6
Tã ꞌdĩyímvá tãsĩ átá lâ yí bê, gõꞌdá kpá ândrê yí bê rî
ꞌDĩyímvá, nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî ândré yî átá yí bê, tãlâ ãnî rĩꞌá ꞌdĩyímvá Ôvârí kâ ĩꞌdî, ꞌdĩî tã gólâ îcá ꞌbá ãnî drí ꞌẽlé rî ĩꞌdî, 2-3 tãlâ Ôvârí âtâ trá kĩ, “Nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî átá yî ãnî ândré yí bê, tãlâ Ôvârí õfẽ ró õrẽ bê ãnî drí, ndrô ãníkâ rĩzó ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ nõngá rî ãꞌdô ró bê dũû.” Gõꞌdá tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ ꞌdĩ kpá rĩꞌá tã ꞌbãꞌbã õrẽ kâ bê yí ꞌá ꞌẽꞌá âfẽlâ.
Gõꞌdá ândrê yî átá yí bê, nĩ ꞌê tã õnjí tíbê ꞌẽ ꞌbá ãnî mvá yî ꞌbãlé âꞌdólé ạ̃wạ̃ ró rî kô gólĩyî drí, gõꞌdá nĩ îmbâ bê-rî gólĩyî ĩꞌdî, nyé õzõ Yésũ Krístõ drí ãnî îmbárẽ tí.
Tã lôsĩ ꞌẽ ꞌbá yí kâ lı̣́pı̣̂ lâ yí bê
Ãnî lôsĩ ꞌẽ ꞌbá yî, nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî lı̣́pı̣̂ yî ãngó drı̣̃ ꞌá nõngá nõ ꞌbá yî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ kpá, nyé õzõ ãnî drí ãnî lı̣́pı̣̂ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃rı̣̃ tí. 6-7 Gõꞌdá nĩ ı̣̂ꞌbı̣̃ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá lôsĩ ꞌẽlé tãndí ró, cé õzõ lı̣́pı̣̂ lâ yî ãꞌdô trá gólĩyí bê rî vólé lâ yî kô. Tã ꞌdî võ lâ ꞌá rî, nĩ ꞌê lôsĩ fãfã sĩ gbõ lé ãnî lı̣́pı̣̂ yî ãꞌdô yûꞌdạ́wạ́ ãní bê rî. Nĩ ꞌê lôsĩ fãfã sĩ, tãlâ ãnî lôsĩ ꞌẽ ꞌbá Yésũ Krístõ kâ ĩꞌdî, gõꞌdá nĩ rî rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ ꞌdĩ Yésũ drí, âꞌdó kô õjílã mvá drí. Nĩ ârî úlı̣́ nõ tãndí ró, Ôvârí âꞌdô õrẽ fẽꞌá õjílã gólâ tã ꞌẽ ꞌbá mbı̣̂ rî drí ngãtá gólâ lı̣́pı̣̂ lôsĩ ꞌẽ ꞌbá kâ ngãtá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ꞌî yã rî. Ãnî lı̣́pı̣̂ lôsĩ ꞌẽ ꞌbá yí kâ, nĩ âꞌdô tãndí ró lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãníkâ yí bê. Nĩ tô ũrı̣̃ kô gólĩyî ꞌá lâŋõ fẽfẽ gólĩyî drí rî sĩ. Nĩ nı̣̃ tãndí ró kĩ, ãnî lı̣́pı̣̂ bê ûrú ꞌálâ ꞌdó gólĩyí bê tíbê rĩ ꞌbá tã ꞌẽlé õjílã drí ndrĩ ꞌdó ãlô rî.
Tã tã trõtrõ krístõ ꞌbá kâ ạ̃jú ꞌbũrı̣̃ ꞌá Sãtánã bê rî tãsĩ
10 Nĩ ndrê drẽ, tã ạ̃dũkũ ró ãnî drí ndrĩ rî, nĩ ꞌbã fãfã ãníkâ ãânĩ Ôvârí ngá lésĩ. 11-12 Nĩ sõ ítá ạ̃jú ꞌbũzó rî ꞌbá yî ĩꞌdî rĩzó njãâ gõꞌdá ngá ndrĩ ạ̃jú ꞌbũ kâ gólĩyî Ôvârí drí fẽlé nĩ ãnî drí ãnî lôkízó tã ı̣̂sũ õnjî-õnjî Sãtánã kâ ꞌẽzó ãnî îzãlé rî drı̣́gạ́ sĩ rî bê. Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, tãlâ mã rí ạ̃jú ꞌbũlı̣́ nõ kô õjílã mvá yí bê, gõꞌdá mã rî bê-rî ạ̃jú ꞌbũlı̣́ líndrí õnjí yí bê, gólĩyî tíbê kúmú ĩyíkâ yí bê âꞌdó ꞌbá cú mbârâkã bê ãngó tã õnjí kâ nõ drı̣̃lı̣́ rî, gõꞌdá kpá rĩ ꞌbá kúmú gólĩyî ꞌbạ̃drı̣̃ nô ꞌbá yí kâ nõ drı̣̃lı̣́ rî. Nĩ ndrê ãnî võ dódó gólĩyî drı̣́gạ́ sĩ.
