâ sı̣́sı̣́ tã âmã ꞌbá kĩ nĩ rî, yí ãꞌdô õjílã tã lâ drí lâzélé kôrô rî ĩꞌdî. Gólâ ngâ rû jãlé ạ̃jú ꞌbũlı̣́ kúmú ꞌbạ̃drı̣̃ nô kâ bê. Ĩtí rî, õjílã dũû ꞌdẽ ꞌbá gólâ vósĩ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ró rî rĩꞌá õzõ kámá-sû kâtí. Gõꞌdá úfúlı̣́ bê gólâ rî gógó trá rî, gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá trá gólâ vósĩ rî ꞌbá yî drí rû lâpẽzó, gõꞌdá tã rî ꞌdĩ drí âꞌdózó gbõ tã gólâ cú ĩtí ífí ãkó rî ró.
37 “Gõꞌdá tã ꞌdî vósĩ rî, Yúdạ̃ gólâ õjílã Gãlĩláyã kâ ró rî drí kpá drı̣̃ îngázó kậyı̣̂ gólâ rĩzó õjílã lãlé rú lâ yî îgĩ-îgĩ bê rî sĩ. Õjílã dũû ꞌdê ĩyî kpá trá gólâ vósĩ ạ̃jú ꞌbũlı̣́ kúmú ꞌbạ̃drı̣̃ nô kâ bê. Gõꞌdá ódrí kpá gólâ rî fũzó. Nĩngá sĩ, gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá trá gólâ vósĩ rî ꞌbá yî drí kpá rû lâpẽzó ĩyî. 38 Bê trá ĩtí rî, ãꞌdô tã õjílã nô ꞌbá yí kâ tãsĩ nõngá rî, má âtâ ãnî drí, nĩ ꞌê tã õnjí ãnî drí lẽlé ꞌẽlé rî gólĩyî drí kôꞌdáwá. Nĩ âyê gólĩyî nĩlí drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró. Tãlâ õzõ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî gõꞌdá tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ rî yí bê ãꞌdô cé tã gólĩyíkâ rî ĩꞌdî rî, tã rî gógó yî âꞌdô âꞌdóꞌá kpá cú ĩtí ífí ãkó, õzõ tã Túdạ̃ yí kâ Yúdạ̃ bê rî kâtí. 39 Gõꞌdá õzõ tã rî gógó ãꞌdô ĩyî Ôvârí kâ ĩꞌdî rî, îcá kô gólĩyî lôgálé, tãlâ nĩ âꞌdô ãnî nyãányâ ûsúꞌá ạ̃jú ꞌbũꞌá Ôvârí bê.”
40 Nĩngá sĩ, tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí úlı̣́ Gãmãlélẽ kâ kĩzó nĩ rî, úũfû lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî kôꞌdáwá rî tã-drı̣̃ lâ lẽzó. Ĩtí, drílĩyî lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ậzı̣́zó lôfílí gõlé jó ꞌálâ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, lãjóꞌbá rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌbãzó cãlé ônjóróꞌbí sĩ, gõꞌdá tã ꞌbãzó gólĩyî drí kĩ, gólĩyî ãâtâ ĩyî tã kó kô óꞌdí Yésũ rî tãsĩ, gõꞌdá gólĩyî âyézó.
41 Nĩngá sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí âfõzó ĩví ꞌálâ võ tã kĩ kâ rî ꞌásĩ. Gólĩyî trá ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî ûsû lâŋõ trá tã Yésũ kâ tãsĩ. Gõꞌdá Ôvârí ndrê gólĩyî kpá trá îcâ-îcâ ró lâŋõ ûsúlı̣́ tã Yésũ kâ tãsĩ. 42 Gõꞌdá tã ꞌdî ꞌbá yî vósĩ, lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî rî ĩyî trá zãâ rĩlí kậyı̣̂ vósĩ cé rĩꞌá tã îmbálé õjílã drí Yésũ rî tãsĩ ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌá gõꞌdá kpá õjílã drí ꞌbã ꞌásĩ. Gólĩyî ꞌbã õjílã trá tã nı̣̃lı̣́ kĩ, Yésũ ãâꞌdô ĩꞌdî ꞌdíyî pã ꞌbá ró gólâ Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá âjólé sı̣́sı̣́ rî.

*5:12 5.12 Võ rî ꞌdĩ rĩꞌá jó-bı̣́lı̣́ kúmú ạ́ngı̣́ Sólõmõ kâ zẽlé.

*5:15 5.15 Lạ́tı̣̂ rî ꞌdĩ rĩꞌá lạ́tı̣̂ nĩzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌálâ rî ĩꞌdî.

*5:17 5.17 Drı̣̃-ꞌbá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ꞌdĩ kpá tã kĩ ꞌbá ꞌî.