15
Tã ı̣̂ꞌbı̣̃-ı̣̂ꞌbı̣̃ Yẽrõsãlémã ꞌálâ õjílã lídí gólĩyî tã lẽlẽ bê Yésũ ꞌá
rî ꞌbá yî tãsĩ
Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã ũrûkậ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá rî drí âcázó Ãnĩtĩyókã ꞌálâ ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî lésĩ. Gõꞌdá gólĩyî drí ngãzó rĩꞌá õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ îmbálé kĩ, “Ãnî õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô Yúdạ̃ ró rî, õzõ nĩ õꞌdê bãsã ꞌá kôꞌdáwá tã ꞌbãꞌbã gólâ Músạ̃ drí îgĩlí trá ạ̃kû ró nã vó ró rî, Ôvârí îcá kô ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ.” Gõꞌdá Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ngãzó ĩyî rĩꞌá tı̣̂ ânyálé rõô mbârâkã sĩ tã îmbâ-îmbâ õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ rú. Gólĩyî kĩ nĩ rî, “Âꞌdó kô mbı̣̂ tã Músạ̃ kâ lậnjı̣̃ lâ ꞌbãlé õjílã lídí nõ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂.” Gõꞌdá õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ drí tã lẽzó lãjóꞌbá Yésũ kâ drí tã ꞌdî kĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Drílĩyî Póõlõ yî Bãrãnábã bê gõꞌdá õjílã ũrûkậ gólĩyî lãfálé ꞌásĩ rî êpẽzó nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ, nĩꞌá tã ꞌdî ôjálé lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá õjílã ãmbâ-ãmbâ kạ̃nı̣́sạ̃ kâ tólâ nã ꞌbá yí bê. Nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Ãnĩtĩyókã kâ rî ꞌbá yî jólé bê gólĩyî nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí kôrô ꞌbạ̃drı̣̃ Fõnísĩyã kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ Sãmárĩyã bê. Gõꞌdá ꞌbạ̃drı̣̃ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ rî, gólĩyî rî trá tã Ôvârí kâ âꞌdálé tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí kĩ, õjílã gólĩyî õjílã lídí ró rî ꞌbá yî jâ ĩyî rû trá tã lẽlé Yésũ ꞌá rî, gõꞌdá tã lẽ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí âꞌdózó ndrĩ ãyĩkõ ró ãmbá tãlâ tã ꞌdî tãsĩ.
Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî cálé bê Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ drı̣̃-ꞌbá ĩyíkâ rî ꞌbá yí bê gõꞌdá kpá lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yí bê drí gólĩyî trõzó pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ ũmú ró. Gõꞌdá nĩngá rî, Póõlõ yî drí ngãzó tã lârâkô gólĩyî Ôvârí drí ꞌẽlé ĩyî nyãányâ sĩ ꞌdî ꞌbá yî ngĩlí õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí, tãlâ õꞌê ró bê õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî tã lẽlẽ ĩyíkâ ꞌbãlé tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî ꞌá. Gõꞌdá Pạ̃rúsı̣̃ ũrûkậ tã lẽ ꞌbá trá ĩyî Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí ngãzó tã âtálé kĩ, “Õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî, nĩ ꞌbã tã gólĩyî drí ꞌdẽlé bãsã ꞌá, gõꞌdá gólĩyî drí tã ꞌbãꞌbã gólĩyî Músạ̃ drí îgĩlí trá rî ꞌbá yî ꞌẽlé ndrĩ.”
