21
Tã ậcı̣́ Póõlõ yí kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî tãsĩ
Gõꞌdá tólâ sĩ, ãmâ drí mí-rî-gbõ ꞌẽzó drı̣̃-ꞌbá Ẽfésõ lésĩ rî ꞌbá yî drí tã ı̣̂sũ ãmbá sĩ. Gõꞌdá ãmâ drí ngãzó nĩlí Mẽlétõ ꞌásĩ kõlóngbõ sĩ lậvũlı̣́ ậcı̣́ ãmákâ bê Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Mã ngâ nĩlí kôrô mbı̣̂ lı̣̃mvû ândrê drı̣̃ı̣̂ sĩ, gõꞌdá ãmâ drí cãzó ãkîrĩ zı̣̃lı̣́ Kósã rî ꞌálâ. Ĩtí drı̣̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí nĩngá sĩ ãkîrĩ zı̣̃lı̣́ Ródã rî ꞌálâ. Gõꞌdá cı̣̃ı̣́nó lâ sĩ, ãmâ drí nĩzó jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Pãtárã rî ꞌálâ. Tólâ rî, ãmâ drí kõlóngbõ ãmâ drí ânĩzó ĩꞌdî sĩ lâ ꞌdĩ âyézó, gõꞌdá kõlóngbõ ândrê ãzâ ûsúzó. Kõlóngbõ ꞌdî rî nĩꞌá võ mvá zı̣̃lı̣́ Fõnísĩyã ꞌbạ̃drı̣̃ Sírĩyã kâ ꞌá rî ꞌálâ. Gõꞌdá bê ĩtí rî, ãmâ drí mbãzó fĩlí kõlóngbõ ꞌdî ꞌá, gõꞌdá nĩzó lı̣̃mvû ândrê drı̣̃ı̣̂ sĩ kậyı̣̂ dũû sĩ. Ĩtí ró rî, ãmâ drí nĩzó zãâ zãâ, gõꞌdá nĩngá sĩ, ãmâ drí ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Sãyĩpãrásĩ rî ndrẽzó jẽjẽ ró. Gõꞌdá ãmâ drí lậvũzó ꞌbạ̃drı̣̃ rî ꞌdĩ rú sĩ gõlé ãmâ drı̣́-lı̣̃jı̣́ drı̣̃ı̣̂ ró nĩꞌá cãlé ꞌbạ̃drı̣̃ Sírĩyã rî ꞌálâ. Gõꞌdá ãmâ drí cãzó âdrélé jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Tírã rî ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Sírĩyã ꞌdĩ ꞌá nĩngá, tãlâ õjílã gólĩyî kõlóngbõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî lẽ ĩyî ngá lậnjı̣̃ ĩyíkâ kõlóngbõ rî ꞌdĩ ꞌá rî ꞌbá yî îrílí ndrĩ vólé kõlóngbõ ꞌásĩ gõꞌdá rĩzó nĩngá kậyı̣̂ dũû sĩ.
Tírã ꞌá nĩngá rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá nĩngá rî ꞌbá yî ûsúlı̣́. Gõꞌdá ãmâ drí rĩzó gólĩyí bê nĩngá kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ sĩ. Gõꞌdá nĩngá rî, gólĩyî drí tã âꞌdázó Póõlõ drí ngbálí-ngbálí kĩ, gólâ õnĩ Yẽrõsãlémã ꞌálâ kô, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âꞌdâ tã trá gólĩyî drí kĩ, Póõlõ âꞌdô lâŋõ ûsúꞌá tólâ. Gõꞌdá kậyı̣̂ kõlóngbõ ꞌdî kâ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ Tírã ꞌá nĩngá rî ndẽlé bê rû trá rî, ãmâ drí ãmâ êdézó njãâ ngãlé nĩlí. Ĩtí rî, õjílã ndrĩ õkó lâ yí bê gõꞌdá kpá mvá lâ yî ãmâ drí rĩzó trá gólĩyí bê ꞌdĩ ꞌbá yî drí ãmâ vó ꞌbãzó jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌásĩ lạ́tı̣̂ ꞌá. Nĩngá sĩ, mã âcâ bê lı̣̃mvû ândrê tı̣́ rî, ãmâ gólĩyí bê ndrĩ drí ngãzó ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ lı̣̃mvû ândrê sínyítã bê ꞌdĩ tı̣́ rãtáã ꞌẽzó Ôvârí drí. ꞌDĩî vósĩ rî, ãmâ drí ngãzó mí-nĩ-gbõ ꞌẽlé ãmâ vó ꞌásĩ. Nĩngá sĩ rî, ãmâ drí ãmákâ mbãzó fĩlí kõlóngbõ ꞌá, gõꞌdá gólĩyî drí ĩyíkâ gbõ ngãzó gõlé lậꞌbúlı̣́ ĩyî drí ꞌbã ꞌásĩ.
