26
Tã Póõlõ drí úlı̣́ íyî nyãányâ kâ âtázó kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã ândrá rî
Gõꞌdá nĩngá sĩ, kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã drí Póõlõ rî âyézó úlı̣́ yí ngá lésĩ rî ꞌbá yî âtálé. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó íyî drı̣́ îngálé ûrû, gõꞌdá ngãzó tã íyíkâ rî ꞌbá yî ngĩlí kĩ nĩ rî, “Kúmú Ãgãrípã, mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró ãmbá ãndrõ nô, tãlâ trá rĩꞌá ní ândrá ĩꞌdî má drí îcázó tã gólâ Yúdạ̃ yí kâ lôꞌbãlé trá má rú nõ ngĩlí. Mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró ngîngî lâ tã ámákâ nõ ngĩlí ní drí kúmú, tãlâ nî rĩꞌá õjílã gólâ lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ nı̣̃ ꞌbá ndrĩ gõꞌdá kpá tã gólĩyî ãmâ drí tã-drı̣̃ lẽzó tã lâ sĩ kô ãmâ lãfálé ꞌásĩ rî ꞌbá yí bê. Bê trá ĩtí rî, má lôꞌbã rúꞌbạ́ ní drí úlı̣́ ámákâ nõ ꞌbá yî ârílí mãnísĩ dódó.
“Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ nı̣̃ ĩyî rĩrĩ tãndí ámákâ rî ꞌbá yî trá ndrĩ õjílã ámâ nyãányâ kâ Yúdạ̃ yî ró rî ꞌbá yî lãfálé kó ꞌdĩmvã ꞌásĩ, sı̣́sı̣́ lâ rĩꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ ámâ nyãányâ kâ rî ꞌá, gõꞌdá kpá Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Õzõ gólĩyî õlẽ trá tã mbı̣̂mbı̣̂ rî âtálé ĩꞌdî ámâ tãsĩ rî, gólĩyî âꞌdô âtáꞌá lâ kĩ nĩ rî, yĩ nı̣̃ trá kĩ, má rî trá rĩlí Pạ̃rúsı̣̃ tãndí ró. Âꞌdô Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ rî vó ró rî, má rî trá ûjũlı̣́ kárá rõô rĩꞌá tã ꞌbãꞌbã gólĩyî Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ꞌbãlé ꞌẽlé ndrĩ kôrô õjílã ãzâ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Bê trá ĩtí rî, má drí lı̣̃fı̣́ ꞌbãzó tã kĩꞌá nĩ rî, Ôvârí ãâꞌdô õjílã ꞌẽꞌá lîdrílí õdrã ꞌásĩ õzõ gólâ drí âtálé trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã ꞌbá yî sĩ, ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí rî kâtí rî drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, áâtrõ mâ âdrélé ní ândrá ãndrõ nô rî tã lîdrî-lîdrî rî gógó ꞌdĩ kâ tãsĩ. Gõꞌdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ꞌbạ̃súrú mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî ndrĩ ûjũ ĩyî Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ kậyı̣̂ vósĩ cé, ãꞌdô ró bê ĩyî drí îcázó Ôvârí rî ndrẽlé õjílã lîdrírĩ ꞌá ı̣̃zạ́tú. Gólĩyî ꞌbã lı̣̃fı̣́ drı̣̃ lâ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí âꞌdô õjílã ꞌẽꞌá lîdrílí õdrã ꞌásĩ. Gõꞌdá ngbãângbânõ, Yúdạ̃ yî ꞌdĩ ꞌbá yî nyãányâ lâ rĩꞌá ĩyî ãlôlâ gólĩyî tã âtá ꞌbá má rú tãlâ tã lẽlẽ ámákâ tã ꞌdî ꞌá rî tãsĩ rî yî ĩꞌdî. Ãnî õjílã ndrĩ, nĩ rî tã ı̣̂sũlı̣́ kĩ, Ôvârí ãâꞌdô rĩꞌá cú ĩtí mbârâkã ãkó õjílã lîdrízó õdrã ꞌásĩ rî ãꞌdô tãsĩ yã?
“Mâ rî gógó nyãányâ lâ kpá ı̣̂sũ tã trá sı̣́sı̣́ nã sĩ kĩ, rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌî má drí rĩzó õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ Nãzãrétã kâ rî ꞌá rî ꞌbá yî îkpókpólõlé. 10 Nĩngá sĩ, má îkpókpólõ õjílã ꞌdî ꞌbá yî trá Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá kâ rî ꞌbá yî drí drı̣́-ãcê fẽzó má drí tã lẽ ꞌbá dũû Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî ûrúzó ômbélé ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá. Õzõ gõꞌdá óõkî tã gólĩyíkâ trá kĩ, gólĩyî õdrã rî, má drí kpá tã-drı̣̃ lẽzó tã rî ꞌdĩ ꞌá. 11 Má rî trá kậyı̣̂ vósĩ kárá rĩꞌá lâŋõ fẽlé gólĩyî drí jó gólĩyî drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî ꞌásĩ ndrĩ, ãꞌdô ró bê gólĩyî ꞌbãlé tã lẽlẽ ĩyíkâ Yésũ ꞌá rî gãlé dó. Mâ trá õmbã ró rõô gólĩyí bê. Ĩtí rî, õmbã ámákâ ꞌbã mâ trá nĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ ãtrâ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ nĩꞌá gólĩyî ûrú bê.
12 “Gõꞌdá tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ ꞌbá kâ rî ꞌbá yî drí drı̣́-ãcê fẽzó má drí wárãgã bê nĩzó tã ãlôlâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé gólĩyî tã lẽ ꞌbá ró rî ꞌbá yî drí kpá Dãmãsékẽ ꞌálâ. 13 Óõ kúmú Ãgãrípã, mâ bê drẽ rĩꞌá nĩꞌá lạ́tı̣̂ drı̣̃ı̣̂ sĩ Dãmãsékẽ ꞌálâ rî, ı̣̃tú gbílí-gbílí sĩ, má drí võ îꞌĩ-îꞌĩ ndrẽzó lậgû-lậgû ró kãngbê-kãngbê kôrô ı̣̃tú drı̣̃ı̣̂ sĩ. Îwâ võ ꞌbũû lésĩ gõꞌdá võ îꞌĩlí ãmâ gãrã ꞌásĩ gbãâ õjílã má bê rî ꞌbá yí bê. 14 Gõꞌdá tãlâ ngá îꞌĩ ꞌdî tãsĩ rî, ãmâ drí ngãzó ndrĩ lôꞌdélé ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂. Nĩngá sĩ rî, má drí gbórókõ ârízó úlı̣́ âtáꞌá má drí tı̣̂ ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ sĩ kĩ nĩ rî, ‘Sóõlõ, Sóõlõ, ní rî lâŋõ fẽlé má drí ãꞌdô tãsĩ yã? Õzõ ní ũꞌbû ạ̃jú má bê rî, ní rî ꞌdĩ lâŋõ sõꞌá ãkpã ánî ífífí rú!’
15 “Nĩngá sĩ, má drí tã lôgõzó drílâ kĩ nĩ rî, ‘Kúmú, nî ãꞌdî ĩꞌdî yã?’
“Gõꞌdá ĩtí rî, gbórókõ rî ꞌdĩ drí tã kõzó má tı̣́ kĩ, ‘Mâ Yésũ gólâ ní drí rĩzó lâŋõ fẽlé drílâ rî ĩꞌdî. 16 Gõꞌdá ní ngâ ûrû. Má âꞌdâ mâ trá ní drí ãndrõ ánî ꞌbãlé âꞌdólé lãjóꞌbá ámákâ ró. ꞌDõvó ní ꞌdê nĩlí tã gólâ ní drí ndrẽlé trá ámâ tãsĩ ãndrõ nô nõ pẽlé õjílã drí gõꞌdá kpá tã gólâ má drí ꞌẽꞌá âꞌdálâ ní drí ı̣̃zạ́tú rî. 17 Má âꞌdô ánî pãꞌá õjílã ánî nyãányâ Yúdạ̃ yí kâ drı̣́gạ́ sĩ gõꞌdá kpá õjílã lídí ãzâ ꞌbá yí bê. Má jô nî gólĩyî ngálâ 18 gólĩyî ꞌbãlé tã nı̣̃lı̣́ ámâ tãsĩ. Gõꞌdá ní âꞌdô gólĩyî ꞌbãꞌá rû jãlé âfõlé ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ Sãtánã kâ rî ꞌásĩ ânĩlí võ îꞌĩ-îꞌĩ Ôvârí kâ rî ꞌá, tãlâ gólĩyî ꞌbãlé tã lẽlé má ꞌá. Ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô gólĩyî âyéꞌá tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ âꞌdô gólĩyî ꞌbãꞌá âꞌdólé õjílã gólĩyî gólâ drí zĩlí trá yí drí rî ꞌbá yî lãfálé.’
19 “Kúmú Ãgãrípã, gbórókõ gólâ ậꞌú ꞌbá ꞌbũû lésĩ rî, má ârî fí úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî trá ꞌẽlé dódó. 20 Má nĩ trá úlı̣́ Ôvârí kâ pẽlé sı̣́sı̣́ Dãmãsékẽ ꞌálâ, gõꞌdá Yẽrõsãlémã ꞌálâ, gõꞌdá kpá ꞌbạ̃drı̣̃ ndrĩ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá má nĩ kpá trá tã rî ꞌdĩ pẽlé õjílã ꞌbạ̃súrú ãzâ ꞌbá yí kâ drí. Má pẽ tã trá gólĩyî drí drı̣̃ âdĩzó vólé tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, gõꞌdá úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ârízó ꞌẽlé ĩꞌdî. Má âtâ tã, gólĩyî õrî tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî. ꞌDĩî âꞌdô âꞌdálâ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ gólĩyî âdĩ drı̣̃ trá tã õnjí gólĩyíkâ rĩꞌá ꞌẽlâ ạ̃kû ró nã ꞌbá yî ꞌásĩ.
21 “Ĩtí, rĩꞌá tãlâ tã gólĩyî má drí pẽlé trá ꞌbạ̃súrú ãzâ ꞌbá yî drí ꞌdĩ tãsĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ngãzó ámâ rũlı̣́ ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌásĩ, tí ꞌẽzó ámâ fũlı̣́ fũfũ vólé. 22 Gõꞌdá Ôvârí drí rĩzó ámâ pãlé gólĩyî drı̣́gạ́ sĩ bũúũ âcálé ı̣̃tú gólâ ãndrõ nô rî sĩ nô. Gõꞌdá mâ rî trá drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró úlı̣́ Ôvârí kâ ãlôlâ nõ pẽꞌá õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá ãmbâ-ãmbâ ró gõꞌdá fínyáwá rî ꞌbá yî drí ndrĩ. Ĩtí rî, úlı̣́ ámákâ rî ꞌbá yî sĩí gárá úlı̣́ gólĩyî Músạ̃ yí kâ, gõꞌdá tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ãzâ ꞌbá yí bê drí âtálé ĩyî ạ̃kû ró nã sĩ ꞌdíyî pã ꞌbá rî tãsĩ kĩ, ãâꞌdô âꞌdóꞌá rî bê kô. 23 Gólĩyî ậngũ tã trá kĩ, ‘ꞌDíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá âjólâ ãngó nõ ꞌá rî, áâꞌdô fũꞌá lâ. Nĩngá sĩ rî, gólâ âꞌdô âꞌdóꞌá õjílã gólâ ꞌẽ ꞌbá lîdrílí sı̣́sı̣́ õdrã ꞌásĩ gõꞌdá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ lạ́tı̣̂ pạ̃tı̣́ı̣̃ rî âꞌdálé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí gõꞌdá kpá õjílã ꞌbạ̃súrú ãzâ kâ rî ꞌbá yí bê drí ngá pãzó rî ĩꞌdî.’ ”
Tã ı̣̂sũ kúmú Ãgãrípã yí kâ Fésĩtõ bê úlı̣́ Póõlõ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî
24 Póõlõ drẽ zãâ rĩꞌá tã ꞌdî ꞌbá yî âtáꞌá rî, Fésĩtõ drí ngãzó trẽlé ûrû kĩ nĩ rî, “Póõlõ, ní rî ꞌdĩ úlı̣́ drı̣̃ õnjĩ kâ âtáꞌá, búkũ dũû ãmbá ní drí zı̣̃lı̣́ trá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌbã nî trá âcálé drı̣̃ õnjĩ bê tã mbı̣̂ âtá ãkó.”
25 Nĩngá sĩ rî, Póõlõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólâ drí kĩ nĩ rî, “Kúmú ámákâ Fésĩtõ, má âꞌdó kô drı̣̃ õnjĩ bê, gõꞌdá úlı̣́ ámákâ ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdó kô drı̣̃ õnjĩ kâ ꞌî. Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá úlı̣́ pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. 26 Má nı̣̃ trá kĩ, kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã nı̣̃ tã kpá trá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. Tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, mâ trá rĩꞌá úlı̣́ âtáꞌá gólâ drí trậ ró nõ. Má nı̣̃ trá kĩ, gólâ ârî tã trá ndrĩ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ, tãlâ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌé rû lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró kô. 27 Kúmú Ãgãrípã, ní lẽ tã trá tã gólĩyî tã ậngũ ꞌbá drí âtálé trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ ꞌdíyî pã ꞌbá rî tãsĩ rî ꞌá yã? Má nı̣̃ trá kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ ní lẽ tã trá úlı̣́ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá.”
28 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Ãgãrípã drí tã-drı̣̃ lôgõzó Póõlõ drí kĩ, “Póõlõ, mí rî nõ ꞌẽꞌá tã îcílí má ꞌá, tãlâ má ãꞌdô ró bê õjílã Yésũ kâ ró ngbãângbânõ yã?”
29 Gõꞌdá ĩtí rî, Póõlõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílâ kĩ, “Má ꞌê rãtáã nõ Ôvârí drí kĩ, ngãtá ngbãângbânõ ngã kậyı̣̂ dũû vólé drı̣̃ ꞌásĩ yã rî, ꞌdõvó Ôvârí õꞌê ãnî gõꞌdá gólĩyî ãzâ ꞌbá yî ámâ úlı̣́ ârí ꞌbá trá ãndrõ nô rî yí bê âꞌdólé õjílã Yésũ kâ ró nyé õzõ má tí, gõꞌdá tótó nyãrĩ gólĩyî ámâ îcízó nõ ꞌbá yî ãkó.”
30 Nĩngá sĩ rî, kúmú Ãgãrípã, kúmú Fésĩtõ, Bẽrẽnísĩ gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî âꞌdó ꞌbá kpãkã ãlô gólĩyí bê rî ꞌbá yí bê drí ngãzó ûrû gõꞌdá nĩlí ĩyî vólé. 31 Nĩngá sĩ, drílĩyî nĩzó nĩꞌá tã âtá bê ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ, “Ãgô ꞌdĩ ꞌé tã õnjí ãzãkã gólâ rî ꞌbã ꞌbá fũlı̣́ ngãtá ômbélé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá tã lâ sĩ rî kôꞌdáwá.” 32 Gõꞌdá ĩtí rî, Ãgãrípã drí tã âtázó Fésĩtõ drí kĩ. “Tí õzõ ãgô nõ õró rúꞌbạ́ lôꞌbãâ kô kĩ, kúmú ạ́ngı̣́ Rómã kâ ãâꞌdô tã íyíkâ kĩꞌá nĩ rî, tí îcâ trá gólâ rî înjílí vólé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ.”