2
Tã tã nı̣̃ ꞌbá yî drí ânĩzó Yésũ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî
Útı̣̂ Yésũ Bẽtẽlémẽ ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌá. Ndrô gólâ rî tı̣̃zó ꞌdĩ ꞌá rî, Ẽródẽ* 2.1 Ẽródẽ ꞌDĩî rĩꞌá Ẽródẽ ãzâ gólâ ꞌẽ ꞌbá rĩlí kúmú ró ı̣̃zạ́tú kậyı̣̂ Yésũ rî fũzó rî ꞌá rî, átá lâ ĩꞌdî. ĩꞌdî kúmú ạ́ngı̣́ ꞌî ꞌbạ̃drı̣̃ rî ꞌdĩ drı̣̃lı̣́. Gõꞌdá Yésũ rî tı̣̃tı̣̃ vósĩ rî, tã nı̣̃ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî gólĩyî rĩ ꞌbá tã ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ drí rĩꞌá âꞌdálâ rî nı̣̃lı̣́ rî drí ângázó ânĩlí võ jẽjẽ ꞌásĩ ómvórẽ lésĩ âcálé Yẽrõsãlémã ꞌá, tãlâ ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ ãzâ drı̣̃ gólĩyî trá jạ̃rı̣́bạ̃ rî ꞌdĩ ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî rĩzó tã îjílí kĩ nĩ rî, “Mvá gólâ tı̣̃lı̣́ nõngá ꞌbạ̃drı̣̃ nô ꞌá ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé kúmú ạ́ngı̣́ ró ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drı̣̃lı̣́ rî bê ángô lé ró yã? Ãmâ drí ꞌbãzó drẽ ómvórẽ ꞌálâ rî, ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ ãzâ âfõ trá tã âꞌdálé ãmâ drí kĩ, úũtı̣̂ kúmú ạ́ngı̣́ trá ꞌbạ̃drı̣̃ nô ꞌá. Ĩꞌdî ãmâ drí ânĩzó nõ gólâ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́.”
Gõꞌdá tã ꞌdî ꞌdê bê kúmú ạ́ngı̣́ Ẽródẽ bı̣́lı̣́ rî, drílâ âꞌdózó tã ı̣̂sũ ró rõô, tãlâ gólâ ı̣̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, kúmú óꞌdí ꞌdĩ ãꞌdô trá ânĩꞌá kũmũ trõlé yí drı̣́gạ́ sĩ. Gõꞌdá tã ꞌdî drí õjílã dũû Yẽrõsãlémã ꞌá rî ꞌbãzó kpá âꞌdólé tã ı̣̂sũ ró. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, kúmú ạ́ngı̣́ Ẽródẽ drí drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ậzı̣́zó gõꞌdá kpá lãꞌbí îmbá ꞌbá yí bê ndrĩ ꞌdó ânĩlí yí ngálâ. Drílâ gólĩyî îjízó kĩ, “Úlı̣́ tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ rî ꞌbá yí kâ vó ró rî, áâꞌdô kúmú ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî tı̣̃ꞌá ángô lé yã?”
Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã-drı̣̃ lôgõzó kúmú Ẽródẽ drí kĩ, “Ôvârí kĩ, áâꞌdô gólâ rî tı̣̃ꞌá Bẽtẽlémẽ ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ ãmákâ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌá nõngá, õzõ tã ậngũ ꞌbá Míkã drí tã lâ îgĩlí trá ạ̃kû ró rî kâtí kĩꞌá nĩ rî,
‘Bẽtẽlémẽ ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌá, ní âꞌdô kpálé jạ̃rı̣́bạ̃ fínyáwá ró rî,
tã áníkâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ jạ̃rı̣́bạ̃ ãzí drı̣̃ı̣̂ sĩ, tãlâ áâꞌdô kúmú ạ́ngı̣́ lôfõꞌá ní ꞌásĩ.
Gólâ âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌbãlé lôkí ꞌbá ró õjílã ámákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ drı̣̃lı̣́.’ ”
Míkã 5.2
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, kúmú Ẽródẽ drí tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ậzı̣́zó ânĩlí yí ngálâ ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró, tãlâ gólâ lẽ kậyı̣̂ sı̣́sı̣́ gólâ ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ drí âfõzó ꞌá lâ rî nı̣̃lı̣́ gólĩyî tı̣́ sĩ, tãlâ yí ũnı̣̃ ró kậyı̣̂ mvá rî ꞌdĩ tı̣̃zó ꞌá lâ rî bê.
Gõꞌdá tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lôgõ tã-drı̣̃ tã îjî gólâkâ ꞌdĩ kâ gólâ drí bê rî, gólâ drí gólĩyî âdózó kĩ nĩ rî, “Nĩ nĩ mvá ꞌdĩ lôndãlé. Õzõ nĩ ũûsû gólâ trá rî, nĩ lôgõ tã lâ má drí, má nĩ ró bê kpá gólâ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́.” Gõꞌdá Ẽródẽ drí tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî jõzó nĩlí Bẽtẽlémẽ ꞌálâ.
9-10 Nĩngá sĩ, gólĩyî drí rĩrĩ nĩlí Bẽtẽlémẽ ꞌálâ rî sĩ rî, gólĩyî drí kpá ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ ãlô-ãlô drílĩyî ndrẽlé trá ómvórẽ ꞌálâ rî ndrẽzó óꞌdí. Gõꞌdá gólĩyî ndrê ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ ꞌdĩ bê rî, gólĩyî drí âꞌdózó ãyĩkõ ãmbá sĩ. Ị̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ rî ꞌdĩ drí ꞌdẽzó gólĩyî drí sı̣́sı̣́, gõꞌdá nĩzó âdrélé té võ mvá bê rî ꞌá. 11 Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî fĩzó jó mvá bê rî ꞌá mvá ûsúlı̣́ ândrê lâ Mãríyã bê. Gõꞌdá drílĩyî ꞌãꞌî tı̣̃zó vũdrı̣́ mvá ꞌdĩ ı̣̂njı̣̃zó. Drílĩyî ngá fẽfẽ ĩyíkâ âꞌdó ꞌbá dáãbõ ró, dõ rúꞌbạ́ kâ zı̣̃lı̣́ múrạ̃, gõꞌdá kpá ngá tãndí ạ̃jı̣́ bê rî ꞌbá yí bê lôfõzó fẽlé mvá ꞌdĩ drí. Ngá fẽfẽ ꞌdî ꞌbá yî lâgî lâ lậvũ gạ̃rạ̃. 12 Gõꞌdá tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌê bê gõlé ꞌbạ̃drı̣̃ ĩyíkâ ꞌálâ rî, Ôvârí drí gólĩyî lı̣̃fı̣́ îmbázó âbĩ-âbĩ ꞌá kĩ nĩ rî, gólĩyî õgõ ĩyî kô kôrô Ẽródẽ drı̣̃ı̣̂ sĩ, tãlâ gólĩyî õzó mvá ꞌdĩ võ lâ âꞌdá Ẽródẽ drí kô. Gõꞌdá gólĩyî drí ngãzó gõlé ĩyî drí ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌálâ lạ́tı̣̂ ngĩî ãzâ ꞌásĩ.
Tã Yõsépã yî drí rãzó Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌálâ ĩyî nyãányâ pãlé rî
13 Gõꞌdá gõgõ tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yí kâ rî vósĩ rî, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âꞌdázó kpá óꞌdí Yõsépã drí âbĩ-âbĩ ꞌá tã âtálé gólâ drí kĩ, “Ní ngâ ꞌwãâ ûrû mvá ꞌdĩ trõlé ândrê lâ bê, nĩ râ ró ĩꞌdí bê lâ ꞌbạ̃drı̣̃ Mạ́sı̣̃rı̣̃ kâ ꞌálâ, tãlâ Ẽródẽ rĩꞌá mvá ꞌdĩ lôndãꞌá ꞌẽꞌá fũlâ! Ĩtí rî, nĩ nĩ rĩlí Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌá tólâ, té õzõ má ãâtâ tã trá ãnî drí rî, nĩ gõ ró bê âgõlé.” 14 Gõꞌdá Yõsépã drí tã ꞌdî ꞌẽzó té õzõ mãlãyíkã drí âtálé trá gólâ drí rî kâtí. Ngạ́cı̣̂ rî gógó ꞌdĩ sĩ rî, gólâ drí ngãzó mvá ꞌdĩ trõlé ândrê lâ bê rãzó Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌálâ. 15 Gõꞌdá drílĩyî rĩzó Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌá tólâ cãlé bũúũ ndrô kúmú Ẽródẽ drí drãzó rî sĩ.
Tã ꞌdî ꞌê rû ĩtí ꞌdĩ, tãlâ úlı̣́ Ôvârí drí âtálé trá tã ậngũ ꞌbá íyíkâ sĩ kĩꞌá nĩ rî, “Má ậzı̣̂ ámâ mvá âfõlé Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌásĩ” 2.15 Õséyã 11.1. rî ãꞌdô ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró.
