6
Tã gólâ õjílã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ njĩzó ạ̃yı̣́zı̣́ pãlé ngá lânjî-lânjî sĩ rî
Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ, tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ âꞌdólé bê trá ĩyî lîzóꞌá rõô rî, tã lẽ ꞌbá gólĩyî lãfálé sĩ âꞌdó ꞌbá ĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rĩ ꞌbá ĩyî Gı̣̃rı̣́kı̣̃ tı̣̂ âtálé ĩꞌdî rî ꞌbá yî, drílĩyî ngãzó rĩꞌá tã gĩlí gólĩyî Yúdạ̃ ró rĩ ꞌbá cé Ị́bũrũ tı̣̂ âtálé ĩꞌdî rî ꞌbá yî rú. Gólĩyî kĩ nĩ rî, “Ạ̃yı̣́zı̣́ ãmákâ rî ꞌbá yî rí ĩyî gõꞌdá ngá nyãnyã gólĩyíkâ gólâ rĩꞌá lânjílâ kậyı̣̂ vósĩ cé ạ̃yı̣́zı̣́ drí ndrĩ rî ûsúlı̣́ kô.” Ĩtí rî, lãjóꞌbá mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí ngãzó ĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ậzı̣́lı̣́ rû êꞌbélé võ ãlô ꞌá. Gõꞌdá drílĩyî tã âtázó tã lẽ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Rĩꞌá fí dó ãmâ drí ngãzó lôsĩ tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtâ kâ õjílã drí rî âyézó gõꞌdá ngãzó nĩlí rĩꞌá lôsĩ ngá nyãnyã lânjî kâ ꞌẽlé ĩꞌdî yã? ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, ãmâ ậdrúpı̣̃ yî, rĩꞌá tãndí ró ãnî drí îcázó õjílã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ njĩlí ãnî lãfálé sĩ, gólĩyî ãnî drí nı̣̃lı̣́ trá kĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ĩyî ꞌá rî ꞌbá yî gõꞌdá kpá âꞌdó ꞌbá ĩyî tã nı̣̃nı̣̃ bê rõô rî. Ĩtí rî, mã âꞌdô gólĩyî ꞌbãꞌá lôsĩ ꞌdî ꞌẽlé. Gõꞌdá ãmâ rî gógó nyãányâ lâ tãsĩ rî, lôsĩ ãmákâ ãꞌdô ró zãâ rãtáã ꞌẽꞌẽ ĩꞌdî, gõꞌdá úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî âtâ-âtâ lâ ĩꞌdî õjílã drí.”
Ĩtí rî, õjílã ndrĩ drí tã ꞌdî drı̣̃ lâ lẽzó ĩꞌdî gõꞌdá gólĩyî drí ngãzó õjílã tãndí njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî njĩlí. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé rî, gólĩyî njĩ Sĩtĩfánõ gólâ tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá rõô pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê yí ꞌá dũû rî kpá trá. Gõꞌdá gólĩyî njı̣̂-kázíyá njĩlí Sĩtĩfánõ bê rî ꞌbá yî rĩꞌá: Fílĩpõ ãzâ, Põrõkárõ, Nĩkõnórã, Tímõnõ, Pãrãmónã gõꞌdá Nĩkólã.* 6.5 Nĩkólã ꞌDĩî rĩꞌá õjílã Ãnĩtĩyókã kâ ró gólâ íyî jã ꞌbá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ âꞌdô tã Yúdạ̃ yí kâ vó ró rî ĩꞌdî. Nĩngá sĩ, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí õjílã ĩyî drí njĩlí trá njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî ậzı̣́zó ꞌbãlé lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ândrá. Gõꞌdá lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí drı̣́ ꞌbãzó gólĩyî drı̣̃ı̣̂, ãꞌdô ró bê gólĩyî ꞌbãlé ngá lânjí ꞌbá ró õjílã ạ̃yı̣́zı̣́ ró rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá drílĩyî rãtáã ꞌẽzó ngá lânjí ꞌbá rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ Ôvârí drí, tãlâ gólâ õpâ ró gólĩyî lôsĩ rî ꞌdĩ ꞌẽrẽ lâ ꞌá.
Gõꞌdá nĩngá sĩ, kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ, õjílã ı̣́tı̣́lı̣́lı̣́ drí ngãzó rĩꞌá tã lẽlé úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌá. Ĩꞌdî ĩtí, tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí lîzózó âcálé dũû Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ rî ꞌbá yî dũû drí kpá tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌá.
