10
Tã Yésũ drí lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî jõzó nĩꞌá lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽ bê rî
(Márãkõ 3.13-19; Lúkạ̃ 6.12-16)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî ậzı̣́zó yí ngálâ. Gõꞌdá drílâ drı̣́-ãcê fẽzó drílĩyî, tãlâ gólĩyî õnĩ ró ĩyî líndrí õnjí lâdró bê õjílã ꞌásĩ, gõꞌdá kpá õjílã gólĩyî ngá lãzé bê rî ꞌbá yî îngá bê ngá lãzé tı̣̂ ngĩíngî gólĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ. Lãjóꞌbá Yésũ kâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî rú lâ ĩyî ĩꞌdî nõ,
Sĩmónã gólâ kpá rĩꞌá zı̣̃lâ Pétẽrõ rî, ậdrúpı̣̃ lâ
Ãndĩríyã, Zẽbẽdáyõ rî mvá yî
Yãkóbã yî
Yõwánĩ bê,
Fílĩpõ,
Bãtõlõméyõ,* 10.3 Bãtõlõméyõ rî rú ãzâ kpá ĩꞌdî Nãtãnélẽ.
Tómã,
Mãtáyõ bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá ró rî,
Yãkóbã Ãlõpáyã rî mvá,
Tãdéyõ,* 10.3 Tãdéyõ rî rú ãzâ kpá Yúdạ̃ gólâ rĩꞌá Yãkóbã ãzâ rî mvá lâ ĩꞌdî.
Sĩmónã gólâ ạ̃kû ró âsĩ ꞌbá trá ạ̃jú ꞌbũlı̣́ mı̣́rı̣̃ Rómã kâ bê rî, gõꞌdá
Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã gólâ ꞌẽ ꞌbá Yésũ rî drı̣́-bã fẽlé fũlı̣́ rî.
Gõꞌdá Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí ậcı̣́ gólĩyíkâ ꞌẽꞌá tõlâ ꞌdĩ tãsĩ kĩ, “Mĩ nĩ kô õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yî ngálâ gõꞌdá kpá õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá Sãmárĩyã lé ꞌbá ró rî ꞌbá yî ngálâ. Mĩ nĩ bê-rî cé õjílã ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ gólĩyî âꞌdó ꞌbá õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólĩyî kũ ꞌbá trá lạ́tı̣̂ mbı̣̂ ꞌásĩ rî ꞌbá yí kâtí rî ꞌbá yî ngálâ, nĩ pẽ ró úlı̣́ Ôvârí kâ bê gólĩyî drí. Gõꞌdá võ cé tı̣̂tı̣̂ ãnî drí ꞌẽzó nĩlí ꞌálâ sĩ rî ꞌbá yî ꞌásĩ rî, nĩ pẽ tã õjílã drí kĩ nĩ rî, ‘Kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé õjílã drí ꞌẽzó rĩlí kũmũ íyíkâ zẽlé rî âbí ꞌẽꞌá âcálé ꞌwãâ ró.’ Õzõ nĩ ũûsû gólĩyî ngá lãzé bê rî ꞌbá yî trá rî, nĩ îngâ gólĩyî ngá lãzé ĩyíkâ ꞌásĩ. Gõꞌdá nĩ îngâ gólĩyî ôdrã ꞌbá trá rî yî õdrã ꞌásĩ. Gólĩyî ngá lãzé ãrí kâ bê rî ꞌbá yî, nĩ êdê gólĩyî ngá lãzé gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌásĩ. Gõꞌdá gólĩyî líndrí õnjí bê rî ꞌbá yî, nĩ lâdrô líndrí ꞌdĩ ꞌbá yî vólé gólĩyî ꞌásĩ. Nĩ ꞌê tã ꞌdî ꞌbá yî tãkó cú ĩtí ngá ãzãkã zı̣̃ ãkó gólĩyî tı̣́ sĩ, tãlâ má fẽ drı̣́-ãcê trá ãnî drí tãkó ĩtí tã lârâkô ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽzó. Gõꞌdá ĩtí rî, nĩ trõ ậdı̣̂ ãzãkã kô ãní bê ậcı̣́ ãnî drí ꞌẽꞌá tõlâ ꞌdĩ ꞌá. 10 Gõꞌdá nĩ trõ jõráã ítá ꞌbã kâ kpá kô ãní bê. Gõꞌdá nĩ trõ ítá, ngãtá káꞌbókã, ngãtá pı̣̃drı̣́gú ãzâ kpá kô ãní bê. Nĩ ndrê drẽ, rĩꞌá mbı̣̂ õjílã drí ngá ãnî drí âꞌdózó ĩzã lâ bê tã lâ tãsĩ lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽzó rî ꞌbá yî fẽzó ãnî drí.
11 “Õzõ nĩ õcâ trá jạ̃rı̣́bạ̃ ãzâ ꞌá ngãtá võ mvá ãzâ ꞌá yã rî, õzõ nĩ ũûsû õjílã tãndí gólâ njãâ ꞌẽ ꞌbá ãnî lậgúlı̣́ yí drí ꞌbã ꞌá ũmú ró rî trá rî, nĩ rî ꞌbã rî ꞌdĩ ꞌá nĩngá cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ ãnî drí ꞌẽzó võ ꞌdî âyélé lậvũzó ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî tú. 12 Gõꞌdá õzõ nĩ õfî trá ꞌbã ãzâ ꞌá rî, nĩ âtâ tã kĩ, Ôvârí ãâꞌdô õjílã ꞌbã rî ꞌdĩ kâ rî ꞌbá yí bê. 13 Õzõ gólĩyî õlậgû ãnî trá rî, Ôvârí âꞌdô âꞌdóꞌá gólĩyí bê. Gõꞌdá õzõ gólĩyî õgâ vólé trá dó ãnî lậgúlı̣́ rî, nĩ âyê ꞌbã rî ꞌdĩ, nĩ lậvũ vólé nĩngá sĩ. Ĩtí rî, Ôvârí îcá kô âꞌdólé gólĩyí bê. 14 Gõꞌdá õzõ õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ãzâ ꞌbá yí kâ ngãtá õjílã ꞌbã ãzâ ꞌbá yí kâ õlậgû ĩyî ãnî kô rî, gõꞌdá gólĩyî õgâ vólé trá dó úlı̣́ Ôvârí kâ ãnî drí pẽlé rî ârílí rî, nĩ âyê võ rî ꞌdĩ. Nĩ õtírĩ võ rî ꞌdĩ âyé rî, nĩ îyâ tạ̃pı̣́lı̣́ndrı̣́ võ rî ꞌdĩ kâ vólé ãnî pá ágálé ꞌásĩ lãmbé lãtrí kâ ró gólĩyî rú. 15 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ õjílã gólĩyî vólé gã ꞌbá tã ãníkâ ârílí ꞌdĩ ꞌbá yî drí rî, âꞌdô lậvũꞌá gạ̃rạ̃ lâŋõ gólâ Ôvârí drí fẽlé trá ạ̃kû ró õjílã Gõmórã kâ gõꞌdá Sõdómõ kâ bê rî ꞌbá yî drí rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ drí lâŋõ gólâ ꞌẽ ꞌbá ꞌdẽlé gólĩyî drı̣̃ı̣̂ rî tãsĩ rî
(Márãkõ 6.7-13; Lúkạ̃ 9.1-6)
16 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ drí lâŋõ gólĩyî drí ꞌẽꞌá ûsúlâ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, “Nĩ ârî drẽ! Mâ ꞌẽꞌá ãnî jõlé úlı̣́ Ôvârí kâ pẽlé õjílã gólĩyî tã ámákâ lẽ ꞌbá kô rî ꞌbá yî drí. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá nyé õzõ ápápá gólâ rĩ ꞌbá ꞌạ̃ꞌú mvá lôkólé rî kâtí. Gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá lâŋõ fẽlé ãnî drí. Ĩtí rî, ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú õzõ kákárá lı̣́mú lı̣̃fı̣́ drí mbãrẽ rî kâtí. Nĩ ꞌbã ãnî âꞌdólé nyé õzõ ạ̃túꞌbú kâtí, tã õnjí ãzâ ꞌẽ ãkó gólĩyî drí. 17 Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ꞌbá yî âꞌdô ĩyî ꞌẽꞌá ãnî rũlı̣́ cãlé ônjóróꞌbí sĩ jó gólĩyíkâ tã Ôvârí kâ ârî kâ ꞌá. Gõꞌdá õjílã âꞌdô ãnî trõꞌá âjílí tã kĩ ꞌbá ândrá võ tã kĩ kâ ꞌá tã ãníkâ kĩlí. 18 Õjílã âꞌdô ãnî trõꞌá kpá âjílí drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ ꞌbạ̃drı̣̃ kâ rî ꞌbá yî ândrá tã ãníkâ kĩlí, tãlâ ãnî bê rĩꞌá lãjóꞌbá ámákâ ró rî drí sĩ. Õzõ gólĩyî ãâjî ãnî trá tã kĩ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ândrá rî, ꞌdĩî trá ândrâ-tãndĩ gólâ ãnî drí ꞌẽzó tã ámákâ âꞌdálé gólĩyî drí, gõꞌdá kpá õjílã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yî drí rî ĩꞌdî. 19 Gõꞌdá õzõ áãâtrõ ãnî trá âjílí tã kĩ ꞌbá ândrá tã-vó ãníkâ kĩlí rî, nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô tã gólĩyî ãnî drí ꞌẽꞌá âtálâ gólĩyî drí rî ꞌbá yî tãsĩ, tãlâ áâꞌdô tã gólĩyî ãnî drí ꞌẽꞌá âtálâ rî fẽꞌá ãnî drí. 20 Nĩ ndrê drẽ, Líndrí Tãndí ãnî átá Ôvârí kâ rî âꞌdô úlı̣́ gólĩyî ãnî drí ꞌẽꞌá âtálâ rî ꞌbá yî âꞌdáꞌá nĩ ãnî drí âtálé. Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdó kô ãnî nyãányâ kâ ĩꞌdî.
21 “Õjílã âꞌdô rû jãꞌá tã lẽ ꞌbá má ꞌá rî ꞌbá yî rú. Õjílã ãzâ ꞌbá yî âꞌdô rû jãꞌá ĩyî ậdrúpı̣̃ yî drı̣́-bã fẽlé fũlı̣́ ũrı̣̃ drí sĩ, gõꞌdá mvá rî átá yî âꞌdô kpá rû jãꞌá ãkpã mvá lâ yî drı̣́-bã fẽlé fũlı̣́, gõꞌdá ꞌdĩyímvá yî âꞌdô kpá rû jãꞌá ãkpã átá lâ yî gõꞌdá ândrê lâ yí bê drı̣́-bã lâ yî fẽlé fũlı̣́. 22 Õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá má ꞌá kô rî ꞌbá yî âꞌdô rû jãꞌá ãnî rú. Gólĩyî ꞌbãá ãnî lôvó kô tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ âꞌdózó õjílã ámákâ ró ꞌdĩ tãsĩ. Gólĩyî ndrĩ tíbê tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî ậtı̣̃ ꞌbá gạ́gạ́ rĩzó zãâ ĩꞌdî bê lâ rî, gólĩyî âꞌdô ngá pãpã ûsúꞌá. 23 Õzõ õjílã õfẽ ĩyî lâŋõ trá ãnî drí jạ̃rı̣́bạ̃ ãlô rî ꞌá rî, nĩ âyê jạ̃rı̣́bạ̃ rî ꞌdĩ. Nĩ râ tã ámákâ pẽlé õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ãzâ kâ rî ꞌbá yî drí. Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, nĩ îcá kô lôsĩ ãníkâ tã pẽpẽ kâ ndẽlé jạ̃rı̣́bạ̃ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ dũû rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ, drẽ ãkpãkãꞌdã mâ rî gógó Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ nõ drí âgõ ãkó.* 10.23 Úlı̣́ gólâ Yésũ drí âtálé kĩꞌá nĩ rî, lãjóꞌbá íyíkâ îcá ĩyî kô lôsĩ gólĩyíkâ ndẽlé cãlé kậyı̣̂ yí drí ꞌẽzó âgõlé tú rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ tã trá kĩ, ꞌdĩî kậyı̣̂ gólâ Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ꞌásĩ rî vósĩ rî ĩꞌdî.
24 “Má âtâ ãnî drí, ı̣́ı̣̂njı̣̃ı̣́ tã ârí ꞌbá kô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ tã îmbá ꞌbá gólâkâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ı̣́ı̣̂njı̣̃ı̣́ rạ̃gı̣́ı̣̃ kpá kô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ gólâ rî lı̣́pı̣̂ drı̣̃ı̣̂ sĩ. 25 Gõꞌdá ãnî lãjóꞌbá ámákâ rî ꞌbá yî, õzõ õjílã õrî ĩyî tã ꞌẽlé ãnî drí õzõ drílĩyî ꞌẽrẽ lâ mâ tã îmbá ꞌbá ãníkâ ró rî drí rî tí rî, nĩ âꞌdô ãyĩkõ ró. Ãnî gólĩyî rạ̃gı̣́ı̣̃ ró rî ꞌbá yî kpá rĩꞌá ĩtí. Nĩ nı̣̃ trá kĩ, rĩꞌá mbı̣̂ õjílã drí rĩzó tã ꞌẽlé ãnî drí, õzõ drílĩyî ꞌẽlé mâ ãnî lı̣́pı̣̂ ró rî drí rî kâtí. Ĩtí rî, mâ gólâ âꞌdó ꞌbá drı̣̃-ꞌbá ꞌbã-tı̣̂ Ôvârí kâ rî kâ ró rî, áâtâ úlı̣́ ꞌdásí kâ trá má rú kĩ, Sãtánã* 10.25 Vérẽsĩ 25 ꞌá, Mãtáyõ zı̣̂ Sãtánã “ ‘Bẽlĩzãbábã”””. Tã ífí lâ kĩ, kúmú líndrí õnjí rî ꞌbá yí kâ. õrî nĩ rĩꞌá mbârâkã fẽlé má drí. Âꞌdô bê trá ĩtí rî, âꞌdô îcáꞌá íyíkâ úlı̣́ ꞌdásí kâ âtázó ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá ꞌbã-tı̣̂ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî rú õnjí ró lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ úlı̣́ ꞌdásí kâ gólâ õjílã drí âtálé má rú rî drı̣̃ı̣̂ sĩ kô yã?
26 “Gõꞌdá nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá lâŋõ fẽlé ãnî drí rî ꞌbá yî drí sĩ. Tã ndrĩ gólĩyî lậpı̣́lı̣́ lậpı̣̂ rî ꞌbá yî, Ôvârí âꞌdô lôfõꞌá lâ võ ngbángbá ꞌá. Gõꞌdá tã gólĩyî õjílã drí rĩꞌá ꞌẽlé kírî võ lâ ûsú ãkó rî ꞌbá yî áâꞌdô lôfõꞌá lâ õjílã drí nı̣̃lı̣́ ndrĩ. 27 Gõꞌdá kpá ĩtí, ngbãângbânõ rî, tã ndrĩ gólĩyî má drí âtálé ãnî lãjóꞌbá drí ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró rî ꞌbá yî, nĩ lôfõ ndrĩ õjílã drí võ ngbángbá ꞌá. Gõꞌdá tã ndrĩ gólĩyî má drí âtálé ãnî bı̣́-ꞌbálé ꞌá ãyãyã sĩ rî ꞌbá yî, nî îyâ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî õfõ ró kôrô jó-drı̣̃ ãpírĩ ꞌásĩ õjílã drí ârílí. 28 Nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá ãnî fũlı̣́ tã ámákâ tãsĩ rî ꞌbá yî drí sĩ. Nĩ rî tã ámákâ ꞌẽlé, tãlâ gólĩyî îcá kô ãnî líndrí fũlı̣́ cé ãnî rúꞌbạ́ ĩꞌdî. Nĩ ûrı̣̃ cé Ôvârí gólâ ꞌẽ ꞌbá õjílã líndrí îzãlé rúꞌbạ́ ı̣̃nyạ́kú bê lạ̃sı̣́ gólâ êdélé trá Sãtánã yî drí rî ꞌá rî ĩꞌdî.
29 “Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ tã ãríwá mvá gólĩyî njúwạ̃ ró rĩ ꞌbá õjílã bê ꞌbã ꞌá rî ꞌbá yî tã lâ. Órî rĩꞌá gólĩyî ndrẽlé ngá fínyáwá ró. Gbõ lé ĩtí rî, ãlô rî îcá kô âꞌdélé vũdrı̣́ drãlé cú ĩtí Ôvârí drí võ lâ ûsú ãkó. Ôvârí rî nĩ rĩꞌá gólĩyî vó ndrẽlé. 30-31 Gõꞌdá ãnî nyãányâ nĩ ı̣̂sũ tã kô. Ôvârí lẽ ãnî trá rõô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ãríwá mvá ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gólâ nı̣̃ tã ãníkâ trá ndrĩ dódó. Gbõ lé drı̣̃-ꞌbí ãnî drı̣̃ı̣̂ ꞌdĩ, gólâ lâ trá ãlô-ãlô ndrĩ.
32 “Gõꞌdá õjílã gólĩyî ndrĩ âdré ꞌbá tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî sĩ ũrı̣̃ ãkó õjílã ãzí ândrá tã âtálé kĩ, yĩ ãꞌdô õjílã ámákâ ĩꞌdî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî âyé ãkó rî, má âꞌdô kpá tã âtáꞌá ámâ átá ûrú ꞌálâ rî ândrá kĩ, gólĩyî ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃ õjílã ámákâ ĩꞌdî. 33 Gõꞌdá õjílã gólĩyî tíbê tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî âyé ꞌbá ũrı̣̃ drí kậyı̣̂ lâŋõ kâ sĩ gõꞌdá ámâ tı̣̂ gã ꞌbá dó õjílã ãzí ândrá gõꞌdá tã âtá ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, yĩ âꞌdó kô õjílã ámákâ ĩꞌdî rî, má âꞌdô kpá gólĩyî tı̣̂ gãꞌá ámâ átá ûrú ꞌálâ rî ândrá kĩ, gólĩyî âꞌdó kô õjílã ámákâ ĩꞌdî, má nı̣̃ı̣́ gólĩyî kô.”
Tã ꞌdẽꞌdẽ Yésũ vósĩ rî drí âꞌdózó lâŋõ ꞌásĩ rî
(Lúkạ̃ 12.51-53; 14.26-27)
34 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ, “Nĩ ı̣̂sũ tã kô kĩ nĩ rî, má ãânĩ tã ạ̃ꞌdı̣́ âjílí õjílã ãngó nõ kâ lãfálé. Ânĩ-ânĩ ámákâ sĩ rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá drẽ má ꞌá kô rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî ꞌbãꞌá ạ̃jú-ꞌbá-ãzí ró ãnî gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá má ꞌá rî ꞌbá yî rú. 35-36 Ânĩ-ânĩ ámákâ õjílã ậzı̣́lı̣́ má ngálâ rî âꞌdô ꞌẽꞌá lãfálé cãcã âjílí õjílã drí. Tã ꞌdî tãsĩ rî, gólĩyî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî âꞌdô ꞌbãꞌá ãkpã õjílã ꞌbã-tı̣̂ gólĩyî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ.
‘ꞌDĩyímvá âꞌdô ngãꞌá ꞌdẽlé ạ̃wạ̃ bê átá lâ yî drı̣̃ı̣̂ tã lẽlẽ átá lâ yí kâ má ꞌá rî tãsĩ.
Gõꞌdá õkó mvá âꞌdô kpá ngãꞌá ꞌdẽlé ạ̃wạ̃ bê ândrê lâ yî drı̣̃ı̣̂ tã lẽlẽ ândrê lâ yí kâ má ꞌá rî tãsĩ.
Gõꞌdá mvạ́zı̣́ yî âꞌdô ĩyî kpá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽꞌá ĩtí ãdrá lâ yî drí tã lẽlẽ ãdrá lâ yí kâ má ꞌá rî tãsĩ.’
Míkã 7.6
37 “Ãnî gólĩyî ãnî átá yî lẽ ꞌbá ãnî ândrê yí bê ĩꞌdî lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ámâ lẽlé drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, nĩ îcá kô âꞌdólé tã ârî ꞌbá ámákâ ró. Gõꞌdá ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá mvá rî átá yî ró rî ꞌbá yî kpá rĩꞌá ĩtí, õzõ nĩ õrî ãnî mvá yî lẽlé ĩꞌdî lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ámâ lẽlé drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, nĩ îcá kpá kô âꞌdólé tã ârí ꞌbá ámákâ ró. 38 Õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá ámâ vó bẽlé âꞌdólé tã ârí ꞌbá ámákâ ró rî, gólâ ãâꞌdô njãâ lâŋõ ûsúlı̣́ tã lẽlẽ gólâkâ má ꞌá rî tãsĩ, õzõ õjílã gólâ ꞌẽ ꞌbá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ íyíkâ njı̣̃lı̣́ gõzó nĩꞌá gólâ rî îpálé drı̣̃ lâ, drílâ lâŋõ ûsúzó rî kâtí. Gõꞌdá õzõ õjílã rî ꞌdĩ ĩîcâ kô tã rî ꞌdĩ ꞌẽlé ĩtí rî, gólâ îcá kô âꞌdólé tã ârí ꞌbá ámákâ ró. 39 Õjílã gólâ tíbê rĩ ꞌbá tã gólĩyî íyî pã kâ ãngó nõ ꞌá rî ꞌẽlé cé ĩꞌdî gõzó lạ́tı̣̂ ámákâ âyélé rî, gólâ îcá kô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlı̣́. Gõꞌdá gólâ tíbê âꞌdó ꞌbá njãâ íyî nyãányâ fẽlé lâŋõ ûsúlı̣́ ámâ tãsĩ rî, gólâ âꞌdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúꞌá.”
Tã Yésũ drí tã âtázó tã ꞌẽꞌẽ tãndí õjílã kâ tã íyíkâ pẽ ꞌbá yî drí rî tãsĩ rî
(Márãkõ 9.41)
40 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí ꞌẽꞌá ûsúlâ ậcı̣́ gólĩyíkâ ꞌá rî tãsĩ kĩ, “Õzõ õjílã ãzâ õlậgû ãnî trá ũmú ró yí drí ꞌbã ꞌá rî, õjílã rî ꞌdĩ lậgû ꞌdĩ mâ ĩꞌdî, gõꞌdá kpá Ôvârí gólâ ámâ âjólé bê rî ĩꞌdî. 41 Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ õlậgû ãnî gólĩyî nĩ ꞌbá úlı̣́ Ôvârí kâ âtá bê tãlâ ãnî rĩꞌá úlı̣́ Ôvârí kâ âtá ꞌbá ró rî, Ôvârí âꞌdô drı̣́-ꞌâ gólâ îcá ꞌbá rî fẽꞌá õjílã rî ꞌdĩ drí, õzõ drílâ ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí rî kâtí. Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ õlậgû ãnî trá tã tãndí ꞌẽ ꞌbá ró rî, Ôvârí âꞌdô kpá drı̣́-ꞌâ tíbê ꞌẽꞌá fẽlâ tã mbı̣̂ ꞌbá drí rî fẽꞌá ĩꞌdî gólâ drí. 42 Nî ãzâ, õzõ ní õpâ õjílã ãzí trá gbõ kó cé lı̣̃mvû ạ̃ꞌdı̣́ fẽzó ĩꞌdî õjílã rî ꞌdĩ drí mvũlı̣́ tãlâ gólâ tã ârí ꞌbá ámákâ ĩꞌdî, gbõ lé ndrẽlé ngá tãkó ró rî, tã tãndí áníkâ ꞌdĩ tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô drı̣́-ꞌâ fẽꞌá ní drí.”

*10:3 10.3 Bãtõlõméyõ rî rú ãzâ kpá ĩꞌdî Nãtãnélẽ.

*10:3 10.3 Tãdéyõ rî rú ãzâ kpá Yúdạ̃ gólâ rĩꞌá Yãkóbã ãzâ rî mvá lâ ĩꞌdî.

*10:23 10.23 Úlı̣́ gólâ Yésũ drí âtálé kĩꞌá nĩ rî, lãjóꞌbá íyíkâ îcá ĩyî kô lôsĩ gólĩyíkâ ndẽlé cãlé kậyı̣̂ yí drí ꞌẽzó âgõlé tú rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ tã trá kĩ, ꞌdĩî kậyı̣̂ gólâ Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ꞌásĩ rî vósĩ rî ĩꞌdî.

*10:25 10.25 Vérẽsĩ 25 ꞌá, Mãtáyõ zı̣̂ Sãtánã “ ‘Bẽlĩzãbábã”””. Tã ífí lâ kĩ, kúmú líndrí õnjí rî ꞌbá yí kâ.