4
Tã krístõ ꞌbá drí âꞌdózó, nyé õzõ rû ı̣̂cûmậ rúꞌbạ́ kâ rî kâtí rî
Tã gólâ ámâ ꞌbãzó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõ rĩꞌá tãlâ tã má drí âꞌdózó lãjóꞌbá Yésũ kâ ró rî tãsĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, má lẽ tã ãzâ ꞌbãlé ãnî drí. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí njĩ ãnî trá âꞌdólé õjílã gólĩyî íyî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî ró. Ĩtí rî, gõꞌdá tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ rî ꞌbá yî õrî zãâ âꞌdálâ kĩ, ãnî õjílã gólâkâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî.
Nĩ lôgõ ãnî vũdrı̣́ ꞌálâ ró. Gõꞌdá nĩ ꞌê tã tãndí ĩꞌdî õjílã ãzí drí, nĩ âꞌdô mãnísĩ ró pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ậtũ-ậtũ bê tã ꞌásĩ ndrĩ. Nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî lẽlẽ, nĩ ngô tã gólĩyî rú kô. Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ âꞌdô bê trá ngá ãlô ró Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ꞌdĩ rî, ꞌdõvó nĩ ûjũ dódó ãnî drí rĩlí zãâ ĩtí tã tãndí sĩ ãzí-ãzí bê.
Nĩ ndrê drẽ, ãmâ trá gárá rúꞌbạ́ kâ rû ı̣̂cú ꞌbá ngĩíngî rúꞌbạ́ ãlô rú, gõꞌdá Líndrí Tãndí drí ı̣̂cúzó lâ ꞌdó nĩ rúꞌbạ́ ãlô ꞌdĩ rú rî yî ĩꞌdî. Gõꞌdá ónjĩ ãmâ trá ndrĩ ꞌdó nĩ âꞌdólé lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê ndrĩ ꞌdó ngá ãlô vó. Ãmâ gõꞌdá trá ndrĩ ꞌdó cé kúmú ãlô bê. Gõꞌdá Ôvârí pâ ãmâ trá ndrĩ lạ́tı̣̂ ãlô-ãlô ꞌdĩ ꞌásĩ, gõꞌdá óꞌê bãbãtízĩ trá ãmâ drí ndrĩ tã ãlô-ãlô ꞌdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, mã rî gõꞌdá kpá trá Ôvârí ãlô-ãlô ꞌdĩ ı̣̂njı̣̃lı̣́ ĩꞌdî, gõꞌdá Ôvârí rî gógó ꞌdĩ kpá trá ĩꞌdî õjílã átá ꞌî ndrĩ. Gólâ ĩꞌdî ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́, gõꞌdá gólâ rî kpá nĩ õjílã ndrĩ ꞌbãlé tã gólâ yí drí lẽlé ꞌẽlé rî yî ꞌẽlé. Gólâ bê võ ꞌásĩ ndrĩ.
Nĩ ndrê drẽ, Yésũ Krístõ fẽ lôsĩ trá ãmâ drí ꞌẽlé ndrĩ ꞌdó ngĩíngî. Ĩtí rî, gõꞌdá lôsĩ rî ꞌdĩ trá nyé õzõ ngá fẽfẽ ngãtá õrẽ kâtí ãâfẽ trá, ẽró ãmbá gólâ õrẽ bê yí ꞌá dũû rî ꞌásĩ. Tãlâ ĩꞌdî ꞌdĩ, îgĩzó lâ búkũ Ôvârí kâ ꞌá kĩ,
“Kậyı̣̂ gólâ drí ngãzó gõlé ûrú ꞌálâ rî,
gólâ trõ tã íyî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî ró rî drı̣́gạ́ sĩ, gõꞌdá ûrû gólĩyî trá.
Gõꞌdá gólâ drí ngá fẽfẽ fẽzó õjílã íyíkâ rî ꞌbá yî drí.”
Lôngó 68.18
9-10 Ĩtí rî, gõꞌdá úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî íîgĩ trá Yésũ Krístõ rî tãsĩ, gõꞌdá ífí lâ kĩ nĩ rî, drẽ ãkpãkãꞌdã gólâ drí ngã ãkó gõlé ûrú ꞌálâ rî, gólâ ânĩ trá sı̣́sı̣́ ãngó nõ ꞌá nõngá ûrú lésĩ. Sı̣́sı̣́ rî, gólâ ânĩ trá ãngó nõ ꞌá, gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ ngâ trá nĩꞌá gõlé ûrú ꞌálâ. Tãlâ ĩꞌdî ꞌdĩ, Yésũ drí âꞌdózó võ ꞌásĩ ndrĩ rî. 11 Gõꞌdá Yésũ Krístõ fẽ ngá fẽfẽ trá õjílã íyíkâ drí ndrĩ ãlô-ãlô. Gólâ njĩ õjílã ũrûkậ ꞌbá yî trá âꞌdólé lãjóꞌbá ró, ũrûkậ ꞌbá yî ĩyíkâ âꞌdólé tã ậngũ ꞌbá ró, ũrûkậ ꞌbá yî ĩyíkâ âꞌdólé tã âtî-âtî tãndí pẽ ꞌbá ró, ũrûkậ ꞌbá yî ĩyíkâ õjílã Ôvârí kâ vó lâ ndrẽ ꞌbá ró, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ĩyíkâ lı̣̃fı̣́ îmbá ꞌbá ró.
12 Yésũ Krístõ fẽ ngá fẽfẽ ꞌdî ꞌbá yî trá õjílã Ôvârí kâ drí, tãlâ õꞌbã ró gólĩyî bê kạ̃nı̣́sạ̃ Ôvârí kâ pãlé mbãlé âꞌdólé mbârâkã bê. 13 Ĩtí rî, gõꞌdá lôsĩ rî ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô rû ꞌẽꞌá ĩtí bũúũ ãmâ drí ndrĩ âcázó âꞌdólé õrĩ ãlô ró lạ́tı̣̂ gólâ ãmâ drí âꞌdózó ꞌdó lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê Ôvârí vó rî ꞌá, gõꞌdá tã gólâ ãmâ drí Ôvârí rî mvá Yésũ Krístõ rî nı̣̃zó trá rî ꞌá. Ĩtí rî, gõꞌdá ãmâ drí âꞌdózó ndrĩ õjílã gólĩyî mbã ꞌbá trá ạ́ngı̣́ tã nı̣̃nı̣̃ bê rî ꞌbá yí kâtí, gõꞌdá kpá nyé õzõ ãmâ pã ꞌbá Yésũ Krístõ kâtí.
14 Ĩtí rî, gõꞌdá mã âꞌdó kô zãâ õzõ ꞌdĩyímvá kâtí, tíbê rĩ ꞌbá tã lẽlé tã ndrĩ gólĩyî õjílã drí rĩꞌá âtálâ gólĩyî drí õzõ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ kâtí rî ꞌá. Ĩtí rî, gõꞌdá mã lẽé tã kô õnjõ lı̣̃fı̣́ lõmbâ kâ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá rĩꞌá ãnî âdólé tã îmbâ-îmbâ ányâ Ôvârí rî tãsĩ mvá lâ Yésũ Krístõ bê rî kâ ꞌá. 15 Mã pẽ bê-rî tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ Ôvârí rî tãsĩ rî ĩꞌdî lõvõ sĩ õjílã drí. Õzõ mã õrî trá rĩꞌá ꞌẽlâ ĩtí rî, ãmâ drí âꞌdózó Yésũ Krístõ gólâ âꞌdó ꞌbá drı̣̃-ꞌbá ãmákâ ró rî kâtí rõô. 16 Gõꞌdá Yésũ Krístõ tíbê âꞌdó ꞌbá nĩ drı̣̃-ꞌbá ãmákâ ró rî, rî nĩ rĩꞌá tã lẽ ꞌbá ndrĩ tíbê âꞌdó ꞌbá lûkûmậ íyî rúꞌbạ́ kâ ró rî ꞌbá yî vó lâ ĩyî ndrẽlé, lûkûmậ rúꞌbạ́ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ı̣̂cû rû ĩyî trá rúꞌbạ́ rú âꞌdólé ndrĩ õzõ ngá ãlô kâtí. Ĩtí rî, gõꞌdá lûkûmậ rúꞌbạ́ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ı̣̂cû rû ĩyî trá ndrĩ ãlô-ãlô ãzí-ãzí rú, gõꞌdá lûkûmậ ꞌdĩ ꞌbá yî rî ĩyî trá rĩꞌá lôsĩ ĩyî nyãányâ kâ ꞌẽlé, ãꞌdô ró bê rúꞌbạ́ ꞌbãlé mbãlé, gõꞌdá kpá ꞌbãlâ âꞌdólé fãfã bê. ꞌDĩî rî âꞌdô-âꞌdô lâ ĩꞌdî krístõ ꞌbá drí âꞌdózó lõvõ bê rĩzó ĩyî ãzí-ãzí yî lẽlé rõô ꞌdĩ.
Tã õjílã gólĩyî ı̣̂cúlı̣́ trá ãlô Yésũ Krístõ bê rî õrî ró ĩyî lạ́tı̣̂ óꞌdí ꞌá rî
17-18 Gõꞌdá mâ cú drı̣́-ãcê Kúmú Yésũ kâ rî bê, ĩꞌdî má drí tã âtázó ãnî drí kĩzó nĩ rî, nĩ âyê tã ꞌẽꞌẽ ạ̃kû ãníkâ rî ꞌbá yî rî. Gõꞌdá nĩ rî kô rĩlí zãâ õzõ õjílã gólĩyî Ôvârí rî nı̣̃ ꞌbá kô rî ꞌbá yí kâtí. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tã ı̣̂sũ ãkó. Gólĩyî nı̣̃ı̣́ tã kô, tãlâ gólĩyî gâ vólé dó tã Ôvârí kâ ârílí rî drí. Ĩtí rî, gõꞌdá Ôvârí îcá kô gólĩyî pãlé. Gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ rĩꞌá õnjí ró, gõꞌdá gólĩyî kpá rĩꞌá ârîmâkô ꞌbá ꞌî. 19 Gõꞌdá ãnyĩ ꞌé gólĩyî kó kô tã õnjî-õnjî gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ, gõꞌdá gólĩyî fẽ ĩyî nyãányâ trá, nyé rĩꞌá tã õnjî-õnjî ꞌẽ bê ĩꞌdî. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ zãâ rĩꞌá tã õnjî-õnjî tı̣̂ ꞌẽlé cé tı̣̂tı̣̂ ndrĩ.
20-21 Gõꞌdá tã gólĩyî Yésũ Krístõ drí îmbálé ãnî drí rî âꞌdó kô ꞌdĩ ꞌbá yî ĩꞌdî. Má nı̣̃ trá kĩ, íîmbâ ãnî trá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ rî ꞌbá yî sĩ. 22-23 ꞌDõvó nĩ âyê rĩrĩ gólâ sı̣́sı̣́ ãnî drí rĩzó rĩlí nã. Gõꞌdá rĩrĩ gólâ ãnî drí rĩzó rĩlí sı̣́sı̣́ nã rî îzã ãnî trá, tãlâ tã gólĩyî õnjî-õnjî ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî âdô ãnî trá. ꞌDĩî rî gõꞌdá trá nyé õzõ õjílã drí ítá ôwẽ ꞌbá trá cãkãlãwõ, vũlı̣́ trá ísá drı̣̃ ꞌálâ rî âtrõrẽ kpá óꞌdí sõlé dró ítá óꞌdí gólâ ngbángbá ı̣̃ndı̣́kũ ãkó ódrí fẽlé trá gólâ drí rî drı̣̃ı̣̂ rî kâtí. Nĩ sõ cé ítá óꞌdí ꞌdĩ ꞌbá yî. 24 Ĩtí rî, gõꞌdá íîmbâ trá ãnî drí kĩ, nĩ ãâꞌdô gõꞌdá trá õjílã óꞌdí âꞌdô-âꞌdô gólĩyíkâ drí âꞌdólé nyé õzõ Ôvârí kâ tí rî yî ĩꞌdî, gõꞌdá âꞌdô-âꞌdô gólĩyíkâ drí âꞌdólé ı̣̃tú vósĩ cé tã tãndí ꞌbá ró rî ꞌbá yî ĩꞌdî.
25 Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ âdô õnjõ kô, nĩ rî zãâ ı̣̃tú vósĩ cé tã pạ̃tı̣́ı̣̃ âꞌdó ꞌbá mbı̣̂ rî ꞌbá yî âtálé ĩꞌdî tã lẽ ꞌbá ãzí drí. Tãlâ ãmâ ndrĩ ꞌdó Krístõ kâ ĩꞌdî, nyé õzõ rúꞌbạ́ drí âꞌdórẽ drı̣̃ kâ rî kâtí. 26 Õzõ gõꞌdá nĩ õngâ trá õmbã ró ãnî ãzí-ãzí yí bê rî, nĩ ꞌbã õmbã ꞌdî kô ı̣̃tú drí fĩzó drı̣̃ lâ ãnî ꞌá, tãlâ õzó kô ãnî ꞌbãâ tã õnjí ꞌẽlé. Gõꞌdá nĩ ndẽ õmbã rî gógó ꞌdĩ ãnî lãfálé ꞌásĩ drẽ ãkpãkãꞌdã ı̣̃tú fí kô ró. 27 Õzõ gõꞌdá nĩ õrî trá õmbã ꞌdî bê ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá bũúũ ı̣̃tú drí fĩzó rî, ꞌdĩî nĩ fẽ ãnî trá âꞌdólé mbârâkã Sãtánã kâ zẽlé. 28 Õzõ nĩ ãꞌdô ũgú ꞌî rî, nĩ âyê ũgũ ꞌdî vólé, gõꞌdá nĩ ꞌê lôsĩ mbârâkã sĩ, ãꞌdô ró bê ãnî drí ãnî tı̣̂ nyãzó, gõꞌdá nĩ pâ ró kpá ngá ãkó lé ꞌbá ãzâ ꞌbá yî bê ngá gólĩyî ãnî drí ûsúlı̣́ trá ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ.
29 Nĩ âtâ úlı̣́ õnjî-õnjî kô ãnî ãzí-ãzí yî drí. Gõꞌdá nĩ rî zãâ rĩꞌá úlı̣́ gólĩyî tãndí rî ꞌbá yî âtálé ĩꞌdî ãnî lãfálé ꞌásĩ, úlı̣́ õjílã ãzí pã ꞌbá bê rî. Úlı̣́ tãndí ãnî drí rĩꞌá âtálâ ꞌdĩ ãꞌdô ró bê õzõ õrẽ kâtí ãnî ngá lésĩ õjílã ãzí drí. 30 Gõꞌdá nĩ ꞌbã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãnî ꞌá ꞌdĩ kô âꞌdólé ĩzã ró úlı̣́ õnjî-õnjî âtâ-âtâ sĩ õjílã ãzí drí. Ôvârí fẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá ãnî drí, ãâꞌdâ ró bê tã kĩ, ãnî õjílã íyíkâ ĩꞌdî. Gõꞌdá nĩ âꞌdô bê trá cú Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ãnî ꞌá ꞌdĩ rî, nĩ âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ, Líndrí Tãndí rî ꞌdĩ âꞌdô ãnî vó ndrẽꞌá tãndí ró bũúũ cãlé kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé ꞌẽzó ãnî pãlé zãâ rî tú.
31 Gõꞌdá nĩ gã tã tã õnjí âyê-âyê kâ dó kô, nĩ âyê pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌbãꞌbã õjílã ãzí rú rî ꞌbá yî, nĩ âyê lâwã-lâwã õjílã ãzí bê rî ꞌbá yî, gõꞌdá nĩ âyê kpá lãꞌdá tã ngõngõ bê. 32 Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî võ lâ ꞌá rî, nĩ âꞌdô tãndí ró õjílã ãzí bê, gõꞌdá kpá gólĩyî pãlé. Nĩ âyê õjílã ãzí tã õnjí gólĩyíkâ ꞌásĩ, õzõ Ôvârí drí ãnî âyérẽ tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ Yésũ Krístõ sĩ rî tí.