3
Tã gólâ lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró tã Yésũ kâ tãsĩ rî
Mâ Póõlõ lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, óꞌbã mâ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá tã gólâ má drí rĩzó rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô pẽlé ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró nõ drí rî tãsĩ. Ĩtí rî, tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, nĩ nı̣̃ trá kĩ, Ôvârí âfẽ lôsĩ gólâ tã pẽ kâ ãnî drí ꞌdĩ trá má drí õzõ ngá fẽfẽ kâtí. Ôvârí ꞌbã mâ trá tã íyíkâ lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró rî nı̣̃lı̣́. Gõꞌdá gólâ âꞌdâ tã lậpı̣̂-lậpı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ kpá trá má drí, ĩꞌdî má îgĩ tã lâ kpá trá ãnî drí wárãgã nô ꞌá nõ. Ĩtí rî, õzõ nĩ ãârî tã gólĩyî má drí îgĩlí wárãgã nô ꞌá ãnî drí nõ trá rî, ꞌdĩî nĩ âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ mã nı̣̃ tã lậpı̣̂-lậpı̣̂ ꞌdĩ trá. Gõꞌdá âcálé bũúũ ngbãângbânõ rî, Ôvârí âꞌdá drẽ zãâ tã lậpı̣̂-lậpı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ õjílã ãzâ ꞌbá yî drí kô, gõꞌdá gólâ âꞌdâ íyíkâ trá lãjóꞌbá íyî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî drí, gõꞌdá kpá gólĩyî rĩ ꞌbá tã âtî-âtî tãndí íyíkâ âtálé rî ꞌbá yí bê. Gólâ âꞌdâ trá gólĩyî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ. Gõꞌdá tã Ôvârí kâ lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró ꞌdĩ rĩꞌá nõtí, tã âtî-âtî tãndí õdrã Yésũ Krístõ kâ tãsĩ nô ꞌbã lạ́tı̣̂ trá âꞌdólé hûwậ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ, gõꞌdá kpá gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró rî yî drí õrẽ Ôvârí kâ ûsúzó. Gólĩyî gõꞌdá trá ndrĩ õrĩ ãlô ꞌî, gõꞌdá gólĩyî âꞌdô kpá tã gólâ ãlô-ãlô Ôvârí drí ꞌbãlé trá ꞌẽzó õjílã pãlé, tãlâ gólĩyî trá ngá ãlô ꞌî Yésũ Krístõ bê rî ûsúꞌá.
Gõꞌdá Ôvârí ꞌbã mâ trá rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí ꞌdĩ pẽlé. ꞌDĩî trá ngá fẽfẽ gólâkâ má drí rî ĩꞌdî, gõꞌdá gólâ âfẽ fãfã ngĩî rî kpá trá má drí rĩzó tã rî ꞌdĩ pẽlé ĩꞌdî sĩ lâ dódó. Rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî, mâ rî gógó âꞌdó ꞌbá íyíkâ õjílã áyábálá ró lãjóꞌbá ãzí lãfálé sĩ nô, ónjĩ kpá trá tã tãndĩ Ôvârí kâ tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ậꞌdı̣̂ tã lâ sĩ Yésũ Krístõ sĩ rî kâ nõ pẽlé õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃ kâ ró nõ ꞌbá yî drí. Gõꞌdá Ôvârí ꞌbã mâ trá tã lậpı̣̂-lậpı̣̂ rî ꞌdĩ pẽlé õjílã drí ndrĩ kĩ, yí ãâꞌdô õjílã pãꞌá õrĩ ꞌásĩ ndrĩ. Yî gólâ ãngó nõ ꞌbã ꞌbá ngá gólĩyî ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê ndrĩ nô, yí ı̣̂sũ tã rî gógó ꞌdĩ trá ĩtí kó îtõ võ ꞌásĩ.
10 Ôvârí ꞌê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ĩtí ꞌdĩ, tãlâ gólâ lẽ õjílã íyíkâ âꞌdó ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ ró rî ꞌbãlé tã âꞌdálé mãlãyíkã drí ndrĩ, gõꞌdá líndrí gólĩyî ãngó nõ ꞌá nõ ꞌbá yî drí ndrĩ kĩ nĩ rî, yî rĩꞌá tã nı̣̃nı̣̃ bê rõô, gõꞌdá kpá tã ı̣̂sũ íyíkâ õjílã íyíkâ gólĩyî tíbê âꞌdô ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ íyíkâ ró rî tãsĩ rî, bê rĩꞌá tãndí ró. 11 Ôvârí ꞌê tã ꞌdî ꞌbá yî trá, nyé õzõ yí drí tã lâ ı̣̂sũlı̣́ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ drẽ ãkpãkãꞌdã yí ꞌbãá drẽ ãngó nõ kô rî tí. Ĩtí rî, gólâ ꞌbã Yésũ Krístõ trá ĩꞌdî tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí âꞌdózó gólâ sĩ. 12 Gõꞌdá ãmâ trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gõꞌdá mã ꞌbã lı̣̃fı̣́ gólâ drı̣̃ı̣̂, tãlâ tã rî ꞌdĩ sĩ rî, mã âꞌdô fĩî ậtũꞌá cú ậsı̣́zó ãnyî Ôvârí rú tã âtálé gólâ drí ũrı̣̃ ãkó. 13 Ĩtí rî, mâ rĩꞌá Ôvârí rî îjíꞌá õfẽ ró mbârâkã ãnî drí, ũrı̣̃ õzó kô ãnî ꞌẽê lâŋõ gólâ má drí rĩꞌá njı̣̃lâ ãnî tãsĩ nô tãsĩ. Mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró lâŋõ ꞌdî ꞌbá yî drí ámâ ꞌẽ võ ꞌá ãnî tãsĩ, tãlâ ãnî rĩꞌá ngá lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ꞌî Ôvârí drí.
Rãtáã Póõlõ kâ krístõ ꞌbá tãsĩ rî ndẽndẽ lâ
14-15 Ĩtí rî, mâ rĩꞌá ꞌãꞌî tı̣̃ꞌá vũdrı̣́ rĩzó rãtáã ꞌẽlé Ôvârí ãmâ átá drí ûrú ꞌálâ tíbê õrĩ ndrĩ ûrú ꞌálâ, gõꞌdá kpá ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbã ꞌbá rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró nõ. 16 Gõꞌdá má rî gólâ rî îjílí tã nı̣̃nı̣̃ gólâkâ lậvũ ꞌbá kôrô lõvõ bê, gõꞌdá kpá mbârâkã bê, gõꞌdá ndẽ ꞌbá kpá kô nõ tãsĩ, gólâ õꞌbã ró Líndrí Tãndí íyíkâ bê mbârâkã fẽlé ãnî drí, âꞌdô-âꞌdô ãníkâ ãꞌdô ró bê õzõ Yésũ Krístõ kâtí.
17-18 Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ fẽ ãnî nyãányâ ndrĩ ꞌdó Yésũ Krístõ drí tã ı̣̂sũ ãníkâ bê. Nĩ âꞌdô îcáꞌá tã ꞌdî ꞌẽlé, õzõ nĩ õrî trá lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê cé gólâ drı̣̃ı̣̂ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá nĩ ꞌbã tã ndrĩ ãnî drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî âꞌdólé, õzõ nĩ lẽ Ôvârí trá rõô rî tí, gõꞌdá kpá õzõ nĩ lẽ õjílã ãzí trá rõô rî tí. Má rî rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí, tãlâ gólâ ĩîcî ró ãnî lı̣̃fı̣́ bê ꞌdũwạ̃ õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yí bê, nĩ nı̣̃ ró bê kĩ, Yésũ Krístõ lẽ ãnî trá rõô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃. 19 Õjílã ãzãkã îcá kô ãmbã lõvõ Ôvârí kâ ãnî drí rî kâ nı̣̃lı̣́, gõꞌdá íîcá kpá kô ı̣̂ꞌbı̣̃lâ. Gõꞌdá má ꞌê rãtáã Ôvârí drí, nĩ ûsû ró lõvõ rî ꞌdĩ bê ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá, gõꞌdá nĩ âꞌdô ró bê õzõ Ôvârí kâtí âꞌdô-âꞌdô ãníkâ rî ꞌá.
20 Gõꞌdá õzõ Ôvârí õfẽ mbârâkã íyíkâ trá ãmâ drí rî, âꞌdô îcáꞌá ãmâ drí gõzó tã ꞌẽlé gạ̃rạ̃ gólâ ãmâ drí ı̣̂sũlı̣́ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ, gõꞌdá kpá gạ̃rạ̃ gólâ ãmâ drí îjílí Ôvârí drí ãmâ pãlé ꞌẽlâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. 21 Ĩtí rî, nĩ ꞌdê ãmâ ndrĩ tíbê âꞌdó ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî, ũlûyı̣̂ Ôvârí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ.