7
Tã Yésũ drí îmbálé õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã tã-vó õjílã ãzí kâ
kĩ kâ ányâ ró rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 6.37-38, 41-42)
Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã îmbázó tã tã-vó kĩkĩ kâ ányâ ró ãzí-ãzí rú rî tãsĩ kĩ, “Nĩ kî tã õjílã ãzí kâ kô tã gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ ányâ ró rî ꞌbá yî tãsĩ, tãlâ Ôvârí õzó kô kpá tã-vó ãníkâ kĩî õnjí ró. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âꞌdô ꞌẽꞌá tã-vó ãníkâ kĩlí kpá té õzõ ãnî drí tã-vó ãnî ãzí-ãzí yí kâ kĩrĩ kâtí, gõꞌdá gólâ âꞌdô ãnî ꞌẽꞌá kpá té õzõ ãnî drí rĩrĩ õjílã ãzí ꞌẽlé rî kâtí. 3-5 Õzõ nĩ õlẽ kô ꞌdásí ꞌẽlé ãzí-ãzí rú rî, nĩ âtâ tã ãzí-ãzí drí kĩꞌá nĩ rî, gólĩyî âꞌdó õnjí rî kô. Nĩ õꞌê trá ĩtí rî, ãnî cú tı̣̂ ãcê bê. Tõtõ ãnî drí ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ ꞌá rî, nĩ kũ zãlô, nĩ gõ ró tõtõ ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî tã lâ âtálé. Nĩ ndrê tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ rî zãlô, nĩ gõ ró ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî tã lâ âtálé.”
Tã tã Ôvârí kâ îmbá kâ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî ꞌdásí ꞌẽlé
úlı̣́ Ôvârí kâ rú rî drí rî
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã îmbázó kĩ, “Õzõ nĩ õrî úlı̣́ Ôvârí kâ îmbálé õjílã drí gõꞌdá õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî õrî ĩyî ãnî lôꞌdálé lôꞌdâ úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, nĩ âyê gólĩyî, nĩ îmbâ gõꞌdá úlı̣́ Ôvârí kâ kô drílĩyî, tãlâ gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá vólé gãlé dó úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ârílí gõꞌdá kpá tã lâ ꞌẽlé. Gólĩyî rĩꞌá nyé õzõ õké lîfõ tíbê ãnî drí ngá nyãnyã fẽzó drílâ, gõꞌdá drílâ rû jãzó ãkpã ãnî ôcílí dró ngá nyãnyã tãndí ãníkâ fẽlé drílâ ꞌdĩ drı̣̃lı̣́ rî kâtí. Gõꞌdá gólĩyî kpá rĩꞌá õzõ ngbíkpí ꞌbã kâ gólâ ngá sũsũ ꞌdíyî lôꞌĩ kâ ãnî drí fẽlé trá drílâ rî tõ ꞌbá pá sĩ ũlútrạ́ ꞌá rî kâtí.”
Tã ngá tã îjî-îjî kâ Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 11.9-13)
7-8 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã îmbázó tã rãtáã ꞌẽꞌẽ kâ tãsĩ kĩ, “Õzõ nĩ ĩîjî ãnî átá ûrú ꞌálâ rî ngá gólĩyî ãnî drí âꞌdózó ĩzã lâ bê rî ꞌbá yî tãsĩ rî, gólâ âꞌdô âfẽꞌá lâ ãnî drí. Gõꞌdá õzõ nĩ õrî lôndãlâ rî, nĩ âꞌdô ûsúꞌá lâ. Gõꞌdá õzõ nĩ õgâ ạ́tı̣̃ rî, áâꞌdô njı̣̃ꞌá lâ ãnî drí. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âꞌdô rãtáã ãnî drí ꞌẽlé drílâ rî âríꞌá trá. Gólâ âꞌdô ngá gólĩyî ãnî drí âꞌdózó ĩzã bê tã lâ tãsĩ ꞌdî ꞌbá yî fẽꞌá trá ãnî drí. Ĩtí rî, ꞌdõvó nĩ ı̣̂sũ drẽ ãnî nyãányâ tã, ãnî mvá rî átá yî, õzõ ãnî mvá yî ĩîjî ãmbãtã tã ãnî tı̣́ sĩ nyãlé rî, nĩ âꞌdô kúnı̣́ mvá âtrõꞌá ĩꞌdî fẽlé gólĩyî drí ãmbãtã ꞌdî võ lâ ꞌá yã? 10 Ngãtá õzõ ãnî mvá yî ĩîjî ı̣̃ꞌbı̣̂ tã ãnî tı̣́ sĩ nyãlé rî, ní âꞌdô ı̣̃nı̣̃ âtrõꞌá ĩꞌdî fẽlé gólĩyî drí yã? 11 Õzõ ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá tã õnjí ꞌbá ró rî ĩîcâ trá ngá tãndí fẽlé ãnî mvá yî drí rî, ĩtí rî, Ôvârí ãnî átá ûrú ꞌálâ rî âꞌdô îcáꞌá kó ngá tãndí fẽlé ãnî drí. Gólâ rĩꞌá njãâ ngá tãndí fẽlé ãnî drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ãnî drí fẽlé ãnî mvá yî drí rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.
12 “Tã gólâ Ôvârí drí lẽlé lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ rî ĩꞌdî nõ. Nĩ rî tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá tãndí rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî õjílã ãzí drí. Tã tãndí gólĩyî ãnî drí lẽlé õjílã drí ꞌẽlé ãnî drí rî ꞌbá yî, nĩ rî kpá ꞌẽlâ ĩꞌdî õjílã ãzí drí. ꞌDĩî tã Ôvârí drí ꞌbãlé ãmâ drí ꞌẽlé tã îgĩ-îgĩ íyíkâ ꞌá rî ĩꞌdî.”
Tã Yésũ drí îmbálé tã fĩfĩ kâ ãngó Ôvârí kâ ꞌálâ rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 13.24)
13-14 Gõꞌdá Yésũ drí tã îmbázó tã fĩfĩ kâ cãlé ãngó Ôvârí kâ ꞌálâ rî tãsĩ kĩ, “Lạ́tı̣̂ gólâ fĩzó cãlé ãngó Ôvârí kâ ꞌálâ rî, jó tı̣́lı̣́-tı̣̂ lâ rĩꞌá ngbãâ ꞌbílíwá ĩtí. Lạ́tı̣̂ fĩzó cãlé tólâ rî, rĩꞌá lạ́tı̣̂ âmbâ-âmbâ ꞌî. Õjílã ꞌẽ ꞌbá fĩlí ꞌálâ sĩ rî âꞌdô ꞌbãꞌá cé dã. Gõꞌdá õjílã gólĩyî fĩ ꞌbá tólâ rî âꞌdô ĩyî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúꞌá. Gõꞌdá lạ́tı̣̂ nĩzó võ lạ̃sı̣́ kâ Ôvârí drí êdélé trá Sãtánã yî drí rî ꞌálâ rî, jó tı̣́lı̣́-tı̣̂ lâ rĩꞌá ậvû-ậvû ró. Lạ́tı̣̂ fĩ kâ tólâ rî âꞌdó kô âmbâ-âmbâ ró. Õjílã ãmbá âꞌdô ĩyî nĩꞌá ꞌálâ sĩ.”
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî yĩ ãꞌdô
tã Ôvârí kâ îmbá ꞌbá ꞌî rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 6.43-44)
15 Gõꞌdá Yésũ drí drı̣́-mbílí sõzó õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ tã õjílã gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, yĩ ãꞌdô tã Ôvârí kâ îmbâ ꞌbá ꞌî rî kâ tãsĩ kĩ, “Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú tã îmbá ꞌbá gólĩyî âꞌdó ꞌbá õjílã âdó ꞌbá ró rî tãsĩ. Gólĩyî lêndrê õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ mvá kâtí, gõꞌdá tã ı̣̂sũ gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá rî rĩꞌá õzõ kíâkêlówá gólâ rĩ ꞌbá kõrõnyã ãzí fũlı̣́ rî kâtí. 16 Õzõ nĩ õrî tã îmbá ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ndrẽlé mãnísĩ rî, nĩ âꞌdô gólĩyî âꞌdô-âꞌdô nı̣̃ꞌá tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ ꞌásĩ. Nĩ âꞌdô kpá nı̣̃ꞌá lâ ngãtá tã gólĩyî drí rĩꞌá îmbálâ ꞌdĩ pạ̃tı̣́ı̣̃ tã Ôvârí kâ ꞌî ngã âꞌdó kô tã Ôvârí kâ ꞌî yã rî. Tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ âꞌdâ gólĩyî trá õzõ fê lõꞌwâ drí fê lâ âꞌdárẽ kâtí. Ạ̃kû lâ sĩ, ólófí fê ꞌwâ lõꞌwâ bê kạ̃nı̣́kı̣̃ ró yã? Ngãtá púrũcı̣́ fê ꞌwâ lõꞌwâ bê kãnágõwá ró yã? 17-18 Fê gólâ tãndí ró rî ꞌwâ íyíkâ té lõꞌwâ tãndí ĩꞌdî, gõꞌdá fê gólâ õnjí ró rî ꞌwâ íyíkâ kpá té lõꞌwâ õnjí ĩꞌdî. 19 Ĩtí rî, fê gólĩyî tíbê lõꞌwâ tãndí ꞌwã ꞌbá kô rî, áâꞌdô gãꞌá lâ vólé vũdrı̣́ zãlé lạ̃sı̣́ sĩ. 20 Kpá ĩtí rî, nĩ âꞌdô tã îmbá ꞌbá rĩ ꞌbá õjílã âdólé rî ꞌbá yî nı̣̃ꞌá tã gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ.”
Tã Yésũ drí îmbálé õjílã gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî,
yĩ ãꞌdô tã ârí ꞌbá gólâkâ ĩꞌdî rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 13.25-27)
21 Gõꞌdá Yésũ drí gõzó tã îmbálé tã õjílã drí ꞌẽzó cãlé ãngó Ôvârí kâ ûrú ꞌálâ rî ꞌá rî tãsĩ kĩ, “Õjílã ndrĩ gólĩyî rĩ ꞌbá ámâ zı̣̃lı̣́ kúmú, kúmú rî, gólĩyî îcá kô ndrĩ cãlé ãngó Ôvârí kâ ûrú ꞌálâ rî ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî rĩ ꞌbá tã ámâ átá Ôvârí ûrú ꞌálâ rî drí lẽlé ꞌẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽlé rî, gólĩyî âꞌdô cãꞌá cé nĩ. 22 Gõꞌdá kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, õjílã dũû âꞌdô ĩyî ânĩꞌá má ngálâ tã âtálé kĩ, ‘Kúmú, mã îmbâ tã áníkâ trá õjílã drí.’ Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî âꞌdô ĩyî tã âtáꞌá kĩꞌá nĩ rî, ‘Kúmú, mã rî trá rĩꞌá líndrí õnjí lâdrólé õjílã ꞌásĩ ánî rú sĩ.’ Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî âꞌdô ĩyî tã âtáꞌá kĩꞌá nĩ rî, ‘Kúmú, mã ꞌê tã lârâkô tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yî trá dũû ánî rú sĩ.’ 23 Gõꞌdá má âꞌdô tã lôgõꞌá drílĩyî kĩ, ‘Mĩ nĩ vólé má lạ̃gạ́tı̣́ sĩ, ãnî tã õnjí ꞌbá yî! Má nı̣̃ı̣́ ãnî kô!’ ”
Tã Yésũ drí õjílã gólĩyî vó lôbẽ ꞌbá íyíkâ ró rî ꞌbá yî tã lâ ı̣̂ꞌbı̣̃zó jó ꞌdı̣̃ ꞌbá rı̣̃ rî ꞌbá yî rú rî
(Lúkạ̃ 6.47-49)
24 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó õjílã gólĩyî íyî vó lôbẽ ꞌbá rî yî tãsĩ kĩ, “Õjílã gólâ úlı̣́ ámákâ ârí ꞌbá gõꞌdá tã lâ ꞌẽzó rî, gólâ rĩꞌá õzõ tã nı̣̃ ꞌbá gólâ jó íyíkâ ꞌdı̣̃ ꞌbá gá lũtú drı̣̃ı̣̂ ı̣̃nyạ́kú tãndí ꞌá rî kâtí. 25 Tã ꞌdî tãsĩ rî, gbõ lé ôzê ũꞌdı̣̂ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê rõô rî, gõꞌdá lı̣̃mvû drí tı̣̃zó rõô rî, jó ꞌdĩ îcá kô ꞌdẽlé vũdrı̣́, tãlâ úꞌdı̣̂ trá gá lũtú drı̣̃ı̣̂ ı̣̃nyạ́kú tãndí ꞌá. 26 Gõꞌdá õjílã tíbê úlı̣́ ámákâ ârí ꞌbá cé ârî gõꞌdá ꞌẽ ꞌbá lâ kô rî, gólâ rĩꞌá õzõ tã nı̣̃ ãkó lé ꞌbá gólâ jó íyíkâ ꞌdı̣̃ ꞌbá võ ãlólẽ ꞌá rî kâtí. 27 Ĩtí rî, gõꞌdá õzõ ôzê ũꞌdı̣̂ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê rõô rî, gõꞌdá lı̣̃mvû drí tı̣̃zó rõô rî, jó ꞌdĩ âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌdẽlé, drílâ rû îzãzó.”
28 Gõꞌdá Yésũ ndẽ bê tã îmbâ íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî rî, õꞌbí gólĩyî tã ꞌdî ꞌbá yî ârí ꞌbá ꞌdĩ tı̣̂ lâ ĩyî drí ậꞌdı̣́zó tã îmbâ gólâkâ ꞌdĩ tãsĩ. 29 Gõꞌdá gólĩyî nı̣̃ ĩyî trá kĩ, gólâ rí kô tã îmbálé õzõ tã lãꞌbí kâ îmbá ꞌbá rî ꞌbá yî drí rĩrĩ tã îmbálé rî kâtí. Gólâ cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê.