9
Tã Yésũ drí tã âꞌdázó õjílã drí kĩ yî cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê tã õnjí õjílã kâ âyézó rî
(Márãkõ 2.1-12; Lúkạ̃ 5.17-26)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí mbãzó kõlóngbõ ꞌá lãjóꞌbá íyíkâ yí bê. Drílĩyî ngãzó nĩlí kôrô lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ sĩ, nĩꞌá gõlé jạ̃rı̣́bạ̃ ĩyî nyãányâ kâ Kãpẽrãnómã rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê Kãpẽrãnómã ꞌálâ rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî drí ãgô ãzâ gólâ pá lâ yî drí drãzó trá rî âtrõzó gbãrãkã drı̣̃ı̣̂ âjílí Yésũ ngálâ, gólâ ĩîngâ ró ãgô ꞌdĩ bê. Gõꞌdá Yésũ ndrê tã õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí ꞌẽlé ãgô ꞌdĩ âtrõzó âjízó yí ngálâ ꞌdĩ bê rî, gólâ drí nı̣̃zó lâ kĩ, gólĩyî lẽ tã trá mbârâkã íyíkâ rĩzó õjílã îngálé ngá lãzé ꞌásĩ rî ꞌá. Gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé ãgô rî gógó ꞌdĩ drí kĩ, “Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ní ꞌê ũrı̣̃ kô. Áâyê nî trá tã õnjí áníkâ ꞌásĩ.”
Gõꞌdá lãꞌbí îmbá ꞌbá ãzâ ꞌbá yî bê rĩꞌá ĩyî võ rî ꞌdĩ ꞌá tólâ. Gõꞌdá gólĩyî ârílí bê úlı̣́ Yésũ kâ âtálé ãgô rî ꞌdĩ drí rî, drílĩyî îtõzó rĩꞌá tã âtálé ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ, “Ãgô ꞌdĩ rî úlı̣́ âtálé ĩtí ꞌdĩ ãꞌdô tãsĩ yã? Gólâ ı̣̂sũ íyíkâ bê rî kĩ, yí ãꞌdô Ôvârí ꞌî yã? Ôvârí rî cé nĩ rĩꞌá tã õnjí õjílã kâ âyélé.”
Gõꞌdá Yésũ nı̣̃ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ányâ ró yí rú ꞌdĩ trá tõ. Yésũ drí gõzó tã âtálé drílĩyî kĩ, “Nĩ rî tã ı̣̂sũlı̣́ má rú ányâ ró ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã? 5-7 Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê ãngó nõ ꞌá tã õnjí âyézó. Âꞌdô ꞌbãꞌá cú ĩtí lâŋõ ãkó má drí tã õnjí õjílã kâ âyézó cé úlı̣́ âtâ-âtâ sĩ. Gõꞌdá õzõ má ĩîngâ ãgô pá lâ drí drãlé nõ trá ûrû ậcı̣́ tõlé cé úlı̣́ âtâ-âtâ sĩ rî, ꞌdĩî âꞌdô âꞌdálâ kĩ, mâ cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê tã õnjí gólâkâ âyézó.” Gõꞌdá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé ãgô pá lâ drí drãlé ꞌdĩ drí kĩ, “Ní ngâ ûrû!” Gõꞌdá kôrô ãgô ꞌdĩ pá lâ drí âmbázó âcálé tãndí ró, gõꞌdá drílâ ngãzó âdrélé ûrû. Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, “Ní njı̣̃ gbãrãkã áníkâ nĩzó gõlé ꞌbã ꞌálâ.” Nĩngá sĩ, ãgô ꞌdĩ drí gbãrãkã íyíkâ njı̣̃zó nĩzó gõlé yí drí ꞌbã ꞌálâ. Gõꞌdá õjílã õꞌbí tólâ nã ꞌbá yî ndrê ĩyî tã lârâkô Yésũ drí ꞌẽlé ꞌdĩ bê rî, gólĩyî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ndrúndrú. Gõꞌdá drílĩyî îtõzó rĩꞌá Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́, tãlâ gólâ âfẽ mbârâkã trá ãmbá Yésũ drí.
Tã Yésũ drí Mãtáyõ rî njĩzó âꞌdólé lãjóꞌbá íyíkâ ró rî
(Márãkõ 2.13-17; Lúkạ̃ 5.27-32)
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ yî âyê võ ꞌdî bê rî, drílĩyî ngãzó nĩlí ậcı̣́ ĩyíkâ ꞌá. Gõꞌdá drílĩyî nĩzó ãgô ãzâ bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá ró rú bê Mãtáyõ* 9.9 Mãtáyõ rî rú ãzâ kpá Lạ́vı̣̃. Gólâ kpá búkũ nô îgĩ ꞌbá rî ĩꞌdî. rî ûsúlı̣́ rĩꞌá võ íyíkâ bélé-bélé ûꞌdû kâ ꞌá. Gõꞌdá Yésũ ndrê gólâ bê rî, Yésũ drí tã âtázó drílâ kĩ, “Ní ânĩ ámâ vó bẽlé lãjóꞌbá ámákâ ró.” Gõꞌdá kôrô Mãtáyõ drí ngãzó ûrû ꞌdẽlé Yésũ vósĩ.
10 Kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Mãtáyõ drí Yésũ yî ậzı̣́zó lãjóꞌbá gólâkâ yí bê yí drí ꞌbã ꞌálâ ngá nyãlé yí bê. Gõꞌdá gólâ drí kpá íyî rû-lẽ-ãzí yî bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá ró rî ꞌbá yî gõꞌdá kpá õjílã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî Pạ̃rúsı̣̃ yî drí rĩꞌá ndrẽlâ tã õnjí ꞌbá ró rî yí bê ậzı̣́zó ânĩlí ngá nyãlé Yésũ yí bê. 11 Gõꞌdá Pạ̃rúsı̣̃* 9.11 Tã ı̣̂sũ Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ ꞌá rî, gólĩyî kĩ, ngá nyãnyã võ ãlô ꞌá tã õnjí ꞌbá bê rî âꞌdô ĩyî ꞌbãꞌá âꞌdólé õnjí ró Ôvârí lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. ãzâ ꞌbá yî nı̣̃ ĩyî bê tã Yésũ yî drí ngá nyãzó bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá yí bê gõꞌdá õjílã tíbê gólĩyî drí rĩꞌá ndrẽlâ tã õnjí ꞌbá ró rî ꞌbá yí bê ꞌdĩ rî, drílĩyî ngãzó ânĩlí lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ngálâ tã âtálé Yésũ rú ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, “Tãlâ ãꞌdô ꞌî tã îmbá ꞌbá ãníkâ drí rĩzó ngá nyãlé võ ãlô ꞌá õjílã õnjí ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yí bê yã?”
12 Gõꞌdá Yésũ ârî tã Pạ̃rúsı̣̃ ꞌdĩ ꞌbá yî drí âtálé ꞌdĩ bê rî, drílâ gõzó tã âtálé Pạ̃rúsı̣̃ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Õjílã gólâ ngá lãzé ãkó rî nĩí kô ãlókõ ꞌbá ngálâ, cé gólĩyî ngá lãzé ró rî ꞌbá yî ĩꞌdî. 13 Nĩ ârî drẽ gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ drẽ úlı̣́ gólâ Ôvârí drí âtálé búkũ íyíkâ ꞌá rî, tã lâ kĩꞌá nĩ rî, ‘Tã gólâ lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ tã kõrõnyã zã kâ ngá fẽfẽ ró má drí rî drı̣̃ı̣̂ rî sĩ ĩꞌdî nõ, nĩ âꞌdô ngá lẽlẽ bê õjílã ãzí drí.’ 9.13 Õséyã 6.6. Gõꞌdá má ânĩí kô tã mbı̣̂ ꞌbá pãlé, má ânĩ tã õnjí ꞌbá ậzı̣́lı̣́, tãlâ ópâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ꞌásĩ.”
Tã Yésũ drí tã âtázó tã tı̣̂ ꞌbĩꞌbĩ kâ tãsĩ gõꞌdá kpá
lãꞌbí ạ̃kû rî tãsĩ rî
(Márãkõ 2.18-22; Lúkạ̃ 5.33-39)
14 Nĩngá sĩ, tã ârí ꞌbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ ãzâ ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî Yésũ ngálâ tã îjílí gólâ tı̣́ kĩ, “Ãmâ tã ârí ꞌbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá tã ârí ꞌbá Pạ̃rúsı̣̃ kâ rî ꞌbá yí bê, kậyı̣̂ ãzâ ꞌbá yî sĩ, mã rî tı̣̂ ꞌbĩlí rĩzó ꞌálé ꞌãꞌí sĩ rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí. Gõꞌdá lãjóꞌbá áníkâ rî ꞌbá yî rí ĩyî kô tı̣̂ ꞌbĩlí ãꞌdô tãsĩ yã?”
15 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí úlı̣́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, “Âꞌdô âꞌdóꞌá íyíkâ ángô tí ró ũmú drí tı̣̂ ꞌbĩzó ĩzã âꞌdálé võ kãrámã kâ ꞌá õdrógô drí ꞌbãrẽ drẽ bê gólĩyî lãfálé ꞌá rî yã?* 9.15 Õdrógô ꞌdĩ Yésũ ĩꞌdî, gõꞌdá ũmú ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá ĩyî lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ vó ró rî, órî ngá nyãlé õdrógô bê ꞌdó võ ãlô ꞌá. ꞌDĩî îcá kô. Gõꞌdá ı̣̃zạ́tú rî, kậyı̣̂ âꞌdô âcáꞌá õdrógô drí âꞌdózó yû gólĩyî lãfálé. Gõꞌdá kậyı̣̂ rî ꞌdĩ sĩ, gólĩyî drí gõzó rĩlí ꞌálé ꞌãꞌí sĩ tı̣̂ ꞌbĩlí ĩzã drí sĩ.
16 “Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ drẽ kpá tã ítá ạ̃kû gólâ sĩ ꞌbá trá rî tã lâ. Õzõ õjílã ãzâ õŋõ ítá óꞌdí lôsélé ũpı̣̃ ítá ạ̃kû gólâ sĩ ꞌbá trá ꞌdĩ kâ rú gõzó jĩlâ lı̣̃mvû sĩ rî, ítá gólâ óꞌdí ꞌdĩ âꞌdô íyîngá ôróꞌá ânjólé vólé ítá ạ̃kû ꞌdĩ rú sĩ, ũpı̣̃ lâ drí rĩzó hõwéẽ ậvû-ậvû ró lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ sı̣́sı̣́ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. 17 Gõꞌdá âꞌdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí õdrá óꞌdí lôrózó mõrá gólâ ạ̃kû mbârâkã ãkó rî ꞌá. Gólâ õꞌê trá ĩtí rî, gõꞌdá õdrá õtírĩ ângá rî, mõrá ạ̃kû ꞌdĩ âꞌdô pı̣̃ꞌá, õdrá ꞌdĩ drí lâsózó vũdrı̣́ rû îzãlé. Ĩtí rî, órî õdrá óꞌdí lôrólâ mõrá gólâ tãndí ró rî ꞌá. Tã ꞌdî tãsĩ rî, âꞌdô rĩꞌá dódó cú ĩtí rû îzã ãkó. Gõꞌdá tã îmbâ ámákâ ꞌdĩ rĩꞌá tã îmbâ óꞌdí gólâ îcá ꞌbá kô ônjálé lãꞌbí ạ̃kû bê rî ĩꞌdî, rĩꞌá õzõ ítá óꞌdí ꞌdĩ gõꞌdá õdrá óꞌdí ꞌdĩ bê rî kâtí.”
