16
Tã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí Yésũ rî îjízó tã lârâkô ꞌẽlé rî
(Márãkõ 8.11-13; Lúkạ̃ 12.54-56)
Kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Pạ̃rúsı̣̃ ãzâ ꞌbá yî gõꞌdá Sạ̃dúsı̣̃ ãzâ ꞌbá yí bê drí ânĩzó ĩyî Yésũ rî ûjũlı̣́. Ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, “Ní ꞌê tã lârâkô tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yî, tã âꞌdálé kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí âjô nî nĩ ûrú lésĩ.”
Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî ngá gólĩyî drí rĩꞌá ndrẽlâ rĩ ꞌbá rû âꞌdálé lãmbé sĩ rî ꞌbá yî tãsĩ kĩ, “Õzõ ı̣̃tú õtírĩ ꞌẽê nĩꞌá fĩlí rî, võ lı̣̃fı̣́ õlîkâ trá lîkâ kãâkâ ró rî, nĩ rî tã âtálé kĩ nĩ rî, ı̣̃drú ꞌbũû lı̣̃fı̣́ âꞌdô ꞌbãꞌá ngbángbá. Õzõ gõꞌdá nĩ õndrê ꞌbũû lı̣̃fı̣́ âꞌdô trá mũkũkũ ró cı̣̃ı̣́nó rî, nĩ rî tã âtálé kĩ nĩ rî, ôzê âbí ꞌẽꞌá ꞌdı̣̃lı̣́. Nĩ rî lãmbé ngá gólĩyî rĩ ꞌbá rû ꞌẽlé ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yí kâ ndrẽlé ãnî drí tã ífí lâ âꞌdázó. Gõꞌdá lãmbé kậyı̣̂ nõ ꞌbá yí kâ gólâ âꞌdó ꞌbá tã má drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ró nõ, nĩ îcá kô tã ífí lâ âꞌdálé.* 16.3 Úlı̣́ ꞌdĩ tã ífí lâ kĩ, drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ ĩyî Yésũ kô ꞌdíyî pã ꞌbá ró. Õjílã kậyı̣̂ nõ ꞌbá yí kâ nõ rĩꞌá õjílã õnjí ꞌî. Gólĩyî ró Ôvârí kô. Gólĩyî rî rĩꞌá ámâ îjílí lãmbé tã lârâkô tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yí kâ ꞌẽlé ĩyî drí ndrẽlé ãꞌdô tãsĩ yã? Tã lârâkô gólâ gólĩyî drí ꞌẽꞌá ndrẽlâ má sĩ rî âꞌdô ꞌbãꞌá cé õzõ tã lârâkô gólâ Ôvârí drí ꞌẽlé tã ậngũ ꞌbá Yónã drí rî kâtí rî ĩꞌdî.”* 16.4 Tã Yésũ kâ õzõ Yónã kâtí rî ĩꞌdî nõ, Yónã rî ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌá kậyı̣̂ nâ gõꞌdá ı̣̃ꞌbı̣̂ drí gólâ rî lôꞌdézó lédrẽ-lédrẽ ró, gõꞌdá kpá ĩtí Yésũ âꞌdô ꞌẽꞌá rĩlí ꞌbú ꞌá kậyı̣̂ nâ. Nĩ zı̣̂ búkũ Yónã kâ, kápĩtã 1-2. Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó gólĩyî âyélé nĩzó vólé.
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ drí tã îmbâ ányâ Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ Sạ̃dúsı̣̃ yí bê rî tãsĩ rî
(Márãkõ 8.14-21)
Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí mbãzó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê ꞌáꞌá lé drı̣̃ lı̣̃mvû ândrê ꞌdĩ kâ ãzâ lésĩ rî ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî mbã bê lı̣̃mvû ꞌdĩ drı̣̃ lâ rî, lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí võ lâ ûsúzó kĩ, ãmbãtã tã jâ trá ĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ trõlé kpãâ ĩyí bê. Gõꞌdá Yésũ drí lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú ạ̃kú Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ Sạ̃dúsı̣̃ yí bê rî tãsĩ.”
