17
Tã Yésũ rî rúꞌbạ́ drí rû jãzó âꞌdólé lậgû-lậgû ró rî
(Márãkõ 9.2-13; Lúkạ̃ 9.28-36)
Gõꞌdá kậyı̣̂ njı̣̂-kázíyá vósĩ rî, Yésũ drí Yãkóbã yî drı̣̃zó ậdrúpı̣̃ lâ Yõwánĩ bê, gõꞌdá kpá Pétẽrõ bê nĩzó mbãlé únı̣́ ãzâ drı̣̃ lâ ꞌá rĩlí cé gólĩyí bê ĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ tólâ. Gõꞌdá Yésũ õtírĩ ꞌbãâ lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê únı̣́ ꞌdĩ drı̣̃ ꞌá tólâ rî, nyĩî ró, Yésũ rî lârâkô drí rû jãzó âꞌdólé lậgû-lậgû ró, nı̣̃lı̣́ lâ drí gõzó lậgúlı̣́ kạ̃ꞌdậ-kạ̃ꞌdậ õzõ ı̣̃tú kâtí. Gõꞌdá ítá gólâkâ drí rû jãzó kpá âꞌdólé lậgû-lậgû ró rõô õzõ ngá îꞌĩ kâtí. Gõꞌdá nyĩî ró, Músạ̃ yî drí âgázó Ẽlíyã bê gólĩyî ândrá, rĩꞌá ĩyî úlı̣́ âtálé Yésũ bê.
Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, “Kúmú, rĩꞌá tã tãndí ꞌî ãmâ drí âꞌdózó ãní bê nõngá. Õzõ ní õlẽ rî, má âꞌdô gũgũ gãꞌá nõngá nâ, ãlô ní drí, ãlô Músạ̃ drí, gõꞌdá ãlô Ẽlíyã drí.” Gõꞌdá Pétẽrõ õtírĩ ꞌbãâ drẽ zãâ rĩꞌá úlı̣́ âtáꞌá rî, ꞌwãâ ró, mbãrãsãsã mvẽêmvê drí ânĩzó ûrú lésĩ ânĩꞌá gólĩyî rúꞌbạ́ lîmólé. Gõꞌdá gbórókõ drí ậꞌúzó úlı̣́ âtâ-âtâ bê mbãrãsãsã ꞌdî ꞌásĩ kĩ, “Nõô ámâ mvá gólâ má drí lẽlé rõô rî ĩꞌdî. Nĩ ârî tã gólâkâ.” Ĩtí rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ nâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ ꞌdĩ bê rî, gólĩyî drí âꞌdózó ũrı̣̃ ró, gõꞌdá drílĩyî ngãzó ꞌdẽlé ĩyî lı̣̃fı̣́ âkólé vũdrı̣́ ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá Yésũ drí ânĩzó drı̣́ dõlé gólĩyî rú, gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ꞌê ũrı̣̃ kôꞌdáwá. Nĩ ngâ ûrû!” Gõꞌdá gólĩyî õtírĩ ĩyî drı̣̃ îngá võ ndrẽlé rî, gólĩyî ndrê gbõ cé Yésũ ĩꞌdî élê.
Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî õtírĩ ꞌbãâ âríꞌá únı̣́ drı̣̃ lésĩ rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé ngbálí-ngbálí lãjóꞌbá íyíkâ nâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Tã lârâkô gólâ ãnî drí ndrẽlé ꞌdĩ, nĩ âtâ tã lâ kô õjílã ãzãkã drí ãlôwálâ cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drí ꞌẽzó lîdrílí õdrã ꞌásĩ rî tú.”
10 Gõꞌdá lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí gólâ rî îjízó kĩ, “Tãlâ ãꞌdô ꞌî lãꞌbí îmbá ꞌbá rî ꞌbá yî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, rĩꞌá îcâ-îcâ ró Ẽlíyã drí âgõzó zãlô sı̣́sı̣́ ãngó ꞌá nõngá ꞌdíyî pã ꞌbá drí gõzó âcálé yã?”* 17.10 Úlı̣́ Ẽlíyã rî tãsĩ ꞌdî, íîgĩ trá Mãlákĩ 4.5 ꞌá. 11 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Úlı̣́ gólĩyî drí âtálé ꞌdĩ rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌî. Rĩꞌá îcâ-îcâ ró Ẽlíyã drí âcázó sı̣́sı̣́ lạ́tı̣̂ êdélé njãâ ꞌdíyî pã ꞌbá drí ânĩzó ꞌálâ sĩ. 12 Gõꞌdá má âtá ãnî drí kĩ, Ẽlíyã âcâ trá nõngá. Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ ĩyî gólâ kô. Gõꞌdá gólĩyî lôꞌê gólâ rî lârâkô trá õnjí ró, õzõ gólĩyî drí lẽlé rî kâtí. Gõꞌdá kpá rĩꞌá ĩtí, mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî, gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá lâŋõ fẽlé má drí rõô.” 13 Ĩtí rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ Yésũ drí âtálé ꞌdĩ bê rî, úlı̣́ Ẽlíyã rî tãsĩ ꞌdî tã ífí lâ drí gõzó fĩlí gólĩyî drı̣̃ı̣̂ dódó. Gõꞌdá gólĩyî drí nı̣̃zó lâ kĩ, Yésũ õrî ꞌdĩ tã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ tã lâ âtálé ĩꞌdî ĩyî drí ꞌdĩ.
Tã Yésũ drí líndrí õnjí tíbê lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí îcálé drõlâ kô rî drõzó ágámvá ãzâ ꞌásĩ rî
(Márãkõ 9.14-29; Lúkạ̃ 9.37-43)
14 Gõꞌdá Yésũ yî âcâ ĩyî bê únı̣̃ ꞌdî pálé lâ ꞌá lãjóꞌbá íyíkâ nâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê rî, gólĩyî drí õꞌbí dũû ûsúzó, rĩꞌá ĩyî gólĩyî tẽꞌá. Nĩngá sĩ, ãgô ãzâ drí ânĩzó nĩꞌá ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ Yésũ ândrá. 15 Gõꞌdá gólâ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, “Kúmú, ámâ mvá ãgô ró rî rĩꞌá cú líndrí õnjí tíbê rĩ ꞌbá gólâ rî ꞌẽlé õnjí ró rî bê. Líndrí õnjí ꞌdĩ rî gólâ rî âsélé âsê. Kậyı̣̂ ãzâ ꞌbá yî sĩ rî, líndrí õnjí ꞌdĩ rî gólâ rî vũlı̣́ lạ̃sı̣́ ꞌá, gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ ꞌbá yî sĩ rî, rî gólâ rî vũlı̣́ lı̣̃mvû ꞌá. Ní ndrê gólâ rî ĩzã! Ní pâ gólâ! 16 Má âjî gólâ bê lãjóꞌbá áníkâ rî ꞌbá yî ngálâ rî, gõꞌdá gólĩyî îcá kô gólâ rî êdélé.” 17 Gõꞌdá Yésũ ârî úlı̣́ ãgô ꞌdĩ drí âtálé ꞌdĩ bê rî, drílâ ngãzó tã âtálé kĩ, “Ãnî õjílã kậyı̣̂ nõ ꞌbá yí kâ nõ, ãnî rĩꞌá tã lẽlẽ ãkó Ôvârí ꞌá. Tã ı̣̂sũ ãníkâ rĩꞌá ányâ ró. Má âꞌdô ꞌẽꞌá rĩlí ãní bê ĩtí ꞌdĩ bũúũ ángô tú yã? Má âꞌdô fĩî ậtũꞌá rĩzó ãní bê ĩtí ꞌdĩ bũúũ ángô tú yã? Áâjî mvá líndrí õnjí bê ꞌdĩ má ngáá nõlé.” 18 Gõꞌdá áâjî mvá ꞌdĩ bê Yésũ ngálâ rî, gólâ drí tã ꞌbãzó drı̣́-ãcê sĩ líndrí õnjí ꞌdĩ drí kĩ, “Ní âfõ!” Gõꞌdá kôrô líndrí õnjí ꞌdĩ drí âfõzó vólé. Ĩtí rî, kôrô mvá ꞌdĩ drí rû êdézó ı̣̃tú-pá ãlô-ãlô ꞌdĩ sĩ.
19 Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ vósĩ rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó nĩꞌá Yésũ rî îjílí gólĩyî drí ꞌbãrẽ ĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî ꞌá. Gólĩyî kĩ, “Mã îcá kô líndrí õnjí ꞌdĩ drõlé ágámvá ꞌdĩ ꞌásĩ ãꞌdô tãsĩ yã?” 20 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, “Nĩ îcá kô líndrí õnjí ꞌdĩ drõlé, tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ꞌá rî rĩꞌá cé fínyáwá ĩtí. Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tí nĩ õró ꞌbãâ tã lẽlẽ bê Ôvârí ꞌá cé fínyáwá õzõ ạ́nú ífí rî kâtí rî, nĩ âꞌdô îcáꞌá cú tã âtálé únı̣́ nõ drí kĩ, gólâ ẽêsê rû võ íyíkâ ꞌdĩ ꞌásĩ rî, únı̣́ ꞌdĩ âꞌdô rû êséꞌá. Ngá ãzâ îcá kô ãnî ndẽlé.” 21 (Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, “Líndrí õnjí lârâkô bê ĩtí ꞌdĩ îcá kô âfõlé, õzõ nĩ õꞌbĩ tı̣̂ kô rĩzó rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí tã lâ tãsĩ rî.”)* 17.21 Sı̣́sı̣́ rî, úlı̣́ vérẽsĩ 21 kâ nõ ꞌbá yî íîgĩí kô.
Tã Yésũ drí íyî õdrã tã âtázó kpá óꞌdí rî
(Márãkõ 9.30-32; Lúkạ̃ 9.43-45)
22 Yésũ yî âgõ bê lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê âcálé ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ ꞌá rî, kậyı̣̂ ãzâ sĩ, gólâ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, “Áâꞌdô trá ꞌẽꞌá mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drı̣́-bã lâ fẽlé õjílã drı̣́gạ́. 23 Ĩtí rî, áâꞌdô ámâ fũꞌá. Gõꞌdá kpálé ĩtí rî, kậyı̣̂ nâ sĩ, má âꞌdô lîdríꞌá õdrã ꞌásĩ.” Gõꞌdá lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ gólâ drí âtálé ꞌdĩ bê rî, gólĩyî drí gõzó âꞌdólé ĩzã ró rõô.
Tã Yésũ drí tã âtázó tã bélé-bélé fẽfẽ kâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî
tãsĩ rî
24 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí nĩzó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê cãlé jạ̃rı̣́bạ̃ Kãpẽrãnómã kâ rî ꞌálâ. Tólâ rî, bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá bélé-bélé ûꞌdúlı̣́ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî ãzâ ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî Pétẽrõ rî îjílí kĩ, “Tã îmbá ꞌbá ãníkâ, Yésũ rî bê bélé-bélé rĩꞌá fẽlâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî fẽlé yã?”* 17.24 Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãgô ró rî ꞌbá yî rî ĩyî rĩꞌá ậdı̣̂ lôsĩ kậyı̣̂ rı̣̃ kâ rî kâ fẽlé ndrô vósĩ cé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá. 25 Gõꞌdá Pétẽrõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Ãwô, gólâ rî bê fẽlâ.”
Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó gõlé ꞌbã ꞌálâ, nĩꞌá tã ꞌdî âtálé Yésũ drí. Drẽ ãkpãkãꞌdã Pétẽrõ îtõó drẽ tã ꞌdî ngĩlí sı̣́sı̣́ Yésũ drí kô rî, kôrô Yésũ drí Pétẽrõ rî îjízó kĩ, “Sĩmónã, ní âꞌdâ drẽ tã ı̣̂sũ áníkâ tã bélé-bélé fẽ kâ tãsĩ rî má drí. Tã ı̣̂sũ áníkâ ꞌá rî, õzõ kúmú ꞌbạ̃drı̣̃ kâ rî ꞌbá yî õlẽ trá bélé-bélé ûꞌdúlı̣́ rî, gólĩyî rî ûꞌdúlâ ãꞌdî yî drı̣́gạ́ sĩ yã? Gólĩyî rî ûꞌdúlâ ãkpã mvá ĩyíkâ rî ꞌbá yî drı̣́gạ́ sĩ ngãtá õjílã ãzâ ꞌbá yî drı̣́gạ́ sĩ yã?” 26 Gõꞌdá Pétẽrõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Õjílã ãzâ ꞌbá yî rî ĩyî nĩ fẽlâ.” Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, “ꞌDĩî rĩꞌá mbı̣̂. Ĩtí rî, îcá kô mvá kúmú ꞌdĩ ꞌbá yí kâ drí bélé-bélé fẽzó.* 17.26 Úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî, tã ífí lâ kĩ, îcá kô Yésũ Ôvârí rî mvá ró rî drí bélé-bélé fẽzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá. 27 Gõꞌdá ĩtí rî, mã ꞌbã bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî kô âꞌdólé ạ̃wạ̃ ró ãmá bê. Ní ngâ nĩlí ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌbẽlé lı̣̃mvû ândrê ꞌálâ. Õzõ ní ãâsê ı̣̃ꞌbı̣̂ drı̣̃-káká trá rî, ní njı̣̃ ı̣̃ꞌbı̣̂ rî ꞌdĩ sı̣́-ꞌbálé lâ. Ní âꞌdô ậdı̣̂ ûsúꞌá sı̣́-ꞌbálé lâ ꞌdĩ ꞌá, gõꞌdá ní trõ ró ậdı̣̂ rî ꞌdĩ nĩꞌá fẽlâ bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ãmâ ômbê gĩzó ní bê.” Gõꞌdá Pétẽrõ drí tã ꞌdî ꞌẽzó té õzõ Yésũ drí âtálé ꞌdĩ kâtí. Ĩtí rî, drílâ ậdı̣̂ ûsúzó, drílâ nĩzó âjílâ bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ĩyî ômbê gĩzó Yésũ bê.

*17:10 17.10 Úlı̣́ Ẽlíyã rî tãsĩ ꞌdî, íîgĩ trá Mãlákĩ 4.5 ꞌá.

*17:21 17.21 Sı̣́sı̣́ rî, úlı̣́ vérẽsĩ 21 kâ nõ ꞌbá yî íîgĩí kô.

*17:24 17.24 Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãgô ró rî ꞌbá yî rî ĩyî rĩꞌá ậdı̣̂ lôsĩ kậyı̣̂ rı̣̃ kâ rî kâ fẽlé ndrô vósĩ cé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá.

*17:26 17.26 Úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî, tã ífí lâ kĩ, îcá kô Yésũ Ôvârí rî mvá ró rî drí bélé-bélé fẽzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá.