14
Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Ĩkõníyã ꞌálâ rî
Nĩngá sĩ, Ĩkõníyã ꞌá tólâ rî, tã drí rû ꞌẽzó Póõlõ yî drí Bãrãnábã bê kpá nyé õzõ drílâ rû ꞌẽrẽ gólĩyî drí Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî kâtí. Gólĩyî ngâ nĩlí jó Yúdạ̃ yí kâ rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí ꞌá lâ rî ꞌálâ, gõꞌdá gólĩyî drí úlı̣́ Ôvârí kâ âtázó tólâ mbârâkã sĩ, âꞌdólé Yúdạ̃ yî dũû gõꞌdá kpá õjílã lídí ró rî ꞌbá yî drí tã lẽzó Yésũ ꞌá. Gõꞌdá Yúdạ̃ yî ãzâ ꞌbá yî gólĩyî tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî gã ꞌbá dó rî yî drí ngãzó nĩlí ĩyî õjílã dũû ꞌbạ̃súrú jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ ãzâ ꞌbá yî ꞌbãlé âꞌdólé ạ̃wạ̃ ró Póõlõ yî rú Bãrãnábã bê, õzõ õjílã Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî yî drí ꞌẽlé rî kâtí. Gõꞌdá kpálé ĩtí rî, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí rĩzó ĩyî tólâ kậyı̣̂ dũû sĩ gõꞌdá rĩlí tã âtî-âtî tã õnjí âyê-âyê kâ cú ĩtí ngá ãzâ ãkó Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî âtálé mbârâkã sĩ ũrı̣̃ ãkó õjílã drí. Yésũ fẽ mbârâkã trá gólĩyî drí tã gólĩyî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yî ꞌẽzó, ãꞌdô ró bê kĩ, tã âtî-âtî gólĩyíkâ âꞌdálé tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. Tã ndrĩ ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ rî, õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ drí âcázó âꞌdólé lãfálé cãcã ró. Ũrûkậ lâ yî ậtı̣̃ ĩyíkâ Póõlõ yî ĩꞌdî Bãrãnábã bê, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ậtı̣̃ ĩyíkâ Yúdạ̃ yî gólĩyî tã âtî-âtî ꞌdĩ gã ꞌbá dó rî yî ĩꞌdî.
Nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó tã ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ õjílã gólĩyî õjílã lídí ró rî ꞌbá yí bê gõꞌdá kpá drı̣̃-ꞌbá jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ rî ꞌbá yí bê tí ãꞌdô ró bê ꞌdẽzó Póõlõ yî drı̣̃ı̣̂ gólĩyî lûvũlı̣́ kúnı̣́ mvá sĩ ûfúlı̣́ vólé. Gõꞌdá Póõlõ yî ârílí bê tã tã ꞌbãlé trá ꞌdĩ tãsĩ ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó Ĩkõníyã rî âyélé gõzó rãlé jạ̃rı̣́bạ̃ Lĩkõníyã kâ ãzâ ꞌbá yî ꞌálâ. Lĩkõníyã ꞌá tólâ rî, gólĩyî nĩ sı̣́sı̣́ jạ̃rı̣́bạ̃ Lísĩtrã kâ rî ꞌálâ, gõꞌdá nĩngá sĩ, Dérẽbẽ ꞌálâ, gólĩyî lậmû kpá trá jạ̃rı̣́bạ̃ mvá gólĩyî âꞌdó ꞌbá ãnyî tólâ nã ꞌbá yî ꞌásĩ. Võ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ rî, gólĩyî rî trá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽ bê õjílã drí.
Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Lísĩtrã ꞌálâ rî
Gõꞌdá nĩngá sĩ, jạ̃rı̣́bạ̃ Lísĩtrã kâ ꞌdĩ ꞌá tólâ rî, ãgô ãzâ bê rĩꞌá õŋõ ró. Gólâ tó ậcı̣́ kô ãlôwálâ tı̣̃rı̣̃ lâ ꞌásĩ. Kậyı̣̂ ãlô sĩ, Póõlõ drẽ rĩꞌá zãâ Lísĩtrã ꞌálâ tã Yésũ kâ pẽꞌá õjílã drí rî, ãgô ꞌdĩ bê rĩꞌá tólâ tã Póõlõ drí rĩꞌá pẽlâ ꞌdĩ âríꞌá. Gõꞌdá Póõlõ drí võ ndrẽzó kôrô mbı̣̂ gólâ drı̣̃ı̣̂. Ĩtí rî, Póõlõ rî drí nı̣̃zó lâ kĩ, ãgô rî ꞌdĩ lẽ tã trá mbârâkã Yésũ kâ ꞌá, tãlâ Ôvârí õpâ ró yî bê. 10 Âꞌdô bê trá ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó tã âtálé ûrû ãgô rî ꞌdĩ drí kĩ, “Mí ngâ âdrélé mbı̣̂mbı̣̂ ûrû ánî pá drı̣̃ı̣̂.”