Tã Yésũ drí ízámvá ãzâ îngázó õdrã ꞌásĩ gõꞌdá kpá õkó ãzâ
ngá lãzé párá õkó kâ rî kâ bê rî êdézó rî
(Márãkõ 5.21-43; Lúkạ̃ 8.40-56)
18 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drẽ rĩꞌá tã âtáꞌá tã ârí ꞌbá Yõwánĩ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí rî, gõꞌdá ãgô ãzâ gólâ âꞌdó ꞌbá jó tã Ôvârí kâ ârî kâ vó lâ ndrẽ ꞌbá ró rî drí ânĩzó Yésũ ngálâ ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ vũdrı̣́ gólâ ândrá rúꞌbạ́ lôꞌbãlé drílâ kĩ, “Óõ kúmú, ámâ mvá ãnjó drã trá ngbãângbânõ. Gõꞌdá õzõ ní ãânĩ gólâ ngálâ drı̣́ ꞌbãlé rúꞌbạ́ lâ ꞌá rî, gólâ âꞌdô lîdríꞌá óꞌdí õdrã ꞌásĩ rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró.” 19 Ĩtí rî, kôrô Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lãjóꞌbá íyíkâ yí bê ꞌdẽlé ãgô ꞌdĩ vó lâ bẽlé.
20 Gõꞌdá gólĩyî õtírĩ ꞌbãâ rĩꞌá nĩꞌá lạ́tı̣̂ ꞌásĩ rî, õkó ãzâ drí ânĩzó. Õkó ꞌdĩ rĩꞌá cú ngá lãzé párá kâ bê. Ngá lãzé rî ꞌdĩ ꞌê õkó ꞌdĩ trá ndrô mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ sĩ. Drílâ ânĩzó Yésũ ũgúlı̣́ lésĩ ró, ânĩꞌá ítá tı̣̂ Yésũ kâ dõlé kírî ró. 21 Gólâ ı̣̂sũ tã trá yí ꞌá kĩ, õzõ yí õdõ kó cé ítá tı̣̂ Yésũ kâ ꞌdĩ ĩꞌdî rî, yí ãâꞌdô rû êdéꞌá ngá lãzé íyíkâ ꞌdĩ ꞌásĩ.
22 Gõꞌdá Yésũ ûsû tã õkó ꞌdĩ drí ꞌẽlé ꞌdĩ võ lâ bê rî, drílâ gõzó íyî jãlé võ ndrẽlé õkó ꞌdĩ ngálâ, gõꞌdá drílâ tã âtázó kĩ, “Ámâ îzó, ánî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ậꞌdı̣̂. Tã lẽlẽ áníkâ má ꞌá rî êdê nî trá ngá lãzé ꞌdĩ ꞌásĩ.” Gõꞌdá kôrô ãrí rĩ ꞌbá rãlé õkó ꞌdĩ rú sĩ rî drí âdrézó.
23 Gõꞌdá Yésũ yî drí ngãzó lậvũlı̣́ nĩꞌá cãlé ãgô drı̣̃-ꞌbá ró ꞌdĩ drí ꞌbã ꞌálâ ãgô rî gógó ꞌdĩ yí bê. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, gólĩyî drí õjílã dũû ûsúzó rĩꞌá ĩyî kángá yî võꞌá gûnı̣́yạ́ yí bê, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî rĩꞌá ĩyíkâ ãwó ngõꞌá. Võ trá bárábányá ró. 24 Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ, gólĩyî õfõ ndrĩ ĩví ꞌálâ jó mvá ãvõ bê ꞌdĩ ꞌásĩ. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Ízá ꞌdĩ drãá kô. Gólâ rî ꞌdĩ íyîngá ậꞌdú kõꞌá.” Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî ârî bê úlı̣́ Yésũ kâ âtálé ꞌdĩ rî, drílĩyî ngãzó rĩꞌá Yésũ rî gũlı̣́ gbõ gũgũ. 25 Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî fõ ĩyî bê ĩví ꞌálâ rî, Yésũ drí ngãzó fĩlí jó gólâ mvá ãvõ bê ꞌdĩ ꞌá. Gõꞌdá drílâ ízámvá ꞌdĩ drı̣́ lâ rũzó, gõꞌdá kôrô ízámvá ꞌdĩ drí ngãzó ûrû lédrẽ-lédrẽ ró. 26 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, tã lârâkô Yésũ drí ꞌẽlé ꞌdĩ tã lâ drí lậꞌbúzó ndrĩ ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî ꞌásĩ.
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá rı̣̃ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî êdézó gõꞌdá kpá líndrí õnjí drõzó ãgô ãzâ úlı̣́ âtá ꞌbá kô rî ꞌásĩ rî
27 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó võ ꞌdî âyélé nĩzó zãâ ậcı̣́ ĩyíkâ ꞌá ạ̃tı̣́ ꞌálâ. Gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí lạ́tı̣̂ ꞌásĩ rî, ãgô ãzâ ꞌbá yî rı̣̃ lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá ró rî ꞌbá yî drí ꞌdẽzó Yésũ yî vósĩ. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó trẽlé ûrû lạ̃zı̣́ zı̣̃zı̣̃ bê kĩ nĩ rî, “Yésũ Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá, ní ndrê ãmâ ĩzã! Ní pâ ãmâ!”
28 Gõꞌdá Yésũ yî drí ngãzó kũlı̣́ ãgô rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yí bê ꞌbã gólĩyî drí rĩzó ꞌálâ lãjóꞌbá íyíkâ bê rî ꞌá. Gõꞌdá Yésũ drí ãgô lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî îjízó kĩ, “Nĩ lẽ tã trá kĩ, má âꞌdô îcáꞌá ãnî lı̣̃fı̣́ êdélé yã?” Gõꞌdá drílĩyî tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Ãwô kúmú, mã lẽ tã trá.” 29 Ĩtí rî, Yésũ drí gólĩyî lı̣̃fı̣́ dõzó tã âtâ-âtâ bê kĩ, “ꞌDõvó ãnî lı̣̃fı̣́ ẽêdê rû tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ má ꞌá ꞌdĩ tãsĩ.” 30 Gõꞌdá kôrô, gólĩyî lı̣̃fı̣́ drí rû njı̣̃zó võ ndrẽlé ngbángbá. Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí drı̣́-mbílí sõzó gólĩyî lı̣̃fı̣́ kĩ, “Tã lârâkô gólâ rû ꞌẽ ꞌbá ãnî drí ꞌdĩ, nĩ âtâ tã lâ kô õjílã ãzãkã drí ãlôwálâ.” 31 Gbõ lé Yésũ âtâ tã bê ĩtí rî, ãgô rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí nĩzó tã Yésũ drí gólĩyî lı̣̃fı̣́ êdézó ꞌdĩ tã lâ âtá bê õjílã drí. Ĩtí rî, tã rî ꞌdĩ drí lậꞌbúzó ndrĩ ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌdî ꞌásĩ.
32 Gõꞌdá ãgô gólĩyî Yésũ drí lı̣̃fı̣́ lâ yî êdélé trá ꞌdĩ ꞌbá yî lậvũ ĩyî bê rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî drí ãgô ãzâ líndrí õnjí drí rĩꞌá ômbélé gõꞌdá gólâ rî ꞌbã ꞌbá úlı̣́ âtálé kô rî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. 33 Gõꞌdá Yésũ drí líndrí õnjí ꞌdĩ drõzó vólé ãgô ꞌdĩ ꞌásĩ, gõꞌdá kôrô ãgô ꞌdĩ drí ngãzó rĩꞌá úlı̣́ âtálé. Ĩtí rî, õjílã dũû gólĩyî tã ꞌdî ndrẽ ꞌbá rî yî, tı̣̂ lâ ĩyî drí ậꞌdı̣́zó ndrúndrú. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó tã âtálé kĩ, “Mã ndré drẽ tã lârâkô nõtí nõ kó kô rû ꞌẽrẽ ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ ꞌá nõngá.”
34 Gõꞌdá Pạ̃rúsı̣̃ ãzâ ꞌbá yî kpá bê tólâ. Gõꞌdá gólĩyî ndrê bê ãgô ꞌdĩ úlı̣́ âtárẽ ꞌá gõꞌdá kpá ârî úlı̣́ õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ bê rî, drílĩyî ngãzó tã âtálé Yésũ rú kĩ, “Mbârâkã gólâ Yésũ drí rĩzó tã lârâkô ꞌẽlé ĩꞌdî sĩ lâ ꞌdĩ, drı̣̃-ꞌbá líndrí õnjí kâ Sãtánã fẽ mbârâkã ꞌdî nĩ Yésũ drí líndrí õnjí ꞌdĩ lôfõzó ãgô ꞌdĩ ꞌásĩ.”
Tã Yésũ drí ĩzã õjílã dũû kâ ndrẽzó gõꞌdá kpá tã âtázó õjílã lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽ ꞌbá rî tãsĩ rî
35 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩꞌá lậmú bê lãjóꞌbá íyíkâ yí bê jạ̃rı̣́bạ̃ Gãlĩláyã kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ gõꞌdá kpá võ mvá õnyíkõ Gãlĩláyã ꞌá rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ. Võ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ cé tı̣̂tı̣̂, Yésũ rî trá õjílã lı̣̃fı̣́ îmbá bê jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ rî kpá trá nĩꞌá tã âtî-âtî tãndí pẽ bê õjílã drí, tãlâ gólĩyî õjâ ró ĩyî nyãányâ ꞌbãlé kũmũ Ôvârí kâ zẽlé õjílã gólâkâ ró. Gõꞌdá gólâ drí kpá rĩzó õjílã ndrĩ gólĩyî ngá lãzé bê rî ꞌbá yî îngálé ngá lãzé gólĩyíkâ ꞌásĩ. 36 Gõꞌdá Yésũ ndrê bê õꞌbí rû êꞌbé ꞌbá yí lạ̃gạ́tı̣́ rĩ ꞌbá tã îmbâ íyíkâ ârílí ꞌdĩ ꞌbá yî rî, gólâ drí âꞌdózó tã ı̣̂sũ ró gólĩyî tãsĩ, tãlâ gólĩyî rĩꞌá lâŋõ bê ãmbá, õjílã ãzâ yû gólĩyî pãlé. Gólĩyî rĩꞌá nyé õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólĩyî âꞌdó ꞌbá lôkí ꞌbá ãkó rî kâtí gólâ rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. 37 Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóꞌbá íyíkâ yî drí õjílã dũû gólĩyî âꞌdó ꞌbá lâŋõ bê ãmbá ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ kĩ nĩ rî, “Nĩ ndrê drẽ, ngá-ĩyínyâ ạ́mvú ꞌá rî rĩꞌá ãmbá, trá njãâ ꞌẽꞌá lôsĩ lâ ꞌẽlé, gõꞌdá õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá lôsĩ lâ ꞌẽlé rî rĩꞌá cé dã. 38 Tã ꞌdî tãsĩ rî, nĩ ꞌê rãtáã Ôvârí gólâ ạ́mvú lı̣́pı̣̂ ró rî drí, gólâ ãâjô ró bê õjílã dũû ânĩlí lôsĩ ꞌẽlé ạ́mvú gólâkâ ꞌdĩ ꞌá.”

*9:9 9.9 Mãtáyõ rî rú ãzâ kpá Lạ́vı̣̃. Gólâ kpá búkũ nô îgĩ ꞌbá rî ĩꞌdî.

*9:11 9.11 Tã ı̣̂sũ Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ ꞌá rî, gólĩyî kĩ, ngá nyãnyã võ ãlô ꞌá tã õnjí ꞌbá bê rî âꞌdô ĩyî ꞌbãꞌá âꞌdólé õnjí ró Ôvârí lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá.

9:13 9.13 Õséyã 6.6.

*9:15 9.15 Õdrógô ꞌdĩ Yésũ ĩꞌdî, gõꞌdá ũmú ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá ĩyî lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ vó ró rî, órî ngá nyãlé õdrógô bê ꞌdó võ ãlô ꞌá.