25
Tã Póõlõ drí âdrézó kúmú ạ́ngı̣́ Fésĩtõ ândrá rî
Kậyı̣̂ nâ Fésĩtõ drí âcázó trá ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî ꞌá rî vósĩ, drílâ ngãzó Sẽsãréyã ꞌásĩ nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Gõꞌdá Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî, drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá kpá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ꞌbá yí bê drí ngãzó nĩlí ĩyî kúmú Fésĩtõ ngálâ, nĩꞌá tã âtálé gólâ drí tã gólĩyî drí âꞌbãlé trá Póõlõ rú ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. Gólĩyî îjî kúmú Fésĩtõ trá tã ĩyíkâ rî lẽlé cé ĩꞌdî, gólâ ãâjô ró Póõlõ ânĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Gólĩyî âtâ tã ꞌdî ĩtí, tãlâ gólĩyî ậyı̣̂ tã trá Póõlõ rî fũzó lạ́tı̣̂ drı̣̃ı̣̂ nĩrĩ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌá.
Gõꞌdá kúmú Fésĩtõ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Lómígówá ámákâ rî ꞌbá yî rĩꞌá Póõlõ rî lôkíꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá Sẽsãréyã ꞌálâ. Gõꞌdá ámâ nyãányâ lẽ trá gõlé vólé tólâ ngbãângbânõ. Õzõ gólâ õꞌê tã õnjí trá rî, ꞌdõvó drı̣̃-ꞌbá ãníkâ rî ꞌbá yî ãânĩ ícícíyá ꞌẽlé gólâ rú tólâ.”
Ĩtí rî, kúmú Fésĩtõ drí rĩzó tólâ cãlé õzõ kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-nâ, ngãtá kpá mûdrı̣́ kâtí. Vó lâ sĩ, drílâ ngãzó gõlé Sẽsãréyã ꞌálâ. Gõꞌdá drı̣̃zõ ãzâ rî sĩ, gólâ drí rĩzó võ tã kĩ kâ rî ꞌá, gõꞌdá drílâ võrã jõzó Póõlõ vó ânĩlí yí ngálâ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Póõlõ âcâ bê võ tã kĩ kâ ꞌdĩ ꞌá rî, drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî ânĩ ꞌbá Yẽrõsãlémã lésĩ rî ꞌbá yî drí ngãzó ĩyî âdrélé gbãâ gólâ rú sĩ, gõꞌdá rĩꞌá ĩyî tã õnjî-õnjî âtálé tã gólâ drí ꞌẽlé rî rú. Gõꞌdá gólĩyî îcá kô úlı̣́ ĩyíkâ Póõlõ rú rî ꞌbá yî ꞌbãlé âꞌdólé pạ̃tı̣́ı̣̃ mbı̣̂mbı̣̂ ró. Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó tã íyíkâ rî ꞌbá yî ngĩlí kĩ nĩ rî, “Má ı̣̂njı̣̃ tã ꞌbãꞌbã gólĩyî Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî trá cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ãkó. Má îzãá jó Ôvârí kâ kôꞌdáwá, gõꞌdá má âtá tã õnjí kpá kôꞌdáwá kúmú ạ́ngı̣́ Rómã kâ rú.”
Gõꞌdá kúmú Fésĩtõ lẽ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ꞌbãlé âꞌdólé ãyĩkõ ró yí drı̣́gạ́ sĩ. Ĩꞌdî gólâ drí tã lôgõzó Póõlõ drí kĩ, “Ní lẽ tã-drı̣̃ trá ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ, tãlâ má drí tã ánî tãsĩ rî kĩzó bê tólâ yã?”
10 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Võ nô nõngá rĩꞌá võ tã kĩ kâ kúmú ạ́ngı̣́ Rómã kâ rî kâ ĩꞌdî, gõꞌdá mâ rĩꞌá õjílã Rómã kâ ꞌî. Nõô rĩꞌá võ mbı̣̂ tíbê tã ámákâ kĩzó rî ĩꞌdî. Má ꞌé tã ãzãkã õnjí lâ ró õjílã Yúdạ̃ yí kâ rú kô, õzõ ní drí nı̣̃rı̣̃ lâ trá rî tí. 11 Tí õzõ má õꞌê tã ãzâ ꞌbá yî trá õnjí ró ámâ fũzó tã lâ ꞌá rî, má îjí nî kô ámâ pãlé õdrã rî ꞌdĩ ꞌásĩ. Gõꞌdá tã gólĩyî õjílã nô ꞌbá yî drí tã âtrõzó âꞌbãlé má rú tã lâ sĩ nô, õzõ ní õndrê tã gólĩyíkâ ꞌdĩ õnjõ ró rî, ꞌdĩî âꞌdó kô rĩꞌá tã mbı̣̂ ró ámâ trõzó fẽlé vólé gólĩyî drı̣́gạ́. Má lôꞌbã rúꞌbạ́ ní drí, kúmú ạ́ngı̣́ Rómã kâ õkî tã ámákâ nĩ.”
12 Gõꞌdá nĩngá sĩ, kúmú Fésĩtõ drí ngãzó nĩlí tã ꞌdî ífí lâ ôjálé õjílã íyíkâ gólĩyî tã lôgõ ꞌbá ró yí drí rî ꞌbá yí bê. Ĩtí rî, drílâ tã lôgõzó Póõlõ drí kĩ, “Âꞌdó kô õnjí ró. Ní lôꞌbã rúꞌbạ́ trá ãmbá, kúmú ạ́ngı̣́ ãmákâ Rómã ꞌálâ rî ãârî ró tã áníkâ ꞌdĩ rî, ĩtí rî, ní âꞌdô nĩꞌá gólâ ngáá tólâ.”
Tã gólâ kúmú Fésĩtõ yî drí tã Póõlõ kâ âtázó kúmú ạ́ngı̣́
Ãgãrípã bê rî
13 Kậyı̣̂ fínyáwá vósĩ, kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã* 25.13 Ãgãrípã Nõô rĩꞌá kúmú Ẽródẽ rî ózõwá rî mvá ĩꞌdî. drí nĩzó Sẽsãréyã ꞌálâ îzó lâ Bẽrẽnísĩ bê, nĩꞌá kúmú Fésĩtõ rî lậgúlı̣́ kúmú óꞌdí ró. 14 Gõꞌdá gólĩyî rílí bê tólâ gbíyá ãcê rî, Fésĩtõ drí tã Póõlõ kâ ngĩzó Ãgãrípã drí kĩ nĩ rî, “Õjílã ãzâ drẽ zãâ bê rĩꞌá nõngá, gólâ Fẽlíkã drí ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá ạ̃kû ró nã sĩ rî. 15 Mã nĩlí bê Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî, drı̣̃-ꞌbá gólĩyî lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá sı̣́sı̣́ lé ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ꞌbã ĩyî tã trá má ândrá gólâ rú. Gõꞌdá ĩtí rî, gólĩyî îjî mâ trá tã gólâkâ kĩlí, tãlâ ãꞌdô ró bê gólâ rî fũzó vólé. 16 Gõꞌdá má lôgõ tã gólĩyî drí kĩ nĩ rî, rĩꞌá lãꞌbí ãmâ õjílã Rómã kâ rî ꞌbá yí kâ ĩꞌdî, sı̣́sı̣́ õjílã zı̣̃lı̣́ âdrélé kúmú ândrá gólĩyî tã ꞌbã ꞌbá gólâ rú rî ꞌbá yí bê, tãlâ gólâ õngî ró bê tã íyíkâ cú íyî tı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, má fẽé õjílã kô gólĩyî tã ꞌbã ꞌbá trá gólâ rú rî ꞌbá yî drı̣́gạ́ drẽ cú ĩtí má ndẽé tã rî ꞌdĩ kô.
17 “Âꞌdólé bê trá ĩtí rî, mã âcâ bê nõngá gólĩyî tã ꞌbã ꞌbá ãgô ꞌdĩ rú ꞌdĩ ꞌbá yí bê rî, mã njãá kô. Drı̣̃zõ ãzâ rî sĩ rî, má drí kôrô ngãzó nĩlí rĩlí võ tã kĩ kâ rî ꞌálâ, gõzó tã ꞌbãlé ãgô ꞌdĩ âtrõzó âjílí âdrélé má ândrá. 18 Má ı̣̂sũ ámákâ kĩ, õjílã gólĩyî tã ꞌbã ꞌbá gólâ rú ꞌdĩ ꞌbá yî ãâꞌdô ĩyî tã ꞌbãꞌá kĩ, gólâ õrî trá tã õnjí ꞌẽlé. Gõꞌdá ꞌdĩî gólĩyî ꞌé kô. 19 ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, gólĩyî ânyâ tı̣̂ cé gólâ rú, tãlâ tã ũrûkậ gólĩyíkâ Ôvârí ĩyíkâ rî ı̣̂njı̣̃ kâ rî tãsĩ gõꞌdá kpá Yésũ ãgô ãzákôlâ ꞌdĩ ró rî tãsĩ. Yésũ rî ꞌdĩ drã trá ạ̃kû ró, gõꞌdá ãgô Póõlõ ꞌdĩ âꞌbã tã kĩ nĩ rî, gólâ õlîdrî trá gõꞌdá ãâꞌdô bê rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró. 20 Gõꞌdá mã nı̣̃ı̣́ tã mbı̣̂ ûsúlı̣́ tã Póõlõ kâ ꞌdĩ tãsĩ rî kô. Ĩtí rî, má drí Póõlõ rî îjízó ngãtá gólâ âꞌdô îcáꞌá tã lẽlé nĩzó Yẽrõsãlémã ꞌálâ má drí tã gólâkâ kĩzó bê yã rî. 21 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, gólâ drí ngãzó rúꞌbạ́ lôꞌbãlé kĩ, má ĩîcâ trá íyî vó ndrẽlé bũúũ má ĩîcâ ró bê íyî jõlé Rómã ꞌálâ kúmú ạ́ngı̣́ ãmákâ drí tólâ tã íyíkâ kĩlí. Nĩngá sĩ, má drí tã ꞌbãzó lómígówá yî drí gólâ rî lôkílí nõngá bũúũ õzõ ĩîcâ trá má drí gólâ rî jõzó kúmú ãmákâ ạ́ngı̣́ ró ꞌdĩ ngálâ rî.”
22 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Ãgãrípã drí tã âtázó kĩ, “Ámâ nyãányâ lẽ kpá tã ãgô ꞌdĩ kâ ârílí.”
Gõꞌdá Fésĩtõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílâ kĩ, “Ní âꞌdô úlı̣́ gólâkâ âríꞌá trá ı̣̃drú.”
Tã gólâ Póõlõ rî âtrõzó âjílí kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã ândrá
tãlâ tã gólâkâ ârízó bê rî
23 Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ rî, kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã yî Bẽrẽnísĩ bê drí ânĩzó ĩyî âcálé fĩlí õjílã ãmbâ-ãmbâ ró jó ạ́ngı̣́ rû êꞌbê kâ rî ꞌá. Õjílã dũû gólĩyî âdré ꞌbá ndı̣́rı̣́ pávó gãrã ꞌásĩ rî ꞌbá yî drí gólĩyî lậgúzó tãndí ró kôrô. Gõꞌdá gólĩyî drí fĩzó jó rû êꞌbê kâ ꞌdĩ ꞌá drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá drı̣̃lı̣́ rî ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ lậnjı̣̃ ꞌbá lậnjı̣̃ rî ꞌbá yí bê. Nĩngá sĩ, Fésĩtõ drí tã ꞌbãzó Póõlõ rî âtrõzó âjílí âdrélé ĩyî ândrá.
24 Nĩngá sĩ, kúmú Fésĩtõ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, “Kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã gõꞌdá kpá ãnî gólĩyî rû êꞌbé ꞌbá trá ãmá bê nõngá nõ ꞌbá yî, nĩ ndrê drẽ võ ãgô nõ ngálâ. Gólâ ĩꞌdî rĩꞌá ãgô õjílã ndrĩ Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ gõꞌdá kpá nõngá nõ ꞌbá yî drí rĩꞌá ícícíyá ꞌẽlé rú lâ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá gólĩyî rî trá ôtrélé tã âtâ-âtâ bê má drí kĩ nĩ rî, má ũfû gólâ vólé. 25 Gõꞌdá tã gólâkâ tãsĩ rî, ámâ nyãányâ ûsú tã ãzãkã gólâ drí ꞌẽlé trá õnjí ró, gólâ rî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé fũlı̣́ fũfũ tã lâ sĩ rî kô. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Póõlõ lôꞌbã rúꞌbạ́ trá tã îjílí kĩ, kúmú ạ́ngı̣́ ãmákâ Rómã ꞌálâ rî ãâꞌdô tã íyíkâ rî kĩꞌá nĩ. Ĩtí rî, má ı̣̂sũ tã trá gólâ rî jõzó Rómã ꞌá tólâ. 26 Gõꞌdá má nı̣̃ı̣́ úlı̣́ gólĩyî má drí ꞌẽꞌá îgĩlâ wárãgã ꞌá jõlé kúmú ạ́ngı̣́ nã drí gólâ rî tãsĩ rî drẽ kô. Gõꞌdá bê ĩtí rî, má âtrõ gólâ trá ãndrõ nõngá ãnî õjílã ândrá gõꞌdá ngîngî lâ nî kúmú Ãgãrípã ândrá, tãlâ mã ndrê ró tã gólâkâ bê kpãkã ãlô. Nĩngá sĩ rî, má âꞌdô îcáꞌá cú tã ũrûkậ ꞌbá yî ûsúlı̣́ gólâ rî tãsĩ îgĩlí wárãgã ꞌá kúmú ạ́ngı̣́ nã drí, 27 tãlâ má nı̣̃ trá kĩ, âꞌdó kô rĩꞌá dó õjílã gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî jõzó kúmú ạ́ngı̣́ drí Rómã ꞌálâ cú ĩtí tã õnjí gólâkâ rî ꞌbá yî ngĩ ãkó.”

*25:13 25.13 Ãgãrípã Nõô rĩꞌá kúmú Ẽródẽ rî ózõwá rî mvá ĩꞌdî.