13
Tã Bãrãnábã yî njĩzó Sóõlõ bê jõlé võrã bê Yésũ rî tãsĩ rî
Ãnĩtĩyókã gólâ ꞌbạ̃drı̣̃ Sírĩyã kâ rî ꞌálâ rî ꞌá rî, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yî lãfálé rî, tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ũrûkậ ꞌbá yî bê rĩꞌá ĩyî gõꞌdá kpá lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá úlı̣́ Ôvârí kâ sĩ rî ꞌbá yí bê. Rú lâ yî rĩꞌá Bãrãnábã gõꞌdá Sĩmónã gólâ zı̣̃lı̣́ Nĩgérẽ rî, gõꞌdá Lũkı̣́yạ̃ õjílã Kĩrénẽ kâ ró rî, gõꞌdá kpá Mãnéyã gólâ âꞌdó ꞌbá trá lậmû-ãzí kúmú Ẽródẽ Ãnĩtípã kâ ró ꞌdĩmvã gólĩyíkâ ꞌá rî, gõꞌdá ãzâ lâ drí âꞌdózó Sóõlõ ĩꞌdî. Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ õtírĩ ĩyî rĩî Ôvârí Yãkóvã rî îrátãlé, gõꞌdá kpá rĩzó ꞌálé ꞌãꞌí ró ngá nyã ãkó rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, “Mĩ nã Bãrãnábã yî Sóõlõ bê lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ámákâ ró, tãlâ gólĩyî õlậmû ró võ ꞌásĩ ndrĩ lôsĩ gólâ má drí ꞌbãlé gólĩyî drí rî ꞌẽlé ĩꞌdî.” Ĩtí, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã ꞌdî drı̣̃ lâ lẽzó. Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ, drílĩyî rĩzó kpá óꞌdí ĩyî ꞌálé ꞌãꞌí ró gõꞌdá rãtáã ꞌẽzó, gõꞌdá drílĩyî drı̣́ ꞌbãzó Bãrãnábã yî drı̣̃ı̣̂ Sóõlõ bê ândrâ-tãndĩ ró, gõꞌdá gólĩyî jõzó nĩlí ậcı̣́ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌá lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽlé.
Tã gólâ Bãrãnábã yî Sóõlõ bê drí tã lôgõzó ójó ãzâ drı̣̃ı̣̂
Sãyĩpãrásĩ ꞌálâ rî
Nĩngá sĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ jólé bê Bãrãnábã yî Sóõlõ bê nĩlí rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ Sạ̃lũsı̣́yạ̃ kâ lı̣̃mvû ândrê gãrã drı̣̃ ꞌá rî ꞌálâ. Gõꞌdá tólâ sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí kõlóngbõ sĩ ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Sãyĩpãrásĩ rî ꞌálâ. Ĩtí rî, gólĩyî drí cãzó jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Sãlámĩ rî ꞌálâ, gõꞌdá rĩlí ĩyî rĩꞌá úlı̣́ Ôvârí kâ pẽ bê jó gólĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí tólâ nã ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá Yõwánĩ Márãkõ nĩ ꞌbá kpãâ gólĩyí bê rî bê, rĩꞌá gólĩyî pãlé lôsĩ ꞌẽꞌẽ sĩ.
Nĩngá sĩ, ꞌbạ̃drı̣̃ Sãyĩpãrásĩ ꞌdĩ ꞌá tólâ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí pá sĩ Sãlámĩ ꞌásĩ cãlé bũúũ jạ̃rı̣́bạ̃ Páfõ rî ꞌálâ. Nĩngá rî, gólĩyî drí ójó õnjõ ꞌbá ãzâ kĩ ꞌbá nĩ rî, yí ãâꞌdô tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ĩꞌdî rî ûsúzó. Gólâ rĩꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ꞌî rú lâ Bãrã-Yásõwã. Gólâ rî rú ãzâ kpá rĩꞌá Ẽlímã, tã ífí lâ drí âꞌdólé kĩ, ójó rî. Gólâ rĩꞌá lậmû-ãzí kúmú Rómã lé ꞌbá kâ gólâ rĩ ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî drı̣̃lı̣́ rî kâ. Kúmú rî ꞌdĩ rú lâ rĩꞌá Sẽrãgíyã Póõlõ, gólâ rĩꞌá ãgô tã nı̣̃ ꞌbá ꞌî. Gõꞌdá nĩngá sĩ, kúmú rî gógó ꞌdĩ drí ngãzó Bãrãnábã yî Sóõlõ bê ậzı̣́lı̣́ ânĩlí yí ngálâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ ngĩlí yí drí. Gõꞌdá ójó rî ꞌdĩ drí ngãzó Bãrãnábã yî tı̣̂ ânyálé Sóõlõ bê, tãlâ ãꞌdô ró bê kúmú ꞌdĩ õzó kô tã lẽlẽ íyíkâ ꞌbãâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ ꞌdî ꞌá.