Tã gólâ Sĩtĩfánõ rî rũzó tã lâ kĩlí õnjõ sĩ rî
Gõꞌdá Ôvârí rî trá ândrâ-tãndĩ fẽlé rõô Sĩtĩfánõ drí gõꞌdá kpá rĩꞌá mbârâkã fẽlé gólâ drí tã dũû tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌẽzó õjílã dũû ândrá. Nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ꞌbá yî drí ngãzó ĩyî rĩꞌá tı̣̂ ânyálé gólâ bê mbârâkã Ôvârí drí fẽlé drílâ rî tãsĩ. Gólĩyî rĩꞌá õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ gólĩyî zı̣̃lı̣́ Sĩrénẽ gõꞌdá Ãlẽkẽzãndĩríyã rî ꞌbá yí kâ, gólĩyî rî trá lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ ꞌẽlé ndrĩ.* 6.9 Õjílã ꞌdî ꞌbá yî rî ĩyî trá rãtáã ꞌẽlé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rĩꞌá zı̣̃lâ jó õjílã gólĩyî drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró rî ꞌbá yí kâ rî ꞌá. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó fĩlí ĩyî õjílã ũrûkậ ꞌbạ̃drı̣̃ gólĩyî zı̣̃lı̣́ Sĩlísĩyã gõꞌdá Ásĩyã* 6.9 Ásĩyã rĩꞌá zı̣̃lâ ngbãângbânõ rî Túrũkı̣̃ rî. bê rî ꞌbá yí kâ lãfálé tı̣̂ ânyálé Sĩtĩfánõ bê. 10 Gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ꞌbã Sĩtĩfánõ trá âꞌdólé tã nı̣̃nı̣̃ bê îcálé tã trõlé õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tı̣́ sĩ. 11 Ĩtí, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí ngãzó nĩlí õjílã ãzâ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî gĩlí, tãlâ õnjõ âdólé Sĩtĩfánõ rú tã âtálé kĩ nĩ rî, “Mã ârî ãgô nõ gbórókõ lâ trá rĩꞌá Ôvârí yî lôꞌdáꞌá ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ Músạ̃ bê.”
12 Ĩtí rî, úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí sĩ rî, õjílã Yẽrõsãlémã kâ gõꞌdá gólĩyî sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî gõꞌdá lãꞌbí îmbá ꞌbá gólĩyíkâ rî ꞌbá yí bê drí ngãzó ĩyî ạ̃wạ̃ ró Sĩtĩfánõ bê. Gõꞌdá nĩngá sĩ, tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólĩyî drí ngãzó ârálé ạ̃wạ̃ sĩ Sĩtĩfánõ ngálâ gõꞌdá gólâ rî rũlı̣́ âjílí võ tã kĩ kâ rî ꞌálâ drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ậzı̣́lı̣́ tã kĩ ꞌbá ró rî ꞌbá yî ândrá. 13 Nĩngá sĩ, gólĩyî drí tã âtázó õjílã ũrûkậ ꞌbá yî drí lạ́tı̣̂ gólâ ángô rî ĩꞌdî gólâ rî mõndrã fẽzó õnjõ sĩ yã. Gõꞌdá gólĩyî kĩ nĩ rî, “Kậyı̣̂ vósĩ cé, ãgô nõ rî zãâ tã õnjí âtálé ĩꞌdî jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rú gõꞌdá kpá tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ gólĩyî Músạ̃ drí lôpélé ạ̃tı̣́ ꞌálâ ãmâ drí rî ꞌbá yî rú. 14 Mã ârî gólâ trá gólâ õtírĩ âtálâ kĩꞌá nĩ rî, Yésũ õjílã Nãzãrétã kâ ró rî ãâꞌdô jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ûfúꞌá gõꞌdá kpá lãꞌbí gólĩyî Músạ̃ drí îmbálé trá ãmâ drí rî ꞌbá yî ôjáꞌá vólé.”
15 Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá rĩlí võ tã kĩ kâ ꞌá rî ꞌbá yî drí ngãzó ĩyî võ ndrẽlé Sĩtĩfánõ ngálâ, tãlâ tã gólâ drí ꞌẽꞌá âtálâ rî ârílí, gõꞌdá gólĩyî ndrê gólâ rî nı̣̃lı̣́ trá rĩꞌá lậgúꞌá õzõ mãlãyíkã nı̣̃lı̣́ kâtí.

*6:5 6.5 Nĩkólã ꞌDĩî rĩꞌá õjílã Ãnĩtĩyókã kâ ró gólâ íyî jã ꞌbá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ âꞌdô tã Yúdạ̃ yí kâ vó ró rî ĩꞌdî.

*6:9 6.9 Õjílã ꞌdî ꞌbá yî rî ĩyî trá rãtáã ꞌẽlé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rĩꞌá zı̣̃lâ jó õjílã gólĩyî drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró rî ꞌbá yí kâ rî ꞌá.

*6:9 6.9 Ásĩyã rĩꞌá zı̣̃lâ ngbãângbânõ rî Túrũkı̣̃ rî.