24
Tã Yésũ drí tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé tã âꞌdâ ró ı̣̃zạ́tú drẽ ãkpãkãꞌdã yí drí âgõ ãkó ãngó nõ ꞌá rî tú rî âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ
rî ꞌbá yî drí rî
(Márãkõ 13.1-23; Lúkạ̃ 21.5-24)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ âyélé lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê. Gõꞌdá gólĩyî õtírĩ ꞌbãâ lậvũꞌá jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ rú sĩ rî, lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî bẽbẽ lâ sũsũ lâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê âꞌdálé gólâ drí. Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, “Nĩ ndrê jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ trá yã? Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, jó ãnî drí ndrẽlé sũsũ ró ꞌdĩ áâꞌdô ûfúꞌá lâ ndrĩ, gõꞌdá kúnı̣́ mvá ãlô îcá kô lâkílí jó ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂, âꞌdô lôꞌdéꞌá ndrĩ vũdrı̣́.”
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí nĩzó cãlé únı̣́ gólâ fê dõ kâ bê rî drı̣̃ ꞌálâ lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá drílĩyî mbãzó únı̣́ ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂, gólĩyî cé ĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá Yésũ drí ngãzó rĩlí vũdrı̣́. Nĩngá sĩ, lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí rû êsézó ãnyî gólâ lạ̃gạ́tı̣́. Drílĩyî tã îjízó gólâ tı̣́ kĩ, “Kúmú, tã jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ûfû kâ ꞌdĩ âꞌdô ꞌẽꞌá rû ꞌẽlé ángô tú yã? Tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé tã âꞌdâ ró kậyı̣̂ âgõ-âgõ áníkâ ãngó nõ ꞌá rî kâ âꞌdálé ãmâ drí rî âꞌdô ꞌbãꞌá ãꞌdô ꞌî yã? Gõꞌdá kpá tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ âꞌdálé ãmâ drí rî âꞌdô ꞌbãꞌá ãꞌdô ꞌî yã?”
Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, nĩ âyê õjílã ãzãkã kô ãnî âdólé âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. Tãlâ õjílã dũû âꞌdô ĩyî ânĩꞌá tã âmãlé kĩ, yĩ ãâꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ĩꞌdî. Tã ꞌdî tãsĩ rî, gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá õjílã dũû âdólé, drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî âyézó.
“Gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá ạ̃jú ạ̃yı̣́ âríꞌá ãnyî, gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá ạ̃jú gólĩyî jẽjẽ ró rî ꞌbá yî tã lâ âríꞌá. Tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdô rû ꞌẽꞌá ndrĩ sı̣́sı̣́ tã Ôvârí drí lẽlé rî vó ró. Ĩtí rî, nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô, tãlâ ꞌdĩî âꞌdá tã kô kĩ nĩ rî, ꞌdĩî trá ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ ꞌî. Gõꞌdá õjílã ꞌbạ̃drı̣̃ ãlô kâ âꞌdô ngãꞌá ꞌdẽlé ạ̃jú bê õjílã ꞌbạ̃drı̣̃ ãzâ kâ rî drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kúmú ãzâ rî kâ âꞌdô ngãꞌá nĩlí ꞌdẽlé ạ̃jú bê ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kúmú ãzâ kâ rî drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá lõfó õnjí tẽtẽ âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌdẽlé õjílã drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá ạ̃gbı̣̃gbı̣̃ âꞌdô ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ îyáꞌá võ ꞌásĩ ndrĩ. Tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdô ꞌbãꞌá, nyé õzõ mvá lâzê-lâzê âꞌdó ꞌbá sı̣́sı̣́ õkó gólâ ꞌẽ ꞌbá mvá tı̣̃lı̣́ rî drí rî kâtí.