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Sóõlõ gólâ zı̣̃lı̣́ kpá Póõlõ rî drí võ ndrẽzó mbı̣̂ ójó rî ꞌdĩ ngálâ tã ı̣̂sũ õnjí ójó ꞌdĩ kâ nı̣̃zó, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sõ mbârâkã trá Sóõlõ ꞌá. 10 Gõꞌdá drílâ tã âtázó ójó rî ꞌdĩ drí kĩ nĩ rî, “Nî Sãtánã rî mvá nõ! Nî rĩꞌá ạ̃jú-ꞌbá-ãzí tã ndrĩ âꞌdó ꞌbá tãndí rî kâ ꞌî. Nî rĩꞌá õjílã âdó ꞌbá ꞌî, gõꞌdá rĩzó ậdı̣̂ gólĩyíkâ nyãlé! Ní rî kárá rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî ôjálé ꞌbãlé âꞌdólé õnjõ ró! 11 Ngbãângbânõ rî, má âtâ ní drí kĩ, Ôvârí Yãkóvã rî drı̣́ ꞌẽꞌá lâŋõ fẽlé ní drí. Gólâ âꞌdô ánî ꞌbãꞌá âꞌdólé lı̣̃fı̣́ ãkó, tãlâ ní õzó ngá ãzãkã ndrẽê kôꞌdáwá ãlôwálâ tãkõ.”
Nĩngá sĩ, ꞌwãâ võ drí ậnı̣́zó ạ̃mvũ ójó rî ꞌdĩ lı̣̃fı̣́. Gõꞌdá drílâ ngãzó nĩꞌá õjílã ậnjú bê ãꞌdô ró íyî sẽlé, tãlâ gólâ trá kũdũ-kũdũ ró. 12 Gõꞌdá nĩngá sĩ, kúmú rî ꞌdĩ ndrélé bê tã rî ꞌdĩ rû ꞌẽꞌá rî, gólâ rî tı̣̂ ậꞌdı̣̂ trá mbârâkã ꞌdî tãsĩ drílâ tã lẽzó. Gõꞌdá ĩtí rî, drílâ rû jãzó tã lẽlé tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ ꞌdî ꞌá.
Tã gólâ Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ꞌẽlé Ãnĩtĩyókã ãzâ gólâ âꞌdó ꞌbá ãnyî ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Pĩsĩdíyã rî ꞌálâ rî
13 Gõꞌdá tólâ sĩ, Póõlõ yî drí ngãzó ĩyî ãzí-ãzí yí bê lı̣̃mvû ândrê drı̣̃ mbãlé kõlóngbõ sĩ Páfõ rî âyézó ꞌáꞌá lé drı̣̃ ãzâ rî lésĩ nĩzó Pẽrógã gólâ âꞌdó ꞌbá jạ̃rı̣́bạ̃ ró ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Pãmbĩlíyã kâ rî ꞌálâ. Nĩngá sĩ, Yõwánĩ Márãkõ âyê gólĩyî tólâ, gõꞌdá ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ. 14 Gõꞌdá Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó Pẽrógã rî âyélé nĩzó zãâ cãlé Ãnĩtĩyókã ãzâ gólâ âꞌdó ꞌbá ãnyî ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Pĩsĩdíyã rú rî ꞌálâ. Gõꞌdá kậyı̣̂ gólâ rãtáã Yúdạ̃ yí kâ kâ sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ꞌálâ, gõꞌdá rĩlí ĩyî vũdrı̣́ ãâꞌdâ ró ĩyî tã bê kĩ, yĩ lẽ õjílã lı̣̃fı̣́ îmbálé. 15 Gõꞌdá tã ꞌbãꞌbã gólâ Músạ̃ drí îgĩlí gõꞌdá kpá tã îgĩ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ rî ꞌbá yî drí îgĩlí rî ꞌbá yî zı̣̃zı̣̃ lâ vósĩ rî, drı̣̃-ꞌbá gólĩyî jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ꞌálâ ꞌdĩ ꞌbá yí kâ drí ngãzó Póõlõ yî Bãrãnábã bê ậzı̣́lı̣́ ânĩlí tã pẽlé ĩyî drí. Gólĩyî kĩ, “Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî, õzõ nĩ ãꞌdô cú úlı̣́ ãzâ bê mbârâkã sõlé õjílã ꞌá rî, mã lôꞌbã rúꞌbạ́ ãnî drí, nĩ âtâ.”
16 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó ûrû, gõꞌdá íyî drı̣́ îngázó ûrû, tãlâ gólĩyî õrî ró bê njũrũ tã ârílí yí tı̣́ sĩ, gõꞌdá gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Ãnî õjílã ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ gõꞌdá kpá ãnî õjílã lídí ró gólĩyî Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃ ꞌbá rî yî, nĩ ârî tã má sı̣́lı̣́ sĩ nô. 17 Mĩ nı̣̃ trá dódó kĩ, Ôvârí gólâ ãmâ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ rî, gólâ ĩꞌdî ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî njĩ ꞌbá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî. Kậyı̣̂ gólĩyî drí ꞌbãzó drẽ rĩꞌá ngá ãwã ró Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌálâ rî, gólâ ꞌê gólĩyî trá lûtı̣́lı̣́ âcálé dũû õrĩ mbârâkã bê rî ró. Gõꞌdá tólâ sĩ, gólâ drí gólĩyî âtrõzó vólé Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌásĩ mbârâkã íyíkâ sĩ. 18 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, gólĩyî âꞌdô bê kpálé ârîmâ ãkó rî, gólâ rî trá ꞌâ ạ̃ꞌdı̣́ bê gólĩyî tãsĩ ndrô nyâꞌdî-rı̣̃ sĩ, ꞌdĩî gólĩyî drí rĩzó drẽ rĩlí õmã ꞌálâ võ ꞌãꞌí ꞌá, nĩꞌá võ kpã bê nĩngá kô nĩngá rî. 19 Nĩngá sĩ, gólâ ꞌê gólĩyî tã trõlé vólé ạ̃wạ̃ sĩ ꞌbạ̃súrú gólĩyî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ rĩ ꞌbá rĩlí ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Kãnánã rî ꞌálâ rî ꞌbá yî drı̣́gạ́ sĩ, tãlâ yí fẽ ró ꞌbạ̃drı̣̃ rî ꞌdĩ gólĩyî nyãányâ kâ ró. 20 Tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌê rû trá ndrĩ ĩtí ndrô kámá-sû-nyâꞌdî-rı̣̃-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́ sĩ.
“Gõꞌdá Ôvârí drí tã kĩ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî lôꞌbãzó ãlô-ãlô gólĩyî drı̣̃lı̣́ íyî lı̣̃fı̣́ ró bũúũ âcálé kậyı̣̂ tã ậngũ ꞌbá gólâkâ Sãmõwélẽ kâ rî sĩ. 21 Nĩngá sĩ, kậyı̣̂ Sãmõwélẽ drí âꞌdózó drẽ gólĩyî drı̣̃lı̣́ tã ậngũ ꞌbá ró rî, gólĩyî drí gólâ rî îjízó, tãlâ Ôvârí õꞌbã ró bê õjílã ãzâ âꞌdólé kúmú ạ́ngı̣́ ró ĩyî drı̣̃lı̣́ ndrĩ. Ĩtí, Ôvârí drí ámâ rú-ãzí Sóõlõ Kísĩ rî mvá ró rî njĩzó âꞌdólé kúmú ạ́ngı̣́ ró gólĩyî drı̣̃lı̣́. Sóõlõ rî ꞌdĩ rĩꞌá ꞌbạ̃súrú Bẽnjĩmónã kâ ꞌásĩ, gõꞌdá gólâ rî trá õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drı̣̃lı̣́ ndrô nyâꞌdî-rı̣̃ sĩ. 22 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ, Ôvârí drí Sóõlõ rî nãzó vólé, tãlâ Sóõlõ ârí tã Ôvârí kâ kô, gõꞌdá drílâ Dạ̃wúdı̣̃ rî ꞌbãzó ĩꞌdî âꞌdólé kúmú ạ́ngı̣́ ró. Tã Dạ̃wúdı̣̃ kâ ꞌbã Ôvârí âꞌdólé ãyĩkõ ró, gõꞌdá drílâ úlı̣́ nõ ꞌbá yî âtázó Dạ̃wúdı̣̃ rî tãsĩ. Gólâ kĩ nĩ rî, ‘Dạ̃wúdı̣̃ Yésẽ rî mvá rî tã ꞌbã mâ trá âꞌdólé ãyĩkõ ró. Tãlâ gólâ rî trá tã gólĩyî má drí lẽlé rî ꞌẽlé ĩꞌdî ndrĩ.’ 13.22 1 Sãmõwélẽ 13.14; Ĩsáyã 44.28.
23 “Ámâ ậdrúpı̣̃ yî, má lẽ tã âtálé ãnî drí Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá gólâ âꞌdó ꞌbá ãmbá ró rî tãsĩ. Rú lâ Yésũ. Gólâ ĩꞌdî rĩꞌá Ôvârí drí âjólé õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ pãlé tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, õzõ gólâ drí tã lâ ꞌbãlé trá ạ̃kû ró nã ꞌbá yî sĩ rî kâtí rî ĩꞌdî. 24 Gõꞌdá drẽ sı̣́sı̣́ Yésũ îtõó tã ꞌẽꞌẽ íyíkâ tã pẽpẽ kâ ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ rî kô rî, Yõwánĩ ngâ trá rĩꞌá tã pẽlé õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drí kĩ nĩ rî, gólĩyî ãâdĩ drı̣̃ tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, gõꞌdá nĩngá sĩ, yí îbábátízã ró gólĩyî bê. 25 ꞌDĩî vósĩ, gõꞌdá Yõwánĩ âꞌdólé bê ꞌẽꞌá tã ꞌẽꞌẽ ꞌbãlé yí drí ꞌẽlé rî ndẽlé rî, gólâ kĩ õjílã drí rî, ‘Nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê rî, mâ ãꞌdî ĩꞌdî yã? Má âꞌdó kô rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ãnî drí rĩꞌá tẽlâ rî ĩꞌdî. Nĩ ârî drẽ, õjílã ãzâ rĩꞌá ânĩꞌá nõngá ꞌdíyî pã ꞌbá ró ámâ vólé drı̣̃ ꞌásĩ. Ãmbã gólâkâ rî lậvũ kôrô ámákâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Má îcá kô zı̣̃lı̣́ õjílã tãndí ró ngbãâ káꞌbókã gólâkâ pá ꞌá rî ângílí vólé.’
26 “Ĩtí, má âtâ ãnî drí ámâ ậdrúpı̣̃ yî, ãnî Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ró rî yî, gõꞌdá kpá ãnî õjílã lídí ró rĩ ꞌbá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî ꞌbá yî, ãmâ ĩꞌdî rĩꞌá gólĩyî Ôvârí drí ꞌbãlé tã õjílã pã kâ tã õnjí ꞌásĩ nõ âjózó drílĩyî rî ꞌbá yî ĩꞌdî. 27 Tãlâ õjílã Yẽrõsãlémã kâ drı̣̃-ꞌbá ĩyíkâ rî ꞌbá yí bê nı̣̃ı̣́ kô kĩ nĩ rî, Yésũ ĩꞌdî rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí âjólé trá ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî ĩꞌdî. Gólĩyî rî trá tã âtî-âtî tãndí gólâ tã ậngũ ꞌbá yî drí îgĩlí ĩyî trá ạ̃kû ró nã ꞌbá yî sĩ rî zı̣̃lı̣́ kậyı̣̂ rãtáã kâ vósĩ cé. Ãꞌdô kpálé ĩtí rî, tã ífí tã âtî-âtî tãndí ꞌdĩ kâ fí gólĩyî drı̣̃ı̣̂ kô. Ĩꞌdî tãlâ gólĩyî rĩꞌá cú ĩtí tã lâ nı̣̃ ãkó, gólĩyî drí Yésũ rî ạ̃lı̣̃ âŋõzó fũlı̣́. Ĩtí rî, gólĩyî drí úlı̣́ tã ậngũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yí kâ ꞌdĩ ꞌẽzó âꞌdólé tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. 28 Kpálé gólĩyî ûsúlı̣́ bê tã õnjí Yésũ drí ꞌẽlé trá tã kĩzó gólâ rú gólâ rî fũzó tã lâ tãsĩ kôꞌdáwá rî, gólĩyî drí kúmú Pĩlátõ rî îjízó, tãlâ Yésũ rî ꞌbãlé úfû ró bê.
