4
Tã Sãtánã drí Yésũ rî ûjũzó kpı̣̃ı̣̂ rî
(Márãkõ 1.12-13; Lúkạ̃ 4.1-13)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí Yésũ rî trõzó âjílí õmã ꞌálâ, tãlâ Sãtánã ũûjũ ró gólâ bê. Gólâ drí rĩzó õmã ꞌá tólâ kậyı̣̂ nyâꞌdî-rı̣̃ ı̣̃tú sĩ gõꞌdá kpá ngạ́cı̣̂ sĩ ꞌálé ꞌãꞌí sĩ. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, lõfó ꞌê gólâ trá rõô. Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, Sãtánã drí ânĩzó Yésũ rî ûjũlı̣́ kĩ, “Õzõ ní ãꞌdô fí Ôvârí rî mvá ꞌî rî, ꞌdõvó ní ꞌbã tã kúnı̣́ mvá nõ ꞌbá yî õjâ ró rû bê ãmbãtã ró ní drí nyãlé lõfó drí sĩ.” Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Sãtánã drí kĩ, “ꞌÉꞌẽ, tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã trá kĩ,
‘Õjílã ĩîcá kô rĩlí cé ngá nyãnyã sĩ.
Ngá ãzâ lậvũ ꞌbá ngá nyãnyã drı̣̃ı̣̂ sĩ kôrô rî kpá bê,
rĩꞌá tákõ ĩꞌdî úlı̣́ ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí âtálé õjílã drí rî ꞌbá yî ĩꞌdî.’ ”
Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 8.3
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Sãtánã drí kpá Yésũ rî âtrõzó õmã lésĩ âjílí jạ̃rı̣́bạ̃ Ôvârí kâ Yẽrõsãlémã rî ꞌá. Gõꞌdá Sãtánã drí mbãzó gólâ bê jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ãpírĩ lâ ꞌálâ. Gõꞌdá Sãtánã drí kpá tã âtázó Yésũ drí kĩ, “Õzõ ní ãꞌdô fí Ôvârí rî mvá ꞌî rî, ꞌdõvó ní wã drẽ jó nõ drı̣̃ı̣̂ sĩ ꞌdẽlé vũdrı̣́ ꞌálâ, ãâꞌdâ ró kĩ nĩ rî, Ôvârí lôkî nî trá rõô, tãlâ íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá kĩ nĩ rî,
‘Ôvârí ꞌbã tã trá mãlãyíkã íyíkâ yî drí ánî tãsĩ rĩzó ánî vó ndrẽlé.
Gólĩyî âꞌdô ánî lôkóꞌá ĩyî drı̣́gạ́, tãlâ ngá ãzãkã õzó ánî rúꞌbạ́ dõô kô,
gbõ lé ánî pá mvá õzó kpá rû sı̣̃ı̣̂ kúnı̣́ mvá rú kô.’ ”
Lôngó 91.11-12
Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã-drı̣̃ lôgõzó Sãtánã drí kĩ, “Gõꞌdá íîgĩ kpá trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá kĩ,
‘Ní ũûjũ Kúmú áníkâ Ôvârí kô.’
Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 6.16
Ĩtí rî, má ûjũú Ôvârí kô.”
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Sãtánã drí Yésũ rî trõzó âjílí kpá únı̣́ ạ́ngı̣́ ãpírĩ ꞌálâ. Gõꞌdá Sãtánã drí ꞌbạ̃drı̣̃ ãmbá ãngó nõ ꞌá nõngá nõ ꞌbá yî âꞌdázó Yésũ drí âꞌdô lâ tãndí ró rî bê. Gõꞌdá Sãtánã drí gõzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, “Ngá gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ꞌá nõngá nõ ꞌbá yî, mâ ĩꞌdî lı̣́pı̣̂ lâ ꞌî. Õzõ ní ũtı̣̃ ꞌãꞌî trá má ândrá ámâ ı̣̂njı̣̃zó kúmú ró rî, má âꞌdô ngá ꞌdĩ ꞌbá yî fẽꞌá ndrĩ ní drí.” 10 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Sãtánã drí kĩ, “Sãtánã, ní âyê mâ! Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá kĩ,
‘Kúmú Ôvârí ĩꞌdî cé Ôvârí pạ̃tı̣́ı̣̃ ãníkâ ãnî drí ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî ĩꞌdî,
gõꞌdá nĩ ı̣̂ꞌbũ rû cé gólâ drí.’ ”
Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 6.13
11 Nĩngá sĩ, Sãtánã lôndã lạ́tı̣̂ bê trá kpı̣̃ı̣̂ Yésũ rî pẽzó rî, gólâ drí ngãzó nĩlí Yésũ rî âyélé. Gõꞌdá kôrô mãlãyíkã drí ânĩzó gólâ rî pãlé.
