23
Tã Yésũ drí tã âtázó drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî rú rî
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí õjílã gólĩyî rû êꞌbé ꞌbá úlı̣́ gólâkâ ârílí rî ꞌbá yí bê. Gólâ kĩ, “Lãꞌbí îmbá ꞌbá yî gõꞌdá Pạ̃rúsı̣̃ yí bê, gólĩyî cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê tã ꞌbãꞌbã Ôvârí drí âfẽlé Músạ̃ sĩ rî ꞌbá yî âꞌdázó õjílã drí. Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ tã kĩ nĩ rî, rĩꞌá mbı̣̂ ãnî drí tã ndrĩ gólĩyî drí âtálé rî ꞌbá yî ꞌẽzó yã? Nĩ ndrê tã gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî! Gõꞌdá nĩ ꞌê tã kô õzõ gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî kâtí, tãlâ tã gólĩyî drí rĩꞌá îmbálâ ãnî drí ꞌẽlé ꞌdĩ ꞌbá yî, gólĩyî nyãányâ rí ĩyî kô tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé té ĩtí. Nĩ ndrê drẽ, gólĩyî âtrõ tã ꞌbãꞌbã ĩyî nyãányâ kâ ãzâ ꞌbá yî trá dró ꞌbãlé tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ drı̣̃ı̣̂. Tã ꞌbãꞌbã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ gõꞌdá trá rĩꞌá ngá lậnjı̣̃ ró õjílã drí ꞌẽlé. Gõꞌdá drílĩyî gõzó õjílã ꞌbãlé rĩꞌá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé mbârâkã sĩ. Gbõ lé ĩtí rî, gólĩyî nyãányâ lẽé kô õjílã pãlé ngá lậnjı̣̃ rî ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ.
“Gõꞌdá gólĩyî rî úlı̣́ Ôvârí kâ îgĩlí ínyíríkó ậvû-ậvû ró rî drı̣̃ı̣̂, tãlâ ólêndrê ró bê dódó. Gõꞌdá drílĩyî gõzó ômbélâ ĩyî ándrá-gạ́-sı̣́lı̣́ ꞌásĩ, gõꞌdá drílĩyî sõzó lâ kpá ĩyî drı̣́ ꞌásĩ. Gólĩyî ꞌê ꞌdĩ rĩzó rãtáã ꞌẽlé ĩꞌdî sĩ lâ. Gõꞌdá gólĩyî cú rĩꞌá ítá ãzâ rĩꞌá âkólâ ĩyî ũwû ꞌá rî bê. Gólĩyî drí kẽlẽlẽ lôsézó dũû ítá rî ꞌdĩ tı̣́ sĩ ãcê-ãcê ĩtí. Gólĩyî rî tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ lãlé kẽlẽlẽ rî ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ, gólĩyî õtírĩ rĩî rãtáã ꞌẽlé rî. Gólĩyî rî tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩtí ꞌdĩ, tãlâ õjílã ũnı̣̃ ró bê kĩꞌá nĩ rî, yĩ rî tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ ꞌẽlé ndrĩ dódó. Gõꞌdá gólĩyî õnĩ trá võ kãrámã kâ ꞌásĩ gõꞌdá jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ꞌásĩ rî, gólĩyî lẽ ĩyî nyãányâ ꞌbãlé rĩlí rĩ-võ õjílã ãmbâ-ãmbâ kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá õzõ gólĩyî õtírĩ nĩî võ ngá lậzı̣̂ kâ gĩlí rî ꞌbá yî ꞌásĩ rî, gólĩyî lẽ õjílã drí nî-bê-yã ꞌẽlé ĩyî drí tã rõrõ sĩ, gõꞌdá gólĩyî lẽ õjílã ı̣̃ı̣̂njı̣̃ ró ĩyî bê ı̣̂njı̣̃, gõꞌdá úzı̣̂ ró ĩyî bê “ ‘ãmbá” ’ ró.
“Nĩ ꞌbã õjílã ãzí kô ãnî zı̣̃lı̣́ “ ‘ãmbá” ’, ãnî rĩꞌá tã îmbá ꞌbá bê cé ãlô, tãlâ ãmbã ãníkâ rĩꞌá ꞌdó ãlô, ãnî ndrĩ rĩꞌá ậdrúpı̣̃ ãzí ró. Gõꞌdá kpá ĩtí, nĩ zı̣̂ õjílã ãzí ãngó nõ ꞌá nõngá nõ kô “ ‘átá” ’, tãlâ ãnî átá rĩꞌá cé ãlô Ôvârí ĩꞌdî ꞌbũû ꞌálâ. 10 Nĩ ꞌbã õjílã kô ãnî zı̣̃lı̣́ “ ‘kúmú” ’ ró, tãlâ Kúmú ãníkâ cé Krístõ ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî ĩꞌdî. 11 Gõꞌdá õjílã ãnî lãfálé sĩ gólâ lẽ ꞌbá âꞌdólé ãmbá ró rî, gólâ ãâꞌdô rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ró íyî ãzí-ãzí yî drí. 12 Gõꞌdá õjílã tíbê íyî nyãányâ ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ãmbá ró rî, Ôvârí âꞌdô gólâ rî lôgõꞌá vũdrı̣́. Gõꞌdá õjílã gólâ tíbê íyî nyãányâ lôgõ ꞌbá âꞌdólé ngá tãkó ró rî, Ôvârí âꞌdô gólâ rî ꞌbãꞌá âꞌdólé õjílã ãmbá ró.”
Tã Yésũ drí lâŋõ ꞌẽ ꞌbá ꞌdẽlé drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ rî
tã lâ âtázó rî
13 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ gólĩyî drí rî tãsĩ. Gólâ kĩ, “Ãnî lãꞌbí îmbá ꞌbá yî Pạ̃rúsı̣̃ yí bê, nĩ rî trá ãnî nyãányâ âdólé. Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí, tãlâ nĩ âꞌbã ạ́tı̣̃ fĩzó võ ûrú ꞌálâ rî ꞌá rî trá kpạ̃ạ́kũ õjílã drí, tã ꞌbãꞌbã dũû ãnî drí ꞌbãlé õjílã drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî sĩ. Gõꞌdá ãnî nyãányâ îcá kô fĩlí, tãlâ nĩ rí kô tã ꞌbãꞌbã ãnî drí rĩꞌá îmbálâ õjílã drí rî ꞌbá yî ꞌẽlé. Gõꞌdá õjílã gólĩyî lẽ ꞌbá fĩlí rî, nĩ njı̣̃ı̣́ ạ́tı̣̃ kô gólĩyî drí fĩzó. 14 (Ãnî drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ nõ ꞌbá yî, ãnî rĩꞌá mãnĩ ꞌbá ꞌî. Nĩ rî ạ̃yı̣́zı̣́ âdólé rĩzó ậdı̣̂ gólĩyî drí ꞌẽꞌá fẽlâ jó drílĩyî rĩzó ꞌá lâ rî lı̣́pı̣̂ lâ yî drí rî trõlé drı̣́gạ́ lâ yî nyãlé vólé. Gõꞌdá nĩ rî kpá rãtáã ꞌẽlé ãcê, tãlâ Ôvârí ãꞌdô ró bê ãyĩkõ ró ãní bê. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí.)* 23.14 Sı̣́sı̣́ rî, íîgĩí úlı̣́ vérẽsĩ 14 kâ nõ ꞌbá yî kô búkũ Mãtáyõ kâ ꞌá.
