10
Tã Yésũ drí îmbálé tã õkó îngâ kâ tãsĩ rî
(Mãtáyõ 19.1-12; Lúkạ̃ 16.18)
ꞌDĩî vósĩ, Yésũ yî drí Kãpẽrãnómã rî âyézó ngãzó nĩlí mbãlé ꞌáꞌá lé drı̣̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ ãzâ lésĩ rî ꞌá. Drílĩyî nĩzó zãâ áyágá Jõrõdénĩ kâ ꞌdĩ ꞌáꞌá lé drı̣̃ lâ lésĩ. Gõꞌdá drílĩyî mbãzó kpá gõlé ꞌáꞌá lé drı̣̃ ãzâ rî lésĩ cãlé ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌá. Ĩtí rî, võ ꞌdî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ, õjílã õꞌbí drí rû êꞌbézó dîrî gbãâ gólâ rú sĩ kpá óꞌdí. Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó rĩꞌá tã âꞌdálé gólĩyî drí õzõ drílâ rĩꞌá kó ꞌẽlâ sı̣́sı̣́ rî kâtí.
Nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsı̣̃ yî drí ngãzó ânĩlí ĩyî gólâ ngálâ, tãlâ gólĩyî lẽ gólâ rî ûjũlı̣́ tã îjî sĩ, õzõ gólâ ãâtâ tã ányâ trá tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ rú rî tãsĩ. Îjî ĩyî gólâ kĩ nĩ rî, “Rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌî õjílã drí íyî õkó rî îngázó vólé õzõ õkó rî ꞌdĩ õꞌê tã ányâ ãzâ trá rî yã?” Ĩtí rî, Yésũ drí tã îjî gólĩyíkâ ꞌdĩ drı̣̃ lâ lôgõzó kĩ, “Tã âtâ Músạ̃ kâ ꞌbãlé trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá ạ̃kû ró ãnî drí ꞌẽlé tã ꞌdî tãsĩ rî kĩ ãꞌdô yã?”
Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drı̣̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Músạ̃ ꞌbã tã kĩ, õzõ õjílã õlẽ íyî õkó rî îngálé rî, gólâ õfẽ wárãgã õkó îngâ kâ õkó rî ꞌdĩ drí.” Ĩtí, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Músạ̃ îgĩ tã trá õzõ ꞌdĩî kâtí cé tãlâ ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drı̣̃ âꞌdô trá âmbâ-âmbâ ró. Ngbãângbânõ, ãnî drı̣̃ kpá trá âmbâ-âmbâ ró, tãlâ tã âꞌdô trá ãnî lãfálé ꞌásĩ ãnî õkó yí bê rî, nĩ îcá kô tã rî ꞌdĩ êdélé. Ạ̃kû ró kậyı̣̂ nã ꞌbá yî sĩ, Ôvârí drí sı̣́sı̣́ ı̣̃nyạ́kú yî ꞌbũû bê ꞌbãzó rî, ‘gólâ ꞌbã ãgô cú íyî õkó bê’. 10.6 Tã Ómvó Ngá 1.27.
7-8 ‘Tãlâ ĩꞌdî ꞌdĩ, õjílã drí ꞌbã íyî átá yí kâ ândré bê rî âyézó, gõꞌdá njũzó õkó lâ bê ngá ãlô ró.’
Tã Ómvó Ngá 2.24
Nĩ ndrê drẽ, gólĩyî âꞌdó gõꞌdá kô ngá rı̣̃ ꞌî. Ĩtí rî, nĩ câ õjílã lãfálé Ôvârí drí ı̣̂cúlı̣́ trá ngá ãlô ró rî kôꞌdáwá.”
10 Nĩngá sĩ, Yésũ yî gõ bê ꞌbã ꞌálâ rî, lãjóꞌbá gólâkâ drí gólâ rî îjízó kpá óꞌdí tã ꞌdî tãsĩ. 11 Ĩtí, Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, “Õjílã ãzâ gólâ íyî õkó rî îngá ꞌbá vólé ãꞌdô ró bê õkó óꞌdí ãzâ gĩzó ĩꞌdî rî, gólâ ꞌê ꞌdĩ tã õnjí ꞌî õkó lâ rú gõꞌdá kpá Ôvârí rú. 12 Gõꞌdá õzõ õkó õngâ kpá trá vólé íyî ágó drı̣́gạ́ sĩ nĩꞌá ágó ãzâ trõlé ĩꞌdî rî, ꞌdĩî gólâ ꞌê tã õnjí kpá trá íyî ágó ạ̃kû rî drí gõꞌdá kpá Ôvârí rú.”
Tã Yésũ drí õrẽ fẽzó ꞌdĩyímvá õnyíkõ drí rî
(Mãtáyõ 19.13-15; Lúkạ̃ 18.15-17)
13 Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ꞌbá yî drí ꞌdĩyímvá õnyíkõ ậdrı̣̃zó âjílí Yésũ ngálâ, ãꞌdô ró bê gólâ drí tũ wũzó gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá õrẽ ró gólĩyî drí. Gõꞌdá lãjóꞌbá gólâkâ drí ngãzó tã lôgõlé õjílã ꞌdĩyímvá âjí ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ kĩ nĩ rî, gólĩyî ãânĩ kô. 14 Yésũ ndrê bê lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî tã ꞌẽꞌá ĩtí rî, tã ꞌdî cí Yésũ rî fĩî kô, gõꞌdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ âyê ꞌdĩyímvá ꞌdĩ ꞌbá yî ânĩlí má ngálâ. Nĩ lôgâ gólĩyî kô, tãlâ õjílã gólĩyî tã ámákâ ârí ꞌbá ꞌẽlé ꞌwãâ õzõ ꞌdĩyímvá nõ ꞌbá yî drí tã ârírĩ ꞌẽlé rî kâtí rî âꞌdô ĩyî âꞌdóꞌá õjílã Ôvârí kâ ró. 15 Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, má âtâ ãnî drí, õzõ nĩ õlẽ âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî, ꞌdõvó nĩ ârî tã ámákâ ꞌẽlé ꞌwãâ õzõ ꞌdĩyímvá õnyíkõ nô ꞌbá yí kâtí. Õzõ ãꞌdô ĩtí kôꞌdáwá rî, nĩ îcá kô âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró.” 16 Vó lâ sĩ, Yésũ drí ꞌdĩyímvá ꞌdĩ ꞌbá yî ậzı̣́zó âgõlé yí ngálâ. Gõꞌdá drílâ tũ wũzó gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá, gõzó Ôvârí rî îjílí ófẽ ró bê õrẽ gólĩyî drí ndrĩ.
Tã Yésũ drí âtálé ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá drí rî
(Mãtáyõ 19.16-30; Lúkạ̃ 18.18-30)
17 Vó lâ sĩ, Yésũ yî õtírĩ ngãâ võ ꞌdî âyélé rî, ãgô ãzâ drí ngãzó ârálé ꞌãꞌî tı̣̃lı̣́ vũdrı̣́ Yésũ ândrá, gõꞌdá drílâ Yésũ rî îjízó kĩ, “Lı̣̃fı̣́ îmbá ꞌbá tãndí, má âꞌdô tã ángô rî ꞌẽꞌá ĩꞌdî, tãlâ má drí âꞌdózó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê yã?” 18 Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã ꞌdî drı̣̃ lâ lôgõlé drílâ kĩ nĩ rî, “Ní zı̣̂ mâ õjílã tãndí ró ãꞌdô tãsĩ yã? Õjílã tãndí ãngó nõ ꞌá yû. Cé Ôvârí ĩꞌdî rĩꞌá tãndí ró. 19 Ãꞌdô lạ́tı̣̂ ꞌbũû ꞌálâ rî tãsĩ rî, ní nı̣̃ tã Ôvârí drí ꞌbãlé trá rî yî rĩꞌá nõ ꞌbá yî tí. Ní fû õjílã kô. Ní ꞌbã õkó gólâ âꞌdó ꞌbá kô ánî õkó ró rî kô ní ũgúlı̣́ ậyı̣́zó ĩꞌdí bê lâ. Ní ûgũ ngá kô. Ní âdô õnjõ kô. Ní âdô õjílã kô ngá gólâkâ trõzó vólé. Ní ârî ánî átá yî tı̣̂-võ ánî ândré bê, tãlâ ní ı̣̂njı̣̃ ró gólĩyî bê.”
20 Nĩngá sĩ, ãgô ꞌdĩ drí tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Ãwô, má rî trá tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽlé kó ãkpãkãꞌdã ꞌdĩmvã lésĩ bũúũ âcálé ãndrõ nô.”
21 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó võ ndrẽlé mbı̣̂ ãgô rî ꞌdĩ ngálâ lôvó sĩ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, “Ngá ãzâ lâkî trá ãlô ní drí ꞌẽlé. ꞌDõvó ní ngâ nĩlí ngá âꞌdó ꞌbá áníkâ ró rî ꞌbá yî lậzı̣́lı̣́ gĩlí ndrĩ vólé, tãlâ ní trõ ró lãfâ lâ ꞌdĩ fẽlé ngá ãkó lé ꞌbá drí. Ĩtí rî, ní âꞌdô âꞌdóꞌá ngá tãndí bê dũû ꞌbũû ꞌálâ. Õzõ ní õꞌê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá rî, ní gõ ró bê ânĩlí ꞌdẽlé má vó zãâ tã ârí ꞌbá ámákâ ró.”
22 Gõꞌdá ãgô ꞌdĩ ârílí bê úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rî, võ drí rû îzãzó rú lâ. Drílâ ngãzó nĩlí vólé ĩzã ró, tãlâ gólâ rĩꞌá ngá-tı̣̂ bê dũû. Gólâ lẽé kô ngá ãmbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lậzı̣́lı̣́ gĩlí vólé.
23 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó võ ndrẽlé dîrî gbãâ, gõꞌdá drílâ tã âtázó tã ârí ꞌbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, “Rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró õjílã ngá-tı̣̂ bê dũû rî drí âꞌdózó õjílã Ôvârí kâ ró.” 24 Ĩtí rî, tã ârí ꞌbá tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó. Gõꞌdá Yésũ drí tã ꞌdî âtázó kpá óꞌdí gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Ámâ ꞌbá yî, rĩꞌá lâŋõ ró ãmbá ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá drí âꞌdózó õjílã Ôvârí kâ ró. 25 Lâŋõ lâ âꞌdô lậvũꞌá kôrô lâŋõ ĩnjígó rĩ ꞌbá ûjũlı̣́ fĩlí kôrô lı̣́bı̣̃rạ̃ ꞌbú ꞌásĩ rî kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
26 Gõꞌdá nĩngá sĩ, tã ârí ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó rõô úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí sĩ. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã âtázó ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ nĩ rî, “Õzõ ãꞌdô ĩtí lâ ꞌdĩ ró rî, âꞌdô âꞌdóꞌá ángô tí ró õjílã ãzãkã drí ngá pãzó yã?”* 10.26 Gólĩyî îjî tã îjî ꞌdĩ, tãlâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌá rî kĩ, ngá dũû ãꞌdô lãmbé õrẽ Ôvârí kâ õjílã drí rî ĩꞌdî. Ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá âꞌdô trá õjílã tãndí ꞌî.
27 Vó lâ sĩ, Yésũ drí võ ndrẽzó gólĩyî ngálâ, gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, “Õjílã ãzâ îcá kô íyî nyãányâ pãlé yí sẽésẽ ró. Cé Ôvârí ĩꞌdî, tãlâ tã ndẽé gólâ kô. Ôvârí cú fãfã bê tã ndrĩ ꞌẽzó.”
Lạ́tı̣̂ nĩzó Ôvârí ngálâ rî
28 Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã âtázó Yésũ drí ĩyî lãjóꞌbá yî tãsĩ kĩ nĩ rî, “Ní ndrê drẽ, mã âyê ngá ãmákâ rî ꞌbá yî trá ndrĩ, tã lâ rĩzó ánî vó lôbẽlé ĩꞌdî. Gõꞌdá bê trá ĩtí rî, mã âꞌdô ãꞌdô ûsúꞌá ĩꞌdî Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ yã?” 29 Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, “Pạ̃tı̣́ı̣̃, má âtâ ãnî drí, õjílã ngá íyíkâ rî ꞌbá yî âyé ꞌbá tã ámákâ ꞌẽzó ĩꞌdî rî, õzõ gólâ ãâyê íyî átá ꞌî ngãtá íyî ândré, íyî ậdrúpı̣̃, íyî îzó ngãtá ꞌdĩyímvá yî ĩꞌdî yã, ngãtá ꞌbô ꞌbã ꞌî ạ́mvú yí bê, ãꞌdô ró bê tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtázó õjílã drí yã rî, 30 gólâ âꞌdô ngá ûsúꞌá dũû ãngó nõ ꞌá. Gólâ âꞌdô âꞌdóꞌá ândrê bê dũû, ậdrúpı̣̃ yî, îzó yî, átá yî, ꞌbã yî gõꞌdá ạ́mvú yí bê dũûdû ãngó nõ ꞌá. Gólâ âꞌdô kpá lâŋõ ûsúꞌá rõô, tãlâ õjílã âꞌdô gólâ rî lârâkô ꞌẽꞌá úlı̣́ ámákâ âtâ-âtâ lâ tãsĩ. Gõꞌdá gólâ âꞌdô kpá tã tãndí ûsúꞌá ꞌbũû ꞌálâ, rĩzó zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó tólâ. 31 Gõꞌdá nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ kô âꞌdólé lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró ngá ãníkâ âyélé ndrĩ ámâ tãsĩ rî tãsĩ, tãlâ õjílã gólĩyî tã lâ drí lậnjı̣̃lı̣́ rõô rî ꞌbá yî, tã lâ yî âꞌdô âzáꞌá, gõꞌdá gólĩyî tã lâ drí lậnjı̣̃lı̣́ kôꞌdáwá rî, áâꞌdô gólĩyî tã ꞌbãꞌá âꞌdólé lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró kôrô ı̣̃zạ́tú.”
