24
Tã Póõlõ drí âdrézó kúmú ạ́ngı̣́ Fẽlíkã ândrá rî
Gõꞌdá kậyı̣̂ njı̣̂ vólé drı̣̃ ꞌásĩ rî, ãmbá drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá kâ rî ꞌbá yí kâ gólâ rú bê Ãnãníyã rî drí ngãzó nĩlí ĩyî gólĩyî rĩ ꞌbá âdrélé sı̣́sı̣́-lésĩ ró rî ꞌbá yí bê Sẽsãréyã ꞌálâ, ꞌdĩî ãgô ãzâ rú bê Tẽrãtólõ gólâ tã lôpé ꞌbá ró tã kĩ ꞌbá drí rî nĩ kpá kpãâ Ãnãníyã yí bê. Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî câ bê Sẽsãréyã ꞌálâ rî, gólĩyî drí nĩzó kúmú ạ́ngı̣́ Fẽlíkã ngálâ tã âŋõlé gólâ ândrá Póõlõ rú. Ĩtí rî, kúmú Fẽlíkã drí Póõlõ rî ậzı̣́zó ânĩlí âdrélé ĩyî ândrá. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ânĩzó âdrélé õzõ ꞌbãlé trá ꞌdĩ kâtí. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Tẽrãtólõ drí ngãzó tã Yúdạ̃ yí kâ ngĩlí Fẽlíkã ândrá kĩ nĩ rî, “Kúmú ạ́ngı̣́ ãmákâ, nî trá ĩꞌdî drı̣́-ãcê bê ꞌbạ̃drı̣̃ ãmákâ nõ drı̣̃lı̣́ tã nı̣̃nı̣̃ bê rõô. Gõꞌdá ní ꞌê tã tãndí kpá trá dũû ꞌbạ̃drı̣̃ ãmákâ ꞌá. Ní ꞌbã õjílã ãmákâ trá rĩlí tã ạ̃ꞌdı̣́ sĩ ndrô ãmbá sĩ. Tãlâ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, ãmâ rĩꞌá ãyĩkõ ãmbá bê kũmũ áníkâ tãsĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, mã lûyı̣̂ nî ãwô-ĩtí ꞌẽꞌẽ sĩ ạ̃dũkũ ãkó. Bê trá ĩtí rî, má lẽé kô ı̣̃tú-pá áníkâ ꞌbãlé nĩlí tãkó ĩtí, gõꞌdá má lôꞌbã rúꞌbạ́ ní drí úlı̣́ ámákâ kútúwạ́ nõ ꞌbá yî ârílí. Mã ûsû trá nõngá õjílã ãmákâ rî ꞌbá yí bê kĩ, ãgô Póõlõ nõ rĩꞌá ãgô gólâ lâŋõ âsé ꞌbá rî ĩꞌdî. Gólâ ꞌbã õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ngãlé õmbã ró mı̣̃rı̣̃ Rómã kâ rú võ ꞌásĩ ndrĩ. Gólâ kpá ĩꞌdî rĩꞌá drı̣̃-ꞌbá ꞌî õjílã ãmâ drí zı̣̃lı̣́ “ ‘õjílã Nãzãrétã kâ rî ꞌbá yî” ’* 24.5 Õjílã Yúdạ̃ yí kâ zı̣̂ tã lẽ ꞌbá rî ꞌbá yî õjílã Nãzãrétã kâ rî ꞌbá yî, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá Yésũ Nãzãrétã lé ꞌbá ró rî ꞌá. drí rî. 6-7 Gólâ ûjũ kpá trá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî îzãlé, gõꞌdá mã rû gólâ cú ãkpãkãꞌdã drẽ gólâ ꞌé tã rî ꞌdĩ kô.* 24.6-7 Tã ꞌẼꞌẽ 21.27-29 âꞌdô tã ı̣̂sũ Yúdạ̃ yí kâ âꞌdáꞌá. Õzõ ánî nyãányâ ĩîjî tã îjî nĩ gólâ tı̣́ rî, ní âꞌdô tã gólĩyî ãmâ drí âtálé gólâ rú ní drí nõ ꞌbá yî ûsúꞌá ndrĩ ꞌdó tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró.”
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Tẽrãtólõ ndẽ úlı̣́ íyíkâ rĩꞌá âtálâ rî ꞌbá yî bê rî, Yúdạ̃ yî ãzâ ꞌbá yî drí tã ãlôlâ rãlé Póõlõ rú ꞌdĩ ꞌbá yî âtázó kĩ, rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌî.
10 Nĩngá sĩ, Fẽlíkã drí ngãzó tã âꞌdálé Póõlõ drí ngãlé ûrû tã ngĩlí. Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó âdrélé ûrû gõꞌdá tã âtálé kĩ, “Kúmú ãmákâ ró rî, má nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, nî trá rĩꞌá tã kĩ ꞌbá ꞌî õjílã ãmákâ rî ꞌbá yî drı̣̃lı̣́ ndrô ãmbá sĩ. Bê trá ĩtí rî, mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró tã ámákâ rî ngĩlí trậ ní drí sı̣́rú-sı̣́rú. 11 Õzõ ní ĩîjî õjílã ãzâ ꞌbá yî tı̣́ rî, ní âꞌdô ûsúꞌá lâ cú ĩtí lâŋõ ãkó kĩ, lậvũ trá cé kậyı̣̂ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ ĩꞌdî má drí nĩzó Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ Yẽrõsãlémã ꞌá tólâ rî. 12 Gõꞌdá õjílã gólĩyî tã âŋõ ꞌbá má rú ꞌdĩ ꞌbá yî ûsú mâ kô tı̣̂ ânyáꞌá tã ꞌbãꞌbã gólĩyíkâ rú õjílã bê jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌá. Gólĩyî ûsú mâ kpá kô tã sõꞌá õjílã ꞌá, tãlâ gólĩyî õngâ ró bê õmbã ró jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌá. 13 Gólĩyî rĩꞌá cú ĩtí tã ãzãkã ãkó âꞌdálé ní drí kĩ, tã gólĩyî drí âŋõlé má rú rî rĩꞌá ĩyî tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ꞌî.
14 “Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ rî ĩꞌdî rĩꞌá nõ, má ı̣̂njı̣̃ Ôvârí gólâ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî Yúdạ̃ yî ró rî ꞌbá yî drí kpá rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ rî ĩꞌdî, lạ́tı̣̂ gólâ Yésũ kâ rî vó ró. Ĩtí ró rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî âtâ ĩyî kĩ, ãâꞌdô rĩꞌá ányâ ró. Gõꞌdá má lẽ tã trá úlı̣́ gólĩyî ndrĩ îgĩlí trá búkũ gólĩyî tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ bê yí ꞌá rî ꞌbá yî ꞌá gõꞌdá kpá búkũ tã ậngũ ꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yí kâ ꞌá. 15 Gõꞌdá mâ kpá rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê Ôvârí drı̣̃ı̣̂ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ âꞌdô õjílã ndrĩ tã tãndí ꞌbá gõꞌdá kpá õnjí rî ꞌbá yí bê lîdríꞌá õdrã ꞌásĩ. Gõꞌdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ nõ ꞌbá yî kpá rĩꞌá ĩyî lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê gólâ drı̣̃ı̣̂ tã ꞌdî tãsĩ. 16 Gõꞌdá tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, mâ rĩꞌá kárá rû cẽꞌá rõô, ãꞌdô ró bê rĩzó õjílã tã mbı̣̂ ꞌbá ró Ôvârí ândrá gõꞌdá kpá õjílã ândrá.
17 “Má rî bê trá võ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ ndrô dũû sĩ rî, má drí ngãzó gõlé tólâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ ậdı̣̂ âtrõlé õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî ĩzã ró rî yî drí, gõꞌdá kpá ngá fẽfẽ ró fẽlé Ôvârí drí jó ạ́ngı̣́ gólâkâ ꞌá. 18 Gõꞌdá má drí rĩrĩ lãꞌbí ꞌdíyî âꞌdâ kâ âꞌdólé ngbángbá Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî ꞌẽrẽ ꞌá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌá rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî ũrûkậ lâ yî ûsû ĩyî mâ trá tólâ. Gõꞌdá ꞌdĩî rĩꞌá, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ êꞌbé rû drẽ bê kô má rú rî, gõꞌdá õmbã drẽ kpá yûꞌdạ́wạ́. 19 Gõꞌdá Yúdạ̃ yî ũrûkậ ꞌbá yî Ásĩyã lésĩ rî ꞌbá yî bê rĩꞌá Yẽrõsãlémã ꞌá tólâ. Gõꞌdá gólĩyî nyãányâ âtâ tã nĩ má rú. Õzõ gólĩyî õlẽ trá ícícíyá ꞌẽlé má rú tãlâ óõfẽ ró lâŋõ bê má drí rî, ꞌdõvó gólĩyî ãânĩ ĩyî nõlé ícícíyá ꞌẽlé má rú ní ândrá. 20 Õjílã nô ꞌbá yî gólĩyî ânĩ ꞌbá kpá trá nõngá nõ, ꞌdõvó gólĩyî ãâtâ ní drí ngãtá gólĩyî nı̣̃ tã õnjí ãzãkã trá gólĩyî drí ûsúlı̣́ trá tã ámákâ kĩlí rû êꞌbê gólĩyî nyãányâ kâ rî tú rî. 21 Gõꞌdá rû êꞌbê rî ꞌdĩ ꞌá rî, tã ãlô gólĩyî drí ûsúlı̣́ má rú rî rĩꞌá úlı̣́ gólĩyî má drí âtálé trá kĩꞌá nĩ rî, ‘Mĩ rî tã ámákâ kĩlí ãndrõ nô, tãlâ má lẽ tã trá kĩ, õjílã gólĩyî ôdrã ꞌbá trá rî ꞌbá yî ãâꞌdô lîdríꞌá ĩyî õdrã ꞌásĩ’ rî drí rî ĩꞌdî. Nĩ ı̣̂sũ tã kĩ, úlı̣́ má drí âtálé tã ámákâ âꞌdálé ngbálí-ngbálí tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ândrá rî rĩꞌá õnjí ró yã? Úlı̣́ ámákâ ạ̃dũkũ lâ ĩꞌdî ꞌdĩ.”
22 Gõꞌdá Fẽlíkã nı̣̃ tã trá tãndí ró tã îmbâ lạ́tı̣̂ Yésũ kâ rî tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ drí rû êꞌbê ꞌdĩ ndẽzó cú ĩtí tã gólâ âŋõlé Póõlõ rú ꞌdĩ kĩ ãkó. Gólâ kĩ nĩ rî, “Lĩsíyã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ ꞌdĩ õtírĩ âcá rî, má âꞌdô tã ꞌdî kĩꞌá trá.”
23 Nĩngá sĩ, gólâ drí tã ꞌbãzó drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ ãzâ drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ndrê Póõlõ rî vó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, gõꞌdá gólâ õrî drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró. Gõꞌdá nĩ âyê õjílã kpá ngá âꞌdó ꞌbá bê rî ꞌbá yî âjílí gólâ drí.”
24 Gõꞌdá kậyı̣̂ fínyáwá vólé drı̣̃ ꞌásĩ, Fẽlíkã yî õkó lâ Dõrõsílã õjílã Yúdạ̃ kâ ró rî bê drí tã jõzó ĩyî, Póõlõ ãânĩ ró gạ̃nı̣́mạ̃ lésĩ tã âtálé ĩyí bê. Nĩngá sĩ, Póõlõ âcâ bê rî, Fẽlíkã yî drí úlı̣́ Póõlõ kâ tã lẽlẽ Yésũ Krístõ ꞌá ꞌdĩ tãsĩ rî ârízó. 25 Tólâ sĩ, Póõlõ drí kpá tã âtázó rĩrĩ tãndí gólâ sũ ꞌbá Ôvârí rú rî tãsĩ gõꞌdá ꞌdíyî nyãányâ ậtũ-ậtũ gõꞌdá kậyı̣̂ Yésũ kâ ꞌẽzó âgõlé tã õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tãsĩ. Fẽlíkã ârílí bê tã kĩꞌá nĩ, Ôvârí âꞌdô rĩrĩ õjílã kâ kĩꞌá rî, gólâ drí âꞌdózó ũrı̣̃ ró rõô. Ĩtí rî, gólâ drí tã âtázó Póõlõ drí kĩ, “Ní gõ drẽ tãkõ vólé. Má âꞌdô ánî ậzı̣́ꞌá trá ânĩlí má ngálâ óꞌdí õzõ má ũûsû ı̣̃tú-pá tãndí trá rî.”
26 Úlı̣́ Póõlõ kâ ꞌdĩ ꞌbã Fẽlíkã trá âꞌdólé ũrı̣̃ ró, kpálé rî, Fẽlíkã lẽ kpá rõô Póõlõ drí íyî lı̣̃fı̣́ gĩlí ậdı̣̂ sĩ. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ, gólâ rî trá kárá Póõlõ rî ậzı̣́lı̣́ ânĩlí yí ngálâ. Gõꞌdá gólĩyî drí rĩzó úlı̣́ âtálé Póõlõ bê.
27 Gõꞌdá ndrô rı̣̃ vólé drı̣̃ ꞌásĩ, õjílã ãzâ rú lâ Põrõsíyã Fésĩtõ rî ꞌbãzó kúmú ạ́ngı̣́ ró õjílã Yúdạ̃ yí kâ drı̣̃lı̣́ Fẽlíkã rî võ ꞌá. Gõꞌdá Fẽlíkã kpálé trá ꞌẽꞌá nĩlí vólé rî, gólâ înjí Póõlõ kôꞌdáwá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ, tãlâ gólâ lẽ íyî tã ũsû ró bê õjílã Yúdạ̃ yí kâ rú.

*24:5 24.5 Õjílã Yúdạ̃ yí kâ zı̣̂ tã lẽ ꞌbá rî ꞌbá yî õjílã Nãzãrétã kâ rî ꞌbá yî, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá Yésũ Nãzãrétã lé ꞌbá ró rî ꞌá.

*24:6-7 24.6-7 Tã ꞌẼꞌẽ 21.27-29 âꞌdô tã ı̣̂sũ Yúdạ̃ yí kâ âꞌdáꞌá.