Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ Ẽfésõ lé ꞌbá yî drí
Ẽfésõ lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Tã îgĩlí Ẽfésõ lé ꞌbá drí rî rĩꞌá tã âtî-âtî ꞌî krístõ ꞌbá yî drí ndrĩ, íîgĩ õzõ wárãgã kâtí jõlé kạ̃nı̣́sạ̃ ngĩíngî ꞌásĩ. Tã lâ rĩꞌá tã Ôvârí kâ ı̣̂sũlı̣́ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ kạ̃nı̣́sạ̃ drí rî ĩꞌdî. Tã îgĩ nô cú rĩꞌá tã lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ bê nâ krístõ ꞌbá yî drí.
1. Ôvârí cú rĩꞌá tã ı̣̂sũ lậnjı̣̃ bê ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãngó ꞌá, gõꞌdá kpá õjílã yí drí êdélé rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá rî, tã gólĩyî rĩ ꞌbá rû ꞌẽlé ndrĩ ãngó ꞌá rî, yî ĩꞌdî drı̣̃lı̣́ lâ yî ꞌá ndrĩ, yí ꞌê ĩtí ꞌdĩ, tãlâ tã íyíkâ ı̣̂sũlı̣́ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî ãâcâ ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. Gbõ lé Ôvârí rî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Sãtánã, lẽ yí ĩîzã ró lôsĩ Ôvârí kâ ãngó ꞌá rî, gõꞌdá gólâ îcá tã ı̣̂sũ Ôvârí kâ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî lậvũlı̣́ tã íyíkâ rî sĩ kô.
2. Yésũ ĩꞌdî gólâ tã ı̣̂sũ Ôvârí kâ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî ndẽ ꞌbá ꞌî, ngá ndrĩ tãndí ró Ôvârí drí rĩꞌá fẽlâ ãmâ drí rî ꞌbá yî ãkí ãkó rî âꞌdólé ndrĩ Yésũ sĩ. Gõꞌdá rî, mã îcá ngá ꞌdĩ ꞌbá yî ûsúlı̣́ kô, té õzõ mã ãꞌdô trá ngá ãlô ró gólâ bê rî ĩꞌdî.
3. Tã ı̣̂sũ Ôvârí kâ ꞌbãlé rî kĩ, tã ı̣̂sũ íyíkâ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî ĩꞌdî õjílã ndrĩ drí gólĩyî âꞌdó ꞌbá lédrẽ-lédrẽ ró, gõꞌdá ôdrã ꞌbá trá gõꞌdá kpá ngá ndrĩ yí drí ꞌbãlé ãngó nõ ꞌá rî ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá gólĩyî ûrú ꞌálâ rî ꞌbá yí bê ꞌbãꞌá ĩyî Yésũ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ kúmú ĩyíkâ ró.
Tã îgĩlí Ẽfésõ lé ꞌbá drí ꞌdĩ ónyĩ lãfálâ rı̣̃. Sı̣́sı̣́ rî, îtõlé lâ ꞌásĩ cãlé kápĩtã 3 vérẽsĩ 21 ꞌá. ꞌDĩî rĩꞌá rãtáã ãcê ꞌî rĩzó Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ tã Yésũ drí drãzó gõꞌdá drílâ ngãzó õdrã ꞌásĩ, tã ı̣̂sũ Ôvârí kâ ꞌbãlé ꞌẽlé, gólâ drí tã lâ ı̣̂sũlı̣́ drẽ ãkpãkãꞌdã óꞌbãá ãngó nõ kô rî ndẽlé rî ĩꞌdî. Mã ndré drẽ tã rî gógó ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ kô, tãlâ Ôvârí drẽ zãâ ãmâ âyéꞌá, tãlâ mã ãâdĩ ró drı̣̃ tã õnjí ãmákâ ꞌásĩ. Tãlâ Yésũ sĩ rî, Ôvârí rĩꞌá õjílã ãzâ ꞌbá yî njĩꞌá âꞌdólé tã âꞌdâ ró ãngó ꞌá, õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõꞌdá kpá õjílã ãzâ ꞌbá yî ꞌbạ̃súrú ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî ndrĩ. Õjílã ꞌdî ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó âꞌdô ĩyî ꞌbãꞌá gólâkâ ífífí lâ ró rî ꞌbá yî ĩꞌdî, gõꞌdá âꞌdô ĩyî ꞌbãꞌá ꞌdó ãlô ngá ꞌẽ ꞌbá gólâkâ ĩꞌdî.
Gõꞌdá rı̣̃ lâ ró, Póõlõ rî krístõ ꞌbá îmbáꞌá tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ tãsĩ, õzõ tã gólâ sı̣́sı̣́ nã õfî trá gólĩyî drı̣̃ı̣̂ rî. Gólâ drí tã âꞌdâ ãzâ trõzó Lôngó 68 vérẽsĩ 18 ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ drí âꞌdázó lâ kĩ, vérẽsĩ ꞌdî âꞌdâ kĩ, Yésũ âꞌdô ngá fẽfẽ fẽꞌá kạ̃nı̣́sạ̃ drí õdrã gólâkâ rî vólé drı̣̃ lâ ꞌásĩ. Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, áâꞌdô gólâ rî ı̣̂njı̣̃ꞌá ı̣̂njı̣̃ ûrú ꞌálâ lậvũlı̣́ kôrô.
Póõlõ îmbâ õjílã bê kĩ, ágó yî õkó yí bê drí ĩyî tã mbı̣̂ ꞌẽlé ĩꞌdî ĩyî lãfálé ꞌásĩ rî, gólâ trõ tã âꞌdâ lâ kĩ, Yésũ ãâꞌdô ĩꞌdî õzõ ágó gólâ tãndí rî kâtí, kạ̃nı̣́sạ̃ gólâ drí rĩꞌá vó lâ ndrẽlé tãndí ró, õzõ rĩrĩ íyî õkó rî vó ndrẽlé rî kâtí rî sĩ.
Tã îgĩ Ẽfésõ lé ꞌbá drí rî âtâ kpá tã ãmâ drí ãmbá, tã ãmâ drí rĩzó ãmâ lôkílí ãmâ ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Sãtánã drı̣́gạ́ sĩ, gõꞌdá kpá lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê rî tãsĩ. Póõlõ lôgõ tã kpá ãmâ drí kĩ, Yésũ õtrõ tã trá Sãtánã drı̣́gạ́ sĩ, gõꞌdá rî íîzãá drẽ Sãtánã rî gógó ndẽlé kô. ꞌDĩî rî, gõꞌdá rĩꞌá tã ãmákâ ĩꞌdî ãmâ drí ãmâ vó ndrẽlé gólâ drı̣́gạ́ sĩ. Gõꞌdá âꞌdó kô õnjõ gólâkâ rî ꞌbá yî ârílí gõꞌdá kpá rĩzó gólâ rî rõlé. Õzõ mã õrî kậyı̣̂ vósĩ cé zãâ rĩꞌá ngá ạ̃jú ꞌbũ kâ ậdı̣̂ ꞌásĩ rî sõlé, ĩꞌdî ãmâ rú gólâ rî tãsĩ rî, gólâ îcá kô ãmâ dõlé.
1
Nî-bê-yã Póõlõ kâ
1-2 Mâ Póõlõ tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî õjílã Ôvârí kâ rĩ ꞌbá Ẽfésõ ꞌálâ, gólĩyî rĩ ꞌbá zãâ tã lẽlé tã Yésũ Krístõ kâ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî ꞌbá yî drí. Ôvârí ãmâ átá, gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã Póõlõ drí ãwô-ĩtí ꞌẽzó Ôvârí drí Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî
Nĩ ꞌdê mã lûyı̣̂ Ôvârí tíbê âꞌdó ꞌbá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró, gõꞌdá kpá tíbê Yésũ Krístõ rî gógó Kúmú ámákâ ró rî drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ ĩꞌdî Ôvârí íyíkâ ró rî. Gõꞌdá nĩ ꞌdê mã âtâ tã kĩ, “Ôvârí nî ĩꞌdî gạ̃rạ̃ ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́, tãlâ ní âfẽ õrẽ áníkâ tíbê âꞌdó ꞌbá bê rî yî trá ndrĩ ãmâ drí, tãlâ ãmâ trá rĩꞌá ngá ãlô ró Yésũ bê.”
Õrẽ lâ yî ĩꞌdî rĩꞌá nõtí, ạ̃kû ró, drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí ꞌbãá ãngó nõ kô rî, gólâ lẽ ãmâ trá rõô, gõꞌdá gólâ njĩ ãmâ krístõ ꞌbá trá âꞌdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró ãmâ ꞌbãꞌbã sĩ âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gólâ ꞌê tã rî ꞌdĩ ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ gólâ lẽ ãmâ ndrẽlé ngbángbá tã õnjí ãkó yí lı̣̃fı̣́. Tãlâ gólâ lẽ ãmâ trá rõô rî drí rî, ạ̃kû ró rî, gólâ drí tã ı̣̂sũzó ãmâ ꞌbãzó âꞌdólé íyî mvá yî ró õdrã Yésũ Krístõ kâ sĩ. ꞌDĩî tã gólâ Ôvârí drí ı̣̂sũlı̣́ trá ạ̃kû ró ꞌẽꞌá ꞌẽlâ, íyî ꞌbãlé ãyĩkõ ró rî ĩꞌdî. Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ ꞌdê mã lûyı̣̂ Ôvârí pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê gólâkâ ꞌdĩ tãsĩ, tãlâ gólâ ꞌbã ãmâ trá ngá ãlô ró íyî mvá yí drí lẽlé rõô rî bê. Tãlâ úfû Yésũ Krístõ trá ãmâ tãsĩ rî drí rî, Ôvârí âꞌdô îcáꞌá tã õnjí ãmákâ âyélé, gõꞌdá ãmâ înjízó vólé mbârâkã Sãtánã kâ rî ꞌásĩ. Wúûwú! Tã tãndĩ Ôvârí kâ ãmâ tãsĩ rî, rĩꞌá ãmbá. Gõꞌdá ngá lẽlẽ Ôvârí kâ ãmâ tãsĩ rî rĩꞌá kôrô. ꞌDĩî tã õnjí ꞌî yã? Nĩ ndrê trá, ãmâ tã fî trá gólâ drı̣̃ı̣̂ tãndí ró ndrĩ, gõꞌdá gólâ nı̣̃ ãmâ pãpã kậyı̣̂ vósĩ cé rî trá.
Gõꞌdá gólâ âꞌdâ tã ífí íyíkâ Yésũ rî âjózó ãngó ꞌá nõ trá. ꞌDĩî tã tíbê gólâ drí tã lâ ı̣̂sũlı̣́ trá kírî ró ạ̃kû ró ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî ĩꞌdî. 10 Gõꞌdá kậyı̣̂ îcá ꞌbá trá rî tú rî, Ôvârí âꞌdô tã íyíkâ ꞌbãlé trá rî ꞌẽꞌá rû ndẽlé. Ĩtí rî, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô õjílã ndrĩ gólĩyî âꞌdó ꞌbá lédrẽ-lédrẽ ró, gõꞌdá kpá ôdrã ꞌbá trá ãngó nõ ꞌá nõngá rî, gõꞌdá kpá ngá ndrĩ yí drí ꞌbãlé ãngó nõ ꞌá rî ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá gólĩyî ûrú ꞌálâ rî ꞌbá yí bê ꞌbãꞌá ĩyî Yésũ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ kúmú ĩyíkâ ró. Yésũ Krístõ ĩꞌdî gólâ tíbê rĩ ꞌbá ãngó nõ drı̣̃lı̣́ võ ûrú ꞌálâ rî bê rî.
