Tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ Mãtáyõ drí îgĩlí rî
Mãtáyõ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Búkũ nô, Mãtáyõ gólâ âꞌdó ꞌbá bê lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ãlôlâ ró rî, îgĩ nĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî yî drí. Tã ífí gólâ drí îgĩzó lâ rî rĩꞌá ĩꞌdî tã rĩrĩ Yésũ kâ ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî tã lâ âꞌdázó, gõꞌdá kpá tã Yésũ drí îmbálé õjílã drí rî bê. Mãtáyõ lẽ âꞌdálâ gólĩyî drí kĩ, Yésũ fí ĩꞌdî ꞌdíyî pã ꞌbá rî gógó Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ạ̃kû ró ꞌẽꞌá âjólâ rî, gõꞌdá kĩ, Yésũ âꞌdó ꞌdíyî pã ꞌbá ró tótó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kô. Bê-rî Yésũ rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ró õjílã ꞌbạ̃súrú ãngó ꞌásĩ ndrĩ rî yî drí.
Búkũ Mãtáyõ kâ nõ ꞌá rî, íꞌdígówá rĩrĩ Yésũ kâ ãngó ꞌá nõngá rî kâ bê, gõꞌdá kpá õdrã gólâkâ rî, gõꞌdá tã âꞌdâ ãzâ ꞌbá yî kpá bê njı̣̂ rĩ ꞌbá tã îmbâ Yésũ kâ âꞌdálé rî,
Kápĩtã 5–7 Tã Yésũ drí îmbálé kúnı̣́ drı̣̃ ꞌálâ rî
ꞌDĩî rî íyíkâ rĩꞌá lạ́tı̣̂ rĩzó ãngó drı̣̃ı̣̂ nõngá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ĩꞌdî.
Kápĩtã 10 Tã Yésũ drí îmbálé lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí rî
ꞌDĩî rî íyíkâ rĩꞌá lạ́tı̣̂ gólâ tã gólâ kĩ ꞌbá nĩ rî, kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó õjílã ꞌbãlé ꞌdó rĩlí kũmũ íyíkâ zẽlé rî bí ꞌẽꞌá âcálé rî âtázó rî ĩꞌdî.
Kápĩtã 13 Úlı̣́ mãnĩgõ kũmũ Ôvârí kâ rî tãsĩ
Kápĩtã 18 Tã gólâ rĩrĩ kâ kpãkã ãlô ậdrúpı̣̃ ãzí ró kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî
Kápĩtã 24–25 Tã kậyı̣̂ gólâ Yésũ drí ꞌẽzó âgõlé rĩlí kúmú ró õjílã ãngó nõ kâ drı̣̃lı̣́ ndrĩ rî
1
Tã âfõ-âfõ Yésũ rî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 3.23-38)
Tã âfõ-âfõ Yésũ Krístõ rî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ rî rĩꞌá nõô. Yésũ rĩꞌá kúmú Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá ꞌî. Gõꞌdá Dạ̃wúdı̣̃ íyíkâ Ãbãrãyámã rî ózõwá ꞌî. Ózõwá gólĩyî îtõlé bê Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdı̣̃ rú rî rĩꞌá ĩyî õzõ nõô ꞌbá yí kâtí.
 
Ãbãrãyámã tı̣̂ Ĩsákã.
Gõꞌdá Ĩsákã tı̣̂ íyíkâ Yãkóbã.
Gõꞌdá Yãkóbã tı̣̂ íyíkâ Yúdạ̃ yî ậdrúpı̣̃ lâ yí bê.
Gõꞌdá Yúdạ̃ tı̣̂ Pẽrézẽ yî Zérã bê, gõꞌdá ândrê lâ yî Támã ĩꞌdî.
Gõꞌdá Pẽrézẽ tı̣̂ íyíkâ Ẽzẽrónẽ.
Gõꞌdá Ẽzẽrónẽ tı̣̂ íyíkâ Rámã.
Gõꞌdá Rámã tı̣̂ íyíkâ Ãmĩnãdábã.
Gõꞌdá Ãmĩnãdábã tı̣̂ íyíkâ Nãsónõ.
Gõꞌdá Nãsónõ tı̣̂ íyíkâ Sãlãmónã.
Gõꞌdá Sãlãmónã tı̣̂ íyíkâ Bõꞌázã. Gõꞌdá Bõꞌázã rî ândré íyíkâ Rãhábã.
Gõꞌdá Bõꞌázã tı̣̂ íyíkâ Óbẽdẽ. Gõꞌdá Óbẽdẽ rî ândré íyíkâ Rútạ̃.
Gõꞌdá Óbẽdẽ tı̣̂ íyíkâ Yésẽ.
Gõꞌdá Yésẽ tı̣̂ íyíkâ kúmú Dạ̃wúdı̣̃.
 