“Õjílã âꞌdô ĩyî ãnî rũꞌá fẽlé ãnî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí gólĩyî ꞌẽ ꞌbá lâŋõ fẽlé ãnî drí rî ꞌbá yî drı̣́gạ́. Gólĩyî âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá ãnî drí. Gõꞌdá gólĩyî drí kpá ãnî ûfúzó. Ĩtí rî, õjílã cé tı̣̂tı̣̂ ꞌbãá ĩyî ãnî lôvó kô, tãlâ ãnî rĩꞌá tã ârí ꞌbá ámákâ ĩꞌdî rî drí sĩ. 10 Tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî õtírĩ rĩî rû ꞌẽlé rî, õjílã dũû âꞌdô ĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ꞌá rî âyéꞌá, gõꞌdá gólĩyî âꞌdô ĩyî ãzí-ãzí yî drı̣́-bã fẽꞌá ạ̃jú-ꞌbá-ãzí lâ yî drı̣́gạ́. 11 Tã ậngũ ꞌbá dũû tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, ĩyî ãꞌdô tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ĩꞌdî rî, âꞌdô ĩyî ânĩꞌá õjílã dũû âdólé õnjõ sĩ. 12 Tã õnjí gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé ãngó nõ ꞌá rî ꞌbá yî âꞌdô lı̣̂tı̣́ꞌá rõô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ sı̣́sı̣́ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Tã ꞌdî tãsĩ rî, ꞌdĩî trá kậyı̣̂ gólâ õjílã ãmbá drí ꞌẽzó âꞌdólé ngá lẽlẽ ãkó ĩyî ãzí-ãzí yî drí rî trá ĩꞌdî. 13 Gbõ lé ĩtí rî, õjílã gólâ tã lẽlẽ íyíkâ má ꞌá rî ậtı̣̃ ꞌbá gạ́gạ́ âyé ꞌbá lâ kô cãzó bũúũ ạ̃dũkũ lâ ꞌá rî, gólâ âꞌdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúꞌá. 14 Gõꞌdá áâꞌdô tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ tãsĩ nô rî pẽꞌá zãlô sı̣́sı̣́ õjílã õrĩ ndrĩ kâ ãngó nõ ꞌásĩ rî ꞌbá yî drí, tãlâ gólĩyî ãârî ró ĩyî tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌdĩ bê. Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ, ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ õró gõ âcálé.
15 “Tã gólâ ꞌẽzó Yẽrõsãlémã rî îzãlé rî tãsĩ, kậyı̣̂ âꞌdô ꞌẽꞌá âcálé ãnî drí ngá tã ậngũ ꞌbá Dãnĩyélẽ drí tã lâ âtálé trá ạ̃kû ró nã rî ndrẽzó. Nĩ ârî drẽ úlı̣́ ngbạ́ngậ nõ. Gólâ kĩ,
‘Ị̃zạ́tú nĩ âꞌdô ngá õnjí gólâ ꞌẽ ꞌbá ãnyĩ âjílí rî ndrẽꞌá.
Gõꞌdá áâꞌdô ngá rî ꞌdĩ âtrõꞌá ꞌbãlé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá.
Ngá rî ꞌdĩ âꞌdô jó Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌbãꞌá âꞌdólé ı̣̃ndı̣̂ ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá.’ ”
Dãnĩyélẽ 9.27; 11.31
16 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ drí kĩ, “Õjílã Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌbá yî, õzõ gólĩyî õndrê tã ãnyĩ kâ ꞌdĩ trá rû ꞌẽrẽ ꞌá rî, gólĩyî õrâ vólé ꞌwãâꞌwâ, nĩꞌá ĩyî lậpı̣́lı̣́ únı̣́ lãfálé ꞌá. 17 Õjílã gólâ rĩ ꞌbá lôsĩ ꞌẽlé jó íyíkâ drı̣̃ı̣̂ rî, gólâ ãârî rãlé vólé ꞌwãâꞌwâ, gólâ õlîpî kô kpá fĩlí jó ꞌálâ nĩꞌá ngá íyíkâ jó kâ rî ꞌbá yî âtrõlé. 18 Gõꞌdá õjílã gólâ rĩ ꞌbá lôsĩ ꞌẽlé yí drí ạ́mvú ꞌá kậyı̣̂ rî ꞌdĩ sĩ rî, gólâ õgõ kô ꞌbã ꞌálâ nĩꞌá ítá íyíkâ âtrõlé. Gólâ õlîpî kô, gólâ õrâ nĩꞌá íyî lậpı̣́lı̣́. 19 Gõꞌdá kậyı̣̂ ꞌdĩ sĩ rî, õkó gólĩyî rû ꞌbã ꞌbá mvá bê rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî ꞌẽꞌá ꞌbãlé lâŋõ õnjí tẽtẽ bê gõꞌdá kpá õkó gólĩyî mvá õdé bê ĩyî drı̣́gạ́ rî ꞌbá yí bê, tãlâ rãrã ꞌdî tãsĩ. 20 Õzõ kậyı̣̂ lâŋõ rî ꞌdĩ kâ ãâcâ trá rî, îcâ trá ãnî drí rãlé ꞌwãâꞌwâ. Tã ꞌdî tãsĩ rî, nĩ ꞌê rãtáã Ôvârí drí kậyı̣̂ rî ꞌdĩ õzó âcá kô ôzê lı̣̃mvû sĩ gõꞌdá kậyı̣̂ lôvô-lôvô kâ sĩ. 21 Lâŋõ gólâ ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌá rî, âꞌdô lậvũꞌá gạ̃rạ̃ lâŋõ gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá îtõ võ ãngó nõ ꞌbãrẽ kâ ꞌásĩ âcálé bũúũ ãndrõ nô rî kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî, lâŋõ ãzâ îcá kô lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ lâŋõ ꞌdî drı̣̃ı̣̂ sĩ. 22 Gólâ lôgõ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ trá ngbãâ kútúwạ́, tãlâ yí pâ ró õjílã yí drí njĩlí trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî bê. Tí gólâ õró gõ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbãlé ãcê rî, õjílã âꞌdô ĩyî ôdrãꞌá ndrĩ. Gólĩyî îcá kô ngá pãlé.
23 “Gõꞌdá kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌbá yî sĩ, õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã trá ãnî drí kĩ, ‘Nĩ ndrê drẽ, ꞌdíyî pã ꞌbá rĩꞌá nõ’, ngãtá ‘gólâ rĩꞌá nã’ yã rî, ní lẽ tã gólâkâ ꞌdĩ kô. 24 Tãlâ õjílã dũû rĩꞌá gólĩyî ꞌẽ ꞌbá ĩyî tã âmãlé kĩꞌá nĩ rî, ĩyî ãꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá Ôvârí drí âjólé rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá tã ậngũ ꞌbá õjílã âdó ꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê, gólĩyî âꞌdô kpá ânĩꞌá ĩyî tã lârâkô ãmbá õjílã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó drílâ sĩ rî ꞌbá yî ꞌẽlé, tãlâ ãꞌdô ró bê ĩyî drí lạ́tı̣̂ lôndãzó õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî âdózó, tí õzõ yĩ ũûsû lạ́tı̣̂ lâ trá rî. 25 Nĩ ârî drẽ, má âtâ tã ꞌdî ꞌbá yî ãnî drí sı̣́sı̣́, tãlâ ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ró bê ãnî rú drẽ ãkpãkãꞌdã tã ꞌdî ꞌbá yî drí rû ꞌẽ ãkó.
26 “Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã trá ãnî drí kĩ nĩ rî, ‘Nĩ ndrê drẽ, ꞌdíyî pã ꞌbá âꞌdô bê rĩꞌá võ ãgângbêlẽ ꞌá’ rî, nĩ nĩ kô tólâ gólâ rî lôndãlé. Ngãtá õzõ áãâtâ tã trá kĩꞌá nĩ rî, gólâ õlậpı̣̂ yî trá rĩꞌá jó ꞌá nõ rî, nĩ lẽ tã gólâkâ ꞌdĩ kpá kô. 27 Kậyı̣̂ gólâ mâ âjólé ûrú lésĩ ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî drí ꞌẽzó âgõlé kpá óꞌdí ãngó nõ ꞌá rî tú rî, õjílã ndrĩ âꞌdô ĩyî ámâ ndrẽꞌá õzõ ngá îꞌĩ gólâ võ îꞌĩ ꞌbá kãꞌdâ-kãꞌdâ ómvórẽ lésĩ bũúũ lạ̃njı̣́ ꞌálâ rî kâtí. 28 Kậyı̣̂ gólâ má drí ꞌẽzó âgõlé ãngó nõ ꞌá rî tú rî, õjílã ndrĩ âꞌdô ndrẽꞌá lâ õzõ drílĩyî lõgónõ ndrẽrẽ lôꞌdérẽ kõrõnyã ãvõ drı̣̃ı̣̂ rî kâtí.”
Tã Yésũ drí âgõ-âgõ íyíkâ ãngó nõ ꞌá rî tã lâ âꞌdázó rî
(Márãkõ 13.24-31; Lúkạ̃ 21.25-33)
29 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, “Gõꞌdá kôrô lâŋõ kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌbá yí kâ vósĩ rî, ngá gólĩyî âꞌdó ꞌbá ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî rû îyáꞌá ndrĩ, îcá ĩyî kô lôsĩ ꞌẽlé dódó. Gõꞌdá ı̣̃tú lı̣̃fı̣́ âꞌdô îkánágõꞌá ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ró, îcá kô võ îwálé. Gõꞌdá párá îcá kpá kô võ îwálé. Gõꞌdá ı̣̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ âꞌdô ĩyî lôꞌdéꞌá ndrĩ vũdrı̣́ ꞌbũû lésĩ. 24.29 Yõwélẽ 2.10. 30 ꞌDĩî vósĩ rî, ngá gólâ ꞌẽ ꞌbá âgõ-âgõ mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô kâ âꞌdálé rî, âꞌdô rû âꞌdáꞌá ꞌbũû ꞌálâ. Ĩtí rî, õjílã õrĩ ndrĩ kâ âꞌdô ĩyî ꞌẽꞌá ámâ ndrẽlé ânĩrĩ ꞌá mbãrãsãsã bê. Õzõ gólĩyî õndrê mâ trá rî, õjílã ãmbá ãꞌdô ĩyî ãwó ngõꞌá ũrı̣̃ drí sĩ, tãlâ má âꞌdô ꞌẽꞌá ânĩlí cú mbârâkã ạ́ngı̣́ bê gõꞌdá kpá ãmbã Ôvârí kâ bê. 31 Má âꞌdô ꞌẽꞌá mãlãyíkã yî ậzı̣́lı̣́ gûnı̣́yạ́ sĩ. Áâꞌdô ꞌẽꞌá gûnı̣́yạ́ võlé, gõꞌdá mãlãyíkã yî âꞌdô ĩyî rû êꞌbéꞌá ndrĩ võ ãlô ꞌá. Ôvârí âꞌdô gólĩyî jõꞌá ãngó ꞌásĩ ndrĩ, nĩꞌá õjílã ndrĩ gólĩyî yí drí njĩlí õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî êꞌbélé võ ꞌásĩ ndrĩ.
32 “Nĩ ârî drẽ úlı̣́ mãnĩgõ gólâ fê bı̣́ tãsĩ nõ, ĩîmbâ ró ãnî bê. Õzõ nĩ õndrê gárá lâ ꞌdĩ ꞌbá yî trá ârõꞌá bı̣́ bê cãrõ rî, nĩ âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ nĩ rî, ôzê lı̣̃mvû trá ãnyî ꞌẽꞌá âcálé. 33 Âꞌdô ꞌẽꞌá âꞌdólé kpá ĩtí âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. Õzõ nĩ õndrê tã gólĩyî ndrĩ má drí âtálé ꞌdĩ ꞌbá yî trá rû ꞌẽrẽ ꞌá rî, nĩ âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ nĩ rî, kậyı̣̂ má drí ꞌẽzó âgõlé rî trá ãnyî. 34 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdô ꞌẽꞌá rû ꞌẽlé sı̣́sı̣́ drẽ ãkpãkãꞌdã õjílã kậyı̣̂ nõ ꞌbá yí kâ ôdrãá ĩyî kô ndrĩ. 35 Õzõ ãngó nõ õndẽ gbõ lé ꞌbũû bê rî, úlı̣́ ámákâ îcá kô rû ndẽlé.”