15 “Ãnî drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rĩ ꞌbá ãnî nyãányâ âdólé nõ ꞌbá yî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí, tãlâ nĩ rî nĩꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ jẽjẽ ró õjílã lôndã bê âꞌdólé tã ârí ꞌbá ãníkâ ró, gõꞌdá nĩ rî kpá nĩꞌá lı̣̃mvû ândrê drı̣̃ mbã bê, nĩꞌá õjílã lôndã bê âꞌdólé kpá tã ârí ꞌbá ãníkâ ró. Gõꞌdá õzõ nĩ ũûsû gólĩyî trá rî, tã îmbâ ãníkâ lãꞌbí ndrĩ ꞌẽꞌẽ tãsĩ ꞌdî âꞌdô gólĩyî ꞌbãꞌá âꞌdólé õnjí ró lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ ãnî nyãányâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Ĩtí rî, nĩ ꞌbã gólĩyî trá ꞌẽꞌá nĩꞌá vẽlé lạ̃sı̣́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ꞌá.
16 “Ãnî drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ, ãnî rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî ãzí-ãzí yî sẽlé rî ꞌbá yî ĩꞌdî, tãlâ nĩ rî tã ányâ îmbálé ĩꞌdî õjílã drí. Nĩ rî trá tã îmbálé kĩ nĩ rî, õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá ngá ãzâ ꞌẽzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rú lâ sĩ rî, gõꞌdá õzõ gólâ õꞌê ngá rî ꞌdĩ kô rî, ꞌdĩî âꞌdó kô tã õnjí ꞌî. Gõꞌdá õzõ õjílã rî ꞌdĩ ĩîtrî lãtrítrí trá ngá ãzâ ꞌẽzó dáãbõ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá ꞌdĩ rú lâ sĩ rî, gõꞌdá îcâ trá gólâ drí tã rî ꞌdĩ ꞌẽlé. ꞌDĩî rĩꞌá tã îmbâ ányâ ꞌî. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí. 17 Ãnî rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá gólĩyî tã nı̣̃nı̣̃ ãkó rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Ĩtí rî, tã ı̣̂sũ ãníkâ ꞌá rî, ngá ángô rî ĩꞌdî tã lâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ rî, dáãbõ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá ꞌdĩ ĩꞌdî ngãtá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ gólâ dáãbõ ꞌdî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé tãndí ró Ôvârí drí ꞌdĩ ĩꞌdî yã? 18 Gõꞌdá nĩ rî kpá tã îmbálé kĩ, õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá võ rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró rî rú lâ sĩ ngá ãzâ ꞌẽzó rî, gõꞌdá õzõ gólâ õꞌê ngá rî ꞌdĩ kô rî, ꞌdĩî âꞌdó kô tã õnjí ꞌî. Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá ngá gólĩyî fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró ꞌdĩ rú lâ sĩ ngá ãzâ ꞌẽzó rî, îcâ trá gólâ drí ngá rî ꞌdĩ ꞌẽlé. 19 Ãnî rĩꞌá õjílã gólĩyî lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá ró rî yî ĩꞌdî. Tã îmbâ ãníkâ ꞌdĩ rĩꞌá ányâ ró. Gõꞌdá tã ı̣̂sũ ãníkâ ꞌá rî, ngá ángô rî ĩꞌdî tã lâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ rî, ngá gólĩyî fẽlé trá Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró ꞌdĩ ꞌbá yî ĩꞌdî ngãtá võ gólâ ngá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌbãzó drı̣̃ lâ ꞌá tíbê ngá fẽfẽ ꞌdî ꞌbá yî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé tãndí ró Ôvârí drí rî ĩꞌdî yã? 20 Tã ꞌdî tãsĩ rî, õjílã gólâ tíbê lãtrítrí îtrí ꞌbá trá võ rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró rî rú lâ sĩ rî, gólâ îtrî lãtrítrí kpá trá ngá fẽfẽ gólĩyî drı̣̃ lâ ꞌá ꞌdĩ ꞌbá yî rú lâ sĩ ndrĩ. 21 Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rú lâ sĩ rî, gólâ îtrî lãtrítrí ꞌdĩ kpá trá Ôvârí gólâ rĩ ꞌbá jó ꞌdĩ ꞌá ꞌdĩ rú lâ sĩ. 22 Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí ꞌbũû rú sĩ rî, gólâ îtrî lãtrítrí trá kı̣́tı̣̃ Ôvârí drí rĩzó rĩlí drı̣̃ lâ ꞌá kúmú ró rî rú lâ sĩ gõꞌdá kpá Ôvârí gólâ tíbê rĩ ꞌbá kı̣́tı̣̃ rî ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ rî bê.
23 “Gõꞌdá nĩ rî trá ãlô mûdrı̣́ ꞌásĩ trõlé ngá gólĩyî ãtó drí âsózó drí lâ sĩ, õzõ ꞌạ̃ꞌı̣́-nyá yí kâtí, dõ yí kâtí, gõꞌdá kpá õzõ ꞌạ̃ꞌı̣́-tĩtĩ kâtí rî ꞌbá yí bê, fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró. Tã ꞌdî ꞌbá yî, nĩ rî ꞌẽlâ ndrĩ tãndí ró, gõꞌdá nĩ rí kô tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ rî ꞌbá yî ꞌẽlé. Nĩ rí kô tã-vó õjílã kâ kĩlí mbı̣̂, gõꞌdá nĩ rí kpá kô õjílã gólĩyî ĩzã bê rî ꞌbá yî pãlé, gõꞌdá nĩ rí kpá kô rĩlí zãâ tã gólĩyî mbı̣̂ Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽlé. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí.”
24 Gõꞌdá Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ âtázó tã ꞌdî tãsĩ drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Ãnî rĩꞌá õzõ lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá yí kâtí. Ãnî rĩꞌá nyé õzõ õjílã gólĩyî nyạ̃ạ́múrúwạ́ drí ꞌdẽzó ngá mvũmvũ gólĩyíkâ ꞌá ndrẽlé tõ drílĩyî âpẽzó lâ vólé gõꞌdá ĩnjígó ândrê gólâ ꞌdẽ ꞌbá ngá mvũmvũ ꞌdî ꞌá ꞌdĩ ndrẽzó lâ kô gõꞌdá drílĩyî gõzó ĩnjígó ꞌdĩ mvũlı̣́ tẽlé nyé ĩyî ꞌâ ꞌá rî kâtí.
25 “Ãnî drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ nõ ꞌbá yî, tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ rî ꞌbá yî rĩꞌá rı̣̃ rı̣̃. Nĩ rî ĩgã mvá ãníkâ gõꞌdá tạ́bı̣́gạ́ ãníkâ bê rî ꞌbá yî rúꞌbạ́ lâ ĩví lésĩ rî jĩlí cé ĩꞌdî ngbángbá, gõꞌdá ãnî drí ꞌálé lâ yî âyézó ĩyíkâ ı̣̃ndı̣̂ ró, tãlâ ngá gólĩyî ãnî drí rĩꞌá ûsúlâ rî ꞌbá yî, nĩ rî rĩꞌá ûsúlâ õjílã âdô-âdô sĩ, gõꞌdá nĩ lẽ ngá dũû ndrĩ ãnî nyãányâ drí. Nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ âꞌdólé õjílã tãndí ró, gõꞌdá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ rĩꞌá õnjí ró. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí. 26 Ãnî rĩꞌá õjílã gólĩyî lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá ró rî yî ĩꞌdî. ꞌDõvó nĩ jĩ drẽ ĩgã mvá ãníkâ ꞌâ lâ zãlô sı̣́sı̣́, gõꞌdá nĩ gõ ró bê rúꞌbạ́ lâ ĩví lésĩ rî jĩlí, tãlâ ãꞌdô ró bê ngbángbá.
27 “Ĩtí rî, ãnî drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî, ãnî kpá rĩꞌá nyé õzõ lóꞌdé gólĩyî rúꞌbạ́ lâ bẽlé dódó õlêndrê ró bê ĩví lésĩ sũsũ ró rî kâtí. Gõꞌdá lóꞌdé rî ꞌdĩ ꞌálé lâ ꞌá tólâ rî, áâꞌdô õjílã ãvõ fã ûsúꞌá ĩꞌdî, gõꞌdá kpá ngá õnjî-õnjî ãzâ ꞌbá yí bê dũû. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí. 28 Gõꞌdá ãnî kpá rĩꞌá ĩtí. Nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ trá âꞌdólé õjílã ãzí lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá tã mbı̣̂ ꞌẽ ꞌbá ró. Gõꞌdá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ rĩꞌá õnjí ró tã ı̣̂sũ bê rı̣̃ rı̣̃.
29 “Ãnî drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî, ãnî rĩꞌá tã ôjá ꞌbá ꞌî. Ôvârí âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí tã nô ꞌbá yî tãsĩ. Nĩ rî trá lóꞌdé tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ôdrã ꞌbá trá rî yí kâ rúꞌbạ́ lâ êdélé dódó, gõꞌdá nĩ rî kpá trá rĩꞌá lóꞌdé tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ ôdrã ꞌbá trá rî yí kâ rúꞌbạ́ lâ êdélé sũsũ ró njõrókõ bê, tãlâ ãꞌdô ró bê ãnî drí rĩzó gólĩyî ı̣̂njı̣̃lı̣́. 30 Nĩ rî tã âtálé kĩ nĩ rî, ‘Tí mã õró ꞌbãâ bê kậyı̣̂ ạ̃kû ró gólâ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí rĩzó tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ûfúlı̣́ nã ꞌbá yî sĩ rî, tí mã îcá kô tã-drı̣̃ lẽlé rû êꞌbélé gólĩyí bê tã ậngũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ûfúzó.’ 31 Úlı̣́ gólâ ãnî drí âtálé ãnî tı̣̂ sĩ ꞌdî rî âꞌdâ tã trá kĩ nĩ rî, õjílã tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ûfú ꞌbá nã ꞌbá yî, ãnî rĩꞌá gólĩyî ózõwá yî ĩꞌdî. 32 Bê trá ĩtí rî, tã õnjí ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí îtõlé ꞌẽlé rî, nĩ trõ kpá ĩꞌdî ꞌẽlé cãzó bê bũúũ ạ̃dũkũ lâ ꞌá, tãlâ ãnî rĩꞌá nyé õzõ gólĩyí kâtí. 33 Ãnî rĩꞌá ı̣̃nı̣̃ cú gĩî bê rî ꞌbá yî ĩꞌdî, nĩ âꞌdô îcáꞌá ãnî pãlé lâŋõ lạ̃sı̣́ kâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí rî ꞌásĩ ángô tí ró yã?
34 “Tã gólâ ꞌẽ ꞌbá tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdálé ãnî tãsĩ rî ĩꞌdî nõ. Má âꞌdô tã Ôvârí kâ âtá ꞌbá ãzâ ꞌbá yî tã nı̣̃ ꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê gõꞌdá kpá tã îmbá ꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê âjóꞌá ãnî ngálâ. Nĩ âꞌdô ũrûkậ ꞌbá yî îpáꞌá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá nĩ âꞌdô ꞌẽꞌá ũrûkậ ꞌbá yî ûfúlı̣́ lạ́tı̣̂ ngĩíngî ꞌásĩ. Gõꞌdá nĩ âꞌdô ꞌẽꞌá ãzâ ꞌbá yî cãlé ônjóróꞌbí sĩ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ꞌásĩ. Gõꞌdá nĩ âꞌdô nĩꞌá lârá bê jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌásĩ, nĩꞌá ãzâ ꞌbá yî gólĩyî lãfálé ꞌásĩ rî lôndã bê lâŋõ fẽzó drílĩyî. 35 Tã õnjí ãnî drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí ûfúlı̣́ trá ạ̃kû ró nã ꞌbá yî, lâŋõ lâ âꞌdô âgõꞌá ãkpã ãnî drı̣̃ı̣̂, îtõlé õdrã tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ Ábẽlẽ rú sĩ bũúũ âcálé õdrã tã ậngũ ꞌbá rú bê Zẽkãríyã kâ rî rú gólâ tíbê âꞌdó ꞌbá Bẽrẽkíyã rî mvá ró ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí fũlı̣́ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá,* 23.35 Ábẽlẽ rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ gólâ fũlı̣́ sı̣́sı̣́ îtõ võ ãngó kâ sĩ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá Zẽkãríyã íyíkâ tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ gólâ fũlı̣́ ạ̃dũkũ lâ ró drẽ ãkpãkãꞌdã útı̣́ Yésũ kô. võ tíbê Ôvârí drí rĩzó ꞌá lâ rî lãfálé ꞌá võ rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró rî bê. 36 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tã õnjí gólĩyî ꞌẽlé tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ ûfúzó ạ̃kû ró nã ꞌbá yî, lâŋõ lâ âꞌdô ꞌdẽꞌá ãnî õjílã kậyı̣̂ nõ ꞌbá yí kâ nõ drı̣̃ı̣̂.”
Tã lâzé ꞌbá Yésũ rú õjílã Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ꞌá rî ꞌbá yî
tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 13.34-35)
37 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí kĩ, “Ãnî õjílã Yẽrõsãlémã kâ, nĩ ûfû tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ âjólé ãnî ngálâ rî ꞌbá yî trá, gõꞌdá nĩ lûvũ lãjóꞌbá gólĩyî Ôvârí drí âjólé ãnî ngálâ rî ꞌbá yî kpá trá kúnı̣́ mvá sĩ. Gbõ lé ĩtí rî, mâ rĩꞌá zãâ ngá lẽlẽ bê ãnî tãsĩ. Gõꞌdá má ûjũ trá kpı̣̃ı̣̂ ãnî êꞌbélé võ ãlô ꞌá sũzó ãnî rú, õzõ ꞌạ̃ꞌú ândrê drí mvá lâ yî êꞌbérẽ íyî úfú zẽlé sũzó gólĩyî rú rî kâtí. Gõꞌdá nĩ gã lõvõ ámákâ ãnî drí ꞌdĩ trá dó. 38 Nĩ ndrê drẽ, jạ̃rı̣́bạ̃ ãníkâ gõꞌdá jó ạ́ngı̣́ ãnî drí rĩzó Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ ꞌá lâ rî bê âꞌdô rû îzãꞌá, gõꞌdá drílâ rĩzó cú ĩtí õjílã ãzãkã ãkó, tãlâ Ôvârí âyê trá. 39 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, nĩ îcá kô ámâ ndrẽlé óꞌdí nõngá cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ má drí ꞌẽzó âgõlé rĩlí kúmú ró ãngó nõ drı̣̃lı̣́ rî tú. Kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌá rî, õzõ õjílã õndrê ĩyî mâ trá rî, gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá tã âtálé kĩ nĩ rî, Ôvârí õfẽ õrẽ mâ gólâ ânĩ ꞌbá drı̣́-ãcê gólâkâ bê kúmú ró rî drí.”

*23:14 23.14 Sı̣́sı̣́ rî, íîgĩí úlı̣́ vérẽsĩ 14 kâ nõ ꞌbá yî kô búkũ Mãtáyõ kâ ꞌá.

*23:35 23.35 Ábẽlẽ rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ gólâ fũlı̣́ sı̣́sı̣́ îtõ võ ãngó kâ sĩ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá Zẽkãríyã íyíkâ tã mbı̣̂ ꞌbá Ôvârí kâ gólâ fũlı̣́ ạ̃dũkũ lâ ró drẽ ãkpãkãꞌdã útı̣́ Yésũ kô.