Gõꞌdá lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ gólâkâ ꞌdĩ bê rî, tã ífí lâ fí gólĩyî drı̣̃ı̣̂ dódó kô. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó rĩꞌá tã âtálé ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ, “Yésũ âtâ úlı̣́ ĩtí ꞌdĩ, tãlâ ãmbãtã tã drí jãzó ãmâ drı̣̃ı̣̂ sĩ âtrõlé kpãâ ãmá bê rî drí sĩ yã?”
Gõꞌdá Yésũ nı̣̃ tã gólĩyî drí rĩꞌá ı̣̂sũlâ ꞌdĩ bê rî, drílâ gõzó tã âtálé kĩ, “Nĩ rî ãmbãtã ãnî drí ꞌẽꞌá nyãlâ rî tã lâ ı̣̂sũlı̣́ ãꞌdô tãsĩ yã? Tã lẽlẽ ãníkâ má ꞌá rî rĩꞌá cé fínyáwá ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã? Tã gólâ má drí ngá nyãnyã fẽzó õꞌbí kútũ-njı̣̂ drí nyãlé ãmbãtã njı̣̂ sĩ rî, tã lâ fí ãnî drı̣̃ı̣̂ kô yã? Gõꞌdá ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ꞌbá ãnî drí ûꞌdúlı̣́ êꞌbélé dũûdû ívõ ꞌásĩ rî tạ̃sı̣̂ yã? Tã ꞌdî âgá ãnî drı̣̃ı̣̂ kô yã? 10 Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ drẽ tã má drí ngá nyãnyã fẽzó õꞌbí kútũ-sû drí ãmbãtã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ sĩ rî tã lâ, ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ꞌbá rî nĩ ûꞌdû êꞌbélé ívõ ꞌásĩ dũûdû tạ̃sı̣̂ yã? 11 Nĩ rî tã ı̣̂sũlı̣́ kĩꞌá nĩ rî, má rî drı̣́-mbílí sõlé ãnî lı̣̃fı̣́ ngá nyãnyã tãsĩ rî ãꞌdô tãsĩ yã? Má rí kô tã ngá nyãnyã kâ tã lâ âtálé ãnî drí, ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú ạ̃kú Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ Sạ̃dúsı̣̃ yí bê rî tãsĩ.”
12 Nĩngá sĩ, úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ tã ífí lâ drí gõzó fĩlí lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ dódó. Gólĩyî nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, Yésũ rí kô lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽlé ĩyî drí ꞌdĩ ạ̃kú gólâ rĩzó ãmbãtã ꞌbẽlé rî tãsĩ. Gólâ rî lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽlé ĩyî drí ꞌdĩ tã îmbâ ányâ Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ Sạ̃dúsı̣̃ yí bê gólâ îcá ꞌbá tã ı̣̂sũ õjílã kâ îzãlé rî tãsĩ.
Tã Pétẽrõ drí Yésũ rî âꞌdázó ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî
(Márãkõ 8.27–9.1; Lúkạ̃ 9.18-27)
13 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí nĩzó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê cãlé võ gólâ ãnyî jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Sẽsãréyã Fı̣̃lı̣́pı̣̃ rú rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, Yésũ drí lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî îjízó kĩ, “Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô, õjílã ı̣̂sũ ĩyî tã bê ámâ tãsĩ rî, gólĩyî kĩ nĩ rî, mâ ãꞌdî ĩꞌdî yã?”
14 Gõꞌdá drílĩyî tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Õjílã ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, ní ãꞌdô Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró gólâ drã ꞌbá trá rî ĩꞌdî. Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, ní ãꞌdô tã ậngũ ꞌbá Ẽlíyã gólâ âꞌdó ꞌbá bê ạ̃kû ró gõꞌdá ꞌẽ ꞌbá âgõlé ãngó nõ ꞌá rî ĩꞌdî. Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, ní ãꞌdô tã ậngũ ꞌbá Yẽrẽmíyã âꞌdó ꞌbá kpá bê ạ̃kû ró rî ĩꞌdî. Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyíkâ tã kĩ nĩ rî, ngãtá ní ãꞌdô ꞌbãꞌá ãlô tã ậngũ ꞌbá ãzí yî lãfálé sĩ rî ĩꞌdî yã rî.” 15 Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã îjílí lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî tı̣́ kĩ nĩ rî, “Ãnî nyãányâ nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê rî, mâ ãꞌdî ĩꞌdî yã?”
