11
Tã gólâ Pétẽrõ drí lôgõlé tã lẽ ꞌbá Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí Kõrõnálĩyã yî tãsĩ rî
Gõꞌdá nĩngá sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ Yũdạ́yạ̃ ꞌá gõꞌdá kpá tã lẽ ꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê ârî ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, õjílã lídí ãzâ ꞌbá yî lẽ ĩyî tã trá tã âtî-âtî Yésũ kâ ꞌá. Gõꞌdá Pétẽrõ nĩlí bê gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî, gólĩyî tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ drí âꞌdólé kĩ õjílã lídí õꞌdê zãlô bãsã ꞌá gõꞌdá drílĩyî âꞌdózó õjílã Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî drí ngãzó tı̣̂ ânyálé Pétẽrõ bê. Gólĩyî îjî Pétẽrõ kĩ, “Mí rî ũmú õjílã ꞌdẽ ꞌbá bãsã ꞌá kô rî ꞌbá yí kâ ró gõꞌdá kpá rĩlí ngá nyãlé gólĩyí bê ãꞌdô tãsĩ yã? ꞌDĩî rĩꞌá tã ányâ ꞌî.”
Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó tã gólĩyî ndrĩ rû ꞌẽ ꞌbá trá rî ꞌbá yî ngĩlí ãkí ãkó ómvórẽ lâ lésĩ gólĩyî drí. Pétẽrõ ngî tã kĩ nĩ rî, “Mâ trá Yópã ꞌálâ. Gõꞌdá kậyı̣̂ ãlô sĩ, má õtírĩ rãtáã ndẽê rî, tã drí rû âꞌdázó má drí tã âꞌdâ ró. Tã âꞌdâ rî ꞌdĩ ꞌá rî, má drí ngá ãzâ õzõ ítá bı̣́ ạ́ngı̣́ kâtí rî ndrẽzó âꞌdéꞌá vũdrı̣́ ꞌbũû lésĩ, ítá rî ꞌdĩ rî âꞌdélé vũdrı̣́ ókĩzõ úrû gãrã tı̣̂ lâ sû rî ꞌbá yî trá rũrũ rî kâtí. Gõꞌdá drílâ âꞌdézó ãnyî má lạ̃gạ́tı̣́. Gõꞌdá má drí ngãzó võ ndrẽlé dódó ítá bı̣́ rî ꞌdĩ ꞌá. Má drí kõrõnyã tı̣̂ lârâkô ndrĩ õmã kâ gõꞌdá ꞌbã kâ bê gõꞌdá ngá gólĩyî dı̣̃ ꞌbá dı̣̃dı̣̃ rî ꞌbá yí bê gõꞌdá ãríwá yí bê ndrẽzó ꞌdó ítá bı̣́ rî ꞌdĩ ꞌá. Nĩngá sĩ, má drí gbórókõ ârízó. Gbórókõ ꞌdî âtâ tã kĩ nĩ rî, ‘Pétẽrõ, mí ngâ ûrû gõꞌdá ní ûfû ngá ꞌdĩ ꞌbá yî nyãlé.’
“Ĩtí rî, má gã dó, má kĩ nĩ rî, ‘Kúmú, má lẽé kô ngá ꞌdĩ ꞌẽlé. Má nyá drẽ kô ngá ãzãkã gólâ tã ꞌbãꞌbã gólâ Ôvârí kâ drí ꞌbãlé trá õnjí ró nyãlé rî kô.’ Nĩngá sĩ, gbórókõ ꞌdî drí kpá ậꞌúzó óꞌdí ꞌbũû lésĩ kĩ nĩ rî, ‘Ngá gólĩyî Ôvârí drí zı̣̃lı̣́ trá tãndí ró õjílã mvá drí nyãlé rî ꞌbá yî, ní zı̣̂ kô õnjí ró.’
10 “Tã ꞌdî ꞌê rû trá ândâlâ nâ, gõꞌdá ngá rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó gõlé ûrú ꞌálâ.
11 “Nĩngá sĩ, ꞌwãâ ãgô ãzâ ꞌbá yî zãlô nâ, drílĩyî ânĩzó ĩyî ꞌbã gólâ má drí rĩzó rĩlí rî ꞌá. Áâjô gólĩyî má ngálâ ꞌdĩ Sẽsãréyã lésĩ. 12 Gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó má drí, tãlâ mã õnĩ ró ãgô rî ꞌdĩ ꞌbá yí bê, gólâ kĩ má drí rî, má õgã kôꞌdáwá nĩlí gólĩyí bê. Ĩtí rî, má drí ngãzó nĩlí gólĩyí bê, gõꞌdá ãmâ ậdrúpı̣̃ gólĩyî tã lẽ ꞌbá ró njı̣̂-kázíyá nõ ꞌbá yî nĩ ĩyî kpá kpãâ ãmá bê. ꞌDĩî vósĩ, ãmâ drí cãzó Kõrõnálĩyã võrã jõ ꞌbá má drí ânĩzó rî drí ꞌbã ꞌálâ gõꞌdá fĩlí drílâ jó ꞌálâ.
13 “Gõꞌdá Kõrõnálĩyã rî ꞌdĩ âtâ tã ãmâ drí kĩ, yí ndrê mãlãyíkã Ôvârí kâ trá rĩꞌá âdréꞌá yí drí ꞌbã ꞌá tã âtáꞌá kĩ nĩ rî, ‘Ní jô lãjóꞌbá áníkâ rî ꞌbá yî Yópã ꞌálâ, nĩꞌá ãgô ãzâ rĩꞌá zı̣̃lâ Sĩmónã Pétẽrõ rî ậzı̣́lı̣́ ânĩlí ní ngálâ, 14 tãlâ gólâ ãâtâ ró bê tã gólâ ángô tí rî ĩꞌdî ãnî pãzó lâŋõ tã õnjí kâ ꞌásĩ õjílã áníkâ ꞌbã kâ rî ꞌbá yí bê ndrĩ.’
15 “Ĩtí rî, má drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí, gõꞌdá má õtírĩ drẽ rĩî úlı̣́ âtálé rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ânĩzó fĩlí gólĩyî ꞌá nyé õzõ drílâ fĩrĩ ãmâ ꞌá sı̣́sı̣́ rî tí. 16 Gõꞌdá úlı̣́ gólĩyî kúmú ãmákâ Yésũ kâ kĩꞌá nĩ rî, ‘Yõwánĩ ꞌê bãbãtízĩ íyíkâ õjílã drí rî lũmvû sĩ, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô bãbãtízĩ ꞌẽꞌá ãnî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ’ rî ꞌbá yî drí âgázó má drı̣̃ı̣̂. 17 Nĩngá sĩ, mã ndrê kĩ, Ôvârí fẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî drí, té õzõ gólâ drí âfẽrẽ lâ trá sı̣́sı̣́ ãmâ drí kậyı̣̂ gólâ ãmâ drí tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî ꞌá rî tí. Má âꞌdô îcáꞌá lôsĩ Ôvârí kâ lôgálé ángô tí ró yã?”
18 Tólâ sĩ, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tı̣̂ ânyálé Pétẽrõ bê sı̣́sı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî ârílí bê ĩyî úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî rî, gólĩyî drí tı̣̂ ânyâ-ânyâ Pétẽrõ bê ꞌdĩ âyézó. Tã ꞌdî võ lâ ꞌá rî, gólĩyî drí ngãzó rĩꞌá Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ kĩ, “Ngbãângbânõ rî, mã ndrê trá kĩ, Ôvârí fẽ lạ́tı̣̂ trá õjílã lídí ró rî ꞌbá yî drí drı̣̃ âdĩzó vólé tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, tãlâ gólĩyî õrî ró ĩyî lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó!”
Tã tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽzó õjílã lídí Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí rî
19 Kậyı̣̂ lâŋõ drí ꞌdẽzó tã lẽ ꞌbá drı̣̃ı̣̂ Sĩtĩfánõ rî õdrã vósĩ rî sĩ, tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá dũû lậꞌbû ĩyî trá vólé Yẽrõsãlémã ꞌásĩ. Gólĩyî ꞌásĩ, ãzâ ꞌbá yî nĩ trá cãlé gĩâ Fõnísĩyã ꞌálâ, gõꞌdá ũrûkậ ꞌbá yî Sãyĩpãrásĩ ꞌálâ, gõꞌdá ũrûkậ ꞌbá yî ĩyíkâ Ãnĩtĩyókã ꞌálâ ró. Gõꞌdá võ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ rî, gólĩyî âtâ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî trá cé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí. 20 ꞌDĩî vósĩ rî, tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá ãzâ ꞌbá yî gólĩyî âꞌdó ꞌbá Sãyĩpãrásĩ lé ꞌbá ró gõꞌdá Kĩrénẽ lé ꞌbá ró rî ꞌbá yí bê drí rãzó Ãnĩtĩyókã ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, gólĩyî drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí gõꞌdá kpá gólĩyî ꞌbạ̃súrú ãzâ kâ võ rî ꞌdĩ ꞌá rî ꞌbá yî drí. 21 Nĩngá sĩ, Ôvârí drí mbârâkã fẽzó gólĩyî drí lôsĩ íyíkâ ꞌdĩ ꞌẽzó, gõꞌdá ĩtí rî, õjílã dũû drí tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ ꞌdî ꞌá. ꞌDĩî rĩꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõꞌdá kpá gólĩyî õjílã lídí ró rî ꞌbá yí bê.
