Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ Fı̣̃lı̣́pı̣̃ lé ꞌbá yî drí
Fı̣̃lı̣́pı̣̃ lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Póõlõ îgĩ wárãgã nô Fı̣̃lı̣́pı̣̃ lé ꞌbá krístõ ꞌbá ró rî yî drí. Nĩ zı̣̂ Tã ꞌẼꞌẽ kápĩtã 16, tã sı̣́sı̣́ Póõlõ drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽzó Fı̣̃lı̣́pı̣̃ ꞌálâ rî, nĩ âꞌdô ûsúꞌá lâ tólâ, gõꞌdá õjílã ũrûkậ tólâ rî ꞌbá yî drí âꞌdózó krístõ ꞌbá ró. Ngbãângbânõ rî, Póõlõ rĩꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá. Tĩmátĩyã bê gólâ bê. Gólâ ı̣̂sũ trá kĩ, áâꞌdô íyî lôfõꞌá ꞌwãâ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ, gõꞌdá gólâ kpá tã ı̣̂sũ ãzâ bê kĩ, ãzâ ꞌbá yî ãâꞌdô íyî fũꞌá. Gólâ îgĩ tã õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ, gólĩyî ı̣̃ı̣̂sũ tã rõô íyî tãsĩ kô, tãlâ yí ı̣̂lı̣̂ tã gólâ rĩzó rĩlí ãyĩkõ sĩ rî trá, ãꞌdô gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá ngãtá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá kô yã rî. Gólâ nı̣̃ trá kĩ, yî trá rĩꞌá ngá ãlô ꞌî Yésũ bê.
Wárãgã nô ꞌá rî, Póõlõ ꞌê ãwô-ĩtí trá krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí, ậdı̣̂ gólĩyî drí âjólé Ẽpãfãrõdítõ lãjóꞌbá ĩyíkâ ró rî drı̣́gạ́ gólâ rî pãzó rî tãsĩ. Gólâ âtâ tã krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã ꞌẽꞌẽ Yésũ kâ rî ꞌbá yî vó lâ bẽlé ĩꞌdî, gõꞌdá kpá tã yî Póõlõ drí rĩꞌá âtálâ gólĩyî drí rî ꞌbá yî õrî âgálé gólĩyî drı̣̃ı̣̂. Gólĩyî ãârî tã õjílã gólĩyî kĩ ꞌbá nĩ, óõlôbẽ lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî vó lâ ĩꞌdî, tãlâ âꞌdózó õjílã Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî kô. Tã ꞌdî ꞌbá yî õnjõ ꞌî. Gólĩyî drí tótó tã lẽlé Yésũ ꞌá, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô gólĩyî ꞌẽꞌá âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ bê. Âꞌdózó ngá ãlô ró Yésũ bê rî rĩꞌá tã gólâ lậvũ ꞌbá kôrô rî ĩꞌdî, tãlâ krístõ ꞌbá yî õrî ró ĩyî zãâ kárá ãyĩkõ sĩ, gõꞌdá kpá ãwô-ĩtí lôgõ-lôgõ bê Ôvârí drí, õzõ kpálé lâŋõ ãꞌdô bê rî.
1
Mâ Póõlõ îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî õjílã Ôvârí rî nyãányâ kâ Fı̣̃lı̣́pı̣̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí. Ãmâ Tĩmátĩyã bê, ãmâ gólĩyî âꞌdó ꞌbá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ꞌê nî-bê-yã ãnî drí. Má rî tã îgĩlí ãnî ndrĩ gólĩyî rĩ ꞌbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî yî drí gõꞌdá kpá ãnî drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yî drí, gõꞌdá kpá ãnî kạ̃nı̣́sạ̃ vó ndrẽ ꞌbá ró rî yî bê. Ôvârí ãmâ átá gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã gólâ Póõlõ drí rãtáã ꞌẽzó krístõ ꞌbá gólĩyî Fı̣̃lı̣́pı̣̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî
Õzõ ãnî tã ãâgâ trá má drı̣̃ı̣̂ rî, má drí rĩzó ãwô-ĩtí ꞌẽlé Ôvârí drí, gõꞌdá má drí rĩzó rãtáã ꞌẽlé ãnî tãsĩ. Gõꞌdá õzõ má õꞌê rãtáã trá Ôvârí drí ãnî tãsĩ rî, óꞌbã mâ âꞌdólé ãyĩkõ ró, tãlâ má ı̣̂sũ tã ngá gólĩyî tãndí ró ndrĩ ãnî drí ꞌẽlé ámâ pãzó lôsĩ tã âtî-âtî Ôvârí kâ nõ pẽzó, îtõlé kậyı̣̂ drı̣̃-káká má drí ânĩzó ãnî ngálâ rî sĩ bũúũ ngbãângbânõ rî ĩꞌdî. Tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, má lẽ tã trá kĩ, Ôvârí âꞌdô lôsĩ tãndí gólâ drí îtõlé trá ꞌẽlé ãnî ꞌá ꞌdĩ lôpéꞌá bũúũ kậyı̣̂ gólâ Yésũ Krístõ drí ꞌẽzó âcálé âgõlé ãngó nõ ꞌá rî sĩ lôsĩ tãndí rî gógó ꞌdĩ drí gõzó rû ndẽlé ngbá.
Rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌî má drí ꞌbãzó ãyĩkõ ró ãnî tãsĩ, tãlâ ãnî lôvó bê má ꞌâ rõô. Ngãtá má âꞌdô bê gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, ngã má âꞌdô bê gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá kô yã rî, má drí rĩzó tã Ôvârí kâ pẽlé mbı̣̂mbı̣̂ kĩ, tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃ rî, nĩ ậmû drı̣́ trá lôsĩ ámákâ gólâ Ôvârí drí rî ꞌá. Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá, má ꞌbã ãnî lôvó trá rõô, lõvõ gólâ Yésũ drí ꞌbãlé õjílã íyíkâ drí rî sĩ. Má lẽ rõô ãnî ndrẽlé kpá óꞌdí. 9-10 Má ꞌê rãtáã Ôvârí drí ãnî tãsĩ kĩ, lõvõ ãníkâ Ôvârí rî tãsĩ õjílã ãzí bê rî ũlı̣̂pı̣̃ âcálé rõô. ꞌDĩî kpạ̃rạ̃tı̣́ tã nı̣̃nı̣̃ Ôvârí rî tãsĩ rî bê, nĩ îcâ ró bê tã gólĩyî mbı̣̂mbı̣̂ rî nı̣̃lı̣́ ĩꞌdî gõꞌdá ꞌẽlé dódó. Gõꞌdá ĩtí rî, kậyı̣̂ gólâ Yésũ drí âgõzó ãngó nõ ꞌá rî, áâŋõó tã ãnî rú tã õnjí tãsĩ rî kpá kô ãlôwálâ, 11 õzõ nĩ õrî zãâ tã tãndí mbı̣̂ rî ꞌbá yî ꞌẽlé mbârâkã Yésũ Krístõ kâ rî sĩ rî. Gõꞌdá ĩtí rî, õjílã ndrĩ âꞌdô Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃ꞌá gõꞌdá lûyı̣́zó lâ.
Tã Póõlõ drí ꞌbãzó ãyĩkõ ró õzõ kpálé óõꞌbã bê gólâ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî
12 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ tã âtálé ãnî drí kĩ, lâŋõ gólĩyî ámâ ꞌẽ ꞌbá rî ꞌbá yî, ꞌbãá mâ kô lôsĩ tã âtî-âtî tãndí pẽpẽ kâ nõ âyélé. Võ lâ ꞌá rî, tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî trá mbãlé nĩꞌá ạ̃tı̣́ ꞌálâ õjílã drí tã lẽzó ꞌá lâ. 13 Gõꞌdá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá kúmú rî vó ndrẽlé rî ꞌbá yî, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá yî ndrĩ gólĩyî rĩ ꞌbá jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌá nõ, gõꞌdá kpá õjílã ãzâ ꞌbá yî ndrĩ nõlé rî yí bê, nı̣̃ ĩyî trá kĩ, óꞌbã mâ trá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, tãlâ tã pẽpẽ ámákâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî drí sĩ. 14 Gõꞌdá kpá ámâ ậdrúpı̣̃ yî krístõ ꞌbá ró rî ꞌbá yî trá rĩꞌá ãmbá tã lẽlẽ bê gạ̃rạ̃ Kúmú ãmákâ Yésũ ꞌá, gõꞌdá gólĩyî îcâ kpá trá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí cú ĩtí ũrı̣̃ ãkó, tãlâ gólĩyî ndrê tã gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ drí ámâ pãzó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî trá.