Gõꞌdá nĩngá sĩ, ózõwá gólĩyî îtõlé bê kúmú Dạ̃wúdı̣̃ rú sĩ cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ trõzó âjílí ꞌbạ̃drı̣̃ lídí ꞌá Bãbĩlónã ꞌálâ rî sĩ rî rĩꞌá õzõ nõô rî ꞌbá yî tí.
Kúmú Dạ̃wúdı̣̃ tı̣̂ Sólõmõ. Gõꞌdá Sólõmõ rî ândré íyíkâ Ũrı̣́yạ̃ rî ạ̃yı̣́zı̣́ rú bê Bãtẽsébã rî ĩꞌdî.
Gõꞌdá Sólõmõ tı̣̂ íyíkâ Rẽhõbówã.
Gõꞌdá Rẽhõbówã tı̣̂ íyíkâ Ãbíjã.
Gõꞌdá Ãbíjã tı̣̂ íyíkâ Ásã.
Gõꞌdá Ásã tı̣̂ íyíkâ Yõsãpátã.
Gõꞌdá Yõsãpátã tı̣̂ íyíkâ Yẽhõrámã.
Gõꞌdá Yẽhõrámã tı̣̂ íyíkâ Ũzı̣́yạ̃.
Gõꞌdá Ũzı̣́yạ̃ lôfõ íyíkâ Yõtámã.
Gõꞌdá Yõtámã tı̣̂ íyíkâ Ãházã.
Gõꞌdá Ãházã tı̣̂ íyíkâ Ẽzẽkíyã.
10 Gõꞌdá Ẽzẽkíyã tı̣̂ íyíkâ Mãnásẽ.
Mãnásẽ gõ tı̣̂ íyíkâ Ãmónã.
Gõꞌdá Ãmónã tı̣̂ íyíkâ Yõsíyã.
11 Gõꞌdá Yõsíyã tı̣̂ íyíkâ Yẽhõyãkínĩ yî ậdrúpı̣̃ lâ yí bê.
Ótrõ gólĩyî trá ndrô gólâ õjílã ãwã drí õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ ûrúzó ạ̃jú ꞌásĩ âjílí ꞌbạ̃drı̣̃ lídí ꞌá Bãbĩlónã ꞌálâ rĩlí tólâ ndrô dũû sĩ rî ꞌá.
 
12 Gõꞌdá ózõwá gólĩyî îtõlé ndrô gólâ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rũzó âjílí Bãbĩlónã ꞌálâ rî vósĩ rî cãlé bũúũ ndrô Yésũ rî tı̣̃zó rî ꞌá rî rĩꞌá ĩyî õzõ nõô rî ꞌbá yî tí.
Yẽhõyãkínĩ tı̣̂ Sẽyãlẽtélẽ.
Gõꞌdá Sẽyãlẽtélẽ tı̣̂ íyíkâ Zãrãbãbálã.
13 Gõꞌdá Zãrãbãbálã tı̣̂ íyíkâ Ạ̃bı̣̃yúdạ̃.
Gõꞌdá Ạ̃bı̣̃yúdạ̃ tı̣̂ íyíkâ Ẽlĩyãkímõ.
Gõꞌdá Ẽlĩyãkímõ tı̣̂ íyíkâ Ãzórã.
14 Gõꞌdá Ãzórã tı̣̂ íyíkâ Zãdókã.
Gõꞌdá Zãdókã tı̣̂ íyíkâ Ãkímã.
Gõꞌdá Ãkímã tı̣̂ íyíkâ Ẽlı̣̃yúdạ̃.
15 Gõꞌdá Ẽlı̣̃yúdạ̃ tı̣̂ íyíkâ Ẽlẽyázã.
Gõꞌdá Ẽlẽyázã tı̣̂ íyíkâ Mãtánã.
Gõꞌdá Mãtánã tı̣̂ íyíkâ Yãkóbã.
16 Yãkóbã tı̣̂ íyíkâ Yõsépã.
Yõsépã ꞌdĩ íyíkâ Mãríyã rî ágó ró rî ĩꞌdî.
Mãríyã íyíkâ Yésũ gólâ âꞌdó ꞌbá ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî ândré ĩꞌdî.
 
17 Ĩtí rî, gõꞌdá îtõlé Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdı̣̃ rú rî, ózõwá ândâ rû trá mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-sû. Gõꞌdá kpá îtõlé Dạ̃wúdı̣̃ rú sĩ cãlé bũúũ kậyı̣̂ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ trõzó Bãbĩlónã ꞌálâ rî, ózõwá ândâ rû kpá trá mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-sû. Gõꞌdá îtõlé ndrô õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ trõzó Bãbĩlónã ꞌálâ rî ꞌá cãlé bũúũ Yésũ Krístõ rî tı̣̃rı̣̃ ꞌá rî, ózõwá ândâ rû kpá trá mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-sû.
Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Yésũ Krístõ rî tı̣̃tı̣̃ tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 2.1-7)
18 Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Yésũ Krístõ rî tı̣̃tı̣̃ tãsĩ rî âꞌdô trá nõtí, gólâ rî ândré Mãríyã óndrê trá ꞌẽꞌá gĩlâ õkó ró Yõsépã drí. Gõꞌdá drẽ ãkpãkãꞌdã Yõsépã yî drí rĩ ãkó Mãríyã bê võ ãlô ꞌá õzõ ágó yî drí rĩrĩ rĩlí õkó bê rî kâtí rî, Mãríyã ûsû võ lâ trá kĩ, yí ꞌbã rû trá mvá bê mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. 19 Gõꞌdá Yõsépã nı̣̃ bê trá kĩꞌá nĩ rî, Mãríyã trá cú õtô bê ĩtí rî, gólâ lẽé kô ãnyĩ lôgõlé Mãríyã drı̣̃ı̣̂. Gólâ ı̣̂sũ tã trá ꞌẽzó Mãríyã rî âyélé ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró võ lâ ûsú ãkó, tãlâ gólâ rĩꞌá ãgô tãndí ꞌî.
20 Gõꞌdá Yõsépã õtírĩ rĩî tã rî ꞌdĩ ı̣̂sũlı̣́ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî, nyĩî ró, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âꞌdázó gólâ drí âbĩ-âbĩ ꞌá tã âtálé gólâ drí kĩ, “Yõsépã, Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá,* 1.20 Tã ậngũ ꞌbá ậngũ tã trá kĩ, ꞌdíyî pã ꞌbá âꞌdô âfõꞌá Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá yî ꞌásĩ. ní ꞌê ũrı̣̃ kô Mãríyã rî trõlé ánî õkó ró, tãlâ gólâ ꞌbã rû mvá bê ꞌdĩ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. Âꞌdó kô ãgô ãzâ sĩ. 21 Gólâ âꞌdô mvá ágó tı̣̃ꞌá, gõꞌdá ní âꞌdô rú lâ zı̣̃ꞌá Yésũ,* 1.21 Rú Yésũ ꞌdĩ, tã ífí lâ kĩ, ꞌdíyî pã ꞌbá. tãlâ gólâ âꞌdô õjílã íyíkâ pãꞌá tã õnjí gólĩyíkâ ꞌásĩ.” 22-25 Gõꞌdá Yõsépã njı̣̃ bê lı̣̃fı̣́ ậꞌdú ꞌásĩ rî, drílâ gõzó tã rî ꞌdĩ ꞌẽlé, té õzõ mãlãyíkã drí âtálé ꞌdĩ kâtí. Gólâ drí Mãríyã rî trõzó íyî õkó ró, gõꞌdá gólâ ậyı̣́ Mãríyã bê õkó ró kô cãlé bũúũ kậyı̣̂ Mãríyã drí mvá tı̣̃zó rî ꞌá. Gõꞌdá útı̣̂ bê mvá rî ꞌdĩ rî, Yõsépã drí rú lâ zı̣̃zó Yésũ.
Tã Yésũ rî tı̣̃ kâ ꞌê rû ĩtí ꞌdĩ, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí âtálé trá ạ̃kû ró nã ꞌbá yî sĩ tã ậngũ ꞌbá íyíkâ Ĩsáyã sı̣́ rî ãꞌdô ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró kĩꞌá nĩ rî,
“Ízámvá gólâ tã ãgô kâ nı̣̃ ꞌbá drẽ kô rî âꞌdô ꞌẽꞌá rû ꞌbãlé ꞌâ bê.
Gólâ âꞌdô ꞌẽꞌá mvá ágó tı̣̃lı̣́, áâꞌdô rú lâ zı̣̃ꞌá Ĩmánõwẽlẽ.”
Ĩsáyã 7.14
Rú Ĩmánõwẽlẽ ꞌdĩ, tã ífí lâ kĩ, Ôvârí bê rĩꞌá ãmá bê.

*1:20 1.20 Tã ậngũ ꞌbá ậngũ tã trá kĩ, ꞌdíyî pã ꞌbá âꞌdô âfõꞌá Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá yî ꞌásĩ.

*1:21 1.21 Rú Yésũ ꞌdĩ, tã ífí lâ kĩ, ꞌdíyî pã ꞌbá.