8
Tã Yésũ drí ãgô ãzâ ngá lãzé ãrí kâ bê rî êdézó rî
(Márãkõ 1.40-45; Lúkạ̃ 5.12-16)
Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lũtú ꞌdĩ âyélé, gõꞌdá õꞌbí ãmbá drí kpá ꞌdẽzó zãâ gólĩyî vósĩ. Gõꞌdá ãgô ãzâ ngá lãzé ãrí kâ bê rî drí ânĩzó ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ vũdrı̣́ Yésũ ândrá, gõzó rúꞌbạ́ lôꞌbãlé Yésũ drí kĩ, “Óõ kúmú, õzõ ĩîcâ trá ní lı̣̃fı̣́ ní drí ámâ pãzó ngá lãzé nõ ꞌásĩ rî, ní êdê ámâ rúꞌbạ́ nõ âꞌdólé ngbángbá.” Ĩtí rî, Yésũ drí íyî drı̣́ îjõzó ãgô ꞌdĩ rúꞌbạ́ lâ dõlé. Gõꞌdá gólâ drí tã âtázó kĩ, “Ãwô, má lẽ trá ánî êdélé ngá lãzé áníkâ ꞌdĩ ꞌásĩ. ꞌDõvó ánî rúꞌbạ́ ẽêdê rû ngbángbá.” Gõꞌdá kôrô ãgô ꞌdĩ rúꞌbạ́ lâ drí rû êdézó dódó ngá lãzé íyíkâ ꞌdĩ ꞌásĩ. Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó ãgô rî ꞌdĩ drí kĩ, “Tã gólâ rû ꞌẽ ꞌbá ní drí nõ, ní âtâ tã lâ kô õjílã ãzâ drí ãlôlâ. Ní nĩ drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ ngálâ lãꞌbí ꞌdíyî êdê kâ ãrí ꞌásĩ rî ꞌdãlé zãlô, tãlâ gólâ õndrê ró bê kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ ngá lãzé áníkâ ndẽ rû trá ngbángbá, ní gõ ró kõrõnyã lı̣̃lı̣́ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, õzõ Músạ̃ drí tã lâ ꞌbãlé trá rî kâtí.” Gõꞌdá ãgô ꞌdĩ drí nĩzó tã ꞌdî ꞌẽlé.
Tã Yésũ drí rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá drı̣̃-ꞌbá ngá ãwã ró Rómã kâ rî kâ êdézó cé tã lẽlẽ drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ kâ rõô rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 7.1-10)
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí cãlé jạ̃rı̣́bạ̃ gólâ zı̣̃lı̣́ Kãpẽrãnómã rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, ãgô ãzâ drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá Rómã kâ ró rî drí ânĩzó Yésũ ngálâ. Gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé Yésũ drí rúꞌbạ́ lôꞌbã-lôꞌbã sĩ kĩ, “Ãmbá, rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ámákâ rĩꞌá ngá lãzé ró ãnyî ꞌẽꞌá drãlé. Ngá lãzé ꞌdĩ lâzê trá rõô gólâ rú, gólâ mbârâkã ãkó íyî jãzó. Ní pâ gólâ!” Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ drí kĩ, “Tãndí ró, má âꞌdô nĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá áníkâ ꞌdĩ pãlé.” Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, “ꞌÉꞌẽ ãmbá, ãmbã ámákâ rî îcá kô ánî ꞌbãlé âcálé bũúũ má drí ꞌbã ꞌálâ. Gõꞌdá õzõ ní ãâtâ kó cé tã drı̣́-ãcê áníkâ sĩ rî, má nı̣̃ trá, rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ámákâ âꞌdô ngãꞌá ngá lãzé ꞌdĩ ꞌásĩ. Ní ndrê drẽ, ãmbá, mâ kpá rĩꞌá drı̣́-ãcê drı̣̃-ꞌbá ámákâ gólĩyî sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yí kâ zẽlé. Gõꞌdá mâ kpá cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê tã ꞌbãzó õjílã má zẽlé rî ꞌbá yî drí tã má drí lẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽzó. Õzõ má ãâtâ tã trá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ámákâ ãlô rî drí kĩ, gólâ õnĩ nĩꞌá tã ãzâ ꞌẽlé rî, drílâ nĩzó ꞌẽlâ. Gõꞌdá õzõ má ạ̃ậzı̣̂ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ãlô rî trá kĩ, gólâ ãânĩ rî, drílâ ânĩzó ꞌwãâ. Gõꞌdá má õkĩ kpá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ámákâ ãlô rî drí, ‘Ní ꞌê tã nõ’ rî, drílâ ꞌẽzó lâ, té õzõ má drí âtálé ꞌdĩ kâtí.”
10 Gõꞌdá Yésũ ârî tã drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ ꞌdĩ drí âtálé bê rî, gólâ rî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ậꞌdı̣̂. Gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ꞌdẽlé gólâ vósĩ ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ, “Má âtâ ãnî drí, tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, má ûsú drẽ õjílã ãzâ õrĩ ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ ꞌásĩ âꞌdó ꞌbá tã lẽlẽ bê rõô õzõ ãgô ãwã nõ kâtí rî kô. 11 Gõꞌdá má âtâ ãnî drí nõtí. Kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ tú rî, õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yî âꞌdô ânĩꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌásĩ ndrĩ rĩlí võ ãlô ꞌá ãngó Ôvârí kâ ûrú ꞌálâ rî ꞌá kãrámã nyãlé ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ Ãbãrãyámã yî Ĩsákã gõꞌdá kpá Yãkóbã yí bê. 12 Gõꞌdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ tíbê Ôvârí drí njĩlí âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî, Ôvârí âꞌdô õjílã dũû gólĩyî lãfálé ꞌásĩ rî gãꞌá dó, tãlâ gólĩyî gâ vólé trá dó tã lẽlé má ꞌá. Áâꞌdô gólĩyî vũꞌá ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá, lạ̃sı̣́ Ôvârí drí êdélé trá Sãtánã yî drí rî ꞌá. Tólâ rî, gólĩyî âꞌdô ãwó ngõꞌá sı̣́-gílí nyãnyã bê ngá lâzê-lâzê lạ̃sı̣́ kâ drí sĩ.”
13 Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ ꞌdĩ drí kĩ, “Mí nĩ gõlé ꞌbã ꞌálâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ, tãlâ tã gólâ ní drí lẽlé rî ꞌê rû trá ní drí tã lẽlẽ áníkâ má ꞌá rî sĩ.” Gõꞌdá kôrô rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâkâ nã drí rû êdézó ngá lãzé íyíkâ ꞌdĩ ꞌásĩ ı̣̃tú-pá ãlô-ãlô ꞌdĩ ꞌá.
Tã Yésũ drí õjílã dũû îngázó ngá lãzé ꞌásĩ rî
(Márãkõ 1.29-34; Lúkạ̃ 4.38-41)
14 Gõꞌdá Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Pétẽrõ drí ꞌbã ꞌálâ. Gõꞌdá drílĩyî Pétẽrõ rî ãdrá rî ûsúzó ngá lãzé ró ậyı̣́ꞌá gbãrãkã drı̣̃ı̣̂. Rúꞌbạ́ lâ ndrĩ âmê-âmê ró tílí-tílí. 15 Gõꞌdá Yésũ drí ngãzó drı̣́ lâ dõlé. Gõꞌdá kôrô ngá lãzé ꞌdĩ drí rû ndẽzó. Ĩtí rî, Pétẽrõ rî ãdrá ꞌdĩ drí ngãzó ûrû gbãrãkã drı̣̃ı̣̂ sĩ ngá nyãnyã âtrõlé âfẽlé Yésũ yî drí nyãlé lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yí bê.
16 Gõꞌdá câ bê lạ̃njạ́túlı̣́ sĩ rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî drí õjílã gólĩyî líndrí õnjí drí ômbélé trá rî ꞌbá yî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. Gõꞌdá Yésũ drí líndrí õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî lâdrózó õjílã ꞌdî ꞌbá yî ꞌásĩ cé úlı̣́ âtâ-âtâ sĩ. Gõꞌdá gólâ drí õjílã gólĩyî ndrĩ ngá lãzé bê rî ꞌbá yî îngázó ngá lãzé ĩyíkâ ꞌásĩ. 17 Yésũ ꞌê tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ, tãlâ úlı̣́ gólâ tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró kĩꞌá nĩ rî, gólâ trõ ngá lãzé trá vólé ãmâ rú sĩ, gõꞌdá gólâ êdê ngá lãzé ãmákâ trá rî, ãꞌdô ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. 8.17 Ĩsáyã 53.4.