Tã Yésũ drí âtálé kậyı̣̂ âgõ-âgõ íyíkâ kâ rî tãsĩ rî
(Márãkõ 13.32-37; Lúkạ̃ 17.26-30, 34-36)
36 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã âgõ-âgõ íyíkâ ãngó nõ ꞌá rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, “Kậyı̣̂ má drí ꞌẽzó âgõlé ãngó nõ ꞌá rî, õjílã ãzãkã îcá kô nı̣̃lâ, gbõ lé mãlãyíkã gólĩyî ûrú ꞌálâ rî ꞌbá yî (gõꞌdá mâ rî gógó Ôvârí rî mvá ró nõ bê)* 24.36 Úlı̣́ gólâ Ôvârí rî mvá kâ ꞌdĩ íîgĩí kô wárãgã bı̣́ Mãtáyõ kâ ãzâ ꞌbá yî ꞌá. nı̣̃ı̣́ ĩyî kậyı̣̂ rî ꞌdĩ kpá kô. Ámâ átá nı̣̃ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ cé nĩ. 37 Kậyı̣̂ gólâ má drí ꞌẽzó âgõlé tã-vó õjílã kâ kĩlí ãngó nõ ꞌá rî tú rî, âꞌdô ꞌbãꞌá nyé õzõ kậyı̣̂ gólâ Nówã kâ ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí. 38-39 Gõꞌdá drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí âjó lı̣̃mvû tı̣̃tı̣̃ kô ânĩꞌá õjílã ûfúlı̣́ tã õnjí ĩyíkâ tãsĩ rî, õjílã nã ꞌbá yî rî ĩyîngá drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró tã ı̣̂sũ ãkó kĩꞌá nĩ rî, lâŋõ ãꞌdô ꞌẽꞌá ânĩlí ꞌdẽlé ĩyî drı̣̃ı̣̂. Gólĩyî rî trá ngá nyãlé, ngá mvũlı̣́, gõꞌdá ãgô rî ĩyî trá õkó gĩlí cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ Nówã yî drí fĩzó kõlóngbõ ândrê ꞌá ĩyî nyãányâ pãlé rî tú. Gõꞌdá gólĩyî nı̣̃ı̣́ ĩyî kĩꞌá nĩ rî, ôzê trá ânĩꞌá ꞌdı̣̃lı̣́ rî kô, cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ lı̣̃mvû tı̣̃tı̣̃ drí ânĩzó gólĩyî ûfúlı̣́ rî tú. Âꞌdô rû ꞌẽꞌá kpá ĩtí kậyı̣̂ mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drí ꞌẽrẽ âgõlé ãngó nõ ꞌá rî tú. Âgõ-âgõ ámákâ âꞌdô ꞌẽꞌá gólĩyî îrõlé îrõ. 40 Gõꞌdá kậyı̣̂ rî ꞌdĩ tú rî, õzõ ãgô rı̣̃ ãꞌdô ĩyî trá rĩꞌá ngá ꞌwãꞌá ạ́mvú ꞌá rî, áâꞌdô ãlô rî trõꞌá, gõzó ãzâ rî âyélé. 41 Gõꞌdá õzõ õkó ãꞌdô ĩyî rı̣̃ rĩꞌá ngá ꞌı̣̃ꞌá kúnı̣́ ngá ꞌı̣̃ kâ drı̣̃ı̣̂ rî, áâꞌdô kpá ãlô rî trõꞌá ĩꞌdî, gõzó ãzâ rî âyélé.
42 “Nĩ rî rĩlí tã mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌẽꞌẽ lâ sĩ âgõ-âgõ ámákâ tẽlé, tãlâ mĩ nı̣̃ı̣́ kậyı̣̂ gólâ má drí ꞌẽzó âgõlé rî kô. Ĩtí rî, nĩ rî ngíyá ró. 43 Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ drẽ tã nô, tí ꞌbã-lı̣́pı̣̂ õró gõ ı̣̃tú-pá ngạ́cı̣̂ kâ gólâ ũgú drí ꞌẽzó ânĩlí ngá gólâkâ ûgũlı̣́ ꞌá lâ rî nı̣̃ı̣̂ rî, tí gólâ âꞌdô rĩꞌá ngíyá ró, gólâ îcá kô ũgú ꞌdĩ âyélé âfílí ngá gólâkâ ûgũlı̣́ gólâ drí jó ꞌásĩ. 44 Gõꞌdá kpá rĩꞌá ĩtí âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. Nĩ rî rĩlí ngíyá ró, tãlâ mĩ nı̣̃ı̣́ kậyı̣̂ gólâ má drí ꞌẽzó âgõlé ꞌá lâ rî kô. Má âꞌdô âgõꞌá nyĩî ró.”
Tã Yésũ drí îmbálé tã rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâ rĩ ꞌbá tã gólâkâ
ꞌẽlé mbı̣̂ rî kâ tãsĩ rî
(Lúkạ̃ 12.41-48)
45 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí kpá tã îmbázó lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá tãndí rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, “ꞌBã-lı̣́pı̣̂ âꞌdô ãꞌdô ꞌẽꞌá ĩꞌdî rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâ tã nı̣̃nı̣̃ bê lı̣̃fı̣́ ꞌbãzó drı̣̃ lâ ꞌá rî drí yã? Õzõ gólâ õtírĩ ꞌẽê nĩlí ậcı̣́ íyíkâ ꞌá rî, gólâ âꞌdô ꞌẽꞌá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbãlé ãzí-ãzí lâ yî vó ndrẽlé mbı̣̂mbı̣̂ lôsĩ lânjî-lânjî sĩ. 46 Gõꞌdá õzõ ꞌbã-lı̣́pı̣̂ rî ꞌdĩ ãâgõ trá âcálé rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ûsúlı̣́ tã ꞌdî ꞌẽrẽ ꞌá tãndí ró ĩtí rî, gólâ âꞌdô ꞌbãꞌá ãyĩkõ ró rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ bê. 47 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, ꞌbã-lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ âꞌdô rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbãꞌá ngá íyíkâ ꞌbã kâ ndrĩ rî ꞌbá yî vó lâ ndrẽlé. 48 Gõꞌdá õzõ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâ ꞌbãlé ãzí-ãzí lâ yî vó ndrẽlé ꞌdĩ ãꞌdô rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá õnjí ꞌî rî, õzõ ꞌbã-lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ õnjã trá ậcı̣́ gólâkâ ꞌdĩ ꞌá rî, rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ âꞌdô tã ı̣̂sũꞌá kĩ nĩ rî, ꞌbã-lı̣́pı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ njã trá rõô, gólâ îcá kô âgõlé ꞌwãâ. 49 Gõꞌdá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ drí ngãzó rĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ãzí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé õnjí ró, rĩꞌá gólĩyî cãlé, gõꞌdá drílâ rĩzó cé ngá nyãlé ĩꞌdî gõꞌdá kpá õdrá mvũlı̣́ õdrá mvũ ꞌbá ãzí lâ yí bê. 50 Gõꞌdá õzõ ꞌbã-lı̣́pı̣̂ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ kâ õtírĩ âgõô âcálé rî, gólâ âꞌdô âcáꞌá nyĩî ró, ı̣̃tú gólâ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ drí nı̣̃lı̣́ kôꞌdáwá rî sĩ. 51 ꞌBã-lı̣́pı̣̂ âꞌdô lâŋõ õnjí tẽtẽ fẽꞌá drílâ, õzõ lâŋõ ꞌẽꞌá fẽlâ tã õnjí ꞌẽ ꞌbá drí rî kâtí, gõꞌdá âꞌdô gólâ rî vũꞌá võ lâŋõ kâ rî ꞌá, tólâ gólâ âꞌdô ãwó ngõꞌá sı̣́-gílí nyãnyã bê ngá lâzê-lâzê drí sĩ.”

24:29 24.29 Yõwélẽ 2.10.

*24:36 24.36 Úlı̣́ gólâ Ôvârí rî mvá kâ ꞌdĩ íîgĩí kô wárãgã bı̣́ Mãtáyõ kâ ãzâ ꞌbá yî ꞌá.