Gõꞌdá nĩngá sĩ, ãgô rî ꞌdĩ drí ngãzó ạ̃vũ ûrû gõꞌdá kôrô lậmú bê íyî pá sĩ. 11 Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ gólĩyî tã Póõlõ kâ ꞌẽlé tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó drílâ sĩ ꞌdî ndrẽ ꞌbá rî ꞌbá yî drí ngãzó rĩꞌá ôtrélé ûrû tı̣̂ ĩyíkâ Lĩkõníyã lé ꞌbá kâ sĩ kĩ, “Mĩ ndrê mbârâkã ãgô nõ ꞌbá yí kâ. Ôvârí gólĩyî rû jã ꞌbá trá âꞌdólé õjílã mvá ró rî ânĩ ĩyî trá ãmâ ngálâ vũdrı̣́ ꞌá nõlé.” 12 Gõꞌdá ĩtí rî, gólĩyî drí ôvârí ạ́ngı̣́ gólĩyíkâ rú bê Zéyõ rî rú lâ âpázó Bãrãnábã drı̣̃ı̣̂ gõꞌdá ôvârí ãzâ rú bê Ẽrémẽ* 14.12 Õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌá rî ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyî tã ányâ ró kĩ, ôvârí ãꞌdô bê dũû. Tã ı̣̂sũ gólâ lãꞌbí gólĩyíkâ vó ró kĩ nĩ rî, Zéyõ íyíkâ ôvârí gólâ rĩ ꞌbá kúmú ró ôvârí gólĩyíkâ drı̣̃ı̣̂ rî ĩꞌdî, gõꞌdá Ẽrémẽ íyíkâ ôvârí gólâ tã pẽ ꞌbá ró rî ĩꞌdî lãjóꞌbá ôvârí kâ ãzâ ꞌbá yî drí ndrĩ. rî rú lâ âpázó íyíkâ Póõlõ drı̣̃ı̣̂, tãlâ Póõlõ tã pẽ ꞌbá ꞌî. 13 Ôvârí ãbãrãdãgõ Zéyõ ꞌdĩ, jó ạ́ngı̣́ gólâ õjílã drí rĩzó ĩyî ı̣̂njı̣̃lâ rî âꞌdô trá ĩví ꞌálâ jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌásĩ. Gõꞌdá õjílã gólâ kõrõnyã lı̣̃ ꞌbá ró ôvârí Zéyõ ꞌdĩ drí rî drí ı̣́tı̣́ ãgô ró rî ꞌbá yî âtrõzó rı̣̃, gõꞌdá kpá gólâ drí fê fõô âtrõzó ânĩzó ĩꞌdí bê lâ ạ́tı̣̃ jạ̃rı̣́bạ̃ kâ ꞌdĩ tı̣́ ꞌálâ, nĩzó ĩꞌdí bê lâ jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ ꞌá. Kõrõnyã lı̣̃ ꞌbá rî ꞌdĩ gõꞌdá õjílã bê ndrĩ, lẽ ĩyî tã trá kõrõnyã ꞌdî ꞌbá yî lı̣̃lı̣́ lı̣̃lı̣̃ ngá fẽfẽ ró Bãrãnábã yî drí Póõlõ bê ôvârí yî ró.
14 Gõꞌdá Bãrãnábã yî Póõlõ bê ndrê ĩyî bê tã õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ĩyî drí ꞌdĩ rî, drílĩyî ngãzó ítá ĩyî rú rî ꞌbá yî ôsĩlí rãá rãá. ꞌDĩî âꞌdálâ kĩ, yĩ lẽé tã-drı̣̃ gólĩyíkâ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ꞌdĩ kôꞌdáwá. Gõꞌdá ĩtí rî, Bãrãnábã rî gógó yî Póõlõ bê drí ngãzó rãlé ĩyî nĩlí ꞌbẽlé õꞌbí lãfálé ꞌá tã âtâ-âtâ bê ûrû kĩ, 15 “Ãnî õjílã, nĩ rî nõ ãꞌdô ꞌẽꞌá yã? Nĩ lı̣̂ kõrõnyã kô âꞌdólé ngá fẽfẽ ró ãmâ ı̣̂njı̣̃lı̣́! Ãmâ rĩꞌá cé õjílã mvá ꞌî õzõ ãnî tí! Ãmâ âꞌdó kô ôvârí ꞌî!”
ꞌDĩî vósĩ rî, õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî õtírĩ ngãâ úlı̣́ Póõlõ yí kâ ârílí rî, Póõlõ yî drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, “Mã ânĩ trá nõngá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ lédrẽ-lédrẽ ró rî kâ rî pẽlé ĩꞌdî ãnî drí, tãlâ nĩ ãâyê ró bê ôvârí tãkó ãnî drí rĩzó lậnjı̣̃ ꞌbãlé rú lâ ꞌá ꞌdĩ ꞌbá yî. Gõꞌdá võ lâ ꞌá rî, nĩ ı̣̂njı̣̃ cé Ôvârí pạ̃tı̣́ı̣̃ rî ĩꞌdî. Gólâ ĩꞌdî ꞌbũû ꞌbã ꞌbá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ bê gõꞌdá lı̣̃mvû lôꞌbã ꞌbá ngá-tı̣̂ ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê ndrĩ rî. 16 Ạ̃kû ró rî, gólâ âyê õjílã ndrĩ tã gólĩyî nyãányâ drí lẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî. 17 Gõꞌdá gólâ rî trá kárá rĩꞌá âꞌdô-âꞌdô tãndí íyíkâ âꞌdálé ãnî drí tã tãndí gólĩyî gólâ drí ꞌẽlé trá ãnî drí rî sĩ. Gólâ ꞌbã ôzê trá ꞌdı̣̃lı̣́ ãnî drí ndrĩ, gõꞌdá gólâ ꞌbã ngá-ạ̃rú ạ́mvú ꞌá rî ꞌbá yî lõꞌwâ lôfõlé âꞌdólé tãndí ró, tãlâ ãnî ndrĩ ãꞌdô ró bê cú ngá-ĩyínyâ bê rõô nyãlé, gõzó âꞌdólé rĩlí ndrĩ ãyĩkõ sĩ. Ĩtí rî, nĩ ı̣̂njı̣̃ cé gólâ ĩꞌdî.” 18 Póõlõ yî âtálé bê úlı̣́ rî ꞌdĩ ꞌbá yî kpálé ĩtí rî, gólĩyî ûsû tã ꞌdî trá âmbâ-âmbâ ró õjílã ꞌdî ꞌbá yî îkízó kõrõnyã ꞌdî ꞌbá yî lı̣̃lı̣́, tãlâ ĩyî ı̣̂njı̣̃zó. Ạ̃dũkũ lâ ró, gólĩyî drí õjílã ꞌdî ꞌbá yî îkízó.
19 Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Yúdạ̃ yî ũrûkậ ꞌbá yî gólĩyî âꞌdó ꞌbá õmbã ró Póõlõ rú rî ꞌbá yî drí ângázó ânĩlí ĩyî Lísĩtrã ꞌálâ Ãnĩtĩyókã Pĩsĩdíyã ꞌálâ rî lésĩ, gõꞌdá kpá Ĩkõníyã lésĩ. Gõꞌdá drílĩyî tã sõzó õjílã dũû ꞌá, tãlâ gólĩyî ũlûvũ ró bê Póõlõ fũlı̣́ vólé kúnı̣́ mvá sĩ. Nĩngá sĩ, drílĩyî Póõlõ rî lûvũzó kúnı̣́ mvá sĩ kpõlõmvẽ vũdrı̣́. ꞌDĩî vósĩ, gólĩyî drí ngãzó gólâ rî sẽlé vólé jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌásĩ, tãlâ gólĩyî ı̣̂sũ ĩyíkâ kĩ, gólâ õdrã trá. Tákõ, Póõlõ, ní drãá ánîngá kôꞌdáwá. 20 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá úlı̣́ Póõlõ kâ Yésũ rî tãsĩ rî ꞌbá yî ꞌá rî drí ânĩzó ĩyî âdrélé gbãâ Póõlõ rú sĩ. Gólĩyî õtírĩ rĩî âdrélé tólâ rî, gólâ drí ngãzó ûrû gõꞌdá nĩlí gõlé vólé jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌálâ. Gõꞌdá kậyı̣̂ drı̣̃zõ lâ vósĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó nĩlí Dérẽbẽ ꞌálâ.
Tã ạ̃mbúkũ ậcı̣́ Póõlõ yí kâ Bãrãnábã bê rî tãsĩ
21 Nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ âtázó õjílã drí Dérẽbẽ ꞌá tólâ. Gõꞌdá tã âtî-âtî gólĩyíkâ ꞌdĩ tãsĩ rî, õjílã dũû drí tã lẽzó Yésũ ꞌá. Póõlõ yî drí rĩzó tã Yésũ kâ îmbálé tã lẽ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩꞌá gõlé Lísĩtrã ꞌálâ, Ĩkõníyã ꞌálâ gõꞌdá Ãnĩtĩyókã gólâ Pĩsĩdíyã ꞌálâ rî ꞌálâ. 22 Võ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ ãlô-ãlô, gólĩyî pẽ úlı̣́ trá tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí, tãlâ gólĩyî îcílí gõꞌdá kpá mbârâkã lôfílí gólĩyî ꞌá, rĩzó tã lẽlé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô rî sĩ Yésũ ꞌá. Ĩtí rî, Póõlõ yî Bãrãnábã bê kĩ, “Ãmâ ndrĩ, mã âꞌdô lâŋõ ûsúꞌá rõô ãngó nõ ꞌá õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá kô Yésũ ꞌá rî drı̣́gạ́ sĩ sı̣́sı̣́ drẽ mã cá kô ꞌbũû ꞌálâ, võ gólâ Ôvârí drí êdélé ãmâ drí gõzó rĩlí ꞌá lâ gólâ bê kũmũ ạ́ngı̣́ gólâkâ zẽlé rî ꞌá.” 23 Võ ãlô-ãlô ꞌásĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê êpẽ ĩyî õjílã ãzâ ꞌbá yî ꞌbãlé âꞌdólé drı̣̃-ꞌbá ró õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yî drı̣̃lı̣́. Gólĩyî ꞌê rãtáã trá õjílã ꞌdî ꞌbá yí bê, gõꞌdá gólĩyî drí ndrĩ rĩzó kpá ꞌálé ꞌãꞌí ró. Drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî fẽ ĩyî nyãányâ trá lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã sĩ Ôvârí drı̣̃ı̣̂. Ĩtí rî, Póõlõ yî Bãrãnábã bê ꞌbã gólĩyî trá Ôvârí drı̣́gạ́, tãlâ gólâ õndrê ró bê gólĩyî vó dódó.
24 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó ậcı̣́ tõlé ĩyî kôrô ꞌbạ̃drı̣̃ Pĩsĩdíyã kâ rî ꞌásĩ, gõꞌdá cãlé ꞌbạ̃drı̣̃ Pãmbĩlíyã kâ rî ꞌálâ. 25 Gõꞌdá ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî ꞌá tólâ rî, drílĩyî úlı̣́ Ôvârí kâ âtázó õjílã drí jạ̃rı̣́bạ̃ Pẽrógã kâ ꞌálâ. Gõꞌdá drílĩyî lậvũzó nĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ Ãtãlíyã rî ꞌálâ. 26 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó mbãlé kõlóngbõ ꞌá nĩzó gõlé vólé Ãnĩtĩyókã ꞌálâ ꞌbạ̃drı̣̃ Sírĩyã kâ rî ꞌálâ, kạ̃nı̣́sạ̃ gólâ gólĩyî âjózó rî lésĩ, tãlâ lôsĩ Ôvârí drí fẽlé gólĩyî drí ꞌẽlé mbârâkã íyíkâ sĩ rî ndẽ rû trá.
27 Ĩtí, gólĩyî âcâ bê rî, gólĩyî drí ngãzó õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ êꞌbélé ndrĩ kpãkã ãlô tã âtázó gólĩyî drí tã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ꞌẽlé trá gólĩyî sĩ rî tãsĩ. Võ ꞌásĩ ndrĩ rî, Ôvârí ꞌê õjílã dũû trá tã lẽlé Yésũ ꞌá, õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõꞌdá kpá gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî yí bê. 28 ꞌDĩî vósĩ, Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí rĩzó ĩyî õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ gólĩyî Ãnĩtĩyókã ꞌálâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê párá dũû sĩ.

*14:12 14.12 Õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌá rî ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyî tã ányâ ró kĩ, ôvârí ãꞌdô bê dũû. Tã ı̣̂sũ gólâ lãꞌbí gólĩyíkâ vó ró kĩ nĩ rî, Zéyõ íyíkâ ôvârí gólâ rĩ ꞌbá kúmú ró ôvârí gólĩyíkâ drı̣̃ı̣̂ rî ĩꞌdî, gõꞌdá Ẽrémẽ íyíkâ ôvârí gólâ tã pẽ ꞌbá ró rî ĩꞌdî lãjóꞌbá ôvârí kâ ãzâ ꞌbá yî drí ndrĩ.