Gõꞌdá tólâ sĩ rî, ãmâ drí nĩzó Tírã ꞌásĩ Póõlõ yí bê zãâ gõꞌdá nĩꞌá cãlé Pẽtõlẽmáyã ꞌálâ. Nĩngá rî, ãmâ drí nĩzó nî-bê-yã ꞌẽlé tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ nĩngá ꞌdĩ ꞌbá yî drí gõꞌdá ậꞌdú kõzó gólĩyí bê kậyı̣̂ ãlô. Gõꞌdá drı̣̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ drí nĩzó zãâ kõlóngbõ sĩ gõꞌdá cãlé Sẽsãréyã ꞌálâ. Nĩngá rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí rĩlí Fílĩpõ ãgô gólâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ kâ pẽ ꞌbá ró rî drí ꞌbã ꞌálâ. Gólâ kpá ĩꞌdî ãlô õjílã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí njĩlí trá Yẽrõsãlémã ꞌálâ ngá nyãnyã fẽlé õkó gólĩyî ạ̃yı̣́zı̣́ ró rî ꞌbá yî drí rî ĩꞌdî. Gólâ rĩꞌá cú mvá ãnjó ágó ãkó rî ꞌbá yí bê sû ndrĩ ꞌdó ĩyî tã Ôvârí kâ ngĩ ꞌbá ꞌî tã ậngũ ꞌbá ró. 10 Mã rî gólĩyí bê tólâ kậyı̣̂ fínyáwá sĩ. Gõꞌdá tã ậngũ ꞌbá ãzâ rú lâ Ágãbã, gólâ drí âcázó Yẽrõsãlémã lésĩ. 11 Gólâ ânĩ trá ãmâ válâ Fílĩpõ drí ꞌbã ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ drí gásĩ Póõlõ kâ âtĩzó Póõlõ pı̣́ sĩ, íyî pá gõꞌdá íyî drı̣́ bê ômbézó ĩꞌdî sĩ lâ, gõꞌdá ngãzó tã âtálé kĩ, “Nõô rĩꞌá tã gólâ Líndrí Tãndí drí âꞌdálé trá kĩꞌá nĩ rî, õjílã gólâ gásĩ ı̣́pı̣̂ kâ nõ drí âꞌdólé gólâkâ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ âꞌdô gólâ rî ômbéꞌá õzõ nõô kâtí Yẽrõsãlémã ꞌálâ gõꞌdá trõlé fẽlé Rómã lé ꞌbá yî drí ômbélé ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá.”
12 Gõꞌdá mã ârî bê úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî rî, ãmâ gõꞌdá tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ ãzâ ꞌbá yî tólâ rî ꞌbá yí bê drí ngãzó rû lôꞌbãlé Póõlõ rú ândálé ândâ, tãlâ gólâ õzó nĩî kô Yẽrõsãlémã ꞌálâ. 13 Gõꞌdá gólâ lôgõ íyîngá tã-drı̣̃ ãmâ drí kĩ nĩ rî, “Mĩ rî rĩꞌá ãwó ngõlé ĩtí ꞌdĩ ãꞌdô tãsĩ yã? Mĩ rî rĩꞌá ámâ fũlı̣́ ĩzã sĩ nõtí ãꞌdô tãsĩ yã? Âꞌdô bê trá ĩtí rî, mâ trá ngãꞌá nĩlí. Má âꞌdó kô ũrı̣̃ ró gạ̃nı̣́mạ̃ Yẽrõsãlémã kâ tãsĩ, gõꞌdá má âꞌdó kpá kô õdrã ũrı̣̃ bê drãlé tólâ Kúmú Yésũ rî tãsĩ.”
14 Nĩngá sĩ rî, mã îcá gõꞌdá kô tã lôgõlé gólâ drí. Ĩtí rî, ãmâ drí gbõ úlı̣́ âtâ-âtâ gólâ drí rî âyézó vólé tã rî ꞌdĩ tãsĩ. Gólâ ãmâ drí âtálé rî cé “Ôvârí drí lẽlé rî vó ró.”
15 Rĩrĩ gólâkâ tólâ rî vósĩ, ãmâ drí ngá ãmákâ rî ꞌbá yî êdézó njãâ ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ. 16 Nĩngá sĩ, tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá Sẽsãréyã kâ rî ꞌbá yî drí ngãzó ãmâ âjílí lạ́tı̣̂ nĩzó Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî drı̣̃ı̣̂. Gólĩyî trõ ãmâ âjílí bũúũ cãlé tã lẽ ꞌbá ãzâ rú bê Mĩnãsónã rî drí ꞌbã ꞌálâ rĩlí tólâ tãkõ. Mĩnãsónã rĩꞌá Sãyĩpãrásĩ lé ꞌbá ró gólâ âꞌdó ꞌbá tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ ạ̃kû ró nã rî ĩꞌdî.
Tã gólâ drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí lẽlé Póõlõ drí ꞌẽlé íyî nyãányâ âꞌdálé tã mbı̣̂ ꞌbá ró rî
17 Gõꞌdá ãmâ Póõlõ yí bê, mã câ bê Yẽrõsãlémã ꞌá rî, õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ tólâ nã ꞌbá yî drí ânĩzó nî-bê-yã fẽlé ãmâ drí ãyĩkõ sĩ. 18 Nĩngá sĩ, drı̣̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ Póõlõ yí bê drí ngãzó nĩlí drı̣̃-ꞌbá Yãkóbã yî ndrẽlé, gõꞌdá õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yî drí kpá rû êꞌbézó ndrĩ ãmá bê tólâ. 19 Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó nî-bê-yã fẽlé gólĩyî drí, gõꞌdá kpá tã tãndí ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ꞌẽlé trá õjílã lídí gólĩyî âꞌdó ꞌbá Yúdạ̃ ró kô rî ꞌbá yî lãfálé ꞌá rî ꞌbá yî ngĩlí sı̣́rú-sı̣́rú, tãlâ lôsĩ gólâ drí ꞌẽlé trá gólĩyî lãfálé ꞌá rî sĩ. 20 Gõꞌdá Yãkóbã yî ârî tã Póõlõ drí ngĩlí ꞌdĩ ꞌbá yî bê rî, gólĩyî drí Ôvârí rî lûyı̣́zó ãmbá, tãlâ õjílã lídí dũû lẽ ĩyî tã trá Yésũ ꞌá võ ꞌásĩ ndrĩ.
Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó tã âtálé Póõlõ drí kĩ nĩ rî, “Ãmâ ậdrúpı̣̃, ãmâ rĩꞌá ãyĩkõ ró rõô tã Ôvârí drí ꞌẽlé lôsĩ áníkâ sĩ rî tãsĩ. Gõꞌdá kpá jạ̃rı̣́bạ̃ ãmákâ ꞌá nõngá õjílã dũû Yúdạ̃ yí kâ lẽ ĩyî tã trá Yésũ ꞌá, gõꞌdá gólĩyî ndrĩ rĩꞌá ngíyá ró tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ ı̣̂njı̣̃lı̣́ kôrô. 21 Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ârî úlı̣́ fã-fã trá ní rú kĩ nĩ rî, ní õrî tã îmbálé kĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã lídí lãfálé rî ꞌbá yî õꞌê ĩyî tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî kô, gõꞌdá kpá ꞌdĩyímvá lâ yî drí ꞌdẽlé bãsã ꞌá gõꞌdá kô, kpá kô lãꞌbí ãmákâ rî ꞌbá yî ꞌdãlé ãlôwálâ. 22 Nõô rî gólĩyî âꞌdô tã âríꞌá kĩ, ní âcâ trá nõngá. Gõꞌdá bê trá ĩtí rî, mã âꞌdô tã ní drí îcáꞌá ꞌẽꞌá ꞌẽlâ tã lâ sĩ rî âꞌdáꞌá ní drí. 23-24 Rĩꞌá dó kĩ, ní ꞌê ngá gólâ ãmâ drí âtálé ní drí nõ tã âꞌdálé kĩ, nî zãâ rĩꞌá tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ rî ꞌbá yî ꞌẽꞌá. Ãgô ãzâ ꞌbá yî ãmákâ bê sû rĩꞌá ĩyî nõngá. Gólĩyî ꞌbã lãtrítrí trá Ôvârí drí. Ngbãângbânõ, gólĩyî lẽ trá lãtrítrí ꞌdĩ ndẽlé dódó. Mĩ nĩ gólĩyí bê jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌálâ. Tólâ nĩ ꞌdâ lãꞌbí ꞌdíyî âꞌdâ kâ ngbángbá Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî gólĩyí bê. Nĩngá sĩ, ní fẽ ró lãfâ lãꞌbí rî ꞌdĩ ꞌdã kâ drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ drí gólĩyî tãsĩ ndrĩ, tãlâ gólĩyî õfâ ró ĩyî drı̣̃-ꞌbí lãmbé ró kĩ nĩ rî, yĩ âtî lãtrítrí ĩyíkâ Ôvârí drí rî trá. ꞌDĩî rî âꞌdô âꞌdáꞌá lâ õjílã ãlô-ãlô drí kĩ, tã âꞌbã-âꞌbã ní rú rî rĩꞌá õnjõ ꞌî. Mí rî lãꞌbí Músạ̃ yí kâ rî ꞌẽlé ĩꞌdî.
25 “Gõꞌdá õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî tãsĩ rî, mí nı̣̃ trá ngbãângbânõ kĩ, mã jô wárãgã trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ tã ꞌbãꞌbã bê kĩ, gólĩyî õnyâ ãꞌwá gólâ ômbê lâ lı̣̃lı̣́ lı̣̃lı̣̃ kô rî kôꞌdáwá, gõꞌdá gólĩyî õnyâ ngá ãrí drí ꞌbãzó drẽ bê ꞌá lâ rî kô, gõꞌdá kpá gólĩyî õꞌbã õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô ĩyî õkó ró ngãtá ĩyî ágó ró rî kô ĩyî ũgúlı̣́ ậꞌdú kõzó ĩꞌdí bê lâ. Îcá kô gólĩyî drí lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ ꞌẽlé ndrĩ.”
26 Gõꞌdá Póõlõ drí tã ꞌdî ꞌẽzó té ĩtí. Cı̣̃ı̣́nó ãzâ rî sĩ, Póõlõ yî drí ngãzó nĩlí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌálâ ãgô gólĩyî sû ꞌdĩ ꞌbá yí bê lãꞌbí ꞌdíyî âꞌdâ kâ ngbángbá ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá ꞌdĩ ꞌdãlé gólĩyí bê. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó nĩlí jó ꞌálâ tã âtálé drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ drí kậyı̣̂ ꞌbãzó kõrõnyã zãzó lãꞌbí gólĩyíkâ ꞌdĩ vó lâ âtízó.
