19
Tã Yésũ drí îmbálé tã õkó îngâ kâ tãsĩ rî
(Márãkõ 10.1-12)
Gõꞌdá Yésũ ndẽlé bê tã îmbâ íyíkâ tã õnjí âyê-âyê tãsĩ rî, drílĩyî ngãzó ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlĩláyã kâ âyélé lãjóꞌbá íyíkâ bê. Drílĩyî nĩzó mbãlé ꞌáꞌá lé drı̣̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ ãzâ lésĩ rî ꞌá. Drílĩyî nĩzó zãâ áyágá Jõrõdénĩ kâ ꞌdĩ ꞌáꞌá lé drı̣̃ lâ lésĩ. Gõꞌdá drílĩyî mbãzó kpá gõlé ꞌáꞌá lé drı̣̃ ãzâ rî lésĩ cãlé ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî câ bê ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌdĩ ꞌá tólâ rî, õjílã õꞌbí dũû drí îtõzó ꞌdẽlé gólĩyî vósĩ. Õjílã gólĩyî ngá lãzé bê rî ꞌbá yî, Yésũ drí gólĩyî êdézó ndrĩ ngá lãzé ĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ.
Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsı̣̃ ãzâ ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî Yésũ rî ûjũlı̣́, ngãtá gólâ âꞌdô úlı̣́ ányâ âtáꞌá yã rî. Drílĩyî tã îjízó gólâ tı̣́ kĩ nĩ rî, “Tã ꞌbãꞌbã Ôvârí drí fẽlé ãmâ drí ꞌẽlé Músạ̃ sĩ rî vó ró rî, rĩꞌá tãndí ró õjílã ãzâ drí õkó lâ rî îngázó, õzõ õkó rî ꞌdĩ õꞌê tã ányâ ãzâ trá rî yã?”
Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Pạ̃rúsı̣̃ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ zı̣́ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ꞌá rî kô kĩꞌá nĩ rî, îtõ võ ãngó kâ ꞌásĩ rî, Ôvârí ꞌbã õjílã mvá bê rî, gólâ ꞌbã ãgô yî trá õkó yí bê yã? Tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí âtâ tã trá kĩ nĩ rî,
‘Ãgô âꞌdô átá lâ rî âyéꞌá ândré lâ bê âꞌdózó õkó lâ bê ngá ãlô ró.
Gólĩyî rı̣̃ ꞌdî âꞌdó ngá ngĩíngî ꞌî kô. Ĩtí rî, ãgô yî õkó bê gólĩyî rĩꞌá ngá ãlô ꞌî.
ꞌDõvó ngá gólâ Ôvârí drí êbẽlé trá ngá ãlô ró rî, õjílã ãzâ õcâ gólĩyî lãfálé kô.’ ”
Tã Ómvó Ngá 2.24
Gõꞌdá Pạ̃rúsı̣̃ ꞌdĩ ꞌbá yî drí Yésũ rî îjízó kpá óꞌdí kĩ, “Ní kĩ nĩ rî, âꞌdó kô tãndí ró ãmâ drí õkó îngázó rî, gõꞌdá tãlâ ãꞌdô ꞌî Músạ̃ drí tã ꞌbãzó ãmâ drí kĩ, õzõ mã õlẽ trá õkó îngálé rî, mã ĩîgĩ wárãgã õkó îngâ kâ fẽlé õkó rî ꞌdĩ drí yã?”
Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, “Músạ̃ îgĩ tã ꞌdî ãnî drí ĩtí ꞌdĩ, tãlâ ãnî drı̣̃ rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró, tãlâ tã ãꞌdô trá ãnî lãfálé ꞌásĩ ãnî õkó yí bê rî nĩ îcá kô tã rî ꞌdĩ êdélé. Gõꞌdá tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ âꞌdó kô ĩtí îtõ võ ãngó kâ ꞌásĩ. Sı̣́sı̣́ rî, Ôvârí ꞌbãá tã ꞌbãꞌbã õkó îngâ kâ kô. Má âtâ ãnî drí, âꞌdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí õkó lâ rî îngázó cú ĩtí tã ífí ãzâ ãkó, õzõ õkó rî ꞌdĩ õꞌê tã õnjí ãzâ kô gõꞌdá ãgô rî ꞌdĩ drí nĩzó õkó ãzâ trõlé ậyı̣́zó ĩꞌdí bê lâ rî, gólâ ꞌê ꞌdĩ tã õnjí ꞌî Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá, âyê fí ãlô, õzõ õjílã rî ꞌdĩ ũûsû õkó lâ trá ậyı̣́rı̣̃ ꞌá ĩyî ãgô ãzâ bê rî ĩꞌdî, gólâ õró gõ õkó lâ ꞌdĩ îngálé.”
10 Gõꞌdá lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ Yésũ drí âtálé ꞌdĩ bê rî, gõꞌdá drílĩyî gõzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, “Õzõ tã ãgô yî lãfálé ꞌá õkó bê rî ãâꞌdô âmbâ-âmbâ ró ĩtí rî, rĩꞌá tãndí ró ãgô drí rĩzó cú ĩtí õkó trõ ãkó.”
11 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, “Õjílã dũû îcá ĩyî kô tã ı̣̂sũ ãníkâ õkó tãsĩ ꞌdî ꞌẽlé. Âꞌdô ꞌbãꞌá cé õjílã îcá ꞌbá rĩlí õkó trõ ãkó rî ꞌbá yî ĩꞌdî. 12 Tã ꞌdî tãsĩ rî, tã ífí bê rĩꞌá ngĩíngî õjílã ãzâ ꞌbá yî drí õkó trõzó kô ꞌá lâ rî. Útı̣̂ õjílã ãzâ ꞌbá yî trá ĩtí ꞌbáŋá ró, gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî õjílã ãzí lîsî gólĩyî nĩ, gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî lẽé ĩyî õkó gĩlí kô, tãlâ gólĩyî fẽ ĩyî nyãányâ trá cé lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽlé ĩꞌdî. Õjílã gólâ îcá ꞌbá trá tã rî ꞌdĩ ꞌẽlé rî, ꞌdõvó gólâ õꞌê.”
Tã Yésũ drí õrẽ fẽzó ꞌdĩyímvá õnyíkõ drí rî
(Márãkõ 10.13-16; Lúkạ̃ 18.15-17)
13 Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ꞌbá yî drí ꞌdĩyímvá õnyíkõ âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ, tãlâ Yésũ õꞌbã ró drı̣́ bê gólĩyî drı̣̃ı̣̂ õrẽ fẽzó drílĩyî, gõꞌdá kpá rãtáã ꞌẽzó bê gólĩyî tãsĩ. Gõꞌdá lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí õjílã ꞌdî ꞌbá yî lôgázó dó ânĩlí ꞌdĩyímvá ꞌdĩ ꞌbá yî bê Yésũ ngálâ. 14 Gõꞌdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, “Nĩ âyê ꞌdĩyímvá ꞌdĩ ꞌbá yî ãânĩ ró ĩyî má ngálâ, nĩ lôgâ gólĩyî kô, tãlâ õjílã rĩ ꞌbá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ꞌbá yî rĩꞌá õjílã gólĩyî ĩyî nyãányâ lôgõ ꞌbá õzõ ꞌdĩyímvá õnyíkõ nõtí nõ ꞌbá yí kâtí rî ĩꞌdî.” 15 Nĩngá sĩ rî, drílâ íyî drı̣́ ꞌbãzó ꞌdĩyímvá ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ ãlô-ãlô, gõꞌdá drílâ õrẽ fẽzó drílĩyî. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó nĩlí võ ꞌdî âyélé lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yí bê.