15 Rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî kĩ, õjílã ũrûkậ ꞌbá yî rî cé tã pẽlé Yésũ rî tãsĩ, tãlâ tã ꞌdî âgî-âgî gólĩyî lı̣̃fı̣́. Gõꞌdá ĩtí rî, lẽ ĩyî õjílã õndrê ró ĩyî õjílã tã lâ yî drí lậnjı̣̃lı̣́ lậnjı̣̃ rî ꞌbá yî ró õjílã ãzâ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá lé ĩtí rî, õjílã ũrûkậ ꞌbá yî bê rĩꞌá ĩyî, gólĩyî pạ̃tı̣́ı̣̃ tã pẽ ꞌbá ró Krístõ rî tãsĩ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndí sĩ. 16 Gólĩyî rĩ ꞌbá pẽlâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndí sĩ ꞌdî rî ĩyî ꞌdĩ pẽlâ tãlâ lõvõ gólĩyíkâ ãmâ drí Yésũ bê rî tãsĩ. Gólĩyî nı̣̃ trá kĩ, Ôvârí ꞌbã tã trá ódrí ámâ ꞌbãzó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, tãlâ âꞌdálâ kĩ, tã pẽpẽ ámákâ Yésũ rî tãsĩ rî rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃. 17 Gólĩyî rĩ ꞌbá tã pẽlé Yésũ rî tãsĩ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ õnjí sĩ rî ꞌbá yî, ı̣̂sũ ĩyî tótó ĩyî nyãányâ tã ĩꞌdî. Gólĩyî ı̣̂sũ kĩ, yĩ ãâꞌdô îcáꞌá rû îzã fẽlé má drí rõô má drí ꞌbãzó drẽ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõ rî sĩ.
18 Má lôꞌbé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ kô õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ, tãlâ gólĩyî rî rĩꞌá tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽꞌá õjílã drí. Má lẽ tã âtî-âtî rî ꞌdĩ ópẽ ró kárá lạ́tı̣̂ gólâ îcá ꞌbá bê âꞌdólé rî ꞌásĩ. Ngãtá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndí sĩ yã ngã õnjí lâ sĩ yã rî, má lẽ ámákâ cé tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî õlậꞌbû ró bê hĩyã. Má âꞌdô ãwô-ĩtí ꞌẽꞌá Ôvârí drí tã ꞌdî tãsĩ. 19 Mâ ãyĩkõ bê, tãlâ má nı̣̃ trá kĩ, má âꞌdô rĩꞌá fĩî ậtũ-ậtũ sĩ, gõꞌdá má âyé tã kô ꞌdẽzó Yésũ vósĩ rãtáã ãníkâ ámâ tãsĩ, gõꞌdá kpá rû ậmû Líndrí Tãndí Yésũ Krístõ kâ rî kâ sĩ.
20 Tã gólâ má drí lẽlé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ, gõꞌdá rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé drı̣̃ lâ rî rĩꞌá nõtí, tã ãzãkã õpẽ mâ kô ãlôlâ. Má lẽ âꞌdólé fĩî ậtũ ãmbá bê kậyı̣̂ vósĩ cé, ngîngî lâ ngbãângbânõ kậyı̣̂ lâŋõ kâ nõ sĩ, tã Ôvârí drí lẽlé má drí ꞌẽlé rî ꞌẽzó, tãlâ má ı̣̂njı̣̃ ró Krístõ bê ngá ndrĩ gólĩyî má drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî sĩ, ngãtá má âꞌdô rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró, ngã drãꞌá yã rî. 21 Tã gólĩyî tã lâ yî drí lậnjı̣̃lı̣́ má drí rĩrĩ tãsĩ rî ãꞌdô ꞌî yã? Má lı̣̃fı̣́ rî, ꞌdẽlé Yésũ vó ĩꞌdî. Bê trá ĩtí rî, drãdrã rĩꞌá tãndí ró, tãlâ má âꞌdô ngá ạ́ngı̣́ ûsúꞌá gạ̃rạ̃ gólâ má drí âꞌdózó ĩꞌdí bê lâ ãngó nõ ꞌá rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. 22 Kpálé ĩtí rî, õzõ má õrî ámâ rúꞌbạ́ ĩnyĩrĩkõ nô bê rî, má âꞌdô îcáꞌá rĩlí rĩꞌá lôsĩ tãndí ꞌẽlé Ôvârí drí ãngó nõ ꞌá. Gõꞌdá bê ĩtí rî, tã ángô rî ꞌbá yî ĩꞌdî rĩꞌá dódó njĩlí yã? Rĩrĩ lédrẽ-lédrẽ ró, ngãtá drãlé yã? Má nı̣̃ı̣́ kô. 23 Tã ı̣̂sũ ámákâ rĩꞌá rı̣̃ rı̣̃ tã ꞌdî ꞌá. Má lẽ ãngó drı̣̃ nô âyélé, tãlâ má drí îcázó bê rĩlí Krístõ bê, gõꞌdá má nı̣̃ trá, ꞌdĩî rĩꞌá tã tãndí ꞌî. 24 Kpálé ĩtí rî, ãnî tãsĩ rî, rĩꞌá îcâ-îcâ ró kĩ, má õrî lédrẽ-lédrẽ ró ámâ rúꞌbạ́ ĩnyĩrĩkõ bê, tãlâ má ĩîcâ ró bê rĩlí rĩꞌá ãnî îmbálé.