29 “Tólâ sĩ, gólĩyî drí tã ndrĩ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá drí âtálé trá kĩꞌá nĩ rî, âꞌdô âꞌdóꞌá Yésũ rú rî ꞌẽzó. Ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólĩyî drí gólâ rî îpázó fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ drãlé vólé. ꞌDĩî vósĩ, gólĩyî drí ãvõ lâ trõzó vólé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ sĩ, gõꞌdá nĩzó ꞌbãlâ ũgı̣́ gólâ rĩzó ãvõ ꞌbãlé rî ꞌá. 30 Gõꞌdá Ôvârí ꞌê gólâ kpá trá lîdrílí vólé õdrã rî ꞌdĩ ꞌásĩ. 31 Vó lâ ꞌásĩ, gólĩyî nĩ ꞌbá trá sı̣́sı̣́ lâ sĩ gólâ bê ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ rî ꞌásĩ jạ̃rı̣́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ rî ꞌálâ rî ndrê ĩyî gólâ trá kpá óꞌdí kậyı̣̂ dũû sĩ. Ngbãângbânõ õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá rĩꞌá tã âtáꞌá õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drí ndrĩ tã rî ꞌdĩ tãsĩ.
32 “Gõꞌdá ãꞌdô ãmâ tãsĩ rî, mã ânĩ trá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí ngá lésĩ nô âtálé ãnî drí, tãlâ mĩ nı̣̃ ró bê kĩ, tã gólâ Ôvârí drí âtálé trá ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí kĩ nĩ rî, yí âꞌdô ꞌẽꞌá lâ rî, 33 gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ ꞌê trá ãmâ gólĩyî ózõwá yî drí. Gólâ ꞌbã Yésũ trá lîdrílí õdrã ꞌásĩ. Úlı̣́ rî Ôvârí kâ ꞌdĩ trá rĩꞌá îgĩ-îgĩ lâ ró Lôngó rı̣̃ lâ ró Yésũ rî tãsĩ rî ꞌá. Lôngó rî rĩꞌá nõtí,
‘Ãndrõ nô ꞌásĩ rî, õjílã âꞌdô tã nı̣̃ꞌá.
Nî rĩꞌá ámâ mvá ꞌî lôsĩ ámákâ ꞌẽlé.’
Lôngó 2.7
34 Nĩngá sĩ, Ôvârí âtâ úlı̣́ nõ ꞌbá yî trá ạ̃kû ró nã ꞌbá yî sĩ Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ꞌásĩ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, gólâ rî ãvõ õŋá kôꞌdáwá. Gólâ kĩ,
‘Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tã tãndí gólĩyî má drí tã lâ ꞌbãlé trá Dạ̃wúdı̣̃ drí kĩ nĩ rî,
má âꞌdô ꞌẽꞌá lâ gólâ rî ózõwá yî drí rî, má âꞌdô ꞌẽꞌá lâ ãnî drí.’
Ĩsáyã 55.3
Tã tãndí ꞌdĩ rĩꞌá ĩꞌdî nõ, Yésũ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ lédrẽ-lédrẽ ró âꞌdólé tã êdé ꞌbá ró õjílã lãfálé Ôvârí bê rî ꞌá. 35 Tã rî ꞌdĩ tãsĩ, Dạ̃wúdı̣̃ drí kpá úlı̣́ âtázó Ôvârí drí kĩ nĩ rî,
‘Ní îcá kô rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá tãndí áníkâ rúꞌbạ́ ĩnyĩrĩkõ lâ âyélé ŋãlé lóꞌdé ꞌá.’
Lôngó 16.10
36 Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî îcá kô âꞌdólé Dạ̃wúdı̣̃ rî tãsĩ, tãlâ mã nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, Dạ̃wúdı̣̃ ꞌê trá tã gólâ Ôvârí drí lẽlé trá gólâ drí ꞌẽlé drẽ gólâ rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró rî ĩꞌdî. ꞌDĩî vósĩ, gólâ drí drãzó, gõꞌdá gólâ rî ãvõ trõzó ꞌbãlé ạ́ꞌbı̣́yạ́ lâ yî lạ̃gạ́tı̣́, gõꞌdá gólâ rî ãvõ drí ŋãzó ŋãŋã. 37 Gõꞌdá rĩꞌá Yésũ ĩꞌdî gólâ Ôvârí drí ꞌẽlé lîdrílí õdrã ꞌásĩ rî. Gólâ rî ãvõ ĩꞌdî gólâ ŋã ꞌbá kôꞌdáwá lóꞌdé ꞌá rî. Ĩꞌdî ĩtí, úlı̣́ Dạ̃wúdı̣̃ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá Yésũ rî tãsĩ. Âꞌdó kô yî Dạ̃wúdı̣̃ rî tãsĩ.
