Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ Fĩlẽmónã drí
Fĩlẽmónã
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Póõlõ îgĩ wárãgã nô nĩ íyî rû-lẽ-ãzí Fĩlẽmónã gólâ âꞌdó ꞌbá rạ̃gı̣́ı̣̃ bê dũû rî drí. Tã ífí Póõlõ drí wárãgã nô îgĩzó nõ, tãlâ rạ̃gı̣́ı̣̃ Fĩlẽmónã kâ ãlô, rú bê Õnẽsímõ rî râ trá vólé, gõꞌdá âꞌdô trá krístõ ꞌbá ró. Póõlõ lẽ Fĩlẽmónã õꞌê ró tã Õnẽsímõ drí õzõ gólâ rî ậdrúpı̣̃ krístõ ꞌbá ró rî tí, õzõ Õnẽsímõ õgõ trá vólé gólâ ngálâ rî.
1
1-2 Mâ Póõlõ îgĩ wárãgã nô ní drí Fĩlẽmónã gólâ âꞌdó ꞌbá ámâ ngá ꞌẽ ꞌbá ãzíyã ró. Ãmâ Tĩmátĩyã yí bê, mã ꞌê nî-bê-yã ãnî drí ánî õkó Ãpíyã gõꞌdá kpá Ãrĩkípõ gólâ rĩ ꞌbá kpá tã Ôvârí kâ âtî-âtî rî pẽlé, gõꞌdá ndrĩ ꞌdó õjílã Ôvârí kâ rû êꞌbé ꞌbá võ ãlô ꞌá ní drí ꞌbã ꞌálâ rî ꞌbá yí bê. Õzõ ãnî drí nı̣̃lı̣́ rî kâtí, ngbãângbânõ rî, mâ rĩꞌá ômbê-ômbê ró gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, tãlâ má ꞌdê trá Yésũ Krístõ vósĩ. Ôvârí ãmâ átá ró gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã Póõlõ drí ãwô-ĩtí ꞌẽzó Ôvârí drí Fĩlẽmónã rî tãsĩ rî
4-5 Fĩlẽmónã, ámâ ãzí-ãzí tãndí ꞌdĩ, ı̣̃tú-pá vósĩ cé má õtírĩ rĩî ãwó ngõlé Ôvârí drí rî, má rî kpá zãâ rĩꞌá ãwô-ĩtí ꞌẽlé Ôvârí drí ánî tãsĩ, tãlâ má ârî trá kĩ nĩ rî, nî Fĩlẽmónã rĩꞌá õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî lôvó lâ bê dũû ní ꞌá, gõꞌdá kpá ní lẽ tã áníkâ trá Kúmú ãmákâ Yésũ ꞌá. 6-7 Ní îcî krístõ ꞌbá lı̣̃fı̣́ trá dũû úlı̣́ âtâ-âtâ sĩ gólĩyî drí tã lẽlẽ áníkâ Ôvârí ꞌá rî sĩ. ꞌDĩî ꞌbã mâ trá âꞌdólé ãyĩkõ ró ãmbá. Ĩtí rî, má ngô ãwó Ôvârí drí kĩ nĩ rî, õzõ ní õtírĩ tã rî ꞌdĩ ꞌẽê rî, ní nı̣̃ ró bê tã tãndí ndrĩ tíbê Yésũ Krístõ drí rĩꞌá ꞌẽlâ ãmâ drí rî yî.
Tã Õnẽsímõ rî tãsĩ
8-9 Má ãꞌdô kpálé mbârâkã bê tã ꞌbãlé ní drí Yésũ Krístõ ngá lésĩ rî, má âꞌdô ánî îjíꞌá cé ãlô tã fínyáwá tãsĩ, tãlâ ãmâ rĩꞌá ní bê ãzí-ãzí ró. Mâ Póõlõ rĩꞌá ãgô ãrãkã ꞌî, gõꞌdá mâ kpá rĩꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, tãlâ má drí ꞌdẽzó Yésũ Krístõ vósĩ rî tãsĩ. 10 Ámâ nyãányâ lôꞌbã rúꞌbạ́ ní drí tãlâ ámâ mvá Õnẽsímõ rî tãsĩ. Gólâ ꞌbã tã trá tã lẽlé Yésũ ꞌá, tãlâ tã má drí âtálé trá gólâ drí, má drí âꞌdózó drẽ ãkpãkãꞌdã gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõlé rî sĩ rî. 11 Õnẽsímõ õzõ ãꞌdô kpálé trá rạ̃gı̣́ı̣̃ áníkâ ĩꞌdî ạ̃kû ró rî, gólâ pá nî kô ãmbá. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ âꞌdô ãmâ pãꞌá cú kpạ̃rạ̃tı̣́ ní bê.
12 Õzõ ãꞌdô kpálé ĩzã kõkõ ámákâ kĩꞌá nĩ rî, gólâ âbí ámâ âyéꞌá nõ ĩꞌdî rî, má âbí gólâ rî jõꞌá lôgõlé ní ngáá tólâ. 13 Má lẽ gólâ trá âꞌdólé rĩlí má bê nõlé, ãꞌdô ró bê gólâ drí rĩzó rĩꞌá ámâ vó ndrẽlé. Mâ drẽ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõ, tãlâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ tãsĩ. Gólâ rî ámâ pãlé ꞌdĩ, tãlâ nî yûꞌdạ́wạ́ ámâ pãlé nõlé rî drí sĩ. 14 Õzõ má õlẽ rạ̃gı̣́ı̣̃ áníkâ ꞌdĩ kpálé rĩlí má bê nõlé rî, âꞌdó kô mbı̣̂ má drí ꞌẽlé kôrô ĩtí lâ ꞌdĩ ró cú ĩtí ní drí tã-drı̣̃ lâ ꞌdĩ lẽ ãkó. Ĩtí rî, ní ꞌê tã âꞌdó ꞌbá mbı̣̂ rî ĩꞌdî má drí Õnẽsímõ rî tãsĩ, tãlâ ní lẽ ꞌẽlâ.
15 Tã ı̣̂sũ ámákâ ní drí rî rĩꞌá kĩ nĩ rî, õzõ Õnẽsímõ drí ánî âyérẽ trá párá fínyáwá sĩ, gõꞌdá nõ gólâ âbí gõꞌá ní ngálâ zãâ gbạ́dú ꞌdĩ. 16 Gólâ gõó ꞌdĩ kô âꞌdólé rĩꞌá ꞌẽlâ cé rạ̃gı̣́ı̣̃ ró. Ní ı̣̂sũ tã gólâ rî tãsĩ ậdrúpı̣̃ ní drí lôvó lâ ꞌbãlé rî ró. Gõꞌdá ámâ nyãányâ ꞌbã gólâ rî lôvó bê trá rî, ní gõ ní ꞌbã gólâ rî lôvó kpá rõô ãzí-ãzí ró gõꞌdá kpá krístõ ꞌbá ãzí ró. 17 Õzõ má ãꞌdô fí pạ̃tı̣́ı̣̃ ánî ãzí-ãzí ꞌî rî, ní lậgû Õnẽsímõ rî nõ kpá té õzõ ní drí ámâ lậgúrı̣̃ rî kâtí. 18 Õzõ ngãtá gólâ ũûgũ ngá ꞌî ní drı̣́gạ́ sĩ tólâ yã rî, má âꞌdô ngá rî drílâ ûgũlı̣́ trá ꞌdĩ võ lâ fẽꞌá lôgõlé ní drí. 19 Mâ Póõlõ má îgĩ ámâ rú nõ tã ꞌbãꞌbã ró ní drí kĩꞌá nĩ rî, má âꞌdô ngá rî ꞌdĩ fẽꞌá lôgõlé ní drí. Ngá áníkâ má bê ꞌdĩ rĩꞌá cé fínyáwá ĩtí, ꞌdõvó ní âyê, má pẽ drẽ tã kpá ândálé ní drí kĩ nĩ rî, má ꞌê tã ạ́ngı̣́ trá ní drí gạ̃rạ̃ tã lãfâ ꞌdĩ kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ, má drí lạ́tı̣̂ tã lẽlẽ kâ Yésũ ꞌá rî âꞌdázó ní drí rî tú.
20 Ámâ ậdrúpı̣̃, má îjî nî ámâ pãlé nõ, tãlâ ãmâ kpạ̃rạ̃tı̣́ ní bê tã lẽ ꞌbá Kúmú ãmákâ Yésũ ꞌá. Ĩtí rî, ní âjô Õnẽsímõ vólé má ngáá nõlé. Tã ꞌdî âꞌdô ámâ ꞌbãꞌá âꞌdólé ãyĩkõ ró. 21 Má rî rĩꞌá wárãgã nô îgĩꞌá nõ ní drí. Gõꞌdá má nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, ní âꞌdô tã má drí îjílí rî ꞌẽꞌá.
22 Áâꞌdô ámâ înjíꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ, tãlâ nî rĩꞌá ãwó ngõꞌá Ôvârí drí ámâ tãsĩ. Âꞌdô bê ĩtí rî, ní êdê võ má drí nĩzó rĩlí ꞌá lâ ní bê ũmú ró tãkõ.
Nî-bê-yã Póõlõ kâ õjílã drí
23 Ẽpãfãrásĩ kpá bê rĩꞌá má bê nõlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, tãlâ gólâ ꞌdê kpá Yésũ Krístõ vósĩ. Gólâ ꞌê nî-bê-yã ãmbá ãnî drí. 24 Ámâ ngá-ꞌẽ-ãzíyã yî, Márãkõ, Ãrĩsĩtãrókõ, Dẽmásĩ, gõꞌdá kpá Lúkạ̃ yí bê, ꞌê ĩyî nî-bê-yã kpá ãmbá ãnî drí tólâ.
25 Kúmú Yésũ Krístõ õꞌbã íyî drı̣́ ãnî drı̣̃ı̣̂. Ĩꞌdî ꞌdĩ.