11 Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí njĩ mâ trá ámákâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yí bê, âꞌdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró ãmâ ꞌbãꞌbã sĩ âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí ı̣̂sũ tã trá ꞌẽzó lâ ĩtí drẽ ãkpãkãꞌdã gólâ ꞌbãá ãngó nõ kô. Gõꞌdá gólâ ꞌê ngá ꞌdĩ ꞌbá yî kpá nĩ âꞌdólé té õzõ tã yí drí ı̣̂sũlı̣́ trá ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî kâtí. 12 Gõꞌdá ãmâ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî lı̣̃fı̣́ ꞌbã ꞌbá sı̣́sı̣́ âcâ-âcâ ꞌdíyî pã ꞌbá kâ rî drı̣̃ı̣̂ rî, Ôvârí njĩ ãmâ trá, ãꞌdô ró mã õrî ró íyî lûyı̣́lı̣́ mbârâkã íyíkâ lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ tã tãndĩ íyíkâ bê ꞌdĩ tãsĩ.
13 Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, ãnî gõꞌdá kpá trá õzõ ãmâ tí, tãlâ ãnî drí tã âtî-âtî tãndí pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé ãnî pãzó nõ ârízó rî sĩ. Nĩ lẽ tã bê ꞌá lâ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró rî, gõꞌdá Ôvârí drí ãnî ꞌbãzó âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gõꞌdá Ôvârí drí lãmbé íyíkâ ꞌbãzó ãnî drı̣̃ı̣̂. Lãmbé rî ꞌdĩ rĩꞌá ngá fẽfẽ gólâkâ tíbê âꞌdó ꞌbá Líndrí Tãndí gólâkâ gólâ drí tã lâ ꞌbãlé trá ạ̃kû ró ꞌẽꞌá âfẽlâ ãnî drí rî ĩꞌdî. 14 Gõꞌdá ngá fẽfẽ gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ró ꞌdĩ drí rî, mã âꞌdô kpá nı̣̃ꞌá lâ kĩ, mã ãâꞌdô kpá drı̣́-ꞌâ gólâ drí tã lâ ꞌbãlé trá ãmâ drí rî ûsúꞌá. Gõꞌdá ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólâ âꞌdô kpá ãmâ înjíꞌá Sãtánã drı̣́gạ́ sĩ âꞌdólé drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró zãâ. Gõꞌdá mã lûyı̣̂ Ôvârí tã tãndĩ gólâkâ ꞌdĩ tãsĩ.
Tã Póõlõ drí rãtáã ꞌẽzó õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá wárãgã íyíkâ rî zı̣̃lı̣́
rî yî tãsĩ rî
15-16 Gõꞌdá má ârî tã bê kĩꞌá nĩ rî, nĩ õlẽ tã trá tã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ꞌá, gõꞌdá nĩ õlẽ õjílã Ôvârí kâ kpá trá rõô rî, má drí rĩzó ãwô-ĩtí ꞌẽlé Ôvârí drí ãmbá tã rî ꞌdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá tã rî âgálé má drı̣̃ı̣̂ má drí kpá rĩzó rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí ãnî tãsĩ. 17 Gõꞌdá má rî Ôvârí gólâ tíbê Yésũ Krístõ rî âjó ꞌbá ãngó nõ ꞌá, gõꞌdá kpá âꞌdó ꞌbá ĩꞌdî ãmâ átá ró ûrú ꞌálâ rî, îjílí Líndrí Tãndí íyíkâ âfẽlé ãnî drí, ãꞌdô ró bê ãnî ꞌbãlé tã íyíkâ nı̣̃lı̣́, gõꞌdá kpá ãnî ꞌbãlé âꞌdô-âꞌdô íyíkâ nı̣̃lı̣́, tãlâ nĩ ãꞌdô ró bê ngá ãlô ró gólâ bê.
18-19 Nĩngá sĩ rî, gõꞌdá má rî kpá rĩꞌá rãtáã ꞌẽlé Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ ĩîcî ró ãnî lı̣̃fı̣́ bê tã Ôvârí kâ ãzâ ꞌbá yî tãsĩ. Gõꞌdá tã rî yî gógó ĩꞌdî Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ãnî drí, gõꞌdá gólâ drí ãnî ậzı̣́zó ânĩꞌá ûsúlâ Yésũ Krístõ sĩ nô. Ĩtí rî, gõꞌdá ãmâ rĩꞌá õjílã gólâ rî nyãányâ kâ ĩꞌdî, gõꞌdá gólâ âꞌdô mbârâkã íyíkâ ꞌbãꞌá ãmâ pãlé. Ĩtí rî, kậyı̣̂ ãmâ drí ngá tãndí gólâ drí tã lâ ꞌbãlé trá ãmâ drí rî ûsúzó rî tú rî, ãmâ tı̣̂ âꞌdô ậꞌdı̣́ꞌá ậꞌdı̣̂. Gõꞌdá mã nı̣̃ kpá dódó kĩ, gólâ rĩꞌá fãfã bê ãmbá rĩzó gólĩyî tã gólâkâ lẽ ꞌbá rî ꞌbá yî pãlé. Wúûwú! Ãyĩkõ! Mã âꞌdô ꞌbãꞌá ãyĩkõ ândrê bê rĩlí ãnyî Ôvârí lạ̃gạ́tı̣́ gólâ rî mvá yî ífífí lâ yî ró.
20-21 Gõꞌdá mbârâkã rî gógó ꞌdĩ kpá ĩꞌdî mbârâkã ãlôlâ gólâ drí Yésũ Krístõ rî îngázó õdrã ꞌásĩ ĩꞌdî sĩ lâ ꞌbãlé ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ ró, gõꞌdá kpá drı̣́-ãcê bê rĩlí ãnyî yí lạ̃gạ́tı̣́ Kúmú ró ûrú ꞌálâ rî. ꞌDĩî rî âꞌdálâ kĩ, Yésũ Krístõ ĩꞌdî ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́, ngãtá líndrí õnjí ꞌî, ngãtá ꞌbúlı̣́-ꞌbá ꞌî, ngãtá ôvârí ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ ĩꞌdî, ngãtá ólé ꞌî, drı̣́-ꞌbá yí bê, mãlãyíkã yí bê yã rî. Yésũ Krístõ ĩꞌdî Kúmú ró gólĩyî drı̣̃lı̣́ ndrĩ. Gõꞌdá kpá Kúmú ꞌî ndrĩ õjílã ãngó ꞌá nõ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́. 22 Yésũ Krístõ ĩꞌdî rĩꞌá ngá ndrĩ ãmâ drí rĩꞌá ndrẽlâ ãngó ꞌá nõ drı̣̃lı̣́. Ôvârí ꞌbã õjílã trá ndrĩ drı̣́-ãcê gólâkâ zẽlé, ngbãângbânõ gõꞌdá kpá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõꞌdá Ôvârí njĩ gólâ kpá trá âꞌdólé drı̣̃-ꞌbá ró kạ̃nı̣́sạ̃ Ôvârí kâ drı̣̃lı̣́. 23 Gõꞌdá õjílã Ôvârí kâ zı̣̃lı̣́ kạ̃nı̣́sạ̃ ró rî ꞌbá yî trá, nyé õzõ gólâ Yésũ rî rúꞌbạ́ kâtí. Ĩtí rî, mbârâkã gólâkâ fî gõꞌdá trá rĩlí gólĩyî ꞌásĩ rõô, gõꞌdá gólâ rî kpá mbârâkã fẽlé ngá ãzâ ꞌbá yî drí lạ́tı̣̂ ãlô-ãlô lâ ꞌdĩ ꞌásĩ.