Tã Yésũ drí âtálé ágámvá gólâ ngá-tı̣̂ ãmbá bê rî drí lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî tãsĩ rî
(Márãkõ 10.17-31; Lúkạ̃ 18.18-30)
16 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, ágámvá ãzâ ngá-tı̣̂ ãmbá bê rî drí ânĩzó tã îjílí Yésũ tı̣́ kĩ nĩ rî, “Tã îmbá ꞌbá, õzõ má õlẽ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlı̣́ rî, má âꞌdô tã tãndí ángô rî ꞌẽꞌá ĩꞌdî sũlı̣́ Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá ûsúzó lâ yã?” 17 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílâ kĩ, “Tãlâ ãꞌdô ꞌî ní drí ámâ îjízó tã gólâ âꞌdó ꞌbá tãndí ró rî tãsĩ yã? Ôvârí cé ĩꞌdî rĩꞌá tãndí ró. Õzõ ní õlẽ trá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlı̣́ rî, ní ı̣̂njı̣̃ tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ rî ĩꞌdî ndrĩ.”
18 Ĩtí rî, ágámvá ꞌdĩ drí Yésũ rî îjízó kĩ, “Má âꞌdô tã ꞌbãꞌbã ángô rî ꞌẽꞌá ĩꞌdî yã?”
Ĩtí rî, Yésũ drí gõzó tã-drı̣̃ lôgõlé drílâ kĩ, “Ní fû õjílã ãzí kô. Ní ꞌbã õkó gólâ âꞌdó ꞌbá kô ánî õkó ró rî kô ní ũgúlı̣́ ậyı̣́zó ĩꞌdí bê lâ. Ní ûgũ ngá kô. Ní âdô õnjõ kô õjílã ãzí rú. 19 Ní ârî ánî átá yî tı̣̂-võ ánî ândré bê, tãlâ ní ı̣̂njı̣̃ ró gólĩyî bê. Ní lẽ õjílã ãzí õzõ ní drí ánî nyãányâ lẽrẽ kâtí.”
20 Nĩngá sĩ, ágámvá ꞌdĩ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî, má ꞌê trá ndrĩ. Gõꞌdá tã ãzâ kpá bê drẽ zãâ má drí ꞌẽlé yã?”
21 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílâ kĩ, “Õzõ ní õlẽ trá âꞌdólé tã mbı̣̂ ꞌẽ ꞌbá ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî, ní gõ nĩlí ngá-tı̣̂ ãmbá áníkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lậzı̣́lı̣́ gĩlí ndrĩ vólé, ní fẽ ró ậdı̣̂ lâ õjílã gólĩyî ĩzã bê rî ꞌbá yî drí, gõꞌdá ní gõ ró bê ânĩlí ꞌdẽlé ámâ vó bẽlé tã ârí ꞌbá ámákâ ró. Õzõ ní õꞌê tã ꞌdî trá ĩtí rî, ní âꞌdô ꞌbãꞌá ngá-tı̣̂ tãndí bê dũû ûrú ꞌálâ.” 22 Gõꞌdá ágámvá ꞌdĩ ârílí bê úlı̣́ Yésũ drí âtálé ĩtí ꞌdĩ rî, kôrô rúꞌbạ́ lâ drí âdãzó. Gõꞌdá drílâ âꞌdózó tã ı̣̂sũ ró rõô, tãlâ gólâ lẽé kô ngá íyíkâ ãmbá ꞌdĩ ꞌbá yî lậzı̣́lı̣́ gĩlí vólé. Gõꞌdá drílâ ngãzó nĩlí vólé.
23 Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé tã ârí ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí kĩ, “Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró õjílã gólĩyî ngá-tı̣̂ ãmbá bê rî ꞌbá yî drí âꞌdózó õjílã Ôvârí kâ ró gólĩyî drí îcázó rĩlí kũmũ gólâkâ zẽlé tã gólâkâ rî ꞌẽlé. 24 Âꞌdô ꞌbãꞌá âmbâ-âmbâ ró gólĩyî drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ tã âmbâ-âmbâ ĩnjígó drí ꞌẽꞌá ûsúlâ ûjũrı̣̃ fĩlí kôrô lı̣́bı̣̃rạ̃ ꞌbú ꞌásĩ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.” 25 Gõꞌdá tã ârí ꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî úlı̣́ gólâ drí âtálé ꞌdĩ bê rî, tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó rõô úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí sĩ. Gõꞌdá drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, “Õzõ ãꞌdô trá ĩtí rî, õjílã gólĩyî Ôvârí drí ꞌẽꞌá pãlâ rî âꞌdô ꞌbãꞌá ĩyíkâ õjílã ángô rî ꞌbá yî ĩꞌdî yã?”* 19.25 Tã ârí ꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî îjî tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌá rî, ngá-tı̣̂ ãmbá ꞌdĩ ãâꞌdô lãmbé õrẽ Ôvârí drí fẽlé õjílã drí rî ĩꞌdî. Ĩtí rî, õjílã ngá-tı̣̂ bê dũû rî âꞌdô ĩyî õjílã tãndí ꞌî. 26 Yésũ drí lı̣̃fı̣́ jãzó võ ndrẽlé gólĩyî ngálâ ró, gõꞌdá drílâ gõzó tã âtálé kĩ, “Ngá gólĩyî õjílã mvá drí îcálé kô ꞌẽlâ rî, Ôvârí îcâ trá ꞌẽlâ ndrĩ.”
