2
Tã Ôvârí drí ãmâ ı̣̂cúzó trá rĩlí ngá ãlô ró Yésũ bê rî
Gõꞌdá ạ̃kû ró drẽ ãkpãkãꞌdã nĩ nı̣̃ı̣́ Ôvârí kô rî, tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ãníkâ ãnî ꞌbã ꞌbá Ôvârí rî nı̣̃lı̣́ rî trá ãvõ kâtí. Nĩ âꞌdô trá ĩtí, tãlâ nĩ ró Ôvârí kô, gõꞌdá nĩ rî trá rĩꞌá tã õnjî-õnjî ꞌẽlé. Rĩꞌá tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró, kậyı̣̂ rî nã ꞌbá yî sĩ rî, nĩ rî trá rĩꞌá tã õnjí ꞌẽlé kpá nyé õzõ õjílã ãzí gólĩyî ãngó ꞌá nõ ꞌbá yí kâtí. Gõꞌdá nĩ rî trá rĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ ĩꞌdî Sãtánã kúmú líndrí õnjí ãngó nõ drı̣̃lı̣́ rî ꞌbá yí kâ rî drí. Gõꞌdá gólâ ĩꞌdî rĩꞌá drı̣́-ãcê bê õjílã gólĩyî lẽ ꞌbá kô tã Ôvârí kâ rõlé ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́. Kpálé rî, ãmâ gólĩyî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró nõ ꞌbá yî kpá rĩꞌá ĩtí. Mã rî trá cé ngá gólĩyî ãmâ rúꞌbạ́ ngãtá tã ı̣̂sũ ãmákâ drí lẽlé rî yî ꞌẽlé ĩꞌdî. Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, Ôvârí âꞌdô ꞌẽꞌá lâŋõ fẽlé kpá ãmâ drí tã gólâ ãmâ drí vólé gãzó dó tã gólâkâ ârílí ꞌdĩ tãsĩ.
Kpálé ĩtí rî, Ôvârí rĩꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê bê, gõꞌdá gólâ lẽ ãmâ trá rõô. Gõꞌdá mã ãꞌdô bê gbõ lé ãvõ ró tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ãmákâ Ôvârí ꞌá rî sĩ, tãlâ mã gâ vólé trá dó tã gólâkâ ârílí rî, Ôvârí íyíkâ zãâ ãmâ lẽꞌá. Ĩtí rî, gólâ ꞌbã tã ı̣̂sũ ãmákâ íyî tãsĩ rî trá âꞌdólé lédrẽ-lédrẽ ró, gõꞌdá ãmâ ı̣̂cúzó ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí pâ ãmâ trá, tãlâ gólâ rĩꞌá tãndí ró pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê bê rî ĩꞌdî.
6-7 Gõꞌdá mã ãꞌdô bê trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî, gõꞌdá ꞌdĩî rî Ôvârí fẽ ãmbã kpá trá ãmâ drí, ãmâ ꞌbãlé rĩlí kúmú ró Yésũ bê. Gõꞌdá Ôvârí ꞌê tã rî ꞌdĩ ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ yí âꞌdâ ró bê ãmâ drí kĩ, tã íyíkâ ãmâ drí rî lậvũ trá gạ̃rạ̃ õjílã drí rĩꞌá ı̣̂sũlâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá gólâ ꞌê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá ãmâ drí ĩtí õdrã Yésũ Krístõ kâ ãmâ tãsĩ nô sĩ. 8-9 Má âtâ ãnî drí ámâ ândré rî mvá yî, Ôvârí pâ ãmâ ãní bê nõ, tãlâ Ôvârí rî gógó rĩꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê bê rî drí, gõꞌdá õzõ nĩ õlẽ tã trá tã Yésũ Krístõ kâ ꞌá rî, gólâ drí ãnî pãzó, ꞌdĩî rĩꞌá ngá fẽfẽ gólâ Ôvârí ngá lésĩ, tíkó ãmâ drí îcázó ꞌẽꞌá ûsúlâ kô rî ĩꞌdî. Gõꞌdá âꞌdó kpá kô kĩꞌá nĩ rî, mã ꞌê tã tãndí ãzâ ꞌî ãmâ drí rĩzó lómbé-lómbéwá ꞌẽlé tã lâ sĩ, îcá kô ãmâ drí ãmâ lômbézó ngãtá ãmâ tã lôngózó tã lâ sĩ. 10 Ĩtí rî, Ôvârí ꞌbã ãmâ nĩ ngbãângbânõ ãmâ drí âꞌdózó gólâ rî mvá yî ró nõ, ãmâ ꞌbãꞌbã sĩ âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî. Gõꞌdá Ôvârí fẽ mbârâkã kpá trá ãmâ drí tã gólĩyî tãndí tãndí yí drí tã lâ ı̣̂sũlı̣́ trá ãmâ drí ꞌẽlé rî yî ꞌẽzó.
Tã ãmâ drí âꞌdózó ndrĩ õrĩ ãlô ró Yésũ Krístõ ꞌá rî
11 Gõꞌdá nĩ âꞌdó kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ꞌî. Ãnî rĩꞌá õrĩ gólĩyî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ drí rĩꞌá zı̣̃lâ “ ‘õrĩ ꞌdẽ ꞌbá ĩyî bãsã ꞌá kô rî ꞌbá yî” ’ ró rî ĩꞌdî. Gõꞌdá ĩtí rî, sı̣́sı̣́ rî, nĩ âꞌdó kpá kô õrĩ gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé íyíkâ ró rî yî ĩꞌdî. Gõꞌdá ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá ꞌdĩ íyíkâ cé tã gólĩyî õjílã drí rĩꞌá ꞌẽlâ ĩyî drı̣́ sĩ rî ĩꞌdî. 12 Gõꞌdá nĩ nı̣̃ kpá tãndí ró kĩ, sı̣́sı̣́ rî, ãnî rĩꞌá ãrõ ãkó Yésũ Krístõ bê, ãnî rĩꞌá õjílã lídí ꞌî, gõꞌdá âꞌdó kpá kô õrĩ gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé íyíkâ ró rî yî ĩꞌdî. Ĩtí rî, gõꞌdá ãnî rĩꞌá yûꞌdạ́wạ́ tã-drı̣̃ lẽlẽ gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé õrĩ Yúdạ̃ yí kâ bê rî ꞌá. Tã-drı̣̃ lẽlẽ ꞌdî ꞌbã õjílã Ôvârí kâ nĩ âꞌdólé ngá ãlô ró gólâ bê. Gõꞌdá ãnî rî trá lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã ãkó ngá tãndí ûsúlı̣́ Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ, gõꞌdá nĩ nı̣̃ı̣́ gólâ kpá kô. 13 Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, âꞌdó ĩtí kô. Nĩ âꞌdó gõꞌdá kô jẽjẽ ró Ôvârí rú sĩ. Ãnî gõꞌdá trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí êsê gõꞌdá ãnî trá ãnyî yí lạ̃gạ́tı̣́, tãlâ Yésũ Krístõ drã trá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ ãnî tãsĩ.