16 Gõꞌdá Sĩmónã Pétẽrõ drí ngãzó tã-drı̣̃ lôgõlé kĩ, “Nî rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ âjólé ûrú lésĩ rî ĩꞌdî, nî Ôvârí gólâ lédrẽ-lédrẽ ró rî mvá lâ ĩꞌdî.”
17 Ĩtí rî, Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, “Sĩmónã Yónã rî mvá, Ôvârí fẽ õrẽ tã nı̣̃nı̣̃ kâ trá ní drí. Úlı̣́ ꞌdĩ ámâ átá gólâ ûrú ꞌálâ rî âꞌdâ nĩ ní drí.” 18 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí tã ꞌbãꞌbã ró kĩ nĩ rî, “Nî Pétẽrõ, má âtâ tã ní drí, nî rĩꞌá õzõ kúnı̣́ kâtí. Má âꞌdô kạ̃nı̣́sạ̃ ámákâ ꞌdı̣̃ꞌá kúnı̣́ nõ drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá mbârâkã õdrã kâ îcá kô kạ̃nı̣́sạ̃ ꞌdî pẽlé.* 16.18 Pétẽrõ Rú ꞌdî tã ífí lâ kĩ nĩ rî, “ ‘kúnı̣́”””. Gólâ âꞌdô ꞌbãꞌá drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ró. Úlı̣́ mbârâkã õdrã kâ tãsĩ ꞌdî ꞌbá yî, tã ífí lâ kĩ, mbârâkã Sãtánã kâ îcá kô krístõ ꞌbá yî ꞌbãlé ndrĩ tã lẽlẽ ĩyíkâ Yésũ ꞌá rî âyélé kạ̃nı̣́sạ̃ drí drãzó. 19 Tã ꞌdî tãsĩ rî, má âꞌdô drı̣́-ãcê võ ûrú ꞌálâ rî kâ fẽꞌá ní drí. Õzõ ní õlôgâ tã ãzâ trá dó âꞌdólé ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ nõngá rî, ꞌdĩî rî tã âꞌdálé kĩ, Ôvârí lôgâ tã ꞌdî kpá trá dó ûrú ꞌálâ. Gõꞌdá õzõ ní õlẽ tã-drı̣̃ trá tã drí rû ꞌẽzó ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ nõngá rî, ꞌdĩî rî tã âꞌdálé kĩ, Ôvârí lẽ tã ꞌdî kpá trá drílâ rû ꞌẽzó ûrú ꞌálâ.” 20 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó drı̣́-mbílí sõlé lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ kĩ nĩ rî, gólĩyî ãâꞌdâ ĩyî tã kô õjílã ãzãkã drí kĩ, yí âꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ĩꞌdî.
Tã Yésũ drí õdrã íyíkâ tã lâ âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí rî
21 Gõꞌdá tã ꞌdî ꞌbá yî vósĩ rî, Yésũ drí îtõzó tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé yí drí rî ngĩlí ngbálí-ngbálí lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí. Gólâ kĩ, “Îcâ trá má drí nĩzó Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Tólâ má âꞌdô lâŋõ ûsúꞌá rõô drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá gólĩyî sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî drı̣́gạ́ sĩ, gõꞌdá kpá gólĩyî lãꞌbí îmbá ꞌbá ró rî ꞌbá yí bê. Áâꞌdô ámâ fũꞌá. Gõꞌdá kậyı̣̂ nâ sĩ, má âꞌdô lîdríꞌá õdrã ꞌásĩ.”
22 Gõꞌdá Pétẽrõ ârî úlı̣́ Yésũ drí âtálé ꞌdĩ bê rî, drílâ Yésũ rî drı̣́ rũzó sẽlé gbíyá gãrã drı̣̃ı̣̂ ãzí-ãzí lâ yî rú sĩ. Gõꞌdá drílâ tã lôgõzó Yésũ drı̣̃ı̣̂ kĩ nĩ rî, “Kúmú, tã ꞌdî ꞌbá yî õꞌé rû kô ní drí, Ôvârí õpâ nî tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌásĩ.” 23 Gõꞌdá Yésũ drí rû jãzó tã âtálé Pétẽrõ drí âmbâ-âmbâ ró kĩ, “Pétẽrõ, ní âyê mâ tã ı̣̂sũ áníkâ Sãtánã kâ ꞌdĩ ꞌásĩ. Lạ́tı̣̂ Ôvârí drí ꞌbãlé trá má drí rî, ní lẽ âꞌbãlâ ãꞌdô tãsĩ yã? Tã ı̣̂sũ áníkâ ꞌdĩ rĩꞌá tã ı̣̂sũ ánî nyãányâ kâ ꞌî, ꞌdĩî âꞌdó kô tã ı̣̂sũ tãndí Ôvârí kâ rî ĩꞌdî.”
24 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Nĩ ârî drẽ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá ꞌdẽlé má vósĩ tã ârí ꞌbá ámákâ ró rî, gólâ ãâyê tã gólâ drí lẽlé íyî nyãányâ drí rî ꞌbá yî, gõꞌdá gólâ ãꞌdô njãâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ íyíkâ njı̣̃lı̣́, ânĩzó ꞌdẽlé má vósĩ tã ârí ꞌbá ámákâ ró. 25 Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá íyî nyãányâ pãlé õdrã ꞌásĩ ámâ gãgã dó rî sĩ rî, gólâ îcá kô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlı̣́. Gõꞌdá õjílã gólâ íyî nyãányâ fẽ ꞌbá rû îzãlé gõꞌdá kpá drãlé ámâ tãsĩ rî, gólâ âꞌdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúꞌá. 26 Âꞌdô âꞌdóꞌá ángô tí õzõ õjílã ãꞌdô cú ngá-drı̣̃ ãmbá ãngó nõ ꞌá nõ bê ndrĩ rî, gõꞌdá õzõ gólâ ı̣̃ı̣̂vı̣̃ lạ́tı̣̂ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kâ trá rî yã? Ĩtí rî, gólâ âꞌdô îcáꞌá ngá ãzâ gĩlí lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî võ lâ lôgõzó yã? 27 Tã ꞌdî tãsĩ rî, mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô âꞌdô ꞌẽꞌá âgõlé kpá óꞌdí mbârâkã ámâ átá kâ bê gõꞌdá kpá mãlãyíkã ámákâ yí bê. Gõꞌdá má âꞌdô ꞌẽꞌá tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí âꞌdô tã gólĩyî drí ꞌẽlé rî vó ró. 28 Má âtâ ãnî drí nõ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá ngbãângbânõ nõngá nõ ꞌbá yî lãfálé sĩ rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî îcá kô drãlé cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólĩyî drí ꞌẽzó ámâ ndrẽlé âgõrẽ ꞌá rĩlí kúmú ạ́ngı̣́ ró ãngó nõ drı̣̃lı̣́ rî tú.”

*16:3 16.3 Úlı̣́ ꞌdĩ tã ífí lâ kĩ, drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ ĩyî Yésũ kô ꞌdíyî pã ꞌbá ró.

*16:4 16.4 Tã Yésũ kâ õzõ Yónã kâtí rî ĩꞌdî nõ, Yónã rî ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌá kậyı̣̂ nâ gõꞌdá ı̣̃ꞌbı̣̂ drí gólâ rî lôꞌdézó lédrẽ-lédrẽ ró, gõꞌdá kpá ĩtí Yésũ âꞌdô ꞌẽꞌá rĩlí ꞌbú ꞌá kậyı̣̂ nâ. Nĩ zı̣̂ búkũ Yónã kâ, kápĩtã 1-2.

*16:18 16.18 Pétẽrõ Rú ꞌdî tã ífí lâ kĩ nĩ rî, “ ‘kúnı̣́”””. Gólâ âꞌdô ꞌbãꞌá drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ró. Úlı̣́ mbârâkã õdrã kâ tãsĩ ꞌdî ꞌbá yî, tã ífí lâ kĩ, mbârâkã Sãtánã kâ îcá kô krístõ ꞌbá yî ꞌbãlé ndrĩ tã lẽlẽ ĩyíkâ Yésũ ꞌá rî âyélé kạ̃nı̣́sạ̃ drí drãzó.