13 Gõꞌdá âꞌdô bê trá ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô ãnî vó lôkíꞌá nĩ ngá íyíkâ rî ꞌbá yî sĩ, nĩ trõ ngá ạ̃jú ꞌbũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ ạ̃jú ꞌbũzó ĩꞌdî sĩ lâ, tãlâ nĩ âdrê ró bê ngı̣́rı̣̃-ngı̣́rı̣̃ ạ̃jú ꞌbũlı̣́ líndrí õnjî-õnjî ꞌdĩ ꞌbá yí bê, gólĩyî õzó kô ãnî pẽê. 14 Gõꞌdá nĩ nı̣̃ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí rî tãsĩ rî, gõꞌdá nĩ ômbê ró gạ́gạ́ ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá õzõ gásĩ ı̣́pı̣́tı̣́kû kâ ômbérẽ gạ́gạ́ rî kâtí. Gõꞌdá nĩ âꞌdô õjílã mbı̣̂ ró, ꞌdĩî rî âꞌdô ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ lôkíꞌá õzõ ítá ạ́gạ́sı̣́ kâ ậdı̣̂ ró ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá drí rĩꞌá sõlâ rî kâtí. 15 Gõꞌdá õzõ nĩ ãꞌdô trá njãâ nĩlí tã âtî-âtî gólâ tã âtá ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, Yésũ ûfû mbârâkã líndrí õnjí kâ trá ndrĩ rî pẽ bê rî, ꞌdĩî gõꞌdá trá nyé õzõ ãnî drí ngá pá kâ ạ̃jú ꞌbũ kâ nyạ̃rạ̃ꞌwạ̃ rî sõrẽ ngá lãndré õzó ãnî sĩî kô ꞌdẽlé vũdrı̣́ ạ̃jú ꞌbũrı̣̃ ꞌá rî kâtí. 16 Ĩtí rî, gõꞌdá kậyı̣̂ vósĩ cé rî, nĩ rî zãâ tã lẽlẽ gólâ âꞌdó ꞌbá pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ rî bê tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ ꞌá, ꞌdĩî gõꞌdá trá nyé õzõ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá drí dárãgã ꞌbãrẽ kpạ̃ạ́kũ yí ngá lésĩ ạ̃jú ꞌbũrı̣̃ ꞌá rî kâtí. Gõꞌdá tã lẽlẽ pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ãníkâ ꞌdĩ âꞌdô ãnî lôkíꞌá õnjõ Sãtánã kâ âꞌdó ꞌbá íꞌyá âmê-âmê gólâ rĩ ꞌbá õjílã zãlé zã rî kâtí ꞌdĩ ꞌásĩ. 17 Gõꞌdá nĩ nı̣̃ kpá kĩ, pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Yésũ Krístõ rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ãníkâ ĩꞌdî. ꞌDĩî âꞌdô gõꞌdá âꞌdóꞌá nyé õzõ ạ́pạ̃ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá drí rĩꞌá âkólâ ĩyî drı̣̃ lôkílí rî kâtí. Nĩngá sĩ, nĩ nĩ gõꞌdá, nĩ pẽ zãâ úlı̣́ Ôvârí kâ îgĩlí búkũ ꞌásĩ rî ꞌbá yî ĩꞌdî tíbê ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé nyé õzõ ạ̃jú ãrãwã cĩ ꞌbá rõô rî kâtí ꞌdẽzó Sãtánã drı̣̃ı̣̂.
18 Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ ꞌê tã ꞌdî ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó rãtáã ꞌẽꞌẽ sĩ rõô Ôvârí drí, gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãnî ꞌá ꞌdĩ ârî-ârî lâ sĩ, gõꞌdá kpá îjî-îjî lâ sĩ ngá gólĩyî ãnî drí lẽlé rî yî tãsĩ. Gõꞌdá nĩ rî zãâ rĩꞌá rãtáã ꞌẽlé krístõ ꞌbá ãzí tãsĩ ndrĩ gõꞌdá kpá ámâ tãsĩ. 19 Nĩ îjî Ôvârí ámâ tãsĩ, gólâ ãâfẽ ró tã pạ̃tı̣́ı̣̃ rî bê má drí, tãlâ õzõ má õtírĩ tã âtá rî, má âtâ ró tã lậpı̣́lı̣́ lậpı̣̂ tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô rî bê ũrı̣̃ ãkó. 20 Gõꞌdá Ôvârí âjô mâ trá kó ânĩlí tã âtî-âtî tãndí nõ pẽlé. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, mâ rĩꞌá pẽꞌá lâ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõlé. Nĩ ꞌê rãtáã, tãlâ má âtâ ró bê ũrı̣̃ ãkó.
Nî-bê-yã Póõlõ kâ krístõ ꞌbá yî drí rî
21-24 Mâ trá ãmâ ậdrúpı̣̃ Tĩkíkõ tíbê ãmâ drí lẽlé rõô nõ jõꞌá ãnî ngálâ, tãlâ gólâ õpẽ ró tã ndrĩ gólĩyî rĩ ꞌbá rû ꞌẽlé má bê nõlé nõ ꞌbá yí bê ãnî drí. Gólâ rĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá tãndí ꞌî, gõꞌdá gólâ rî kpá lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽlé tãndí ró. Má âꞌdô gólâ rî jõꞌá, nĩ nı̣̃ ró rĩrĩ ámákâ nõlé nõ bê, gõꞌdá õsõ ró kpá mbârâkã bê ãnî ꞌá.
Ôvârí tíbê ãmâ átá ró, gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ õfẽ tã ạ̃ꞌdı̣́ lõvõ bê, gõꞌdá kpá tã lẽlẽ bê ãnî drí. Gõꞌdá õrẽ Ôvârí kâ õrî ãnî gólĩyî tíbê Yésũ Krístõ rî lẽ ꞌbá trá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî ꞌbá yí bê ndrĩ. Ĩꞌdî ꞌdĩ.