27 Nĩngá sĩ rî, Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, “Ní ndrê drẽ, ãmâ lãjóꞌbá áníkâ rî ꞌbá yî, mã âyê ngá ãmâ nyãányâ kâ rî ꞌbá yî trá ndrĩ ânĩzó ꞌdẽlé ní vósĩ tã ârí ꞌbá áníkâ ró. Ĩtí rî, tã tãndí gólâ ãmâ drí ꞌẽꞌá ûsúlâ Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ ı̣̃zạ́tú rî íyíkâ ãꞌdô ꞌî yã?”
28 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ nô, kậyı̣̂ gólâ má drí ꞌẽzó ngá ndrĩ ꞌbãlé óꞌdí ı̣̃zạ́tú rî sĩ rî, má âꞌdô ꞌẽꞌá rĩlí kı̣́tı̣̃ ámákâ drı̣̃ı̣̂ kúmú ạ́ngı̣́ ró drı̣́-ãcê bê. Gõꞌdá ãnî lãjóꞌbá ámákâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-gâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî âꞌdô ꞌẽꞌá rĩlí má bê kı̣́tı̣̃ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-gâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ kúmú ró tã-vó õrĩ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî kâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-gâ-rı̣̃ rî ꞌbá yí kâ kĩlí. 29 Gõꞌdá õjílã ndrĩ gólĩyî ꞌbã ĩyíkâ âyé ꞌbá, átá lâ yî, ândrê lâ yî, mvá lâ yî, ậdrúpı̣̃ lâ yî, îzó lâ yî, ngãtá ạ́mvú yí bê âyé ꞌbá ꞌdẽzó má vósĩ tã ârí ꞌbá ámákâ ró rî, ngá gólĩyî drí ꞌẽꞌá ûsúlâ ámâ átá Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ ı̣̃zạ́tú rî âꞌdô ꞌẽꞌá lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ândâlâ kámá-ãlô ngá gólĩyî drí âyélé rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô kpá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúꞌá. 30 Gõꞌdá ĩtí rî, õjílã dũû tíbê ngbãângbânõ ndrẽlé ĩyî õjílã ãmbâ-ãmbâ ró rî ꞌbá yî, ı̣̃zạ́tú rî, gólĩyî âꞌdô âꞌdóꞌá õjílã tãkó ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá, gólĩyî âꞌdô gõꞌá vólé ꞌálâ. Gõꞌdá õjílã gólĩyî dũû gólĩyî ngbãângbânõ rĩꞌá ndrẽlâ ĩyî õjílã tãkó ró rî ꞌbá yî, ı̣̃zạ́tú rî, gólĩyî âꞌdô âꞌdóꞌá õjílã ãmbâ-ãmbâ ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá, gólĩyî âꞌdô ꞌbãꞌá sı̣́sı̣́ ꞌálâ.”

*19:25 19.25 Tã ârí ꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî îjî tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌá rî, ngá-tı̣̂ ãmbá ꞌdĩ ãâꞌdô lãmbé õrẽ Ôvârí drí fẽlé õjílã drí rî ĩꞌdî. Ĩtí rî, õjílã ngá-tı̣̂ bê dũû rî âꞌdô ĩyî õjílã tãndí ꞌî.