11
Tã võrã ꞌbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ drí nĩzó
Yésũ rî îjílí rî
(Lúkạ̃ 7.18-35)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ ndẽ bê tã îmbâ drílâ âꞌdálé lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ꞌẽlé ꞌdĩ ꞌbá yî rî, gõꞌdá drílâ ngãzó nĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, nĩꞌá õjílã lı̣̃fı̣́ îmbá bê tã Ôvârí kâ sĩ, gõꞌdá kpá tã pẽ bê.
Gõꞌdá óꞌbã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî bê gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî, Yõwánĩ drí tã lârâkô Yésũ drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî tã lâ ârízó. Ĩtí rî, drílâ ngãzó võrã ꞌbá íyíkâ ãzâ ꞌbá yî jõlé Yésũ ngálâ, nĩꞌá Yésũ rî îjílí, ãꞌdô ró bê yí drí tã gólâ rî nyãányâ tãsĩ rî nı̣̃zó. Gõꞌdá võrã ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî câ ĩyî bê Yésũ rî ûsúlı̣́ rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, “Nî õjílã gólâ ꞌẽꞌá âjólâ ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî ĩꞌdî, ngãtá mã õtẽ drẽ õjílã ãzâ ngĩî lâ ĩꞌdî yã?”
Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, “Nĩ gõ tã gólĩyî ãnî drí ndrẽlé trá gõꞌdá kpá ârílí trá ámâ tãsĩ rî ꞌbá yî âtálé Yõwánĩ drí. Má ꞌbã õjílã lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá trá võ ndrẽlé ngbángbá, õjílã gólĩyî õŋõ ró rî ꞌbá yî trá ậcı̣́ tõlé tãndí ró, gõꞌdá õjílã ãrí bê rî ꞌbá yî rúꞌbạ́ lâ êdê rû trá ngbángbá, õjílã bı̣́-ꞌbálé lâ drí ậsı̣̃lı̣́ rî trá tã âríꞌá, õjílã drã ꞌbá rî ꞌbá yî ngâ ĩyî trá õdrã ꞌásĩ, gõꞌdá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ áâꞌdô trá rĩꞌá pẽꞌá lâ õjílã gólĩyî ĩzã ꞌbá ró rî ꞌbá yî drí. Nĩ ndrê drẽ, gbõ lé tã gólĩyî má drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî õꞌbã õjílã dũû nĩ ámâ gãlé dó rî, Ôvârí âꞌdô õrẽ fẽꞌá õjílã gólĩyî ámâ gã ꞌbá kô tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ rî ꞌbá yî drí. Ĩtí rî, nĩ âtâ tã Yõwánĩ drí, gólâ õrî zãâ tã lẽlé má ꞌá.”
Tã Yésũ drí âtálé Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî tãsĩ rî
Gõꞌdá võrã ꞌbá Yõwánĩ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî lậvũ ĩyî bê nĩꞌá gõlé rî, Yésũ drí îtõzó rĩꞌá tã âtálé õjílã dũû gólĩyî rĩ ꞌbá yí bê rî ꞌbá yî drí Yõwánĩ rî tãsĩ kĩ, “Kậyı̣̂ gólâ ãnî drí nĩzó õmã ꞌálâ tã Yõwánĩ kâ ârílí rî ꞌá rî, nĩ ndrê ãꞌdô ngá ꞌî tólâ yã? Nĩ ndrê õjílã gólâ mbârâkã ãkó õzõ õmã ĩlî drí ꞌẽꞌá bı̣̃lâ vũdrı̣́ rî kâtí rî ĩꞌdî yã? ꞌÉꞌẽ, âꞌdó ĩtí kô. Ngãtá nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê-rî kĩ, nĩ ãꞌdô õjílã gólâ ítá tãndí sũ ꞌbá rî ûsúꞌá ĩꞌdî õmã ꞌá tólâ yã? ꞌÉꞌẽ âꞌdó ĩtí kô. Õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ítá tãndí sũlı̣́ rî ꞌbá yî, rî ĩyî rĩlí jó ạ́ngı̣́ ạ́ngı̣́ ꞌá jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌásĩ. Nĩ âꞌdâ drẽ ngá gólâ ãnî drí nĩꞌá ndrẽlâ kậyı̣̂ ãnî drí nĩrĩ Yõwánĩ ngálâ tólâ rî sĩ rî má drí. Õzõ nĩ õnĩ tã ậngũ ꞌbá ndrẽlé rî, ꞌdĩî tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. Yõwánĩ rĩꞌá tã ậngũ ꞌbá ꞌî, ãmbã gólâkâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ tã ậngũ ꞌbá ãzâ ꞌbá yí kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. 10 Yõwánĩ ĩꞌdî õjílã gólâ Ôvârí drí tã âtázó gólâ rî tãsĩ tã îgĩ íyíkâ ꞌá kĩꞌá nĩ rî, yí âꞌdô lãjóꞌbá íyíkâ âjóꞌá sı̣́sı̣́, ãânĩ ró bê lạ́tı̣̂ êdélé má drí ânĩ-ânĩ ámákâ rî tãsĩ. 11.10 Mãlákĩ 3.1.
11 “Má âtâ nõ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, ãmbã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã õjílã gólĩyî tı̣̃lı̣́ ndrĩ ãngó nõ ꞌá bũúũ ãndrõ nô rî ꞌbá yí kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá õjílã ndrĩ gólĩyî âꞌdó ꞌbá õjílã Ôvârí kâ ró tã lẽlẽ gólĩyíkâ má ꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî tãsĩ rî ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ rî, õjílã gólâ ãmbã lâ drí âꞌdólé cé fínyáwá rî, ãmbã gólâkâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã Yõwánĩ kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. 12 Îtõlé kậyı̣̂ gólâ Yõwánĩ drí îtõzó tã Ôvârí kâ pẽlé rî sĩ, âcálé bũúũ ãndrõ nô, õjílã ạ̃wạ́lạ́kạ́ ró rî ꞌbá yî rĩꞌá lâŋõ fẽꞌá õjílã Ôvârí kâ drí. Õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî rî ĩyî tã rî ꞌdĩ ꞌẽlé õnjí ró mbârâkã sĩ. 13 Drẽ ãkpãkãꞌdã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî âjó ãkó âcálé bũúũ kậyı̣̂ gólâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ pẽlé rî sĩ, tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé rî, tã ậngũ ꞌbá yî ndrĩ tã îgĩ Músạ̃ kâ yí bê âtâ ĩyî tã trá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. 14 Õzõ nĩ õlẽ tã trá úlı̣́ tã ậngũ ꞌbá yí kâ ꞌdĩ ꞌá rî, nĩ âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî ĩꞌdî tã ậngũ ꞌbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽꞌá âjólâ õzõ tã ậngũ ꞌbá Ẽlíyã kâtí rî. 15 Õzõ ãnî bı̣́-ꞌbálé ãârî tã bê rî, ꞌdõvó nĩ ârî drẽ úlı̣́ nõ ꞌbá yî.
16-17 “Õjílã kậyı̣̂ nõ ꞌbá yí kâ gólĩyî vólé gã ꞌbá dó tã lẽlé tã Ôvârí kâ ꞌá nõ ꞌbá yî, áâꞌdô gólĩyî ı̣̂ꞌbı̣̃ꞌá õzõ ãꞌdô kâtí yã? Gólĩyî rĩꞌá nyé õzõ ꞌdĩyímvá gólĩyî vólé gã ꞌbá dó lâvílí ãzí-ãzí lâ yí bê võ ãlô ꞌá rî kâtí. Õzõ ꞌdĩyímvá õcâ ĩyî lậrı̣́ trá rĩzó ậndú tõlé rî, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî õgã trá dó ậndú tõlé rî, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, ‘Mã câ lậrı̣́ ậndú tõzó, gõꞌdá nĩ lẽé ậndú tõlé ãmá bê kô ãꞌdô tãsĩ yã?’ Gõꞌdá õzõ gólĩyî õngô gbõ ãwó lôngó drílĩyî ãwó ngõzó rî, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî õgã kpá dó ãwó ngõlé gólĩyí bê rî, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî ‘Nĩ lẽé kpá ãwó ngõlé ãmá bê kô ãꞌdô tãsĩ yã?’ 18 Nĩ ndrê drẽ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî âcâ bê rî, gólâ nyá ngá nyãnyã tãndí kô, gõꞌdá gólâ mvú õdrá kpá kô. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, nĩ âtâ kĩ nĩ rî, gólâ cú líndrí õnjí bê yí ꞌá. 19 Gõꞌdá mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî âcâ bê rî, má nyâ ngá nyãnyã tãndí trá, gõꞌdá má mvû kpá õdrá trá. Tã ꞌdî tãsĩ rî, áâtâ tã ámâ tãsĩ kĩ nĩ rî, ‘Mĩ ndrê, nõô rĩꞌá ꞌálé kõ ꞌbá ꞌî gõꞌdá kpá õdrá mvũ ꞌbá ꞌî. Gõꞌdá gólâ trõ õjílã õnjí ãzâ ꞌbá yî trá âꞌdólé gólâ rî rû-lẽ-ãzíyã yî ró.’ Gõꞌdá má kĩ nĩ rî tã ãzâ ĩꞌdî nõ, ãnî õjílã gólĩyî úlı̣́ Yõwánĩ kâ ârí ꞌbá úlı̣́ ámákâ rî bê rî âꞌdô ĩyî nı̣̃ꞌá lâ tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró. Úlı̣́ má drí rĩꞌá âtálâ nõ rî Ôvârí kâ ĩꞌdî.”
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ãzâ ꞌbá yí kâ gólĩyî tã íyíkâ
lẽ ꞌbá kô rî ꞌbá yî rú rî
(Lúkạ̃ 10.13-15)
20 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá rĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ gólĩyî gólâ drí rĩzó tã lârâkô ãmbá tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó tã lâ sĩ rî ꞌbá yî ꞌẽlé ꞌálâ sĩ rî ꞌá rî ꞌbá yî rú, tãlâ õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî lẽé ĩyî kô drı̣̃ âdĩlí tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ tã lẽzó gólâ ꞌá. 21 Gólâ kĩ, “Ãnî õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ Kõrázã kâ rî kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá ãnî õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ Bẽtãsédã kâ rî kâ rî ꞌbá yí bê, lâŋõ õnjí tẽtẽ âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌdẽlé ãnî drı̣̃ı̣̂, tãlâ nĩ gâ vólé dó tã lẽlé má ꞌá. Nĩ ı̣̂sũ drẽ tã jạ̃rı̣́bạ̃ Tírã kâ rî kâ gõꞌdá Sĩdónã kâ bê. Ôvârí îzã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌbá yî trá ạ̃kû ró tã õnjí õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tólâ nã ꞌbá yí kâ tãsĩ. Gõꞌdá tí õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌbá yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî õró ĩyî tã lârâkô gólĩyî má drí rĩꞌá ꞌẽlâ ãnî lãfálé ꞌá rî ꞌbá yî ndrẽê cú ĩyî lı̣̃fı̣́ sĩ rî, tí gólĩyî sõ ítá lı̣́rı̣́kũ ĩzã kâ trá ĩyî rú gõzó ófó fõlé ĩyî drı̣̃ı̣̂, ꞌdĩî ãâꞌdâ ró bê kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ gólĩyî âdĩ drı̣̃ trá ꞌwãâ tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ. 22 Mã âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, ãnî õjílã Kõrázã kâ gõꞌdá Bẽtãsédã kâ bê rî, kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, lâŋõ gólâ ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí rî âꞌdô ꞌẽꞌá lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ õjílã Tírã yí kâ Sĩdónã bê ꞌdĩ ꞌbá yî drí rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.
23 “Gõꞌdá ãnî õjílã Kãpẽrãnómã kâ rî ꞌbá yî, nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê-rî kĩ, Ôvârí ãâꞌdô ãnî lậgúꞌá yí ngálâ ûrú ꞌálâ yã? Gólâ âꞌdô ãnî vũꞌá lạ̃sı̣́ gólâ êdélé Sãtánã yî drí rî ꞌá. Gólâ îcá kô ãnî lậgúlı̣́, tãlâ nĩ gâ vólé trá dó tã lẽlé má ꞌá. Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ drẽ tã Sõdómõ kâ tíbê Ôvârí drí îzãlé trá õjílã íyíkâ bê ạ̃kû ró tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ rî tã lâ. Gõꞌdá tí tã lârâkô gólĩyî ãnî õjílã Kãpẽrãnómã kâ drí ndrẽlé rî ꞌbá yî óõró ꞌẽlâ Sõdómõ ꞌálâ rî, tí õjílã lâ yî âdĩ drı̣̃ trá tã õnjí ĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ, gõꞌdá tí Ôvârí îcá jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî îzãlé kô, âꞌdô ꞌbãꞌá drẽ bê rĩꞌá zãâ âcálé bũúũ ãndrõ nô. 24 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, ãnî õjílã Kãpẽrãnómã kâ rî ꞌbá yî, kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, lâŋõ gólâ ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí rî âꞌdô ꞌẽꞌá lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ õjílã Sõdómõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
Tã Ôvârí drí tã íyíkâ âꞌdázó õjílã gólĩyî ĩyî nyãányâ lôgõ ꞌbá õzõ ꞌdĩyímvá kâtí rî ꞌbá yî drí rî
(Lúkạ̃ 10.21-22)
25 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó rĩꞌá Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ kĩ nĩ rî, “Tátá, ní rî trá võ ûrú ꞌálâ rî ꞌá gõꞌdá kpá ãngó nõ drı̣̃lı̣́ kúmú ró, má lûyı̣̂ nî, tãlâ ní lậpı̣̂ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ áníkâ rî trá õjílã gólĩyî tã ı̣̂sũ ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, ĩyî lı̣̃fı̣́ õmbâ rõô gõꞌdá yĩ ũnı̣̃ tã kpá rõô rî ꞌbá yî drí sĩ. Ĩtí rî, ní âꞌdâ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá trậ õjílã gólĩyî ĩyî nyãányâ lôgõ ꞌbá õzõ ꞌdĩyímvá kâtí rî ꞌbá yî drí. 26 Tátá, sû trá ní rú tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí rû ꞌẽzó ĩtí ꞌdĩ.”
27 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, “Ámâ átá âfẽ drı̣́-ãcê trá má drí âꞌdózó ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́. Ĩtí rî, õjílã ãzãkã îcá kô ámâ nı̣̃lı̣́ Ôvârí rî mvá ró, ámâ átá Ôvârí nı̣̃ mâ cé nĩ. Gõꞌdá õjílã ãzãkã îcá kpá kô ámâ átá rî nı̣̃lı̣́. Gõꞌdá mâ rî gógó gólâ rî mvá ró rî nı̣̃ gólâ cé nĩ, gõꞌdá õjílã gólĩyî má drí njĩlí ámâ átá rî âꞌdázó drílĩyî rî ꞌbá yí bê.”
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî lâŋõ bê rî ꞌbá yî drí rî
28 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, “Ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá lâŋõ ngá lậnjı̣̃ kâ bê rî, nĩ ânĩ má ngálâ, tãlâ má fẽ ró mbârâkã bê ãnî drí. Má âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá lôvólé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ kậyı̣̂ lâŋõ kâ rî ꞌbá yî ꞌá. 29 Nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ drı̣́-ãcê ámákâ zẽlé rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ámákâ ró. Nĩ ârî tã gólĩyî má drí rĩꞌá âtálâ ãnî drí rî ꞌbá yî, nĩ gõ ró tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî, tãlâ má âꞌdó kô sı̣́ lõmbâ ꞌbá ꞌî. Tã ámákâ rĩꞌá mãnísĩ, âꞌdó kô mbârâkã sĩ. Õzõ nĩ õꞌê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá ĩtí rî, nĩ âꞌdô lôvô-lôvô ûsúꞌá ãnî nyãányâ drí. 30 Tã gólĩyî má drí lẽlé ãnî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî, má âꞌdô mbârâkã fẽꞌá ãnî drí ꞌẽzó lâ lâŋõ ãkó. Ĩtí rî, ngá gólĩyî má drí lẽlé ãnî drí njı̣̃lı̣́ rî rĩꞌá tẽlẽfẽ ĩtí, âꞌdó kô ngá lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ꞌî.”

11:10 11.10 Mãlákĩ 3.1.