14 Ĩtí rî, Yésũ Krístõ rî gógó nyãányâ lâ âjî tã ạ̃ꞌdı̣́ kpá trá ãnî lãfálé õrĩ Yúdạ̃ yí kâ bê rî ꞌá, Ôvârí ndrê gõꞌdá ãnî nyãányâ ndrĩ ꞌdó õrĩ ãlô ró. Sı̣́sı̣́ rî, âꞌdó ĩtí kô. Ãgã ạ́ngı̣́ âꞌdô trá õrĩ Yúdạ̃ yí kâ lãfálé lâ õrĩ ãzâ ꞌbá yî ndrĩ ãngó ꞌá nõ ꞌbá yí bê rî ꞌá. Gõꞌdá Yésũ Krístõ ûfû ãgã rî ꞌdĩ trá ndrĩ vólé drãdrã gólâkâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî sĩ, tãlâ ãgã ãnî lãfálé ꞌá õrĩ ãzí bê ꞌdĩ rĩꞌá ạ̃jũ-ꞌbã-ãzĩ ꞌî. 15 Õrĩ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî rĩꞌá tã ꞌbãꞌbã, gõꞌdá kpá lãꞌbí bê dũû, gõꞌdá Yésũ Krístõ ûfũ tã ꞌdî ꞌbá yî trá ndrĩ. Gõꞌdá tã gólâ Yésũ drí lẽlé ꞌẽlâ rî, gólâ lẽ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ, gõꞌdá kpá gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró rî yî ꞌbãlé kpãkã ãlô âꞌdólé íyî rúꞌbạ́ ró. Ĩtí rî ngbãângbânõ rî, tã ạ̃ꞌdı̣́ bê ãmâ lãfálé ꞌá. 16 Tãlâ mã âcâ gõꞌdá trá ndrĩ õjílã ãlô rî rúꞌbạ́ lâ ró. Ĩtí rî, gólâ lẽ kpá ãmâ lôgõlé ndrĩ vólé Ôvârí ngálâ âꞌdólé õjílã rúꞌbạ́ ãlô ró õdrã íyíkâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî sĩ. Gõꞌdá õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî ndẽ ạ̃wạ̃ ãmâ lãfálé ꞌásĩ rî trá ndrĩ. 17 Ĩtí rî, gõꞌdá Yésũ Krístõ âcâ bê rî, gólâ pẽ tã âtî-âtî tãndí gólâ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ lãfálé lâ êdê-êdê kâ õrĩ ãzí bê rî trá. 18 Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, cé rĩꞌá õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî tãsĩ, ĩꞌdî ãmâ âyézó âcálé ãnyî Ôvârí rú ꞌdĩ. Líndrí Tãndí Ôvârí rî gógó kâ rî nĩ ãmâ pãlé tã ꞌdî ꞌẽlé ꞌdĩ.
19 Ĩtí rî, gõꞌdá ãnî gólĩyî tíbê âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃ kâ ró rî, nĩ âꞌdó gõꞌdá kô õjílã ãwã ꞌî. Gõꞌdá ãnî ndrĩ trá õrĩ ãlô Ôvârí kâ ĩꞌdî. Ãnî gõꞌdá kpá trá gólâ rî mvá yî ĩꞌdî. 20-21 Gõꞌdá ãnî trá gólĩyí bê õzõ lãré tãndí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdı̣̃zó ĩꞌdî sĩ lâ rî kâtí. Lãré rî ꞌdĩ ꞌbá yî úꞌdı̣̂ ꞌbú lâ trá võ tãndí ꞌá fĩlí dı̣̃. ꞌBú gólâ ꞌdı̣̃lı̣́ võ tãndí ꞌá fĩ ꞌbá dı̣̃ ꞌdî rĩꞌá õzõ tã ậngũ ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá úlı̣́ Ôvârí kâ pẽlé lãjóꞌbá yí bê rî kâtí. Gõꞌdá ãnî ndrĩ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ bê ĩyíkâ ĩꞌdî õzõ lãré tãndí sõlé ꞌbú ꞌá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdı̣̃zó drı̣̃ lâ rî kâtí. Ĩtí rî, gõꞌdá Yésũ Krístõ íyíkâ ĩꞌdî lãré gólâ tã lâ drí lâzélé kôrô rî. Gõꞌdá gólâ kpá ĩꞌdî jó rî ꞌdĩ ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ꞌdũwạ̃ nyé lẽlé rî kâtí, gõꞌdá kpá rĩꞌá mbãlé âcálé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃ kâ ró ꞌá lâ rî. 22 Gõꞌdá ãnî trá ndrĩ ꞌdó ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gõꞌdá ãnî ãlô-ãlô trá ndrĩ ꞌdó jó Ôvârí drí rĩzó rĩlí ꞌá lâ Líndrí Tãndí íyíkâ bê rî ꞌbá yî ĩꞌdî.