Tã Yésũ drí îtõzó tã pẽlé Gãlĩláyã ꞌálâ rî
(Márãkõ 1.14-15; Lúkạ̃ 4.14-15)
12 Gõꞌdá nĩngá sĩ, gõgõ Yésũ kâ õmã ꞌásĩ rî vósĩ rî, gólâ drí tã ârízó kĩ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî óõꞌbã trá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó gõlé ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ ꞌálâ. 13 Gólâ rí kô jạ̃rı̣́bạ̃ íyíkâ Nãzãrétã rî ꞌálâ. Gõꞌdá drílâ ngãzó lậvũlı̣́ nĩꞌá rĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Kãpẽrãnómã rî ꞌálâ, tíbê âꞌdó ꞌbá ãnyî lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ rú rî. ꞌDĩî ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌbạ̃súrú zı̣̃lı̣́ Zạ̃bũlạ́nạ̃ gõꞌdá Nãfãtálĩ bê rî ꞌbá yî drí rĩzó ꞌá lâ rî ĩꞌdî. 14-17 Gõꞌdá Yésũ câ bê Gãlĩláyã ꞌá tólâ rî, gólâ drí îtõzó tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ îmbálé õjílã drí. Gólâ kĩ, “Nĩ âjâ drı̣̃ vólé tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, tãlâ Ôvârí njı̣̃ lạ́tı̣̂ trá ãnî drí rĩzó kũmũ íyíkâ zẽlé õjílã íyíkâ ró.”
Yésũ ꞌê tã rî ꞌdĩ tólâ ĩtí ꞌdĩ, tãlâ úlı̣́ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró rî ãꞌdô ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró kĩꞌá nĩ rî,
“ꞌBạ̃drı̣̃ gólâ ꞌbạ̃súrú zı̣̃lı̣́ Zạ̃bũlạ́nạ̃ gõꞌdá Nãfãtálĩ yí bê drí rĩzó ꞌá lâ ꞌbạ̃súrú ãzâ ꞌbá yî gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yí bê rî,
ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ ꞌdĩ îtõ áyágá Jõrõdénĩ rî ꞌásĩ nĩꞌá cãlé bũúũ lı̣̃mvû ândrê zı̣̃lı̣́ Mẽdĩtẽrénĩ rî rú.
Gõꞌdá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá ndrô dũû sĩ tólâ nã ꞌbá yî, gólĩyî âꞌdô ngá îꞌĩ ạ́ngı̣́ ndrẽꞌá.
Õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ngá lậnjı̣̃ õdrã kâ zẽlé ꞌdĩ ꞌbá yî, ngá îꞌĩ rî ꞌdĩ âꞌdô võ îwáꞌá gólĩyî drı̣̃ı̣̂.”* 4.14-17 Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî tã ífí lâ kĩ nĩ rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ lạ́tı̣̂ pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ kô. Gõꞌdá Yésũ âꞌdô âꞌdáꞌá lâ gólĩyî drí.
Ĩsáyã 9.1-2
Tã Yésũ drí ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌbẽ ꞌbá ậzı̣́zó sû âꞌdólé lãjóꞌbá íyíkâ ró rî
(Márãkõ 1.16-20; Lúkạ̃ 5.1-11)
18 Kậyı̣̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ rĩꞌá nĩꞌá lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ gãrã drı̣̃ lâ ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ drí nĩzó ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌbẽ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî ûsúlı̣́ rı̣̃, Sĩmónã Pétẽrõ gõꞌdá ậdrúpı̣̃ lâ Ãndĩríyã bê, gólĩyî vũ îmbá trá lı̣̃mvû ꞌá ı̣̃ꞌbı̣̂ rũzó. 19 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, “Nĩ ânĩ ꞌdẽlé má vósĩ rî, gõꞌdá má âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá âꞌdólé õjílã ãzí âsé ꞌbá ró, tãlâ gólĩyî ãꞌdô ró bê õjílã ámákâ ró, õzõ ãnî drí rĩrĩ ı̣̃ꞌbı̣̂ âsélé rî kâtí.” 20 Gõꞌdá nĩngá sĩ, kôrô drílĩyî îmbá ĩyíkâ âyézó ꞌdẽzó Yésũ vósĩ lãjóꞌbá gólâkâ ró.
