3
Tã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî drí tã pẽzó õjílã drí rî
(Márãkõ 1.1-8; Lúkạ̃ 3.1-18; Yõwánĩ 1.19-28)
Gõꞌdá Yésũ mbâ bê âcálé ãgô ạ́ngı̣́ ró rî, Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî drí âcázó õmã ꞌálâ ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌá. Gólâ drí îtõzó rĩꞌá tã pẽlé õjílã drí kĩ nĩ rî, “Nĩ âjâ drı̣̃ vólé tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, tãlâ ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé âjólé rî trá ãnyî ꞌẽꞌá âcálé âꞌdólé kúmú ró ãnî drı̣̃lı̣́.”
Yõwánĩ ĩꞌdî õjílã tíbê tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí tã lâ ậngũlı̣́ ạ̃kû ró nã sĩ kĩꞌá nĩ rî,
“Õjílã ãzâ bê õmã ꞌálâ, rĩꞌá tã îyáꞌá ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ,
‘Nĩ êdê lạ́tı̣̂ njãâ Kúmú ãníkâ drí ânĩzó ꞌálâ sĩ.
Nĩ êdê lạ́tı̣̂ lâ ꞌdĩ ãꞌdô ró mbı̣̂ drílâ lậmúzó ꞌálâ sĩ rî.’ ”
Ĩsáyã 40.3
Yõwánĩ rî ꞌdĩ ítá drílâ rĩꞌá sõlâ rî éêdê trá gámẽlẽ ꞌbí ꞌásĩ. Gõꞌdá gásĩ gólâ drí rĩꞌá ômbélâ íyî ı̣́pı̣́tı̣́kû ꞌá rî éêdê trá ínyíríkó ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ rî ômbí nyãlé ĩꞌdî ápé õgó kâ bê.* 3.4 Rĩrĩ Yõwánĩ kâ âꞌdô trá õzõ rĩrĩ tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ gólâ zı̣̃lı̣́ Ẽlíyã rî kâtí.
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, õjílã dũû ârî tã bê tã pẽpẽ Yõwánĩ kâ fạ́fạ̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ rî ꞌálâ rî tãsĩ rî, drílĩyî ngãzó rĩꞌá ĩyî ânĩlí Yõwánĩ ngáá tólâ. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ũrûkậ lâ yî ânĩ trá Yẽrõsãlémã lésĩ, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ânĩ trá võ ãzâ ꞌbá yî ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî kâ ꞌásĩ, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ânĩ ĩyíkâ trá ꞌbạ̃drı̣̃ gólâ ãnyî áyágá Jõrõdénĩ rî lạ̃gạ́tı̣́ rî ꞌásĩ. Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ Yõwánĩ kâ ꞌdĩ bê rî, drílĩyî tã õnjí ĩyíkâ lôfõzó. Ĩtí rî, gõꞌdá Yõwánĩ drí bãbãtízĩ ꞌẽzó gólĩyî drí áyágá Jõrõdénĩ rî ꞌá.
Kậyı̣̂ nã ꞌbá yî sĩ rî, õjílã gólĩyî zı̣̃lı̣́ Pạ̃rúsı̣̃ ró rî ꞌbá yî gõꞌdá kpá gólĩyî zı̣̃lı̣́ Sạ̃dúsı̣̃ ró rî ꞌbá yí bê, drílĩyî ânĩzó Yõwánĩ ngálâ, tãlâ Yõwánĩ ĩîbábátízã ró ĩyî bê.* 3.7 Pạ̃rúsı̣̃ yî gõꞌdá Sạ̃dúsı̣̃ yí bê rĩꞌá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî lẽ ꞌbá tã gólĩyî sũ ꞌbá Ôvârí rú rî ꞌbá yî ꞌẽlé rî ĩꞌdî, gõꞌdá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ lâ yî rî trá õnjí ró. Gõꞌdá Yõwánĩ nı̣̃ âꞌdô-âꞌdô gólĩyíkâ trá. Gólâ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, “Ãnî rĩꞌá nyé õzõ ı̣̃nı̣̃ gólĩyî rĩ ꞌbá rãlé vólé lạ̃sı̣́ ũrı̣̃ drí sĩ rî ꞌbá yí kâtí. Nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ âꞌdô ꞌẽꞌá ngá pãlé õmbã Ôvârí kâ ꞌásĩ cé bãbãtízĩ sĩ yã? Õzõ nĩ õlẽ trá ngá pãlé rî, ꞌdõvó nĩ âjâ drı̣̃ vólé tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ. Ĩtí rî, tã ꞌẽꞌẽ tãndí ãníkâ âꞌdô âꞌdóꞌá õzõ lõꞌwâ tãndí kâtí, tãlâ áâꞌdâ ró bê kĩ pạ̃tı̣́ı̣̃ nĩ âjâ drı̣̃ trá vólé tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ. Gõꞌdá nĩ âyê tã ı̣̂sũ ãníkâ kĩꞌá nĩ rî, nĩ ãꞌdô ꞌẽꞌá ãnî nyãányâ pãlé õmbã Ôvârí kâ ꞌásĩ, tãlâ ãnî rĩꞌá Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩꞌdî rî. Tã ꞌdî îcá kô ãnî pãlé. Nĩ ârî drẽ, Ôvârí rĩꞌá mbârâkã bê kúnı̣́ mvá nõ ꞌbá yî ôjázó Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ró ãnî võ ꞌá. 10 Ãnî rĩꞌá õzõ fê ı̣̂ꞌdı̣́lı̣́ rî kâtí ı̣̃nyạ́kú nõ drı̣̃ı̣̂. Ôvârí ꞌbã ôlówá trá njãâ fê gólĩyî ꞌwã ꞌbá kô rî yî âgãzó vũdrı̣́. Ôvârí âꞌdô ngá-ạ̃rú gólâ ꞌwã ꞌbá kô rî zãꞌá õzõ tõtõ kâtí lạ̃sı̣́ gólâ rĩ ꞌbã vẽlé ạ̃dũkũ ãkó rî ꞌá.”
11 Gõꞌdá Yõwánĩ drí kpá tã îyázó õjílã drí ndrĩ kĩ, “Má rî bãbãtízĩ ꞌẽlé ãnî drí cé lũmvû sĩ, ꞌdĩî ãâꞌdâ ró tã bê kĩ, nĩ âjâ drı̣̃ trá vólé tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ. Gõꞌdá õjílã ãzâ bê ꞌẽ ꞌbá âcálé má vósĩ. Ãmbã õjílã rî ꞌdĩ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ ámákâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Má âꞌdó kô tãndí ró îcálé káꞌbókã gólâkâ trõlé. Gólâ âꞌdô bãbãtízĩ ꞌẽꞌá õjílã drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ gõꞌdá kpá lạ̃sı̣́ sĩ. 12 Gólâ trá njãâ ꞌẽꞌá ạ̃drúgú íyíkâ cãlé. Ĩtí rî, gólâ âꞌdô ạ̃drúgú ífí tãndí rî ꞌbá yî êléꞌá ꞌbãlé ẽró ꞌá. Gõꞌdá gólâ âꞌdô ạ̃drúgú kúrũmû êꞌbéꞌá vẽlé lạ̃sı̣́ ꞌá zãâ bạ̃dı̣̃.”
Tã Yõwánĩ drí Yésũ rî îbábátízãzó rî
(Márãkõ 1.9-11; Lúkạ̃ 3.21-22)
13 Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó jạ̃rı̣́bạ̃ íyíkâ Gãlĩláyã ꞌá rî âyélé nĩzó cãlé áyágá Jõrõdénĩ rî ꞌálâ, tãlâ Yõwánĩ õꞌê ró bãbãtízĩ bê yí drí. 14 Gõꞌdá Yõwánĩ ârî tã Yésũ drí lẽlé yí drí ꞌẽlé rî bê rî, gólâ lẽé kô Yésũ rî îbábátízãlé, tãlâ ãmbã Yésũ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã gólâkâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gólâ kĩ Yésũ drí rî, “Ní ânĩ má drí bãbãtízĩ ꞌẽzó ní drí ãꞌdô tãsĩ yã? Ní âꞌdô bãbãtízĩ ꞌẽꞌá bê-rî nĩ má drí.”
15 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Yõwánĩ drí kĩ, “Ní ꞌê bãbãtízĩ nĩ má drí, tãlâ mã ꞌê ró tã mbı̣̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî bê.” Gõꞌdá Yõwánĩ ârî úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ bê rî, gólâ drí tã-drı̣̃ lẽzó Yésũ rî îbábátízãzó.
16 Gõꞌdá Yõwánĩ îbábátízã Yésũ bê rî, Yésũ õtírĩ íyî drı̣̃ îngá lı̣̃mvû ꞌásĩ rî, gõꞌdá kôrô ꞌbũû drí rû njı̣̃zó, gõꞌdá Yésũ drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ndrẽzó ânĩrĩ ꞌá õzõ ạ̃túꞌbú kâtí ꞌdẽlé yí drı̣̃ı̣̂. 17 Gõꞌdá gbórókõ drí ậꞌúzó ûrú lésĩ úlı̣́ âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, “Nõô ámâ mvá gólâ má drí lẽlé tákányĩ rî ĩꞌdî. Gólâ rî tã sû trá má rú rõô.”

*3:4 3.4 Rĩrĩ Yõwánĩ kâ âꞌdô trá õzõ rĩrĩ tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ gólâ zı̣̃lı̣́ Ẽlíyã rî kâtí.

*3:7 3.7 Pạ̃rúsı̣̃ yî gõꞌdá Sạ̃dúsı̣̃ yí bê rĩꞌá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî lẽ ꞌbá tã gólĩyî sũ ꞌbá Ôvârí rú rî ꞌbá yî ꞌẽlé rî ĩꞌdî, gõꞌdá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ lâ yî rî trá õnjí ró.