2
Tã Póõlõ drí âtálé kĩ âꞌdô-âꞌdô ãmákâ ãâꞌdô õzõ Yésũ kâ tí rî
Ãnî rĩꞌá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gõꞌdá ĩtí rî, gólâ sõ mbârâkã trá ãnî ꞌá. Gõꞌdá gólâ ꞌbã ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ trá ậꞌdı̣́lı̣́ ậꞌdı̣̂, tãlâ nĩ nı̣̃ trá kĩ, gólâ lẽ ãnî trá rõô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ı̣̂cû ãnî rúꞌbạ́ trá ngá ãlô ró, gõꞌdá nĩ nı̣̃ ãzí-ãzí ĩzã bê gólĩyî pãzó ꞌá lâ sĩ dódó. Bê trá ĩtí rî, ꞌdõvó nĩ ꞌê tã gólĩyî nõ ꞌbá yî ĩꞌdî ámâ ꞌbãlé âꞌdólé ãyĩkõ ró rõô. Tã ı̣̂sũ ãníkâ ãâꞌdô kpãkã ãlô, nĩ ꞌbã ãnî ãzí-ãzí yî lôvó, nĩ rî ngá ãlô ró pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá. Nĩ ꞌê tã kô, ãꞌdô ró bê ãnî nyãányâ ꞌbãzó âꞌdólé sı̣́sı̣́, ãmbã ûsúzó ãnî nyãányâ drí. Nĩ ậrû ãnî kô cú ĩtí tã ífí ãkó. Võ lâ ꞌá rî, nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ ngá fínyáwá ró ãnî ãzí-ãzí yî ândrá. Nĩ ꞌê tã gólâ gólĩyî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ãnî drí sı̣́sı̣́ rî ĩꞌdî kárá. ꞌDõvó ãnî ãzá ãlô õꞌê tã gólĩyî íyî ãzí-ãzí yî pãzó rî ĩꞌdî, gõꞌdá nĩ ꞌê kô cé tã ãnî nyãányâ pãzó rî ĩꞌdî.
Tã ı̣̂sũ ãníkâ ãâꞌdô ãlô tã ı̣̂sũ Yésũ Krístõ kâ bê. Õzõ kpálé gólâ bê trá Ôvârí ꞌî rî, gólâ rú ãmbã íyíkâ njírí-njírí Ôvârí ró kô. ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, gólâ ꞌbã ãmbã íyíkâ gãrã drı̣̃ı̣̂ gõzó íyî nyãányâ tã njãlé gõꞌdá âꞌdózó õzõ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá kâtí, ĩꞌdî ĩtí útı̣̂ gólâ kpá âꞌdólé õjílã mvá ró. Gõꞌdá âꞌdô-âꞌdô gólâkâ õjílã mvá ró ꞌdĩ, gólâ ꞌbã íyî nyãányâ trá gbõ âꞌdólé õjílã gólâ tã lâ drí lậnjı̣̃lı̣́ lậnjı̣̃ kô rî ró. Ĩtí rî, gólâ rô Ôvârí trá bũúũ cãlé íyî nyãányâ âyélé fũlı̣́. Gólâ lẽ tã-drı̣̃ kpá drãzó fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ õzõ tã õnjí ꞌbá kâtí. Tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí ꞌbã gólâ trá âꞌdólé ı̣̂njı̣̃lı̣́ ı̣̂njı̣̃ gõꞌdá gólâ rî trõzó ûrú ꞌálâ. Ĩtí rî, Ôvârí fẽ drı̣́-ãcê trá gólâ drí âꞌdózó drı̣́-ãcê bê gạ̃rạ̃ ngá lédrẽ-lédrẽ ũrûkậ ãzâ ꞌbá yí kâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ, 10 tãlâ õjílã ĩîcâ ró ĩyî bê Yésũ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́. Õjílã ndrĩ ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yî, gõꞌdá kpá gólĩyî ãngó drı̣̃ı̣̂ nõngá rî ꞌbá yî, kpá gólĩyî ôdrã ꞌbá trá rî ꞌbá yí bê, âꞌdô ĩyî ꞌãꞌî tı̣̃ꞌá ndrĩ Yésũ ândrá Kúmú ĩyíkâ ró. 11 Gólĩyî ndrĩ âꞌdô tã âtáꞌá hûwậ kĩ, Yésũ Krístõ rĩꞌá Kúmú ạ́ngı̣́ ꞌî kôrô õjílã drı̣̃ı̣̂ sĩ ngá lédrẽ-lédrẽ bê ndrĩ. Ĩtí rî drí sĩ, áâꞌdô ãmâ átá Ôvârí rî lûyı̣́ꞌá.