21 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó lậvũlı̣́ ạ̃tı̣́ ꞌálâ. Gólĩyî drí nĩzó Zẽbẽdáyõ rî mvá ágó rı̣̃ Yãkóbã yî ûsúlı̣́ ậdrúpı̣̃ lâ Yõwánĩ bê. Gólĩyî rĩꞌá kõlóngbõ ꞌá átá lâ yí bê îmbá ĩyíkâ lı̣̃fı̣́ lâ êdéꞌá. Gõꞌdá Yésũ drí gólĩyî ậzı̣́zó ânĩlí ꞌdẽlé yí vósĩ. 22 Gõꞌdá ꞌwãâ ró, drílĩyî ngãzó átá lâ yî âyélé kõlóngbõ ꞌá ꞌdẽzó Yésũ vósĩ lãjóꞌbá gólâkâ ró.
Tã õjílã dũû drí ânĩzó Yésũ ngálâ tã îmbâ gólâkâ tãsĩ
ngá lãzé ꞌbá êdê-êdê bê rî
(Lúkạ̃ 6.17-19)
23 Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí nĩzó ậcı̣́ tõ bê jạ̃rı̣́bạ̃ mvá Gãlĩláyã kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá võ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ rî, gólâ rî trá nĩꞌá õjílã lı̣̃fı̣́ îmbá bê tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ nĩ kpá trá õjílã gólĩyî ngá lãzé tı̣̂ ngĩíngî bê rî êdé bê ngá lãzé gólĩyíkâ ꞌásĩ. 24 Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, mbârâkã Yésũ kâ rĩzó ngá lãzé ꞌbá êdélé ꞌdĩ tã lâ drí lậꞌbúzó ꞌbạ̃drı̣̃ Sírĩyã kâ ꞌásĩ ndrĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá õjílã Sírĩyã kâ rî ꞌbá yî drí õjílã gólĩyî ngá lãzé tı̣̂ ngĩíngî bê rî ꞌbá yî âjízó dũû Yésũ ngálâ. Gõꞌdá Yésũ êdê õjílã gólĩyî ngá lãzé lâ drí lâzélé rõô rî ꞌbá yî trá ngá lãzé gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ lâdrô líndrí õnjí kpá trá õjílã gólĩyî líndrí õnjí drí ômbélé trá rî ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ êdê õjílã gólĩyî ngbãꞌó bê rî ꞌbá yî trá. Gõꞌdá gólâ êdê gólĩyî pá lâ yî drí drãlé trá ậcı̣́ tõ ꞌbá kô rî yî kpá trá, drílĩyî ậcı̣́ tõzó. 25 Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, õꞌbí ãmbá ânĩ trá Yésũ ngálâ võ ngĩíngî ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ rî ꞌásĩ, kpá jạ̃rı̣́bạ̃ gólĩyî mûdrı̣́ lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ gãrã drı̣̃ lâ ãzâ rî lésĩ, Yẽrõsãlémã lésĩ gõꞌdá kpá võ ãzâ ꞌbá yî Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, gõꞌdá võ ãzâ ꞌbá yî áyágá Jõrõdénĩ ꞌdĩ ꞌáꞌá lé drı̣̃ lâ lésĩ rî ꞌásĩ. Gólĩyî ânĩ trá ndrĩ ꞌdẽlé Yésũ vósĩ.

*4:14-17 4.14-17 Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî tã ífí lâ kĩ nĩ rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ lạ́tı̣̂ pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ kô. Gõꞌdá Yésũ âꞌdô âꞌdáꞌá lâ gólĩyî drí.