Tã kúmú Ẽródẽ drí tã ꞌbãzó ꞌdĩyímvá õnyíkõ ágó ró rî ꞌbá yî
ûfúzó ndrĩ vólé Bẽtẽlémẽ ꞌásĩ rî
16 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, kúmú Ẽródẽ nı̣̃ bê trá kĩꞌá nĩ rî, tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌé tã yí drí ꞌbãlé gólĩyî drí rî kôꞌdáwá rî, gólâ drí ꞌbãzó õmbã ró rõô. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, drílâ tã ꞌbãzó ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí kĩ, “Nĩ nĩ ꞌdĩyímvá õnyíkõ ágó ró îtõlé gólĩyî cã ꞌbá drẽ ndrô ãlô kô rî ꞌbá yî rú sĩ cãlé bũúũ gólĩyî ndrô lâ yî drí cãlé rı̣̃ rî ꞌbá yî rú rî ûfúlı̣́ Bẽtẽlémẽ ꞌá gõꞌdá kpá võ âꞌdó ꞌbá ãnyî Bẽtẽlémẽ lạ̃gạ́tı̣́ rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ.” Gólâ ꞌbã tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ kậyı̣̂ sı̣́sı̣́ gólâ ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ ꞌdĩ drí âfõzó ꞌá lâ tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí âꞌdálé gólâ drí rî tãsĩ.
17 Gõꞌdá ĩzã gólâ tã ậngũ ꞌbá Yẽrẽmíyã drí âtálé trá ạ̃kû ró jạ̃rı̣́bạ̃ Rámã kâ tãsĩ rî drí rû ꞌẽzó ĩtí Bẽtẽlémẽ ꞌá ꞌdĩyímvá ꞌdĩ ꞌbá yî ûfû-ûfû lâ yî tãsĩ. 18 Gólâ kĩ,
“Áârî ãwó lúlũ bê Rámã ꞌálâ.
Õkó Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî ꞌbá yî rî ĩyî nĩ ãwó ngõlé mvá lâ yî ôdrã ꞌbá trá rî tãsĩ.
Gõꞌdá gólĩyî lẽé kô ãwô ngõngõ ꞌdî âyélé mvá lâ yî ôdrã ꞌbá rî ꞌbá yî tãsĩ.”
Yẽrẽmíyã 31.15
Tã Yõsépã yî drí ngãzó gõlé vólé ꞌbạ̃drı̣̃ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî ꞌálâ rî
19 Gõꞌdá kúmú ạ́ngı̣́ Ẽródẽ drã bê rî, nyĩî ró, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âꞌdázó Yõsépã drí Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌálâ âbĩ-âbĩ ꞌá. 20 Drílâ tã âtázó Yõsépã drí kĩ, “Ní ngâ, ní trõ mvá ꞌdĩ ândrê lâ bê, nĩ nĩ ró gõlé gólĩyí bê ꞌbạ̃drı̣̃ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî ꞌálâ, tãlâ õjílã gólĩyî lẽ ꞌbá mvá ꞌdĩ fũlı̣́ rî ꞌbá yî ôdrã ĩyî trá ndrĩ.” 21 Gõꞌdá úlı̣́ mãlãyíkã drí âtálé ꞌdĩ drí sĩ rî, Yõsépã drí ngãzó mvá ꞌdĩ trõlé ândrê lâ bê gõzó gólĩyí bê ꞌbạ̃drı̣̃ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî ꞌálâ. 22 Gõꞌdá Yõsépã õtírĩ tã ârí kĩꞌá nĩ rî, kúmú Ẽródẽ rî mvá rú bê Ãrĩkẽlásã rî õrî trá kúmú ró átá lâ rî võ ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drı̣̃lı̣́ rî, gólâ drí âꞌdózó ũrı̣̃ ró nĩꞌá gõlé tólâ. Gõꞌdá Ôvârí drí lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽzó Yõsépã drí âbĩ-âbĩ ꞌá, gólâ õnĩ kô gõlé ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌálâ. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólâ drí ngãzó nĩlí ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ rî ꞌálâ. 23 Ĩtí rî, gõꞌdá Yõsépã yî drí nĩzó rĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ Nãzãrétã kâ ꞌálâ. Tã ꞌdî ꞌê rû trá ĩtí ꞌdĩ, tãlâ úlı̣́ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá ãzâ drí âtálé trá ạ̃kû ró ꞌdíyî pã ꞌbá tãsĩ kĩꞌá nĩ rî, áâꞌdô gólâ rî zı̣̃ꞌá Nãzãrétã lé ꞌbá ró rî, ãꞌdô ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró.

*2:1 2.1 Ẽródẽ ꞌDĩî rĩꞌá Ẽródẽ ãzâ gólâ ꞌẽ ꞌbá rĩlí kúmú ró ı̣̃zạ́tú kậyı̣̂ Yésũ rî fũzó rî ꞌá rî, átá lâ ĩꞌdî.

2:15 2.15 Õséyã 11.1.