28
Tã Yésũ drí lîdrízó õdrã ꞌásĩ rî
(Márãkõ 16.1-10; Lúkạ̃ 24.1-12; Yõwánĩ 20.1-10)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, kậyı̣̂ Yúdạ̃ yí kâ rãtáã kâ vósĩ rî, kậyı̣̂ Gímã kâ sĩ ãkpãkãꞌdã cı̣̃ı̣́nó, Mãríyã Mãgãdálã yî drí ngãzó nĩlí Mãríyã ãzí lâ bê lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, mãlãyíkã Ôvârí kâ ãzâ drí âcázó ûrú lésĩ. Nyĩî ró, ạ̃gbı̣̃gbı̣̃ ândrê drí îtõzó ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ îyálé rõô, tãlâ âcâ-âcâ mãlãyíkã ꞌdî kâ ꞌdĩ drí sĩ. Mãlãyíkã ꞌdî âcâ bê rî, drílâ kúnı̣́ úngû ꞌbãlé ũgı̣́ Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó ꞌá lâ rî tı̣́ ꞌdĩ lîlízó vólé, drílâ gõzó rĩlí gá kúnı̣́ rî ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá mãlãyíkã ꞌdî ándrá-gạ́-sı̣́lı̣́ lâ rĩꞌá lậgû-lậgû ró õzõ ngá îꞌĩ-îꞌĩ kâtí, gõꞌdá ítá gólâkâ rĩꞌá mvẽêmvê ró kpírí-kpírí. Ĩtí rî, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá gólĩyî ꞌbãlé rĩꞌá ĩyî Yésũ rî lóꞌdé vó ndrẽlé ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê ĩyî mãlãyíkã ꞌdî bê rî, ũrı̣̃ drí gãzó gólĩyî rú rõô. Gólĩyî rúꞌbạ́ drí rĩzó lẽlé ũrı̣̃ drí sĩ, gõꞌdá drílĩyî lôꞌdézó ndrĩ vũdrı̣́ rû îꞌwã ãkó õzõ ãvõ kâtí.
Gõꞌdá mãlãyíkã ꞌdî drí ngãzó tã âtálé õkó ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô! Má nı̣̃ trá, nĩ rî Yésũ gólâ îpálé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî lôndãlé. Gólâ yû nõngá. Gólâ lîdrî trá, õzõ gólâ drí tã lâ âtárẽ trá ãnî drí rî kâtí. Nĩ ânĩ võ gólâ rî ãvõ lâlãzó ꞌá lâ rî ndrẽlé. Nĩ nĩ ꞌwãâ, nĩꞌá tã lâ âtálé lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí kĩ, gólâ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ. Gólâ âꞌdô lậvũꞌá sı̣́sı̣́ ãnî ândrá nĩlí Gãlĩláyã ꞌálâ. Nĩ âꞌdô nĩꞌá gólâ rî ndrẽlé tólâ. ꞌDĩî tã má drí âtílí ãnî drí nĩꞌá âtálé rî ĩꞌdî.”
Ĩtí rî, õkó ꞌdĩ ꞌbá yî drẽ zãâ ũrı̣̃ ró, gõꞌdá gólĩyî drí kpá âꞌdózó ãyĩkõ ãmbá bê tã tãndí âtílí gólĩyî drí ꞌdĩ tãsĩ. Gõꞌdá drílĩyî nĩzó ꞌwãâꞌwâ tã mãlãyíkã ꞌdî drí âtílí gólĩyî tı̣́ ꞌdĩ âtálé lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî drí. Gólĩyî õtírĩ ꞌbãâ nĩꞌá rî, nyĩî ró, Yésũ rî gógó nyãányâ lâ drí ânĩzó rû ûsúlı̣́ gólĩyí bê lạ́tı̣̂ ꞌá. Yésũ drí nî-bê-yã ꞌẽzó drílĩyî. Gõꞌdá drílĩyî rãzó nĩꞌá rû ûtúlı̣́ Yésũ drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá drílĩyî Yésũ rî pá âmvózó gólâ rî ı̣̂njı̣̃zó. 10 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, “Nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô! Nĩ nĩ tã âtálé ámâ rû-lẽ-ãzí yî drí, gólĩyî õnĩ Gãlĩláyã ꞌálâ. Gólĩyî âꞌdô ámâ ndrẽꞌá tólâ.”