22 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí tã ꞌdî ârízó, ĩtí gólĩyî drí Bãrãnábã rî jõzó nĩlí Ãnĩtĩyókã ꞌálâ tã rî ꞌdĩ mbı̣̂mbı̣̂ lâ ârílí. 23-24 Bãrãnábã rĩꞌá õjílã tãndí ꞌî. Gólâ trá cú rĩꞌá mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ bê dũû lậvũlı̣́ kôrô. Ĩtí rî, gólâ lẽ tã trá tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. Nĩngá sĩ, gõꞌdá gólâ câ bê trá Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî, gólâ ndrê trá kĩ, Ôvârí fẽ ândrâ-tãndĩ trá tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí rõô. Tã ꞌdî tãsĩ rî, gólâ rĩꞌá ãyĩkõ ró ãmbá, gõꞌdá gólâ drí õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî îmbázó rĩlí zãâ õjílã Kúmú Yésũ kâ ró pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, õjílã dũû ãzâ ꞌbá yî drí tã lẽzó kpá tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ ꞌdî ꞌá.
25 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Bãrãnábã lẽ lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽ ãzí ûsúlı̣́. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólâ drí ngãzó Ãnĩtĩyókã ꞌásĩ nĩlí lậvũlı̣́ jẽjẽ ró Tãrásõ ꞌálâ Sóõlõ rî lôndãlé. 26 Gõꞌdá gólâ ûsúlı̣́ bê Sóõlõ rî, drílâ Sóõlõ rî ậdrı̣̃zó kpãâ ânĩlí Ãnĩtĩyókã ꞌálâ lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãzí gólâkâ ró. Gõꞌdá gólĩyî kpạ̃rạ̃tı̣́ drí fĩzó ĩyî õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ꞌá tólâ ndrô ãlô sĩ rĩꞌá õjílã dũû îmbálé. Gõꞌdá âꞌdô trá Ãnĩtĩyókã ꞌá tólâ, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ zı̣̃zó ĩyî sı̣́sı̣́ lâ ró “ ‘krístõ ꞌbá” ’ rî.
27 Gõꞌdá kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ rî, tã ậngũ ꞌbá ũrûkậ Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî Yẽrõsãlémã lésĩ nĩlí Ãnĩtĩyókã ꞌálâ. 28-30 Gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí õjílã ãlô gólĩyî ꞌásĩ zı̣̃lı̣́ Ágãbã rî ꞌẽzó âdrélé ûrû tã âtálé kĩ, lõfó õnjí tẽtẽ ãâꞌdô ꞌdẽꞌá ãngó drı̣̃ ꞌásĩ ndrĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî kâ ârílí bê ĩyî úlı̣́ Ágãbã kâ ꞌdĩ rî, drílĩyî tã lẽzó ậdı̣̂ ãmbá ĩyî nyãányâ kâ fẽlé õzõ gólĩyî drí îcálé fẽlé rî tí, ãꞌdô ró bê ĩyî ậdrúpı̣̃ yî ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌálâ rî ꞌbá yî pãzó ĩꞌdî sĩ lâ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ậdı̣̂ rî ꞌdĩ ûꞌdúzó êꞌbélé võ ãlô ꞌá gõꞌdá trõlé fẽlé Bãrãnábã yî drı̣́gạ́ Sóõlõ bê, tãlâ gólĩyî õtrõ ró ậdı̣̂ rî ꞌdĩ fẽlé õjílã ãmbâ-ãmbâ kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí. Lõfó õnjí tẽtẽ rî ꞌdĩ ꞌdê trá kậyı̣̂ gólâ Kãlõdíyã drí ꞌbãzó drẽ kúmú ạ́ngı̣́ Rómã kâ ró rî sĩ.