Tã gólâ tã mbı̣̂ rî ꞌẽzó ĩꞌdî õjílã ndrĩ ândrá rî
12 Gõꞌdá bê trá ĩtí rî, ãnî ámâ rû-lẽ-ãzí yî gólĩyî má drí lôvó lâ yî ꞌbãlé rî yî, ꞌdõvó nĩ rî úlı̣́ ámákâ rî ꞌbá yî ârî-ârî lâ yî sĩ, õzõ ãnî drí rĩꞌá trá ꞌẽlâ kậyı̣̂ má drí rĩzó rĩlí tólâ ãní bê rî ꞌá rî kâtí. Gõꞌdá ngbãângbânõ, õzõ má drí âꞌdórẽ kô tólâ ãní bê rî tí nõ, ꞌdõvó nĩ ꞌê tã mbârâkã sĩ rĩzó zãâ úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ârílí ĩꞌdî. Nĩ ꞌê tã gólĩyî îcá ꞌbá õjílã Ôvârí kâ drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî mbârâkã sĩ ãnî pãzó. 13 Nĩ îcâ rĩlí tã tãndí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî, tãlâ Ôvârí âꞌdô tã ꞌdî ꞌbá yî lôvó lâ ꞌbãꞌá ãnî ꞌá ãnî drí ꞌẽlé, gólâ âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá tã gólĩyî sũ ꞌbá yí lı̣̃fı̣́ rî ꞌbá yî ꞌẽlé mbı̣̂mbı̣̂. Gólâ gõꞌdá âfẽ mbârâkã kpá trá ãnî drí ꞌẽzó lâ ĩꞌdî sĩ lâ.
14 Nĩ ꞌê tã ndrĩ tã gĩgĩ ãkó, gõꞌdá kpá lâwã-lâwã ãkó ãnî ãzí-ãzí yí bê, 15 tãlâ óõzó kô tã âŋõô ãnî rú tã õnjí tãsĩ ãlôwálâ, gõꞌdá tãlâ nĩ ãꞌdô ró bê Ôvârí rî mvá ró cú ĩtí tã õnjí ãkó. Ãnî drí rĩlí õjílã mbı̣̂mbı̣̂ ró õjílã gólĩyî õjílã mbı̣̂ ró kô rî ꞌbá yî lãfálé. Ãꞌdô ĩtí rî, nĩ âꞌdô lậgúꞌá, õzõ ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ gólĩyî ꞌbũû ꞌálâ rĩ ꞌbá lậgúlı̣́ võ îꞌĩlí rî ꞌbá yí kâtí. 16 ꞌDõvó nĩ âtâ tã âtî-âtî tãndí gólâ ꞌẽ ꞌbá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé rî ĩꞌdî õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá tã mbı̣̂ ꞌbá ró kô ꞌdĩ ꞌbá yî drí. Nĩ ꞌê õzõ ꞌdĩî kâtí, tãlâ má ĩîcâ ró bê ámâ ậrúlı̣́ ãnî tãsĩ kậyı̣̂ ạ̃dũkũ Yésũ drí ꞌẽzó âgõlé tã kĩ ꞌbá ró ãngó nõ ꞌá rî sĩ. Tã tãndí ꞌẽꞌẽ ãníkâ âꞌdô âꞌdáꞌá lâ kĩ, lôsĩ ámákâ ãnî lãfálé ꞌá rî âꞌdó kô cú ĩtí, tã ífí ãkó õzõ ápé fạ́rạ́ngạ́ngạ́ kâtí.
17 Tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ꞌá gõꞌdá lôsĩ ãníkâ gólâ drí rî bê rĩꞌá ngá fẽfẽ ꞌî Ôvârí drí. Õzõ nĩ õrî rĩlí rĩrĩ tãndí sĩ rî, ĩtí õzõ kpálé má õdrã ámâ ãrí drí rãzó cãrã-cãrã, õzõ õdrá gólâ rĩꞌá dãlâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî kâtí rî, ꞌdĩî ꞌdó rĩꞌá ngá fẽfẽ kâtí kpãkã ãlô ngá fẽfẽ ãníkâ Ôvârí drí ngá ꞌẽꞌẽ ãníkâ gólâ drí rî sĩ rî bê. 18 Ĩtí rî, má âꞌdô ꞌbãꞌá ãyĩkõ ró tã lâ sĩ, gõꞌdá mã âꞌdô Ôvârí rî lûyı̣́ꞌá kpãkã ãlô ãní bê. Nĩ âꞌdô îcáꞌá kpá âꞌdólé ãyĩkõ ró gõꞌdá kpá Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ kpãkã ãlô má bê.
Tã Tĩmátĩyã yî tãsĩ Ẽpãfãrõdítõ bê
19 Õzõ Kúmú ãmákâ Yésũ õlôpê mâ rî, má âꞌdô Tĩmátĩyã rî jõꞌá ꞌwãâ ãnî ngálâ, tãlâ gólâ ãâgõ ró bê tã gólâ ꞌẽ ꞌbá ámâ ꞌbãlé âꞌdólé ãyĩkõ ró rî bê má drí ârílí. 20 Tĩmátĩyã cé ĩꞌdî rĩꞌá õjílã ãzãkã má bê nõlé ãmâ drí ãnî lôvó ꞌbãzó gólâ bê rî ĩꞌdî. 21 Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyî tã cé tã ĩyî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ. Gólĩyî ı̣̂sũú tã, tã Yésũ Krístõ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ kô dódó. 22 Gõꞌdá ãnî nyãányâ nı̣̃ trá kĩ, Tĩmátĩyã âꞌdâ rû trá ãnî drí ngá ꞌẽ ꞌbá tãndí ró Ôvârí drí. Gólâ ꞌê tã dódó kpãkã ãlô má bê tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽ bê, õzõ mvá tãndí drí lôsĩ ꞌẽrẽ kpãkã ãlô íyî átá bê rî kâtí. 23 Õzõ má ũnı̣̃ ámâ nyãányâ tã trá, ngãtá áâꞌdô drı̣́ înjíꞌá fí trá má rú sĩ yã rî, má ı̣̂sũ tã trá gólâ rî jõzó ꞌwãâ ãnî ngálâ. 24 Gõꞌdá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, má ꞌbã tã lẽlẽ ámákâ Ôvârí ꞌá kĩ, gólâ âꞌdô lạ́tı̣̂ njı̣̃ꞌá mâ rî gógó drí nĩzó nĩꞌá ãnî ndrẽlé ꞌwãâ.
25 Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, má ı̣̂sũ tã, rĩꞌá îcâ-îcâ ró má drí Ẽpãfãrõdítõ gólâ rĩ ꞌbá wárãgã ámákâ nõ trõlé ãnî drí nõ jõzó gõzó ãnî vá tólâ. Sı̣́sı̣́ nĩ âjô gólâ nõlé võrã bê má drí gõꞌdá kpá ámâ vó ndrẽlé. Gõꞌdá má ndrê gólâ ámâ ậdrúpı̣̃ ró, gõꞌdá kpá ngá ꞌẽ ꞌbá ãzíyã ró, gõꞌdá nĩngá sĩ rî kpá ạ̃jú-ꞌbũ-ãzíyã ró lôsĩ ãmákâ Ôvârí kâ rî ꞌá. 26 Gólâ rĩꞌá njãâ nĩlí nĩꞌá ãnî ndrẽlé ndrĩ kpá óꞌdí. Gólâ rĩꞌá tã ı̣̂sũ ró ãmbá, tãlâ nĩ ârî trá kĩ, gólâ rî ạ̃mbúkũ lâkî gbíyá dã drãlé ngá lãzé drí sĩ. 27 Rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî, ngá lãzé îzã gólâ trá rõô. Ótó kãâ ꞌê trá ꞌdẽlé gólâ rî bı̣́ ꞌá. Gõꞌdá Ôvârí ndrê ĩzã kõkõ ãmákâ gólâ bê rî trá ngá lãzé gólâ rî êgbé ꞌbá ꞌdĩ sĩ, Ôvârí pâ gõꞌdá gólâ trá, tãlâ ĩzã kõkõ gólâ rî õdrã kâ rî õzó ngá lậnjı̣̃ ãzâ âtrãâ má drı̣̃ı̣̂ dró gólĩyî ndrĩ ámákâ ãzâ ꞌbá yî ró rî yí bê. 28 Tãlâ ngá lãzé gólâkâ kî drẽ trá drí sĩ rî, má lẽ trá rõô gólâ rî jõlé ãnî ngáá tólâ ngbãângbânõ, tãlâ nĩ âꞌdô ró ãyĩkõ sĩ, õzõ nĩ õndrê gólâ kpá trá óꞌdí rî. ꞌDĩî, mâ rî gógó âꞌdô ꞌbãꞌá kpá ãyĩkõ ró kpãkã ãlô ãní bê gólâ rî tãsĩ. Gõꞌdá ꞌdĩî rî âꞌdô ĩzã kõkõ rî ámâ nyãányâ kâ rî ꞌbãꞌá âꞌdólé ngbãâ dã vó bê. 29 Ĩtí õzõ gólâ õcâ trá tólâ rî, nĩ rû gólâ drı̣́ rı̣̃ sĩ ãnî ậdrúpı̣̃ Krístõ ꞌá rî ró, tãlâ Kúmú ãmákâ Yésũ sĩ. Nĩ ꞌbã lậnjı̣̃ õjílã õzõ gólâ tí rî ꞌbá yî rú, 30 tãlâ gólâ trá gbíyá ꞌẽꞌá ãngó âyélé, tãlâ lôsĩ gólâ drí rĩꞌá ꞌẽlâ Yésũ drí rî sĩ. Gólâ tô pá nyãnyã drı̣̃ı̣̂ tãlâ ânĩzó ámâ pãlé ámâ vó ndré ꞌbá ró, õzõ ãnî nyãányâ drí rĩrĩ cú ĩtí îcá ãkó ânĩlí ámâ pãlé rî kâtí ꞌdĩ.