5
Tã gólâ tã tãndí drí ꞌbãzó ngĩî tã õnjí rú sĩ õzõ ngá îꞌĩ drí ꞌbãlé ngĩî ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ rú sĩ rî tí rî
Õzõ ꞌdĩyímvá drí âꞌdórẽ nyé átá lâ yí kâtí rî, ꞌdõvó nĩ âꞌdô kpá nyé õzõ ãnî átá Ôvârí drí âꞌdórẽ tí. Gõꞌdá nĩ âꞌdô cú ãnî ãzí-ãzí yî lôvó bê, tãlâ Yésũ Krístõ ꞌbã ãmâ lôvó trá rõô ĩꞌdî gólâ drí ânĩzó drãlé ãmâ tãsĩ nô. Tã rî ꞌdĩ ꞌẽrẽ ꞌá rî, gólâ fẽ íyî nyãányâ trá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí ãmâ tãsĩ, gõꞌdá tã rî ꞌdĩ ꞌbã Ôvârí trá âꞌdólé ãyĩkõ ró tákányĩ.
3-4 Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ âꞌdô bê trá õjílã Ôvârí kâ ĩꞌdî rî, ꞌdõvó nĩ ꞌê ãvẽ kô. Nĩ ꞌbã pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ngá õjílã ãzí kâ tãsĩ kô, gõꞌdá nĩ âꞌdô kô ậdı̣̂ lôvó bê rõô. Nĩ âtâ úlı̣́ âzâ-âzâ ãnî lãfálé ꞌásĩ ngãtá lõtĩ õnjî-õnjî tĩlí ãnî lãfálé ꞌásĩ kô. Gõꞌdá tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ ãâꞌdô nyé õzõ tã ꞌẽꞌẽ õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yí kâtí. Nĩ rî ı̣̃tú vósĩ cé zãâ rĩꞌá ãwô-ĩtí ꞌẽlé ĩꞌdî Ôvârí drí. Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ nı̣̃ tãndí ró kĩ, õjílã gólĩyî ãvẽ ꞌbá ró ngãtá gólĩyî ꞌdó-má-drí ꞌbá ró ꞌdĩ ꞌbá yî, võ gólĩyî drí ûrú ꞌálâ yûꞌdạ́wạ́. Gõꞌdá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî ꞌdĩ ꞌbá yî, rî ĩyî ꞌdĩ rĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ ôvârí lídí drí. 6-7 Nĩ ꞌbã lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá gólĩyî õnjõ ꞌbá ró ꞌdĩ ꞌbá yî ãâdô ãnî kô, tãlâ Ôvârí âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌbãlé ạ̃wạ̃ ró õjílã gólĩyî ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yí bê, gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá kô gólĩyî rû-lẽ-ãzí yî ró.
Sı̣́sı̣́ rî, nĩ rî trá rĩlí ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá, gõꞌdá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ trá ãvõ ró. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, ãnî trá Ôvârí kâ ĩꞌdî, ãnî gõꞌdá trá ngá îꞌĩ ꞌá, ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ gõꞌdá trá lédrẽ-lédrẽ ró. Nĩ rî gõꞌdá ĩtí. Gõꞌdá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ âꞌdô bê trá ngá îꞌĩ ró dũû ꞌdĩ rî, ꞌdõvó nĩ ꞌê gõꞌdá cé zãâ tã gólĩyî tãndí ró gõꞌdá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró rî yî ĩꞌdî. 10 Gõꞌdá nĩ ûjũ kpá tã gólĩyî Yésũ rî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ãyĩkõ ró rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî 11-12 Ĩtí rî, gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî õtírĩ ĩyíkâ rĩî tã õnjî-õnjî ꞌẽlé rî, nĩ fî kô gólĩyí bê tã õnjî-õnjî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé. Gólĩyî rî tã õnjî-õnjî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé ꞌdĩ rî, tãlâ gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ró rî drí. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ võ lâ ꞌá rî, nĩ ꞌbã tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ ãâꞌdâ gólĩyî drí kĩ, tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá õnjí ró. Âꞌdó kpá kô ãnî drí rĩzó tã ngõlé gólĩyî rú õjílã ãzâ ꞌbá yí bê tã õnjí gólĩyíkâ rĩꞌá ꞌẽlâ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. 13-14 Ngá îꞌĩ rî õjílã ꞌbãlé võ ndrẽlé ngbángbá. Gõꞌdá ĩtí rî, tã ꞌẽꞌẽ tãndí ãníkâ rî ꞌbá yî rĩꞌá õzõ võ îꞌĩ kâtí, tã âꞌdálé õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ, tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ rĩꞌá õnjí ró. Ĩtí rî, únı̣̃ı̣́ kô õjílã ãzâ ꞌbá yî âꞌdô ĩyî jãꞌá, gõꞌdá kpá âꞌdólé ꞌdĩyímvá ngá îꞌĩ kâ ró tã ꞌẽꞌẽ tãndí ãníkâ ꞌdĩ sĩ. ꞌDĩî rî drí âꞌdózó nyé õzõ lôngó tã âtá ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, “Nĩ njı̣̃ lı̣̃fı̣́ yã ãnî ậꞌdú kõ ꞌbá nõ, nĩ ngâ õdrã ꞌásĩ. Yésũ âꞌdô ngá îꞌĩꞌá ãnî drı̣̃ı̣̂” rî kâtí.
15 Ĩtí rî, nĩ rî gõꞌdá kô õzõ õjílã gólĩyî tã nı̣̃ ꞌbá kô rî ꞌbá yí kâtí. Nĩ rî õzõ tã nı̣̃ ꞌbá kâtí, gõꞌdá rĩrĩ lạ́tı̣̂ mbı̣̂ rî ꞌásĩ rî ĩꞌdî. 16 Nĩ ûjũ kậyı̣̂ vósĩ cé zãâ rĩꞌá tã tãndí rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî, tãlâ nõô gõꞌdá trá kậyı̣̂ gólĩyî õjílã dũû drí rĩzó rĩꞌá tã õnjî-õnjî rî ꞌbá yî ꞌẽlé rî ꞌbá yî ĩꞌdî. 17 Nĩ âꞌdô kô tã nı̣̃ ãkó lé ꞌbá ró, gõꞌdá nĩ rî zãâ rĩꞌá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî lôndãlé ĩꞌdî ꞌẽlé. 18 Nĩ ꞌbã ãnî kô âꞌdólé õdrá lôvó ꞌbá ró rõô, õdrá gólâ tíbê cé ꞌẽ ꞌbá ãnî îzãlé ĩꞌdî rî. ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, nĩ ꞌbã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî ĩꞌdî ꞌbã ꞌdı̣̃lı̣́ ãnî ꞌâ. 19 Gõꞌdá nĩ rî úlı̣́ Ôvârí kâ îgĩlí rî ꞌbá yî âtálé ĩꞌdî ãnî ãzí-ãzí yî drí, lôngó Ôvârí rî lûyı̣̂ kâ rî ꞌbá yí bê. 20 Gõꞌdá ı̣̃tú vósĩ cé, nĩ rî zãâ ãwô-ĩtí ꞌẽlé ĩꞌdî Ôvârí drí tã ndrĩ âꞌdó ꞌbá bê rî ꞌbá yî tãsĩ. Mã âꞌdô tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽꞌá ndrĩ ꞌdó Yésũ Krístõ sĩ.
Tã õkó yî tãsĩ ĩyî ágó yí bê rî
21-23 Ãnî ágó yî gõꞌdá kpá õkó yí bê, nĩ ârî ãnî ãnî vó ꞌásĩ, tãlâ ꞌdĩî rî nĩ ı̣̂njı̣̃ Yésũ Krístõ trá. Gõꞌdá ãnî õkó yî, nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî ágó yî, õzõ ãnî drí Yésũ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃rı̣̃ tí, tãlâ ágó rĩꞌá õkó lâ drı̣̃lı̣́, nyé õzõ Yésũ Krístõ drí âꞌdórẽ kạ̃nı̣́sạ̃ drı̣̃lı̣́ rî kâtí. Yésũ Krístõ rî nĩ kạ̃nı̣́sạ̃ pãlé õzõ íyî rúꞌbạ́ kâtí. 24 Nyé õzõ kạ̃nı̣́sạ̃ drí rĩrĩ Yésũ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî kâtí, ꞌdõvó ãnî õkó yî nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî ágó yî kpá ĩtí.
25-26 Gõꞌdá ãnî ágó yî, nĩ lẽ ãnî õkó yî kpá, té õzõ Yésũ Krístõ drí kạ̃nı̣́sạ̃ íyíkâ lẽrẽ kâtí. Kạ̃nı̣́sạ̃ Yésũ kâ ꞌdĩ õjílã gólâkâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Yésũ Krístõ drã fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ ãmâ tãsĩ, tãlâ yí fẽ ró ãmâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, óꞌê ãmâ trá âꞌdólé ngbángbá tã õnjí ãkó, bãbãtízĩ sĩ, gõꞌdá kpá tã lôfõ-lôfõ kĩꞌá nĩ rî mã lẽ tã trá tã Yésũ kâ ꞌá rî sĩ. 27 Õdrã Yésũ kâ rî ꞌê ãmâ trá âꞌdólé ngbángbá tã õnjí ãkó, tãlâ yí drí ãmâ trõzó õkó óꞌdí gólâ sũsũ ró tã õnjí ãkó rî kâtí. 28 Gõꞌdá ꞌdĩî lõvõ lârâkô tíbê ágó yî drí ꞌẽzó ĩyî õkó yî lẽlé ĩꞌdî sĩ lâ rî ĩꞌdî ꞌdĩ. Ágó õlẽ íyî õkó kpá nyé õzõ íyî nyãányâ kâtí. 29-30 Tãlâ õjílã ãzâ yûꞌdạ́wạ́ íyî rúꞌbạ́ nyãányâ gã ꞌbá dó rî, gólâ rî ngá nyãnyã fẽlé íyî rúꞌbạ́ drí, gõꞌdá kpá vó lâ ndrẽlé dódó. ꞌDĩî lạ́tı̣̂ gólâ Yésũ Krístõ drí rĩzó íyî rúꞌbạ́ tíbê âꞌdó ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ ró nõ vó lâ ndrẽlé rî ĩꞌdî.
Gõꞌdá ĩtí rî, ãmâ ndrĩ ꞌdó ûnjúkũ rúꞌbạ́ ꞌdĩ kâ ꞌî. 31 Úlı̣́ Ôvârí kâ âtâ trá kĩ,
“Ágó yî õkó lâ bê âyê ĩyî átá yî ĩyî ândré yí bê,
gõꞌdá rû ậmúzó ĩyî âcálé õjílã ãlô ró.”
Tã Ómvó Ngá 2.24
32 Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî ífí lâ yî rĩꞌá lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró. Gõꞌdá tã ı̣̂sũ ámákâ ꞌá rî, úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî tã ífí lâ kĩ nõtí, Yésũ Krístõ yî kạ̃nı̣́sạ̃ bê ậmû rû trá ãlô õzõ rúꞌbạ́ ãlô kâtí. 33 Gõꞌdá úlı̣́ rî ꞌdĩ ífí lâ kĩ, kpá ágó yî ndrĩ õlẽ ĩyî õkó yî õzõ gólĩyî drí ĩyî rúꞌbạ́ nyãányâ lẽrẽ kâtí, gõꞌdá õkó ndrĩ ı̣̃ı̣̂njı̣̃ ĩyî ĩyî ágó yî.