Tã Yésũ drí tã âtázó kpá óꞌdí íyî õdrã tãsĩ rî
(Mãtáyõ 20.17-19; Lúkạ̃ 18.31-34)
32 Kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lạ́tı̣̂ Yẽrõsãlémã kâ rî ꞌásĩ gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ. ꞌDĩî Yésũ ꞌdê íyíkâ tã ârí ꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ândrá. Gõꞌdá tã ârí ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî, tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó, tãlâ fĩî ı̣̂dû-ı̣̂dû gólâkâ ꞌdĩ tãsĩ. Gólĩyî bê kpálé ꞌdẽꞌá Yésũ vósĩ rî, gólĩyî kpá rĩꞌá ũrı̣̃ ró. Ĩtí rî, Yésũ drí âdrézó, gõꞌdá drílâ lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî ậzı̣́zó yí ngálâ. Nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó gólĩyî drí tã ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé yí drí rî tãsĩ. 33 Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Nĩ ârî drẽ, nõô ãmâ trá nĩꞌá Yẽrõsãlémã ꞌálâ nõ. Tólâ rî, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ nô, áâꞌdô ámâ drı̣́-bã fẽꞌá ámâ trõzó drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ândrá gõꞌdá kpá lãꞌbí îmbá ꞌbá yí bê. Tólâ rî, gólĩyî âꞌdô tã ámákâ kĩꞌá kĩ nĩ rî, ꞌdõvó úfû mâ. Gólĩyî âꞌdô ámâ trõꞌá âjílí õjílã ãtrâ Rómã kâ rî ꞌbá yî drí. 34 Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdô ámâ gũꞌá. Gólĩyî âꞌdô tũ lûwúꞌá má lı̣̃fı̣́, vó lâ sĩ, ámâ cãzó. Gõꞌdá tã ꞌdî ꞌbá yî vósĩ, gólĩyî âꞌdô ámâ fũꞌá. Gõꞌdá kậyı̣̂ nâ sĩ rî, má âꞌdô lîdríꞌá õdrã ꞌásĩ.”
Tã Yãkóbã yî Yõwánĩ bê drí tã îjízó Yésũ tı̣́ rî
(Mãtáyõ 20.20-28)
35 Nĩngá sĩ, Yãkóbã yî ậdrúpı̣̃ lâ Yõwánĩ bê, Zẽbẽdáyõ rî mvá yî ró rî drí ngãzó ĩyî rû êsélé ãnyî Yésũ lạ̃gạ́tı̣́ gõꞌdá tã îjílí tı̣́ lâ kĩ nĩ rî, “Lı̣̃fı̣́ îmbá ꞌbá, ní âꞌdô îcáꞌá trá tã ãlô gólâ ãmâ drí ꞌẽꞌá îjílâ nõ ꞌẽlé ãmâ drí yã?” 36 Ĩtí rî, Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, “Nĩ lẽ má õꞌê ãꞌdô ĩꞌdî ãnî drí yã?” 37 Gõꞌdá lôgõ ĩyî tã-drı̣̃ Yésũ drí kĩ, “Ị̃tú ní drí ânĩzó rĩlí kúmú ạ́ngı̣́ ró ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî sĩ, ní ꞌbã ãmâ rĩlí ánî gãrã drı̣̃ ꞌá, ãlô ãmâ lãfálé ꞌásĩ rî íyíkâ ánî drı̣́-ágó drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá ãzâ ãlô rî ãꞌdô ró íyíkâ ánî drı̣́-lı̣̃jı̣́ drı̣̃ı̣̂, mã gõ ró rĩlí ãní bê ãngó nõ drı̣̃ı̣̂.”