Tã ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá yî drí tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Yésũ rî lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî tã lâ ngĩzó drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí rî
11 Nĩngá sĩ rî, õkó ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó lậvũlı̣́ ậcı̣́ ĩyíkâ ꞌá, nĩꞌá lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ngálâ. Gõꞌdá drẽ ãkpãkãꞌdã gólĩyî drí cã ãkó rî, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ũrûkậ ꞌbá yî gólĩyî rĩ ꞌbá Yésũ rî lóꞌdé drı̣̃ lômílí rî ꞌbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî Yẽrõsãlémã ꞌálâ, nĩꞌá tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî tã lâ âtálé drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí. 12 Drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî tã ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí âtálé ꞌdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó rû êꞌbélé võ ãlô ꞌá õjílã sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yí bê tã ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. Gõꞌdá drílĩyî ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî gĩzó ậdı̣̂ ãmbá sĩ, tãlâ gólĩyî ãâdô ró õnjõ bê tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ. 13 Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã âtázó ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Õzõ íĩîjî ãnî trá rî, nĩ âtâ tã kĩ nĩ rî, ‘Mã õtírĩ ꞌbãâ ậꞌdú kõꞌá ngạ́cı̣̂ bê rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî drí ânĩzó gólâ rî ãvõ ûgũlı̣́ ũgı̣́ ꞌásĩ.’ 14 Gõꞌdá õzõ úlı̣́ ꞌdĩ õꞌdê trá kúmú Pĩlátõ bı̣́lı̣́ rî, mã âꞌdô âdréꞌá ãní bê. Mã âꞌdô tã âtáꞌá gólâ drí kĩ nĩ rî, úlı̣́ ãnî drí âtálé ꞌdĩ rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. Ĩtí rî, gólâ îcá kô lâŋõ fẽlé ãnî drí.”
15 Nĩngá sĩ, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã-drı̣̃ lẽzó. Drílĩyî ậdı̣̂ fẽlé ĩyî drí ꞌdĩ trõzó nĩzó tã gólâ âtálé gólĩyî drí kĩꞌá nĩ rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ ũûgũ ĩyî Yésũ rî ãvõ nĩ ꞌdî tã lâ âtálé õjílã drí. Gõꞌdá tã ꞌdî drí lậꞌbúzó õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî lãfálé sĩ, âcálé bũúũ ãndrõ nô. Ĩtí rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ lẽé ĩyî tã kô kĩꞌá nĩ rî, Yésũ õlîdrî trá õdrã ꞌásĩ rî.
Tã Yésũ drí drı̣́-ãcê fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí rî
(Márãkõ 16.14-18; Lúkạ̃ 24.36-49; Yõwánĩ 20.19-23; Tã ꞌẼꞌẽ 1.6-8)
16 Gõꞌdá nĩngá sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-ãlô ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî tã Yésũ drí âtílí õkó ꞌdĩ ꞌbá yî tı̣́ ânĩꞌá âtálâ ĩyî drí ꞌdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó nĩlí Gãlĩláyã ꞌálâ únı̣́ gólâ Yésũ drí tã lâ âtálé kĩꞌá nĩ rî, gólĩyî ãꞌdô nĩꞌá íyî ûsúlı̣́ drı̣̃ lâ ꞌálâ rî drı̣̃ ꞌálâ. 17 Gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî Yésũ rî ûsúzó, gõꞌdá drílĩyî gólâ rî ı̣̂njı̣̃zó. Gõꞌdá kpálé gólĩyî ndrélé bê Yésũ rî, tã ârí ꞌbá ũrûkậ ꞌbá yî, tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ drẽ zãâ rĩꞌá rı̣̃ rı̣̃ tã lẽlé kĩ, ꞌdĩî ãꞌdô pạ̃tı̣́ı̣̃ Yésũ ĩꞌdî. 18 Gõꞌdá Yésũ drí rû êsézó ãnyî lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lạ̃gạ́tı̣́, gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé drílĩyî kĩ, “Ôvârí fẽ drı̣́-ãcê ngá gólĩyî ndrĩ ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yí kâ gõꞌdá ngá gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ꞌá rî ꞌbá yí bê rî kâ trá má drı̣́gạ́. 19 Tã ꞌdî tãsĩ rî, nĩ ngâ lậꞌbúlı̣́ võ ꞌásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí ámákâ nõ pẽlé õjílã õrĩ ndrĩ ãngó ꞌásĩ rî kâ drí, gólĩyî ãꞌdô ró bê tã ârí ꞌbá ámákâ ró. Gõꞌdá gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá rî, nĩ îbábátízã gólĩyî Átá rî rú sĩ, Mvá rî rú sĩ, gõꞌdá kpá Líndrí Tãndí rî rú sĩ. 20 Gõꞌdá nĩ îmbâ gólĩyî kpá tã ndrĩ má drí âꞌdálé ãnî drí rî ꞌbá yî ꞌẽlé. Má âꞌdô rĩꞌá ãní bê kậyı̣̂ vósĩ cé, cãlé bũúũ kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî tú.” Ĩꞌdî ꞌdĩ.