Tã îgĩ-îgĩ ꞌbạ̃súrú Ị́bũrũ kâ drí
Ị́bũrũ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Wárãgã nô íîgĩ krístõ ꞌbá gólĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ꞌbạ̃súrú ãzâ ꞌbá yî drí rĩꞌá zı̣̃lâ Ị́bũrũ rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá krístõ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî gólĩyî lãfálé gõ ĩyî trá vólé kpá tã lãꞌbí ĩyíkâ sı̣́sı̣́ ạ̃kû rî kâ ꞌẽlé. Wárãgã nô îgĩ ꞌbá lâ kĩ, Yésũ ãâꞌdô tótó ĩꞌdî õjílã gólâ âꞌdô-âꞌdô Ôvârí kâ âꞌdá ꞌbá ãmâ drí ndrĩ ífí sĩ rî ĩꞌdî, Ôvârí lôꞌbã ngá ndrĩ Yésũ sĩ. Gõꞌdá gólâ rî íyíkâ zãâ bạ̃dı̣̃ Ôvârí rî mvá ró. Yésũ ârî tã átá lâ Ôvârí kâ lâŋõ gólâ rî ꞌẽ ꞌbá rî sĩ. Ĩtí rî gõꞌdá rî, gólâ rĩꞌá tã ậngũ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́, gõꞌdá kpá mãlãyíkã yî drı̣̃lı̣́ ndrĩ, gõꞌdá kpá Músạ̃ drı̣̃lı̣́. Õjílã ndrĩ gólĩyî tã Yésũ kâ lẽ ꞌbá rî, ópâ gólĩyî trá tã õnjí ꞌásĩ, ũrı̣̃ ꞌásĩ, gõꞌdá kpá õdrã ꞌásĩ. Yésũ ĩꞌdî õjílã tã êdé ꞌbá ãmâ lãfálé sĩ Ôvârí bê, õzõ drı̣̃-ꞌbá gólâ drı̣̃-ꞌbá ãzí drı̣̃lı̣́ ndrĩ rî kâtí rî. Gólâ rî gógó ífífí lâ drã õzõ drı̣̃ tĩ ꞌbá kâtí, tãlâ Ôvârí ãâyê ró tã õnjí ãmákâ bê.
Wárãgã nô îgĩ ꞌbá lâ lôngô ĩyî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî gólĩyî rĩ ꞌbá zãâ tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ꞌá bũúũ õdrã gólĩyíkâ rî tú rî tã lâ yî ĩꞌdî kápĩtã 11 ꞌá. Gõꞌdá kápĩtã 12 ꞌá rî, gólâ âꞌdâ õjílã Ị́bũrũ kâ drí kĩ, gólĩyî õtrõ kpá tã ꞌdî ĩꞌdî ꞌẽlé, gõꞌdá rĩzó zãâ tã lẽlẽ sĩ, gõꞌdá lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé Yésũ drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá kpá rĩlí tı̣́tı̣́ ró lâŋõ ꞌásĩ ndrĩ.
1
Tã Ôvârí rî mvá Yésũ drí âꞌdózó ãmbã bê gạ̃rạ̃ lậvũlı̣́ kôrô rî
Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, ạ̃kû ró nã ꞌbá yî sĩ rî, Ôvârí âtâ tã ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí tã ậngũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî sı̣́lı̣́. Gólâ âtâ tã trá gólĩyî drí ĩtí ândâlâ dũû lạ́tı̣̂ dũû ngĩíngî ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá ndrô nõ ꞌbá yî sĩ rî, gólâ âꞌdâ tã trá ãmâ drí íyî mvá sĩ. Ĩtí rî, gólâ njĩ íyî mvá trá âꞌdólé ngá-tı̣̂ ndrĩ lı̣́pı̣̂ ró. Mvá lâ sĩ, gólâ ꞌbã ngá-tı̣̂ ndrĩ ãngó nõ ꞌá nõ ꞌbá yî nĩ. Ôvârí rî mvá rĩꞌá té õzõ Ôvârí rî gógó kâtí ãmâ drí Ôvârí rî âꞌdô nı̣̃zó dódó. Ĩtí rî, Ôvârí rî mvá rĩꞌá Ôvârí rî sũsũ âꞌdáꞌá ãmâ drí ngbángbá. Úlı̣́ mvá ꞌdĩ kâ rĩꞌá cú mbârâkã bê ngá-tı̣̂ ndrĩ ậtı̣̃lı̣́ gạ́gạ́, tãlâ ngá ãngó nõ kâ rî ꞌbá yî õrî ró tãndí ró lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽlé dódó. Ôvârí rî mvá drã trá, ãꞌdô ró bê lạ́tı̣̂ õjílã jĩzó tã õnjí ĩyíkâ ꞌásĩ rî njı̣̃zó, tãlâ gólĩyî ãꞌdô ró bê ngbángbá Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. ꞌDĩî vósĩ rî, drílâ rĩzó vũdrı̣́ võ drı̣́-ãcê kâ ꞌálâ, Ôvârí gólâ âꞌdó ꞌbá mbârâkã ãkĩ bê rî drı̣́-ágó drı̣̃ lâ ꞌálâ.
Tã ãmbã Ôvârí rî mvá kâ drí âꞌdózó gạ̃rạ̃ ãmbã mãlãyíkã yí kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ rî
Ôvârí rî mvá drí rĩrĩ vũdrı̣́ Ôvârí lạ̃gạ́tı̣́ ĩtí ꞌdĩ ꞌá rî, Ôvârí âꞌdâ tã trá kĩ, íyî mvá ãâꞌdô ãmbá ró kôrô ãmbã mãlãyíkã íyíkâ rî ꞌbá yí kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ãrõ Ôvârí yî lãfálé ꞌá íyî mvá bê rî rĩꞌá lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró kôrô ãrõ gólâkâ mãlãyíkã gólâkâ rî ꞌbá yí bê rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí zı̣́ mãlãyíkã íyíkâ rî ꞌbá yî ãzãkã lâ kô ãlô íyî mvá ró. Gõꞌdá rî, gólâ âtâ tã trá Yésũ rî tãsĩ kĩ,
“Nî rĩꞌá ámâ mvá ĩꞌdî. Ãndrõ nô, õjílã âꞌdô tã nı̣̃ꞌá kĩ, mâ rĩꞌá ánî átá ꞌî.”* 1.5 Úlı̣́ nõ ꞌbá yî âꞌdâ tã trá kĩ, Ôvârí ꞌbã íyî mvá Yésũ trá rĩlí Kúmú ạ́ngı̣́ ró ãngó nõ drı̣̃lı̣́ ndrĩ.
Lôngó 2.7
Gõꞌdá Ôvârí âtá úlı̣́ nõ ꞌbá yî kô mãlãyíkã ãzãkã tãsĩ kĩ,
“Mâ ĩꞌdî átá lâ ꞌî, gõꞌdá gólâ ĩꞌdî ámâ mvá ꞌî.”
2 Sãmõwélẽ 7.14
Ôvârí ꞌê bê ꞌẽꞌá íyî mvá ãlôwá ꞌdĩ âjólé ãngó nõ ꞌá rî, gólâ âtâ tã kĩ,
“ꞌDõvó mãlãyíkã ámákâ ndrĩ ı̣̃ı̣̂njı̣̃ gólâ.”
Lôngó 97.7
Nõô ꞌbá yî rĩꞌá úlı̣́ Ôvârí kâ îgĩlí trá mãlãyíkã íyíkâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî yî ĩꞌdî,
“Ôvârí ꞌbã mãlãyíkã íyíkâ rî ꞌbá yî lôsĩ ꞌẽ ꞌbá íyíkâ rî ró rĩꞌá tã íyíkâ ꞌẽlé ꞌwãâꞌwâ,
õzõ kạ̃gũmạ́ạ̃ drí vı̣̃rı̣̃ kpı̣̃ kpı̣̃ rî kâtí lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽrẽ ꞌá,
gõꞌdá kpá õzõ lạ̃sı̣́ lãndrâ drí âꞌdórẽ rî kâtí.”