Tã gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí âꞌdózó õmbã ró Póõlõ rú
gõꞌdá ꞌẽzó gólâ rî fũlı̣́ rî
27 Nĩngá sĩ, Póõlõ yî drẽ rĩꞌá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌá kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ lãꞌbí âꞌdózó ngbángbá Ôvârí ágálé rî kâ drí rû ndẽrẽ rî sĩ, Yúdạ̃ yî ũrûkậ gólĩyî ânĩ ꞌbá trá Ásĩyã lésĩ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌá rî drí ĩyî Póõlõ rî ndrẽzó. Gõꞌdá gólĩyî drí ngãzó tã ꞌbẽlé õjílã õꞌbí ró ꞌdĩ ꞌbá yî drí, tãlâ gólĩyî ãꞌdô ró bê ạ̃wạ̃ ró Póõlõ bê. Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ꞌdẽlé Póõlõ rî rũlı̣́ ạ̃wạ̃ sĩ. 28 Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó tã rî ꞌdĩ îyálé kĩ nĩ rî, “Õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ, nĩ pâ ãmâ lâŋõ fẽlé ãgô nõ drí. Nõô rĩꞌá ãgô rî gógó gólâ rĩ ꞌbá õjílã îmbálé võ ꞌásĩ cé tı̣̂tı̣̂ kĩ nĩ rî, õjílã ãmákâ, gõꞌdá tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ rî ꞌbá yî, gõꞌdá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ãmákâ nõ ãâꞌdô ĩyî ndrĩ rĩꞌá tã ífí ãkó rî ĩꞌdî.* 21.28 Tãlâ gólĩyî Ásĩyã lésĩ rî ꞌbá yî nı̣̃ tã Póõlõ drí rĩꞌá ꞌẽlâ õjílã lídí lãfálé rî trá. Póõlõ rî trá tã âtálé, îcâ trá õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî drí cé tã lẽlé Yésũ ꞌá lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ ꞌẽ ãkó. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ ânĩ kpá trá õjílã lídí lôfílí jó ạ́ngı̣́ ãmâ drí rĩzó Ôvârí ı̣̂njı̣̃lı̣́ nõ ꞌá îzãlâ.” 29 Gólĩyî âtâ tã ĩtí, tãlâ sı̣́sı̣́ gólĩyî ndrê Trõfímõ gólâ õjílã lídí Ẽfésõ kâ ró rî trá lậmúꞌá ĩyî Póõlõ bê jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌásĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, gólĩyî ı̣̂sũ tã trá ányâ ró kĩ nĩ rî, Póõlõ ãâtrõ gólâ nĩ âjílí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌá.
30 Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã võ rî ꞌdĩ ꞌá nĩngá rî ꞌbá yî ndrĩ kậkậrậ drí ngãzó rû âmõlé ạ̃wạ̃ sĩ. Ĩtí gólĩyî drí ngãzó ꞌdũwạ̃ kpãkã ãlô ꞌdẽlé Póõlõ rî rũlı̣́. Gõꞌdá drílĩyî gólâ rî sẽzó vólé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌásĩ, gõꞌdá ạ́tı̣̃ jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ kâ rî ꞌbá yî âꞌbãzó kpạ̃ạ́kũ kpạ̃ạ́kũ. 31 Nĩngá sĩ, gólĩyî trá ꞌẽꞌá Póõlõ rî fũlı̣́ lãcácá sĩ, gõꞌdá õjílã ãzâ drí ngãzó nĩꞌá tã ꞌdî ngõlé ãmbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ Rómã kâ drí kĩ, õjílã ndrĩ Yẽrõsãlémã kâ ꞌdĩ ꞌbá yî êꞌbê rû ĩyî trá ạ̃wạ̃ bê. 32 Gõꞌdá ãmbá rî ꞌdĩ ârî tã rî ꞌdĩ bê ĩtí rî, ꞌwãâ gólâ drí ngãzó nĩlí ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌdĩ ꞌbá yí bê õꞌbí rî ꞌdĩ lâpẽlé vólé. Gõꞌdá õꞌbí rî ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê ĩyî ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî bê rî, drílĩyî Póõlõ rî cãcã âyézó.
33 Nĩngá sĩ rî, ãmbá ꞌdĩ drí ânĩzó ãnyî Póõlõ rú gõꞌdá gólâ rî rũlı̣́. Nĩngá sĩ, gólâ drí tã ꞌbãzó ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí Póõlõ rî ômbézó nyãrĩ ạ́ngı̣́ ạ́ngı̣́ rı̣̃ sĩ. Gõꞌdá gólâ drí ngãzó tã îjílí kĩ, Póõlõ ãâꞌdô íyíkâ ãꞌdî ĩꞌdî yã, gõꞌdá tã õnjí gólâkâ ꞌẽlé trá rî ãꞌdô ꞌî yã. 34 Gõꞌdá õjílã ũrûkậ ꞌbá yî ôtrê ĩyíkâ úlı̣́ ãzâ ꞌbá yî ĩꞌdî, gõꞌdá ũrûkậ ꞌbá yî ôtrê ĩyíkâ úlı̣́ ngĩíngî ãzâ ꞌbá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ trá tã ífí ãkó. Ĩtí rî, ãmbá ꞌdĩ îcá gõꞌdá kô tã lôgõ tã îjî íyíkâ ꞌdĩ kâ ûsúlı̣́ mbı̣̂. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólâ drí tã ꞌbãzó ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí Póõlõ rî trõzó âjílí ûrú ꞌálâ nĩzó ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ ĩyíkâ ꞌbáráŋã bê dîrî yí rú sĩ rî ꞌá. 35 Gõꞌdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí cãzó Póõlõ bê bũúũ pá tõ võ rĩzó mbãlé ûrú ꞌálâ rõvõ ró rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, õjílã trá rĩꞌá ĩyî ꞌẽꞌá Póõlõ rî sẽlé õmbã sĩ gólĩyî drı̣́gạ́ sĩ vólé. Bê trá ĩtí rî, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí gólâ rî njı̣̃zó lôpélé ûrú ꞌálâ ró pá tõ võ drı̣̃ ꞌálâ. 36 Nĩngá sĩ, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí ꞌdẽzó zãâ gólĩyî vó ôtrê-ôtrê bê kĩ nĩ rî, “Úfû gólâ fũfũ vólé!”
Tã gólâ Póõlõ drí íyî nyãányâ âꞌdázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kĩ,
yí ãꞌdô gólĩyî ãzí-ãzí ꞌî rî
37 Ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌê ĩyî bê ꞌẽꞌá Póõlõ rî lôfílí ĩyî drí ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ ꞌálâ rî, Póõlõ drí ngãzó tã âtálé ãmbá gólĩyíkâ rî drí Gı̣̃rı̣́kı̣̃ tı̣̂ sĩ kĩ, “Ãmbá, ní âyê drẽ mâ tã âtálé ní drí.”
Ĩtí rî, ãmbá ꞌdĩ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, “Mí nı̣̃ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ tı̣̂ trá! 38 Ĩtí rî, ní âꞌdó kô Mạ́sı̣̃rı̣̃ lé ꞌbá gólâ ạ̃kû ró ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá trá mı̣́rı̣̃ ãmákâ Rómã kâ bê gólâ rã ꞌbá trá õmã ꞌálâ õjílã ꞌdíyî ûfú ꞌbá ró rî bê kútũ-sû rî ĩꞌdî yã?”
39 Gõꞌdá Póõlõ kĩ, “Ĩtí kô! Mâ rĩꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩꞌdî. Útı̣̂ mâ Tãrásõ ꞌálâ, Tãrásõ ꞌdĩ rĩꞌá jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌbạ̃drı̣̃ Sĩlísĩyã kâ tã lâ drí âꞌdólé lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró rî ĩꞌdî. Ãyẽ, ní âyê mâ tã âꞌdálé õjílã nô ꞌbá yî drí.”
40 Gõꞌdá ĩtí rî, ãmbá ꞌdĩ drí gólâ rî âyézó tã pẽlé õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí. Nĩngá rî, gólâ drí ngãzó âdrélé ûrû pá tõ võ drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá íyî drı̣́ îngázó ûrû õjílã ꞌbãlé âꞌdólé njũrũ. Vó lâ sĩ, gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí tı̣̂ Ị́bũrũ kâ sĩ.

*21:28 21.28 Tãlâ gólĩyî Ásĩyã lésĩ rî ꞌbá yî nı̣̃ tã Póõlõ drí rĩꞌá ꞌẽlâ õjílã lídí lãfálé rî trá. Póõlõ rî trá tã âtálé, îcâ trá õjílã lídí ꞌdĩ ꞌbá yî drí cé tã lẽlé Yésũ ꞌá lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ ꞌẽ ãkó.