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî lẽ ꞌbá ꞌdẽlé
gólâ vósĩ rî drí rî
(Lúkạ̃ 9.57-62)
18 Nĩngá sĩ rî, õjílã dũû drí rĩzó ĩyî ꞌdó ânĩlí Yésũ ngálâ lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ꞌdĩ gãrã drı̣̃ lâ ꞌá, tãlâ mbârâkã gólâkâ rĩzó tã lârâkô ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé ꞌdĩ tãsĩ. Gõꞌdá Yésũ ndrê bê õjílã yí lạ̃gạ́tı̣́ dũû ꞌdĩ ꞌbá yî rî, drílâ tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ drí, gólĩyî ẽêdê ró kõlóngbõ njãâ, tãlâ yĩ õmbã ró gólĩyí bê ꞌáꞌá lé drı̣̃ lı̣̃mvû ândrê ꞌdĩ kâ ãzâ lésĩ rî ꞌálâ. 19 Ĩtí rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî õtírĩ rĩî kõlóngbõ êdélé rî, gõꞌdá kôrô lãꞌbí îmbá ꞌbá ãzâ drí ânĩzó Yésũ ngálâ. Gõꞌdá drílâ tã âtázó Yésũ drí kĩ, “Tã îmbá ꞌbá, mâ rĩꞌá njãâ ánî vó bẽlé võ gólâ ní drí ꞌẽzó nĩlí ꞌálâ rî ꞌá.” 20 Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílâ kĩ, “Õbá yî cú rĩꞌá ꞌbú ĩyíkâ bê rĩzó ꞌá lâ, gõꞌdá ãríwá yî kpá rĩꞌá jó ĩyíkâ ậꞌdú kõ kâ bê. Gõꞌdá mâ rî gógó gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî rĩꞌá võ ãkó rĩzó ꞌá lâ gõꞌdá kpá võ ậꞌdú kõ kâ ãkó.”
21 Nĩngá sĩ rî, ãgô ãzâ gólâ rĩ ꞌbá úlı̣́ Yésũ kâ ârílí rî drí kpá ânĩzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, “Kúmú, má lẽ fí trá nĩlí ánî vó bẽlé rî, gõꞌdá má drẽ rĩꞌá tãkõ ámâ átá rî tẽlé ꞌbãlé zãlô ꞌbú ꞌá.”
22 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó ãgô rî ꞌdĩ drí kĩ, “Ní âyê õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá ãvõ* 8.22 Úlı̣́ rî ꞌdĩ tã ífí lâ kĩ, õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá drẽ kô Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî õꞌbã ãvõ ãzí ĩyíkâ nĩ. ró rî ꞌbá yî õꞌbã ãvõ ãzí ĩyíkâ. Gõꞌdá ní ânĩ ꞌdẽlé má vósĩ.”
Tã Yésũ drí kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê êdrẽzó rî
(Márãkõ 4.35-41; Lúkạ̃ 8.22-25)
23 ꞌDĩî vósĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó mbãlé kõlóngbõ ꞌá lãjóꞌbá íyíkâ yí bê nĩlí lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ꞌdĩ drı̣̃ lâ mbãlé. 24 Gõꞌdá gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí rî, gõꞌdá nyĩî ró, kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí îtõzó rĩꞌá sı̣̃lı̣́ õnjí ró. Ĩtí rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ ꞌdĩ drí rĩzó kõlóngbõ îyálé mbârâkã sĩ kãgbã-kãgbã. Gõꞌdá kạ̃gũmạ́ạ̃ rî ꞌdĩ drí lı̣̃mvû vı̣̃zó dũû kõlóngbõ ꞌá, gõꞌdá kõlóngbõ drí ꞌẽzó rû îrílí lı̣̃mvû ꞌá. Tã ꞌdî ꞌbá yî õtírĩ rĩî rû ꞌẽlé ꞌdĩ rî, Yésũ rĩꞌá ậꞌdú kõꞌá kõlóngbõ ꞌá. 25 Ĩtí rî, ũrı̣̃ drí fĩzó lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó nĩꞌá gólâ rî ôlólé ậꞌdú ꞌásĩ ôtrê-ôtrê bê kĩ “Kúmú, ní ngâ ûrû ãmâ pãlé. Ãmâ trá ꞌẽꞌá drãlé nõ.” 26 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, “Ãnî ũrı̣̃ ró ãꞌdô tãsĩ yã? Tã lẽlẽ ãníkâ má ꞌá rî cé fínyáwá ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã?” Gõꞌdá gólâ drí ngãzó âdrélé ûrû tã ꞌbãlé kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê rĩ ꞌbá sı̣̃lı̣́ gõꞌdá lı̣̃mvû rĩ ꞌbá rû îyálé ꞌdĩ bê ãâdrê ró bê. Gõꞌdá kôrô kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê ãmbá rĩ ꞌbá sı̣̃lı̣́ gõꞌdá lı̣̃mvû gólâ rĩ ꞌbá kõlóngbõ îyálé rî bê drí âdrézó.
27 Ĩtí rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê tã gólâ rû ꞌẽ ꞌbá ꞌdĩ bê rî, gólĩyî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ndrúndrú. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó tã âtálé ĩyî võ ꞌásĩ kĩ, “Ãgô gólâ kạ̃gũmạ́ạ̃ drí tã ꞌbãꞌbã gólâkâ ârízó lı̣̃mvû ãmbá rĩ ꞌbá kõlóngbõ îyálé rî bê nõ íyíkâ ãgô lârâkô ángô rî ĩꞌdî yã?”