38 “Ámâ ậdrúpı̣̃ yî, tã nô õfî ãnî drı̣̃ı̣̂, õzõ nĩ õlẽ tã Yésũ ꞌá rî, Ôvârí âꞌdô îcáꞌá tã õnjí ãníkâ âyélé. 39 Sı̣́sı̣́ nã rî sĩ, tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ rî îcá kô ãnî ꞌbãlé âꞌdólé drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, gõꞌdá õjílã gólâ tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá rî gólâ trá rĩꞌá drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró lâŋõ tã õnjí gólâkâ rî ꞌbá yí kâ ꞌásĩ ndrĩ. 40-41 Ĩtí rî, má âtâ ãnî drí nõtí. Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, tãlâ tã gólĩyî Ôvârí drí âtálé trá ạ̃kû ró nã sĩ tã ậngũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî tı̣́ sĩ rî õzó rû ꞌẽê ãnî drí kô. Gólĩyî âtâ trá kĩ nĩ rî,
‘Ãnî õjílã gólĩyî úlı̣́ gólĩyî ámákâ ró rî gũ ꞌbá gũgũ rî ꞌbá yî, ꞌdõvó nĩ ndrê,
gõꞌdá ãnî tı̣̂ ạ̃ậꞌdı̣̂ ró, tãlâ tã gólâ má drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ kậyı̣̂ ãníkâ rî ꞌbá yî sĩ rî,
õzõ kpálé õjílã ãzâ õngî tã ífí lâ ãnî drí rî, nĩ îcá kô tã lẽlé ꞌá lâ.
Ĩtí rî, ꞌdõvó, nĩ ôdrã, tãlâ nĩ ârí tã kôꞌdáwá.’ ”
Hãbákã 1.5
Nõô rĩꞌá tã âtâ-âtâ ạ̃dũkũ Póõlõ kâ ĩꞌdî.
42 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê ngâ ĩyî bê nĩlí vólé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ꞌásĩ úlı̣́ ꞌdĩ vósĩ rî, õjílã drí ngãzó gólĩyî ậzı̣́lı̣́, gólĩyî ãâgõ ró kpá óꞌdí kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ vósĩ, kậyı̣̂ ãzâ rãtáã kâ rî sĩ âꞌdólé tã gólĩyî ꞌdĩ ꞌbá yî ĩtõ lâ ngĩlí óꞌdí ĩyî drí. 43 Nĩngá sĩ, õjílã drí ngãzó lậꞌbúlı̣́ vólé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ꞌásĩ gõlé ꞌbã ꞌásĩ. Gõꞌdá õjílã dũû gólĩyî lãfálé ꞌásĩ âꞌdó ꞌbá Yúdạ̃ yî ró gõꞌdá kpá õjílã lídí* 13.43 Õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî ôjâ ĩyî trá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ âꞌdô tã Yúdạ̃ yî kâ vó ró. ró rî ꞌbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî Póõlõ yî vósĩ Bãrãnábã bê. Gõꞌdá Póõlõ yî drí ngãzó Bãrãnábã bê tã Yésũ kâ âtálé õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí, gõꞌdá gólĩyî drí kpá mbârâkã sõzó õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá, tãlâ gólĩyî ãâdrê ró bê gạ́gạ́ tã lẽlẽ sĩ mbârâkã Ôvârí kâ rî sĩ.