38 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, “Mĩ nı̣̃ı̣́ tã ífí tã ãnî drí îjílí ꞌdĩ kâ kô. Nĩ õlẽ trá ãyĩkõ ámákâ rî ꞌẽlé rî, ĩtí rî, nĩ âꞌdô îcáꞌá trá ĩzã kõkõ ámákâ âꞌdó ꞌbá ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî ꞌẽlé yã? Nĩ âꞌdô îcáꞌá trá ngá mvũlı̣́ ĩgã lâŋõ kâ gólâ má drí ꞌẽzó ngá mvũlı̣́ ꞌálâ sĩ rî ꞌásĩ yã? Lâŋõ âꞌdô ꞌdı̣̃ꞌá má drı̣̃ı̣̂ õzõ lı̣̃mvû gólâ rĩꞌá dãlâ õjílã drı̣̃ı̣̂ bãbãtízĩ ꞌẽ võ ꞌá rî kâtí. Nĩ îcâ trá âꞌdólé bãbãtízĩ ꞌẽꞌẽ ĩtí ꞌdĩ bê yã?” 39 Ĩtí rî, drílĩyî tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, “Ãwô, mã îcâ trá.”
Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Âꞌdô âꞌdóꞌá õzõ ꞌdĩî tí. Nĩ âꞌdô kpá ngá mvũꞌá ĩgã lâŋõ kâ má drí ngá mvũzó ꞌálâ sĩ rî ꞌásĩ, gõꞌdá áâꞌdô kpá bãbãtízĩ lâŋõ kâ ꞌẽꞌá ãnî drí õzõ ꞌẽꞌá ꞌẽlâ má drí rî kâtí. 40 Õzõ ãꞌdô kpálé ꞌdĩî kâtí rî, mâ mbârâkã ãkó võ rĩ kâ ámâ gãrã drı̣̃ ꞌá rî fẽzó ãnî drí. Ôvârí rĩꞌá võ kũmũ kâ êdéꞌá õjílã drílâ ꞌẽꞌá êpẽlâ rî yî drí.”
41 Gõꞌdá nĩngá sĩ, lãjóꞌbá mûdrı̣́ rî ꞌbá yî ârílí bê ĩyî úlı̣́ Yãkóbã yí kâ ậdrúpı̣̃ lâ Yõwánĩ bê ꞌdĩ rî, gólĩyî drí âꞌdózó õmbã ró Yãkóbã yî drí. 42 Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí rû êꞌbézó ndrĩ dîrî, gõꞌdá gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Mĩ nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, kúmú ꞌbạ̃súrú kâ rî ꞌbá yî rî rĩlí ꞌbạ̃súrú íyíkâ rî ꞌbá yî drı̣̃lı̣́ mbârâkã sĩ. 43 Gõꞌdá ãnî lãjóꞌbá ámákâ rî ꞌbá yî lãfálé ꞌá rî, nĩ ꞌé ĩtí kô. Gólâ tíbê lẽ ꞌbá âꞌdólé ãmbá ró ãnî lãfálé ꞌásĩ Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî, gólâ ı̣̃ı̣̂ꞌbũ rû íyî ãzí-ãzí yî drí ndrĩ. 44 Õjílã ãnî lãfálé sĩ gólâ tíbê lẽ ꞌbá âꞌdólé ãmbá ró sı̣́sı̣́ íyî ãzí-ãzí yî drı̣̃ı̣̂ sĩ Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî, gólâ ãâꞌdô rạ̃gı̣́ı̣̃ ró rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ ãzí-ãzí lâ yî drí ndrĩ. 45 Nĩ ârî drẽ, mâ gólâ âjólé trá ûrú lésĩ rî, ânĩí kô âꞌdólé ãzí-ãzí drí rû ı̣̂ꞌbũzó má drí. Má ânĩ nô rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ ĩꞌdî ãzí-ãzí drí, gõꞌdá kpá ámâ nyãányâ fẽlé drãlé, tãlâ má ãꞌdô ró bê õjílã dũû drı̣̃ tĩzó ĩꞌdî sĩ lâ.”
Tã Yésũ drí Bãtĩmáyã rî lı̣̃fı̣́ êdézó rî
(Mãtáyõ 20.29-34; Lúkạ̃ 18.35-43)
46 Nĩngá sĩ, Yésũ yî rî trá nĩꞌá gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ ró, gõꞌdá drílĩyî cãzó Yérĩkõ ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî bê trá lậvũꞌá Yérĩkõ ꞌásĩ rî, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ĩyíkâ kpá zãâ gólĩyí bê ꞌdũwạ̃. Tólâ lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá ãzâ bê rĩꞌá rú lâ Bãtĩmáyã, gõꞌdá átá lâ rî rú rĩꞌá Tĩmáyã, gólâ rî rĩlí lạ́tı̣̂ gãrã drı̣̃ ꞌá, tãlâ yí õrî ró bê lãfâ zı̣̃lı̣́ õjílã lạ́tı̣̂ kâ drı̣́gạ́ sĩ. 47 Ĩtí rî, gólâ drí tã ârízó kĩ nĩ rî, ãâꞌdô Yésũ Nãzãrétã lésĩ rî ĩꞌdî lậvũꞌá õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ bê. Gõꞌdá gólâ ârílí bê tã ꞌdî rî, drílâ ngãzó rĩlí lạ̃zı̣́ zı̣̃lı̣́ ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ nĩ rî, “Yésũ, ní ꞌbã ámâ ĩzã õgâ ní drı̣̃ı̣̂, nî ĩꞌdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩꞌá nĩ rî, âꞌdô ânĩꞌá ãmâ pãlé nõ, ní pâ mâ.”
48 Nĩngá sĩ, õjílã dũû drí ngãzó nĩlí gólâ ngálâ rĩꞌá tã lôgõlé gólâ drı̣̃ı̣̂, gólâ ãâgî tı̣́tı̣́. Gõꞌdá lé ĩtí rî, Bãtĩmáyã, ní lẽé tã õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ ꞌdĩ ârílí kô. Ĩtí, ní drí gõzó trẽlé ûrû kpá óꞌdí ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, “Nî ĩꞌdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩꞌá nĩ rî, âꞌdô ânĩꞌá ãmâ pãlé nõ, ní ndrê ámâ ĩzã! Ánî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ má rú! Ní pâ mâ!”
49 Nĩngá sĩ, Yésũ drí âdrézó tã âtálé õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ậzı̣̂ ãgô nã ânĩlí má ngáá nõlé.” Ĩtí rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá Bãtĩmáyã rî ậzı̣́zó kĩ nĩ rî, “Ánî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ậꞌdı̣̂. Ní ngâ ûrû nĩlí, tãlâ gólâ trá ánî zı̣̃ꞌá.”
50 Ĩtí rî, Bãtĩmáyã ní drí ítá ândrê ní rú rî ângízó vũlı̣́ vũdrı̣́, ngãzó nĩlí ꞌwãâꞌwâ Yésũ ngálâ. 51 Gõꞌdá gólâ câ bê rî, Yésũ drí îjízó lâ kĩ nĩ rî, “Ní lẽ má õꞌê ãꞌdô ĩꞌdî ní drí yã?”
Nĩngá sĩ, drílâ tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Ãmbá, ní êdê ámâ lı̣̃fı̣́, ãꞌdô ró bê má drí võ ndrẽzó.”
52 Gõꞌdá Yésũ kĩ drílâ rî, “Ãꞌdô trá ꞌdĩî kâtí rî, ní nĩ, má pâ nî trá, tãlâ ní rî rĩlí tã lẽlẽ ámákâ bê ní ꞌá.” Gõꞌdá Yésũ õtírĩ kpá úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî âtá ndẽlé rî, kôrô Bãtĩmáyã rî lı̣̃fı̣́ drí rû njı̣̃zó, drílâ võ ndrẽzó rárá. Ĩtí rî, Bãtĩmáyã drí ngãzó ꞌdẽlé kpãâ Yésũ vósĩ õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yí bê ꞌdũwạ̃.

10:6 10.6 Tã Ómvó Ngá 1.27.

*10:26 10.26 Gólĩyî îjî tã îjî ꞌdĩ, tãlâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌá rî kĩ, ngá dũû ãꞌdô lãmbé õrẽ Ôvârí kâ õjílã drí rî ĩꞌdî. Ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá âꞌdô trá õjílã tãndí ꞌî.