25 Gõꞌdá nĩngá sĩ, má nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, má âꞌdô rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró. Gõꞌdá rî, mã âꞌdô drẽ rĩꞌá zãâ ãní bê ndrĩ ãngó nõ ꞌá, tãlâ ãꞌdô ró bê tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ꞌá rî ũlı̣̂pı̣̃ ró âꞌdólé ạ̃tı̣́ ꞌálâ, gõꞌdá kpá ãyĩkõ tã lẽlẽ ãníkâ kâ ꞌdĩ ꞌbãlé lı̣̂pı̣̃lı̣́ kpá ạ̃tı̣́ ꞌálâ. 26 Õzõ Ôvârí õfẽ ândrâ-tãndĩ má drí ãnî ndrẽzó kpá óꞌdí rî, gõꞌdá nĩ âꞌdô Yésũ rî lûyı̣́ꞌá, tãlâ gólâ pı̣̃ lạ́tı̣̂ nĩ ãnî drí ámâ ndrẽzó kpá óꞌdí.
27 Nĩ ꞌbã tã ı̣̂sũ ãníkâ tã gólâ ãlô nõ ꞌẽlé. Ãnî õjílã Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî, nĩ rî tã ꞌẽlé âꞌdô tã âtî-âtî Krístõ rî tãsĩ rî vó ró. Gõꞌdá ĩtí rî, õzõ má ĩîcâ nĩlí ãnî ndrẽlé, ngãtá õzõ má ĩîcâ kô âꞌdólé ãní bê tólâ rî, má lẽ ârílâ kĩ, ãnî rĩꞌá ngạ́rạ́-ngạ́rạ́ kpãkã ãlô tã lẽlẽ ãníkâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ ꞌá rî ꞌá. 28 Nĩ âyê ạ̃jú-ꞌbá-ãzí ãníkâ rî ꞌbá yî kô ãnî ꞌbãlé ûrı̣̃lı̣́. Õzõ nĩ ãâdrê gạ́gạ́ ũrı̣̃ ãkó ĩtí rî, âꞌdô âꞌdóꞌá lãmbé ꞌî tã âꞌdálé ãnî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî drí kĩ, Ôvârí âꞌdô gólĩyî ûfúꞌá, gõꞌdá Ôvârí rî gógó âꞌdô ãnî pãꞌá. 29 Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí njĩ ãnî trá tã lẽlé Yésũ ꞌá. Ĩtí rî, gólâ âꞌdô kpá ãnî ꞌbãꞌá lâŋõ ûsúlı̣́ tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ꞌá ꞌdĩ sĩ, 30 õzõ ãnî drí ámâ ndrẽrẽ rĩꞌá lâŋõ ûsúꞌá, tãlâ má lẽ tã trá Yésũ ꞌá rî drí sĩ rî tí. Tãlâ ãnî rĩꞌá rû cẽꞌá kậyı̣̂ lâŋõ kâ sĩ kpá õzõ ãnî drí ámâ ndrẽrẽ kâtí rû cẽꞌá ĩꞌdí bê lâ sı̣́sı̣́ rî, gõꞌdá kpá zãâ ãnî drí rĩꞌá ârílâ rî kâtí kĩ, mâ drẽ zãâ rû cẽꞌá ĩꞌdí bê lâ nõtí.