18
Tã Yésũ drí âtálé tã âꞌdô-âꞌdô kâ ãmbá ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî tãsĩ rî
(Márãkõ 9.33-37; Lúkạ̃ 9.46-48)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî tã îjílí gólâ tı̣́ kĩ nĩ rî, “Õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ꞌbá yî lãfálé sĩ rî, õjílã gólâ ãmbã gólâkâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drı̣̃ı̣̂ sĩ rî íyíkâ ãꞌdî ĩꞌdî yã?” Gõꞌdá Yésũ ârî bê tã îjî lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí kâ ꞌdĩ rî, gólâ drí mvá fínyáwá ãzâ ậzı̣́zó ꞌbãlé âdrélé lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ândrá. Gõꞌdá Yésũ drí gõzó tã âtálé drílĩyî kĩ, “Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, õzõ nĩ õlôgõ ãnî nyãányâ kô âꞌdólé õzõ mvá fínyáwá nõ kâtí rî, nĩ îcá kô cãlé ãngó Ôvârí kâ võ ûrú ꞌálâ rî ꞌá. Tã ꞌdî tãsĩ rî, õjílã gólâ ãmbã lâ drí âꞌdólé gạ̃rạ̃ õjílã rĩ ꞌbá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ꞌbá yî lãfálé sĩ rî, rĩꞌá õjílã gólâ tíbê íyî nyãányâ lôgõ ꞌbá áyábálá ró õzõ mvá fínyáwá nõ kâtí rî ĩꞌdî. Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ õlậgû gbõ cé mvá fínyáwá nõtí nõ ĩꞌdî tã lẽlẽ gólâkâ má ꞌá rî tãsĩ rî, õjílã rî ꞌdĩ lậgû kpá mâ ĩꞌdî.”
Ngá gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ꞌbãlé tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî
(Márãkõ 9.42-48; Lúkạ̃ 17.1-2)
Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó tã õjílã ãzí âdô-âdô kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, “Õzõ õjílã ãzâ ãâdô õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá tã lẽlẽ bê õzõ ꞌdĩyímvá fínyáwá kâtí rî trá, ãꞌdô ró bê drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî âyézó rî, lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ õjílã rî ꞌdĩ drí rî âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌbãlé õnjí tẽtẽ ró lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ lâŋõ õjílã gólâ kúnı̣́ úngû kũlũtũtũ rî ômbézó ômbê lâ ꞌá trõlé vũlı̣́ gạ́lı̣́ ꞌá drãlé vólé rî kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá kpá ĩtí, lâŋõ bê rĩꞌá ãmbá õjílã ãngó nõ kâ rî ꞌbá yî drí, tãlâ ngá gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã âdólé tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî bê dũû. Ngá ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô rĩꞌá rû ꞌẽlé zãâ ĩtí. Gõꞌdá gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ãzí âdólé ꞌdĩ ꞌbá yî, lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ gólĩyî drí rî âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌbãlé õnjí tẽtẽ ró.
“Gõꞌdá nî ãzâ õzõ ánî drı̣́ ngãtá ánî pá õrî nĩ ánî ꞌbãlé tã õnjí ꞌẽlé rî, ní gâ ánî drı̣́ rî ꞌdĩ njíyá vólé ngãtá ánî pá ꞌdĩ vólé. Rĩꞌá tãndí ró ní drí cãzó võ ûrú ꞌálâ rî ꞌá cé drı̣́ bê ãlô ngãtá pá bê ãlô, ní drí cãzó drı̣́ bê rı̣̃ ngãtá pá bê rı̣̃, nĩꞌá vẽlé lạ̃sı̣́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ꞌá rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá õzõ ánî lı̣̃fı̣́ õꞌbã nî nĩ tã õnjí ꞌẽlé rî, ní ângî gólâ vólé. Rĩꞌá tãndí ró ní drí cãzó ûrú ꞌálâ võ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kâ ꞌá cé lı̣̃fı̣́ bê ãlô, ní drí cãzó lı̣̃fı̣́ bê rı̣̃, nĩꞌá vẽlé lạ̃sı̣́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ꞌá rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
Tã Yésũ drí íꞌdígówá âtázó kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólâ ậvı̣̃ ꞌbá trá rî tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 15.3-7)
10 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ndrê õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ꞌdẽlé má vósĩ õzõ ꞌdĩyímvá kâtí rî ꞌbá yî kô õzõ ngá tãkó kâtí. Má âtâ ãnî drí, tã lâ yî lâzê rõô Ôvârí rú. Ĩtí rî, mãlãyíkã gólĩyî rĩ ꞌbá gólĩyî vó ndrẽlé rî ꞌbá yî bê ámâ átá ûrú ꞌálâ rî ândrá gólĩyî tã âꞌdálé gólâ drí. 11 (Nĩ ndrê drẽ, mâ rî gógó ânĩ ꞌbá ûrú lésĩ nô, Ôvârí âjô mâ ãngó nõ ꞌá nõ õjílã gólĩyî ậvı̣̃ ꞌbá trá rî ꞌbá yî lôndãlé, tãlâ má pâ ró gólĩyî bê.)* 18.11 Úlı̣́ gólĩyî vérẽsĩ 11 ꞌá ꞌdĩ íîgĩí kô tã îgĩ Mãtáyõ kâ ãzâ ꞌbá yî ꞌá.
12 “ꞌDõvó nĩ ı̣̂sũ drẽ tã kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ lôkí ꞌbá kâ. Õzõ gólâ ãꞌdô kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ íyíkâ bê nyâꞌdî-njı̣̂ rî, gõꞌdá õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ ãlô kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ ạ̃ậvı̣̃ trá rî, gólâ âꞌdô ãꞌdô ꞌẽꞌá ĩꞌdî yã? Gólâ âꞌdô kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ lâkí ꞌbá nyâꞌdî-sû-drı̣̃-lâ-gâ-mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-gâ-njı̣̂-drı̣̃-lâ-sû ꞌdĩ ꞌbá yî âyéꞌá ngá nyãrẽ ꞌá lũtú pálé nĩngá, gõzó nĩlí gólâ ãlô ậvı̣̃ ꞌbá trá rî lôndãlé. 13 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, õzõ gólâ ũûsû kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ íyíkâ ãlô ậvı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ trá rî, gólâ âꞌdô ꞌbãꞌá ãyĩkõ ró rõô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ãyĩkõ gólâ drí âꞌdózó ĩꞌdí bê lâ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólâkâ nyâꞌdî-sû-drı̣̃-lâ-gâ-mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-gâ-njı̣̂-drı̣̃-lâ-sû ậvı̣̃ ꞌbá kô ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. 14 Gõꞌdá kpá rĩꞌá ĩtí, ãnî átá ûrú ꞌálâ rî lẽé õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ꞌdẽlé má vósĩ õzõ ꞌdĩyímvá õnyíkõ kâtí nõ ꞌbá yî ãlô rî drí ậvı̣̃lı̣́ kôꞌdáwá lạ́tı̣̂ íyíkâ ꞌásĩ.”
Tã Yésũ drí îmbálé tã lãfálé êdê-êdê kâ õjílã gólâ tã õnjí ꞌẽ ꞌbá trá õjílã ãzí drí rî tãsĩ rî
15 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã îmbázó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Nî ãzâ, õzõ tã lẽ ꞌbá ãzí ãzâ õꞌê tã õnjí trá ní drí rî, ní nĩ gólâ ngálâ nĩꞌá tã õnjí gólâkâ ꞌdĩ âꞌdálé gólâ drí. Nĩ ꞌê tã rî ꞌdĩ cé rı̣̃ ãnî lãfálé ꞌásĩ gólâ bê. Õzõ gólâ ãârî tã áníkâ trá rî, ní pâ gólâ trá tã õnjí gólâkâ ꞌdĩ âyélé. 16 Gõꞌdá õzõ õjílã rî ꞌdĩ õgâ vólé trá dó tã áníkâ ârílí rî, ní drı̣̃ õjílã ãzâ ãlô ngãtá rı̣̃ yã rî nĩzó kpá óꞌdí õjílã ꞌdî ngálâ, tãlâ áãâtâ ró tã ꞌdî bê õjílã ꞌdî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ lâ ꞌá, tãlâ tã ndrĩ ãnî drí âtálé gólâ bê rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî ãârî ró ĩyî bê dódó. 17 Gõꞌdá õzõ õjílã rî ꞌdĩ õgâ vólé kpá trá dó tã õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ ârílí rî, nĩ âtâ tã lâ õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ drí. Gõꞌdá õzõ gólâ õgâ vólé kpá trá dó tã õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ kâ ârílí rî, nĩ ꞌê gólâ õzõ õjílã tã lẽ ꞌbá Ôvârí ꞌá kô rî kâtí, gõꞌdá kpá tã õnjí ꞌbá ró õzõ bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá ậdı̣̂ nyãlé rî kâtí.
18 “Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, õzõ nĩ õgã tã ãzâ trá dó rû ꞌẽlé ãngó nõ ꞌá nõngá rî, ꞌdĩî kpá tã gólâ Ôvârí drí gãlé trá dó rû ꞌẽlé ûrú ꞌálâ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá õzõ nĩ ãâyê tã ãzâ trá rû ꞌẽlé ãngó nõ ꞌá nõngá rî, ꞌdĩî kpá tã gólâ Ôvârí drí âyélé trá rû ꞌẽlé ûrú ꞌálâ rî ĩꞌdî. 19 Gõꞌdá má âtâ kpá ãnî drí nõtí, õzõ õjílã rı̣̃ õlẽ ĩyî tã-drı̣̃ trá ngá ãzâ ꞌẽzó ãngó nõ ꞌá nõngá rî, nĩ ꞌê rãtáã Ôvârí ãmâ átá ûrú ꞌálâ rî drí ngá rî ꞌdĩ tãsĩ. Gólâ âꞌdô ngá rî ꞌdĩ ꞌẽꞌá ãnî drí. 20 Ĩtí rî, õzõ õjílã ẽêꞌbê ĩyî rû trá rı̣̃ ngãtá nâ võ ãlô ꞌá ámâ rú sĩ rî, má âꞌdô âꞌdóꞌá gólĩyî lãfálé ꞌá.”
Tã Yésũ drí lôgõlé Pétẽrõ drí tã tã õnjí õjílã ãzí kâ âyê-âyê kâ
tãsĩ rî
21 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Pétẽrõ drí ânĩzó tã îjílí Yésũ tı̣́ kĩ nĩ rî, “Kúmú, õzõ ámâ ãzí-ãzí ãzâ õrî trá zãâ rĩꞌá tã õnjí ꞌẽlé má drí ândálé ândálé rî, má ãâyê gólâ tã õnjí gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ ândâlâ tạ̃sı̣̂ yã? Rĩꞌá tãndí ró má drí gólâ rî âyézó ândâlâ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ yã?” 22 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, “ꞌÉꞌẽ, ní âyê gólâ kô cé ândâlâ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃. Ní âyê gólâ nyâꞌdî-nâ-drı̣̃-lâ-mûdrı̣́ ândâlâ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃.”
23 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, “Âꞌdô-âꞌdô kũmũ Ôvârí kâ rî kâ rî rĩꞌá õzõ kúmú ạ́ngı̣́ ãzâ gólâ âꞌdó ꞌbá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá íyíkâ bê rî kâtí. Lôsĩ ꞌẽ ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî, ãzâ ꞌbá yî trõ ĩyî ậdı̣̂ trá gólâ drı̣́gạ́ sĩ ꞌẽꞌá lôgõlâ ạ̃tı̣́ ꞌá tólâ. Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ, gólâ drí lôsĩ ꞌẽ ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ậzı̣́zó ânĩlí ậdı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lôgõlé. 24 Ĩtí rî, lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãlô kúmú ꞌdĩ kâ tíbê ậdı̣̂ trõ ꞌbá gólâ drı̣́gạ́ sĩ rî âjízó lâ kúmú ꞌdĩ ândrá. Ậdı̣̂ rî ꞌdĩ rĩꞌá ậdı̣̂ õjílã dũû lôsĩ ndrô dũû kâ rî kâ ꞌî. 25 Nĩngá sĩ, lôsĩ ꞌẽ ꞌbá kúmú ꞌdĩ kâ ꞌdĩ îcá kô ậdı̣̂ ꞌdĩ võ lâ lôgõlé, tãlâ ậdı̣̂ ꞌdĩ rĩꞌá ậdı̣̂ ãmbá ꞌî. Tã ꞌdî tãsĩ rî, kúmú ꞌdĩ drí tã ꞌbãzó óõgî ró gólĩyî bê vólé rạ̃gı̣́ı̣̃ ró õkó lâ bê mvá lâ yí bê gõꞌdá kpá ngá gólâkâ ꞌbã kâ rî yí bê ndrĩ vólé, gólâ îcâ ró bê ậdı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ võ lâ lôgõlé.
26 “Gõꞌdá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ꞌdĩ ârî tã ꞌdî bê ĩtí rî, drílâ âꞌdózó tã ı̣̂sũ ró, gõꞌdá drílâ ngãzó ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ vũdrı̣́ kúmú ꞌdĩ ândrá rû lôꞌbãlé gólâ drí kĩ, ‘Óõ kúmú, ní ndrê ámâ ĩzã, ánî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ má rú. Ní êsê kậyı̣̂ gbíyá má drí sı̣́sı̣́ ꞌálâ, má âꞌdô ậdı̣̂ áníkâ ꞌdĩ võ lâ lôndãꞌá ânĩzó lôgõlâ ndrĩ ní drí.’ 27 Gõꞌdá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá kúmú ꞌdĩ kâ ꞌdĩ, ĩzã lâ drí gãzó gólâ rú. Ĩtí rî, drílâ ậdı̣̂ ꞌdĩ âyézó drílâ, gõꞌdá gólâ drí lôsĩ ꞌẽ ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ âyézó nĩlí drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró.
28 “Nĩngá sĩ, lôsĩ ꞌẽ ꞌbá gólâ âyélé nõ drí nĩzó ĩyî rû ûsúlı̣́ ãzí-ãzí lâ ãzâ ậdı̣̂ fínyáwá trõ ꞌbá gólâ drı̣́gạ́ sĩ kpá ꞌẽꞌá lôgõlâ ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî bê.* 18.28 Ậdı̣̂ ꞌdĩ rĩꞌá ậdı̣̂ kậyı̣̂ kámá-ãlô kâ ꞌî. Gõꞌdá gólĩyî ûsû rû bê ãzí-ãzí lâ ꞌdĩ bê rî, gõꞌdá kôrô drílâ ngãzó ꞌdẽlé ômbê lâ rũlı̣́ ạ̃ngbũ rĩꞌá îzálâ. Gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé ãzí-ãzí lâ ꞌdĩ drí kĩ, ‘Ní âfẽ ậdı̣̂ ámákâ tíbê ní drí trõlé má drı̣́gạ́ sĩ rî ngbãângbânõ!’ 29 Gõꞌdá ãzí-ãzí lâ ꞌdĩ drí ngãzó ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ vũdrı̣́ lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãzí lâ ꞌdĩ ândrá rû lôꞌbãlé gólâ drí kĩ, ‘Óõ ámâ ãzí-ãzí, ní ndrê ámâ ĩzã, ánî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ má rû! Ní êsê kậyı̣̂ gbíyá má drí sı̣́sı̣́ ꞌálâ. Má âꞌdô ậdı̣̂ áníkâ ꞌdĩ võ lâ lôndãꞌá ânĩzó fẽlâ ndrĩ ní drí.’ 30 Gõꞌdá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá gólâ sı̣́sı̣́ kúmú drí gólâ rî âyélé ậdı̣̂ íyíkâ tãsĩ nô rî, gâ vólé trá dó ãzí-ãzí lâ ậdı̣̂ fínyáwá trõ ꞌbá gólâ drı̣́gạ́ sĩ rî âyélé. Bê-rî, gólâ drí lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãzí gólâkâ ꞌdĩ trõzó ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rĩlí tólâ, té gólâ ãâfẽ ró ậdı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ bê zãlô. 31 Ĩtí rî, lôsĩ ꞌẽ ꞌbá kúmú ꞌdĩ kâ ãzâ ꞌbá yî ndrê tã rû ꞌẽ ꞌbá ꞌdĩ bê rî, gólĩyî drí âꞌdózó tã ı̣̂sũ ró rõô. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó nĩlí tã ꞌdî âtálé kúmú ĩyíkâ ꞌdĩ drí.
32 “Gõꞌdá kúmú ꞌdĩ ârî bê tã ꞌdî ĩtí rî, drílâ lôsĩ ꞌẽ ꞌbá íyíkâ gólâ ãzí-ãzí lâ rî ꞌbã ꞌbá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá ꞌdĩ ậzı̣́zó. Gõꞌdá gólâ âcâ bê rî, kúmú drí ngãzó tã âtálé drílâ kĩ, ‘Nî rĩꞌá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá õnjí ꞌî! Ní lôꞌbã rúꞌbạ́ bê má drí ậdı̣̂ ní drí trõlé má drı̣́gạ́ sĩ rî tãsĩ rî, má âyê nî té õzõ ní drí îjílí rî kâtí. 33 Gõꞌdá ní ꞌê tã ánî ãzí-ãzí drí ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã? Tí ní âꞌdô ánî ãzí-ãzí rî ĩzã ndrẽꞌá kpá õzõ má drí ánî ĩzã ndrẽrẽ rî kâtí!’ 34 Gõꞌdá kúmú ꞌdĩ drí ꞌbãzó ạ̃wạ̃ ró tã ꞌdî tãsĩ. Drílâ lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ꞌdĩ jõzó ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, tãlâ óõfẽ ró lâŋõ bê gólâ drí, té ậdı̣̂ íyíkâ gólâ drí trõlé rî, gólâ õlôgõ ró bê ndrĩ zãlô.”
35 Gõꞌdá Yésũ ngî bê íꞌdígówá ꞌdĩ ndẽlé rî, gólâ kĩ, “Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí ãnî ãzí-ãzí kâ kô ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ rî, ãnî ãlô-ãlô ndrĩ, ámâ átá ûrú ꞌálâ rî âꞌdô kpá ꞌẽꞌá ãnî ꞌẽlé té õzõ ꞌdĩî rî kâtí.”

*18:11 18.11 Úlı̣́ gólĩyî vérẽsĩ 11 ꞌá ꞌdĩ íîgĩí kô tã îgĩ Mãtáyõ kâ ãzâ ꞌbá yî ꞌá.

*18:28 18.28 Ậdı̣̂ ꞌdĩ rĩꞌá ậdı̣̂ kậyı̣̂ kámá-ãlô kâ ꞌî.