Tã rî ꞌdĩ tãsĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ũrûkậ ꞌbá yí bê drí ngãzó ĩyî rû êꞌbélé võ ãlô ꞌá tã ꞌdî drı̣̃ lâ ôjálé. Gõꞌdá úlı̣́ gólĩyî drí âtálé trá mãní ĩyî võ ꞌásĩ ꞌdî vósĩ rî, Pétẽrõ drí ngãzó âdrélé ûrû gõꞌdá tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Ámâ ậdrúpı̣̃ yî, nĩ nı̣̃ trá kĩ, sı̣́sı̣́ rî, Ôvârí njĩ mâ trá ãnî lãfálé ꞌásĩ, tãlâ õjílã gólĩyî õjílã lídí ró ũrûkậ ꞌbá yî ãârî ró bê tã âtî-âtî tãndí gólâ nõ má sı̣́lı̣́ sĩ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî õlẽ ró tã bê Yésũ ꞌá. Ôvârí gólâ tã ı̣̂sũ õjílã kâ rî nı̣̃ ꞌbá ndrĩ rî, âꞌdâ tã trá kĩ, yí lẽ gólĩyî õjílã lídí ró ꞌdĩ trá õjílã íyíkâ ró Líndrí Tãndí íyíkâ âfẽ-âfẽ lâ sĩ gólĩyî drí, té õzõ gólâ drí âfẽlé trá ãmâ drí sı̣́sı̣́ rî kâtí. Gólâ ꞌê tã rî ꞌdĩ trá ĩtí, tãlâ âꞌdálé ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kĩ, gólâ lẽ gólĩyî trá kpá õjílã íyíkâ ró. Gólâ ꞌé gólĩyî kô ngĩî ãmâ rú sĩ. Gólâ nı̣̃ trá kĩ, gólĩyî lẽ tã trá Yésũ ꞌá. Ĩꞌdî gólâ drí tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yî âyézó. 10 Gõꞌdá bê trá ĩtí rî, nĩ lẽ Ôvârí rî ûjũlı̣́ ãꞌdô tãsĩ yã? Nĩ lẽ tã lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ gólâ ꞌbãlé ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí ꞌẽlé tíbê ãmâ nyãányâ drí îcálé ꞌẽlâ kô rî ꞌbãlé tã lẽ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ ãꞌdô tãsĩ yã? 11 Kúmú ãmákâ Yésũ rĩꞌá ꞌâ ạ̃ꞌdı̣́ tã âyê-âyê kâ bê ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ãmâ ꞌbãlé tã lẽlé úlı̣́ gólâkâ ꞌá cú ĩtí, gõꞌdá kpá ãmâ pãlé. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ ꞌê trá kpá tã ãlôlâ ꞌdĩ ĩꞌdî õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô Yúdạ̃ yî ró rî ꞌbá yî drí.”
12 Gõꞌdá úlı̣́ Pétẽrõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ rî, õjílã cé tı̣̂tı̣̂ drí rĩzó njũrũ. ꞌDĩî vósĩ rî, Bãrãnábã yî Póõlõ bê drí ngãzó ĩyî rĩꞌá tã gólĩyî Ôvârí drí ꞌẽlé õjílã lídí lãfálé ꞌá rî ꞌbá yî ngĩlí. Ôvârí ꞌbã gólĩyî trá tã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó drí lâ sĩ rî ꞌẽlé, ãꞌdô ró bê gólĩyî õjílã lídí ró rî ꞌbá yî drí rû jãzó tã lẽlé Yésũ ꞌá.
13 Nĩngá sĩ, Bãrãnábã yî Póõlõ bê ndẽ bê úlı̣́ ngĩngĩ rî, drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yãkóbã drí ngãzó tã âtálé kĩ, “Ámâ ãzí-ãzí yî, nĩ ârî drẽ úlı̣́ má tı̣́ nõ. 14 Sĩmónã Pétẽrõ ngî tã gólâ lạ́tı̣̂ sı̣́sı̣́ nã sĩ Ôvârí drí õjílã lídí lôvó ꞌbãzó, õjílã njĩzó gólĩyî lãfálé ꞌásĩ âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî trá. 15 Gõꞌdá úlı̣́ Ôvârí kâ gólâ tã ậngũ ꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí îgĩlí trá ạ̃kû ró nã sĩ rî âtâ kpá tã ãlôlâ ꞌdĩ ĩꞌdî kĩ nĩ rî,
16-17 ‘Sı̣́sı̣́ ꞌálâ, má âꞌdô âgõꞌá ꞌbạ̃súrú Dạ̃wúdı̣̃ kâ gólâ rû îzã ꞌbá trá rî êdélé óꞌdí.
Âꞌdô âꞌdóꞌá mbârâkã bê óꞌdí sı̣́sı̣́ rî kâtí.
Má âꞌdô pávó óꞌdí njı̣̃ꞌá õjílã ndrĩ drí ámâ ı̣̂njı̣̃zó,
õzõ jó ûfúlı̣́ gõzó bẽlâ óꞌdí ró rî kâtí.
Má âꞌdô ꞌẽꞌá lâ ĩtí, tãlâ ꞌbạ̃súrú ndrĩ ũnı̣̃ ró bê kĩ,
mâ rĩꞌá kúmú ạ́ngı̣́ ꞌî gólĩyî drı̣̃lı̣́.
Tã ꞌdî tãsĩ rî, õjílã lídí gólĩyî má drí ꞌbãlé trá âꞌdólé õjílã ámâ nyãányâ kâ ró rî ꞌbá yî ãânĩ ró ĩyî bê má ngálâ.’
Ãmósẽ 9.11-12
18 ꞌDĩî rĩꞌá Ôvârí rî tı̣̂-võ ꞌî, gõꞌdá gólâ ꞌbã ãmâ trá nı̣̃lâ kậyı̣̂ ạ̃kû nã ꞌbá yî sĩ.
19 “Ãꞌdô tã ı̣̂sũ ámákâ rî vó ró rî, má âtâ kĩ, õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá ꞌdĩ ꞌbá yî, mã âyê gólĩyî îkpókpólõ-îkpókpólõ ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá rî sĩ tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ rî ꞌbá yí bê. 20 ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, mã îgĩ wárãgã gólĩyî drí úlı̣́ nõ ꞌbá yî sĩ kĩ, ꞌdõvó gólĩyî õnyâ ãꞌwá gólâ fẽlé ôvârí ãbãrãdãgõ drí rî kôꞌdáwá, tãlâ ãꞌwá rî ꞌdĩ rĩꞌá õnjí ró õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ lâ yî ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî õnyâ kõrõnyã gólĩyî ômbê lâ yî lı̣̃lı̣́ lı̣̃lı̣̃ kôꞌdáwá rî kô, gõꞌdá kpá rî, gólĩyî õnyâ ngá gólĩyî ãrí bê rî kôꞌdáwá. Gõꞌdá gólĩyî õꞌbã õjílã gólâ âꞌdó ꞌbá kô gólĩyî õkó ró ngãtá ágó ró rî kô ậꞌdú kõzó ĩꞌdí bê lâ. 21 Mĩ ndrê drẽ, tã ꞌbãꞌbã gólĩyî Músạ̃ drí îgĩlí trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ gólâ lạ́tı̣̂ rĩrĩ tãndí rî kâ âꞌdá ꞌbá rî, mã rî trá tã ꞌdî ꞌbá yî zı̣̃lı̣́ kậyı̣̂ rãtáã kâ vósĩ cé jó ãmákâ rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî ꞌá, võ ꞌásĩ ndrĩ tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî nı̣̃lı̣́ dódó. Mã âꞌdô tã ꞌdî îgĩꞌá gólĩyî drí, tãlâ gólĩyî ũnı̣̃ ró rĩrĩ ãmákâ rî bê.”
Tã wárãgã lãjóꞌbá drí îgĩlí õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá
rî ꞌbá yî drí rî tãsĩ
22 Gõꞌdá lãjóꞌbá Yésũ kâ gõꞌdá õjílã ndrĩ kạ̃nı̣́sạ̃ kâ drı̣̃-ꞌbá sı̣́sı̣́-lésĩ ĩyíkâ rî ꞌbá yí bê drí tã ı̣̂sũ ꞌbãzó õjílã ãzâ ꞌbá yî êpẽzó ĩyî lãfálé ꞌásĩ âꞌdólé jõlé Ãnĩtĩyókã ꞌálâ Póõlõ yí bê gõꞌdá kpá Bãrãnábã bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ âꞌdálé õjílã Ãnĩtĩyókã kâ drí. Gólĩyî êpẽ drı̣̃-ꞌbá ĩyíkâ rî ꞌbá yî rı̣̃, Sílã yî ĩꞌdî Yúdạ̃ gólâ rĩꞌá zı̣̃lâ Bãrãsábã rî bê. 23 Nĩngá sĩ, gólĩyî drí wárãgã îgĩzó õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí trõlé kpãâ. Gõꞌdá nõô rĩꞌá úlı̣́ wárãgã rî ꞌdĩ ꞌá rî ĩꞌdî.
Ãmâ lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yí bê rĩꞌá ĩyî ãnî ậdrúpı̣̃ yî ĩꞌdî. Ĩꞌdî mã îgĩ wárãgã nô ãnî õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ Ãnĩtĩyókã kâ gõꞌdá jạ̃rı̣́bạ̃ ãzâ ꞌbá yî Sírĩyã kâ gõꞌdá kpá Sĩlísĩyã kâ gólĩyî âꞌdó ꞌbá Yúdạ̃ ró kô rî ꞌbá yî drí. Mã ꞌê nî-bê-yã ãnî drí.
24 Mã ârî trá kĩ, õjílã ãzâ ꞌbá yî nĩ ĩyî trá ãnî ngálâ nõngá sĩ, gõꞌdá îkpókpólõ ĩyî ãnî trá úlı̣́ ĩyíkâ rî ꞌbá yî sĩ. Gõꞌdá gólĩyî pẽé ĩyî úlı̣́ rî ꞌdĩ ꞌbá yî kô drı̣́-ãcê ãmákâ sĩ. 25 Tãlâ tã ãnî îkpókpólõzó ꞌdĩ tãsĩ rî, ãmâ drí rû êꞌbézó ãmâ võ ꞌásĩ gõꞌdá tã ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ õjílã ãzâ ꞌbá yî êpẽzó jõlé ãnî ngálâ, Bãrãnábã yî gõꞌdá Póõlõ bê gólĩyî ãmâ drí lôvó lâ yî ꞌbãlé tákányĩ rî ꞌbá yî, 26 gõꞌdá kpá ĩyî nyãányâ fẽ ꞌbá trá lôsĩ kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ꞌẽlé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî. 27 Ĩtí rî, ãmâ bí Yúdạ̃ yî jõꞌá Sílã bê ãnî ngálâ Póõlõ yí bê. Gólĩyî âꞌdô tã ãlôlâ ãmâ drí îgĩlí wárãgã nô ꞌá nõ ngĩꞌá trá ãnî drí ĩyî tı̣̂ nyãányâ sĩ. 28 Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ꞌbã ãmâ trá tã-drı̣̃ lẽlé kĩ, âꞌdó kô ãmâ drí ngá lậnjı̣̃ ꞌbãlé ãnî drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá tã gólĩyî îcá ꞌbá ãnî drí ꞌẽlé rî rĩꞌá ĩyî ĩꞌdî nõ: 29 Nĩ nyâ kõrõnyã gólĩyî fẽlé ngá fẽfẽ ró ôvârí ãbãrãdãgõ drí rî kô, nĩ nyâ kõrõnyã gólĩyî ômbê lâ yî lı̣̃lı̣́ lı̣̃lı̣̃ kôꞌdáwá rî ꞌbá yî kô, nĩ nyâ ngá gólĩyî ãrí bê rî kô, gõꞌdá nĩ ꞌbã õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô ãnî õkó ró ngãtá ágó ró rî kô ậꞌdú kõzó ĩꞌdí bê lâ. Õzõ nĩ õrî trá cú ĩtí tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽ ãkó rî, ꞌdĩî nĩ ꞌê trá dódó.* 15.29 Óꞌbãá õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌdẽlé kô bãsã ꞌá. ꞌDĩî rĩꞌá ngá gólĩyî ãmâ drí lẽlé âtálé ãnî drí rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Ĩꞌdî ꞌdĩ.
30 Tólâ sĩ, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí ngãzó õjílã ꞌdî ꞌbá yî jõlé wárãgã ꞌdî trõlé fẽlé õjílã gólĩyî kạ̃nı̣́sạ̃ Ãnĩtĩyókã kâ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí. Õjílã ꞌdî ꞌbá yî câ bê Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî, gólĩyî êꞌbê õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî kpãkã ãlô gõꞌdá wárãgã ꞌdî fẽzó drílĩyî. 31 Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî zı̣́lı̣́ bê ĩyî wárãgã rî ꞌdĩ rî, drílâ gólĩyî ꞌbãzó âꞌdólé ãyĩkõ ró rõô, tãlâ tã îgĩlí ꞌá lâ rî ꞌbá yî sõ mbârâkã trá gólĩyî ꞌá. 32 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, Yúdạ̃ yî Sílã bê drí rĩzó õjílã ꞌdî ꞌbá yí bê kậyı̣̂ dũû sĩ. Gólĩyî rĩꞌá õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ ngĩ ꞌbá ngbálí-ngbálí rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Nĩngá sĩ, úlı̣́ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí õjílã tólâ nã ꞌbá yî pãzó tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ꞌá rî ꞌbãlé âdrélé gạ́gạ́ rákã fê kâtí.
33-34 Gõꞌdá ạ̃dũkũ lâ ró rî, tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá ꞌdĩ ꞌbá yî drí gólĩyî jõzó gõlé vólé rúꞌbạ́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ gólĩyî âjó ꞌbá rî ꞌbá yî ngálâ.* 15.33-34 Gõꞌdá Sílã ꞌbã tã ı̣̂sũ íyíkâ trá rĩzó ãkpã Ãnĩtĩyókã ꞌá.
35 Gõꞌdá Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí rĩzó ĩyî kậyı̣̂ dũû sĩ Ãnĩtĩyókã ꞌá. Gólĩyî gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yí bê rî ĩyî trá rĩꞌá õjílã îmbá bê gõꞌdá kpá tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî pẽ bê.
Tã Póõlõ yî drí lãfálé cãzó Bãrãnábã bê rî
36 ꞌDĩî vósĩ, Póõlõ drí tã âtázó Bãrãnábã drí kĩ, “ꞌDõvó mã nĩ gõlé tã lẽ ꞌbá kúmú ãmákâ Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî lômílí võ kậkậrậ gólĩyî ãmâ drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽzó sı̣́sı̣́ ꞌálâ sĩ rî ꞌásĩ, tãlâ mã ndrê ró tã lẽlẽ gólĩyíkâ bê.” 37 Gõꞌdá Bãrãnábã lẽ trá Yõwánĩ Márãkõ rî drı̣̃lı̣́ kpãâ ĩyí bê. 38 Gõꞌdá Póõlõ kĩ nĩ rî, âꞌdó kô tãndí ró gólâ drí nĩzó kpãâ ĩyí bê, tãlâ sı̣́sı̣́ nã sĩ gólâ âyê ĩyî trá Pãmbĩlíyã ꞌálâ cú ĩtí ĩyî drí drẽ lôsĩ ꞌdî ꞌẽ ãkó ndẽlé. 39 Nĩngá sĩ, tı̣̂ ânyâ-ânyâ ândrê drí ꞌdẽzó gólĩyî lãfálé ꞌá tã rî ꞌdĩ tãsĩ, té gólĩyî drí lãfálé cãzó. Bãrãnábã yî Yõwánĩ bê drí ngãzó gõlé ĩyî kõlóngbõ sĩ ꞌbạ̃drı̣̃ Sãyĩpãrásĩ kâ rî ꞌálâ. 40 Gõꞌdá Póõlõ drí Sílã rî njĩzó nĩlí yí bê. Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ tólâ Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî drí rãtáã ꞌẽzó Ôvârí drí gólĩyî vó ndrẽzó. 41 Gõꞌdá Póõlõ yî Sílã bê drí ngãzó nĩlí kôrô ꞌbạ̃drı̣̃ gólĩyî Sírĩyã kâ Sĩlísĩyã bê rî ꞌásĩ. Võ ꞌásĩ cé tı̣̂tı̣̂, gólĩyî nĩ ĩyî trá zãâ tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî îcí bê, tãlâ gólĩyî õrî ró bê pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ı̣̂dû-ı̣̂dû sĩ tã lẽlẽ Yésũ ꞌá rî ꞌá.

*15:29 15.29 Óꞌbãá õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌdẽlé kô bãsã ꞌá.

*15:33-34 15.33-34 Gõꞌdá Sílã ꞌbã tã ı̣̂sũ íyíkâ trá rĩzó ãkpã Ãnĩtĩyókã ꞌá.