44 Gõꞌdá nĩngá sĩ, kậyı̣̂ ãzâ gólâ rãtáã kâ rî sĩ, õjílã dũû jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ rî ꞌbá yî drí ngãzó ânĩlí ĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ârílí. 45 Gõꞌdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ꞌbá yî ndrê ĩyî õjílã dũû ꞌdĩ ꞌbá yî bê rî, tã lâ yî drí âgízó gólĩyî lı̣̃fı̣́, gõꞌdá drílĩyî ꞌdẽzó rĩꞌá tı̣̂ ânyálé õnjí lâ ró úlı̣́ Póõlõ kâ rî rú, gõꞌdá kpá Póõlõ rî gógó lôꞌdâ-lôꞌdâ bê. 46 Nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê õtírĩ tã Yúdạ̃ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî gãzó rî ndrẽê rî, gólĩyî drí ngãzó úlı̣́ âtálé trạ̃kũ-trạ̃kũ Yúdạ̃ rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Ôvârí lẽ trá ãmâ drí úlı̣́ íyíkâ pẽlé sı̣́sı̣́ ãnî drí, gõꞌdá nĩ gã trá dó, gõꞌdá nĩ lẽé tã lâ kô fĩlí ãnî drı̣̃ı̣̂ ãnî ꞌbãlé rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ ạ̃dũkũ ãkó. Tãlâ tã ârí ãkõ ãníkâ sĩ, mã âꞌdô ãnî âyéꞌá, gõꞌdá nĩzó õjílã lídí ró rî ꞌbá yî ngálâ. 47 Kúmú Ôvârí âfẽ tã ꞌbãꞌbã nô trá ãmâ drí,
‘Má ꞌbã trá tã ꞌbãꞌbã ró ãnî drí âꞌdólé võ îꞌĩ-îꞌĩ kâtí õjílã lídí ró rî ꞌbá yî drí,
tãlâ lạ́tı̣̂ pạ̃tı̣́ı̣̃ rî âꞌdálé õjílã ꞌbạ̃drı̣̃ ndrĩ kâ drí, tãlâ ꞌdĩî õpâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ.’ ”
Ĩsáyã 49.6
48 Gõꞌdá õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî ârílí bê ĩyî úlı̣́ Póõlõ kâ ꞌdĩ rî, ãyĩkõ drí cĩzó gólĩyî rú rõô, gõꞌdá drílĩyî ĩyî nyãányâ fẽzó Ôvârí drí úlı̣́ gólâkâ drí sĩ. Gõꞌdá õjílã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lẽlé rĩlí rĩrĩ óꞌdí ạ̃dũkũ ãkó rî sĩ õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî drí tã lẽzó tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî ꞌá.
49 Tólâ sĩ, tã lẽ ꞌbá gólĩyî óꞌdí ró ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó ĩyî nĩlí lậmú bê ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî ꞌásĩ kậkậrậ nĩꞌá tã âtî-âtî Ôvârí kâ ꞌdĩ pẽ bê õjílã drí. Ĩtí rî, tã âtî-âtî rî ꞌdĩ drí lậꞌbúzó võ âꞌdó ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî ꞌá rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ. 50 Gõꞌdá Yúdạ̃ yî ngâ ĩyíkâ gõꞌdá nĩꞌá tã îcí bê ĩꞌdî drı̣̃-ꞌbá jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ rî ꞌbá yî ꞌá, õkó ãmbâ-ãmbâ gólĩyî ĩyî jã ꞌbá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ âꞌdô tã Yúdạ̃ yí kâ vó ró ãzâ ꞌbá yí bê, tãlâ ꞌdĩî gólĩyî õꞌbã ró bê Póõlõ yî Bãrãnábã bê ĩzã kõkõ ꞌá. Gólĩyî drí Póõlõ yî drõzó Bãrãnábã bê vólé ĩyî drí ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌásĩ. 51 Nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê âyélé bê võ ꞌdî rî, gólĩyî drí tạ̃pı̣́lı̣́ndrı̣́ gólâ võ ꞌdî kâ ꞌdĩ yãzó vólé ĩyî pá ágálé ꞌásĩ tã õnjí âꞌdâ-âꞌdâ ró õjílã ꞌdî ꞌbá yî rú. Tólâ sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Ĩkõníyã ꞌbạ̃drı̣̃ Lĩkõníyã kâ ꞌá rî ꞌálâ. 52 Gõꞌdá tã lẽ ꞌbá gólĩyî lâkí ꞌbá Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî ꞌbá yî rî trá ãyĩkõ ãmbá sĩ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ.

13:22 13.22 1 Sãmõwélẽ 13.14; Ĩsáyã 44.28.

*13:43 13.43 Õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî ôjâ ĩyî trá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ âꞌdô tã Yúdạ̃ yî kâ vó ró.