Tã Yésũ drí líndrí õnjí drõzó ãgô ãzâ ꞌbá yî rı̣̃ rî ꞌásĩ rî
(Márãkõ 5.1-20; Lúkạ̃ 8.26-39)
28 Gõꞌdá Yésũ yî mbã bê lı̣̃mvû ândrê ꞌdĩ drı̣̃ lâ rî, drílĩyî nĩzó cãlé võ gólâ zı̣̃lı̣́ Gẽrãgésã rî ꞌálâ.* 8.28 Gẽrãgésã Võ ꞌdî rú lâ ãzâ kpá Gẽrásã gõꞌdá Gãdárã. Gõꞌdá võ rî ꞌdĩ ꞌá tólâ rî, drílĩyî nĩzó rû ûsúlı̣́ ãgô ãzâ ꞌbá yî rı̣̃ líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ bê rî yí bê. Ãgô rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî rî ĩyî rĩlí ũgı̣́ lóꞌdé kâ rĩzó õjílã ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî kâ ôdrã ꞌbá rî yî ꞌbãlé ꞌá lâ rî ꞌá. Gõꞌdá líndrí õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌbã ãgô ꞌdĩ ꞌbá yî trá âꞌdólé ạ̃wạ́lạ́kạ́ ró rõô. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ, õjílã âꞌdô trá ũrı̣̃ ró ậcı̣́ tõlé lạ́tı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌásĩ. 29 Gõꞌdá ãgô ꞌdĩ ꞌbá yî ûsû võ lâ bê kĩꞌá nĩ rî, ꞌdĩî ãꞌdô Yésũ ĩꞌdî rî, líndrí õnjí gólĩyî ꞌá rî ꞌbá yî drí ngãzó rĩꞌá ôtrélé kĩ, “Ôvârí rî mvá, ní lẽ ãꞌdô ꞌî ãmâ drı̣́gạ́ sĩ yã? Ní ânĩ trá lâŋõ fẽlé ãmâ drí drẽ ãkpãkãꞌdã ı̣̃tú gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé lâŋõ fẽzó ãmâ drí rî drí âcá ãkó yã?”
30 Ãnyî võ rî ꞌdĩ lạ̃gạ́tı̣́ sĩ rî, ngbíkpí õtólõꞌbĩ rĩꞌá ĩyî ngá nyãꞌá gĩâ nãtí. 31 Gõꞌdá líndrí õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó rúꞌbạ́ lôꞌbãlé Yésũ drí kĩ, “Õzõ ní õlẽ trá ãmâ drõlé vólé rî, ní jô ãmâ nĩꞌá fĩlí õtólõꞌbĩ ngbíkpí nã ꞌbá yí kâ ꞌá.” 32 Gõꞌdá Yésũ drí tã ꞌbãzó líndrí õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “ꞌDõvó, nĩ âfõ!” Gõꞌdá drílĩyî ngãzó âfõlé, nĩꞌá kôrô fĩlí ngbíkpí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá. Ĩtí rî, õtólõꞌbĩ ngbíkpí ꞌdĩ ꞌbá yí kâ drí ngãzó ĩyî ndrĩ rãlé ãlólẽ gólókõ lı̣̃mvû ândrê ꞌdĩ kâ ꞌá. Drílĩyî lôꞌdézó lı̣̃mvû ꞌá lı̣̂mvúlı̣́ ôdrãlé ndrĩ.
33 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, õjílã rĩ ꞌbá ngbíkpí ꞌdĩ ꞌbá yî vó lâ yî ndrẽlé rî ꞌbá yî drí ngãzó ĩyî rãlé jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌálâ, nĩꞌá tã ndrĩ Yésũ drí ꞌẽlé líndrí õnjí drõzó ãgô ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ gólĩyî drí ndrẽlé rî tã lâ ngĩlí õjílã tólâ nã ꞌbá yî drí. 34 Gõꞌdá õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî tã Yésũ drí ꞌẽlé ꞌdĩ bê rî, gólĩyî drí ꞌbãzó ạ̃wạ̃ ró Yésũ rú. Tã ꞌdî tãsĩ rî, drílĩyî ngãzó nĩlí Yésũ ngálâ tã âtálé drílâ rúꞌbạ́ lôꞌbã-lôꞌbã sĩ kĩ, “Ní ngâ fõlé vólé ꞌbạ̃drı̣̃ ãmákâ ꞌásĩ.”

8:17 8.17 Ĩsáyã 53.4.

*8:22 8.22 Úlı̣́ rî ꞌdĩ tã ífí lâ kĩ, õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá drẽ kô Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî õꞌbã ãvõ ãzí ĩyíkâ nĩ.

*8:28 8.28 Gẽrãgésã Võ ꞌdî rú lâ ãzâ kpá Gẽrásã gõꞌdá Gãdárã.