Lôngó 104.4
Gõꞌdá íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá gólâ rî mvá rî tãsĩ kĩ,
“Ãwô Ôvârí, nî Ôvârí ꞌî. Kũmũ áníkâ âꞌdô rĩꞌá zãâ gbạ́dú ní drí ãngó áníkâ nõ rũzó tã mbı̣̂ ꞌẽꞌẽ sĩ.
Gõꞌdá nî rĩꞌá cú tã mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌbá yî lôvó bê ní ꞌá, gõꞌdá nî rĩꞌá cú ĩtí tã ányâ ró rî ꞌbá yî lôvó lâ ãkó ní ꞌá.
Tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí, Kúmú áníkâ ró rî, ꞌbã nî âꞌdólé ãyĩkõ bê ãmbá,
tãlâ gólâ njĩ nî nĩ âꞌdólé ãmbã bê lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ãmbã ánî ãzí-ãzí yí kâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.”* 1.9 Vérẽsĩ nô ꞌá, Yésũ rî ãzí-ãzí yî rĩꞌá mãlãyíkã yî ĩꞌdî õjílã mvá yí bê.
Lôngó 45.6-7
10 Gõꞌdá íîgĩ kpá trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá gólâ rî mvá rî tãsĩ kĩ,
“Ôvârí, tã ómvó ngá ꞌásĩ rî, ní ꞌbã ãngó nõ nĩ.
Gõꞌdá ánî nyãányâ drí kpá ꞌbũû ꞌbãzó.
11-12 Ngá ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô rû îzãꞌá ndẽlé ndrĩ ngbá,
gõꞌdá nî rî gógó âꞌdô rĩꞌá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
Ní âꞌdô ngá-tı̣̂ ãngó nõ kâ rî ꞌbá yî vũꞌá vólé õzõ õjílã drí ítá lı̣́rı̣́kũ âtĩrĩ vũlı̣́ vólé gõꞌdá ngĩî lâ sõzó ĩꞌdî rî kâtí.
Gõꞌdá ĩtí rî, nî rî gógó âꞌdô rĩꞌá zãâ rû ôjá ãkó ãlôwálâ.”
Lôngó 102.25-27
13 Gõꞌdá Ôvârí âtá tã nô kô mãlãyíkã ãzãkã drí kĩ,
“Ní rî ámâ gãrã drı̣̃ ꞌá ámâ drı̣́-ágó drı̣̃ı̣̂,
gõꞌdá má âꞌdô ánî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî ꞌbãꞌá ánî pá zẽlé ꞌá.”
Lôngó 110.1
Gõꞌdá gólâ âtâ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá cé íyî mvá drí.
14 Gõꞌdá mãlãyíkã ndrĩ rĩꞌá ĩyî cé gólĩyî rĩ ꞌbá tã ꞌẽlé Ôvârí drí rî ĩꞌdî. Ôvârí âjô gólĩyî õjílã gólĩyî drílâ ꞌbãꞌá pãlâ ĩyî tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ rî ậmúlı̣́.

*1:5 1.5 Úlı̣́ nõ ꞌbá yî âꞌdâ tã trá kĩ, Ôvârí ꞌbã íyî mvá Yésũ trá rĩlí Kúmú ạ́ngı̣́ ró ãngó nõ drı̣̃lı̣́ ndrĩ.

*1:9 1.9 Vérẽsĩ nô ꞌá, Yésũ rî ãzí-ãzí yî rĩꞌá mãlãyíkã yî ĩꞌdî õjílã mvá yí bê.