11
Tã Yésũ rî lûyı̣́zó drílâ fĩrĩ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌá rî
(Mãtáyõ 21.1-11; Lúkạ̃ 19.28-40; Yõwánĩ 12.12-19)
Yésũ yî tã ârí ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê trá rĩꞌá ĩyî nĩꞌá sı̣́sı̣́ ꞌálâ ró gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Nĩngá sĩ, drílĩyî cãzó jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Bẽtánĩ gõꞌdá Bẽtẽfágẽ bê ãnyî Yẽrõsãlémã rú rî ꞌálâ. Tólâ lạ́tı̣̂ ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ rî, drílĩyî cãzó únı̣́ gólâ fê dõ kâ zı̣̃lı̣́ õlívĩ rî bê yí drı̣̃ı̣̂ rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, Yésũ drí ngãzó tã ârí ꞌbá íyíkâ rı̣̃ rî ꞌbá yî jõlé ạ̃tı̣́ ꞌálâ. Ĩtí, drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ fî ꞌbạ̃drı̣̃ mvá Bẽtẽfágẽ ạ̃tı̣́ ꞌálâ nã ꞌá. Tólâ rî, nĩ âꞌdô dõngí mvá ãzâ ómbãá drẽ drı̣̃ lâ ꞌá kôꞌdáwá rî ûsúꞌá óꞌĩ trá ꞌĩꞌĩ tólâ. Nĩ âtĩ ânĩzó ĩꞌdí bê lâ. Õzõ õjílã ãzâ ꞌbá yî ĩîjî ãnî trá kĩ nĩ rî, nĩ rî dõngí ꞌdĩ âtĩlí ãꞌdô tãsĩ yã rî, nĩ lôgõ tã-drı̣̃ drílâ kĩ nĩ rî, ‘Kúmú ãmákâ lẽ nĩ, gólâ âꞌdô lôgõꞌá lâ ꞌwãâ vólé.’ ”
Ĩtí, tã ârí ꞌbá rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí ngãzó nĩlí, gõꞌdá drílĩyî dõngí ûsúzó, óꞌĩ ꞌĩ ãnyî jó tı̣́lı̣́-tı̣̂ bê ꞌbã ãzâ ꞌá lạ́tı̣̂ gãrã drı̣̃ ꞌá. Nĩngá sĩ, drílĩyî ꞌdẽzó rĩꞌá âtĩlâ. Gõꞌdá gólĩyî ꞌdê bê rĩꞌá dõngí rî ꞌdĩ âtĩlí rî, õjílã rĩ ꞌbá âdrélé ãnyî rî ꞌbá yî drí gólĩyî îjízó kĩ, “Nĩ rî dõngí ꞌdĩ âtĩlí ãꞌdô tãsĩ yã?” Gõꞌdá tã ârí ꞌbá rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî lôgõ yî tã-drı̣̃ gbõ õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí nyé õzõ Yésũ drí âtálé trá gólĩyî drí rî kâtí. Bê trá ĩtí rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí tã ârí ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî âyézó dõngí rî ꞌdĩ âtĩlí sẽlé nĩzó ĩꞌdí bê lâ vólé.
Nĩngá sĩ, drílĩyî dõngí ꞌdĩ âsézó âjílí Yésũ drí. Gõꞌdá gólĩyî drí ítá bı̣́ ạ́ngı̣́ ró rî ꞌbá yî âtrõzó ꞌbẽlé dõngí rî ꞌdĩ ũgúlı̣́, tãlâ Yésũ õrî ró bê drı̣̃ lâ. Gõꞌdá ĩtí rî, Yésũ drí mbãzó rĩlí gá drı̣̃ lâ fĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Gõꞌdá dõngí âꞌdô bê rĩꞌá nĩꞌá Yésũ bê yí drı̣̃ı̣̂ rî, õjílã dũû drí ngãzó ꞌdó rĩꞌá ítá ĩyíkâ ꞌbẽlé ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ sĩ lạ́tı̣̂ ꞌásĩ Yésũ ândrá, tãlâ gólâ õnĩ ró drı̣̃ lâ sĩ. Gõꞌdá õjílã ũrûkậ ꞌbá yî ĩyíkâ nĩꞌá lârá bê mbı̣́rạ́ bı̣́ âŋõ bê õmã ꞌásĩ âjílí ꞌbẽlé ꞌdó Yésũ ândrá drílâ nĩzó drı̣̃ lâ sĩ. ꞌDĩî gólĩyî lậgû õjílã ãmbá ꞌî. 9-10 Nĩngá sĩ, õjílã ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî ꞌbá yî gõꞌdá ꞌdó gólĩyî vólé ꞌálâ rî ꞌbá yí bê drí ngãzó ĩyî rĩlí tã pẽlé gbórókõ vạ́vạ́rạ́vạ́ sĩ kĩ nĩ rî,
“Mã lûyı̣̂ nî, Kúmú.
Ní âjô Yésũ trá drı̣́-ãcê áníkâ bê rĩlí ãngó drı̣̃lı̣́ ꞌdíyî pã ꞌbá ró,
Mã lûyı̣̂ nî, Ôvârí, tãlâ ãngó lı̣́pı̣̂ trá ãnyî ꞌẽꞌá ãngó rũlı̣́.
Mã lûyı̣̂ nî, Ôvârí gólâ rĩ ꞌbá ꞌbũû ꞌálâ rî.”
Ĩtí, gólĩyî lậgû Yésũ trá kúmú ạ́ngı̣́ ĩyíkâ ró.
11 Ĩtí rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Tólâ, Yésũ yî drí âfízó ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌá. Gõꞌdá Yésũ drí võ ndrẽzó dîrî ꞌálé lâ ꞌásĩ. Tãlâ ı̣̃tú ꞌdê trá rî drí sĩ, Yésũ yî lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yí bê drí ngãzó gõlé vólé Bẽtánĩ ꞌálâ, võ drílĩyî rĩzó rî ꞌálâ.
Tã Yésũ drí kãnágõwá lõꞌwâ ãkó rî trĩzó rî
(Mãtáyõ 21.18-19)
12 Gõꞌdá cı̣̃ı̣́nó lâ sĩ, Yésũ yî trá âgõꞌá ĩyî lãjóꞌbá íyíkâ yí bê Yẽrõsãlémã ꞌálâ Bẽtánĩ lésĩ. Yésũ trá gõꞌdá lõfó ró. 13 Gõꞌdá Yésũ yî âꞌdô bê rĩꞌá nĩꞌá ĩyî lạ́tı̣̂ ꞌásĩ rî, drílâ fê ãzâ rĩꞌá zı̣̃lâ kãnágõwá rî ndrẽzó gĩâ jẽjẽ ró bı̣́ bê ngbũkpũ. Ĩtí, drílĩyî ngãzó nĩlí zẽlé lâ ꞌálâ, tãlâ ndrẽlâ ngãtá lõꞌwâ lâ bê yã rî tãsĩ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê fê rî ꞌdĩ zẽlé rî, lõꞌwâ lâ trá yûꞌdạ́wạ́ ãlôwálâ. Ûsû ĩyî cé bı̣́ lâ ĩꞌdî ngbũkpũ fê lâ drı̣̃ı̣̂, tãlâ kậyı̣̂ gólâkâ ꞌwãzó rî âcá drẽ kô. 14 Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí fê ꞌdĩ trĩzó kĩ nĩ rî, “Ní rî áníkâ fí zãâ ĩtí lõꞌwâ ꞌwã ãkó, gõꞌdá õjílã õzó îcá kô ánî lõꞌwâ nyãlé óꞌdí ãlôwálâ.” Gõꞌdá nĩngá rî, lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî ârî ĩyî lãtrí drílâ trĩlí ꞌdĩ trá.
Tã Yésũ drí ngá lậzı̣́ ꞌbá lâdrózó ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌásĩ rî
(Mãtáyõ 21.12-17; Lúkạ̃ 19.45-48; Yõwánĩ 2.13-17)
15 Vó lâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí cãlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ kpá óꞌdí. Gõꞌdá drílĩyî fĩzó ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌá. Tólâ rî, Yésũ drí õjílã ûsúzó rĩꞌá ĩyî ngá lậzı̣́ꞌá gõꞌdá kpá ngá gĩ bê lâgî õnjí sĩ. Gõꞌdá gólâ drí kpá õjílã ãzâ ꞌbá yî ndrẽzó rĩꞌá ĩyî ậdı̣̂ õrĩ ãzâ ꞌbá yî ı̣̂kúrạ̃ꞌá ậdı̣̂ õrĩ ãzâ ꞌbá yî sĩ. Gõꞌdá Yésũ ndrê tã ꞌdî bê ĩtí rî, gólâ drí âꞌdózó õmbã ró, tãlâ gólĩyî rî trá võ íyî átá kâ rî îzãlé. Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó nĩlí tãrãbízã ậdı̣̂ ı̣̂kúrạ̃ ꞌbá yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî lôzélé gõꞌdá drı̣̃ lâ yî âkólé ndrĩ vũdrı̣́. Gõꞌdá gólâ drí kpá ngãzó nĩlí gbáꞌdá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyíkâ ãmámõ âꞌdó ꞌbá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî yî lậzı̣́lı̣́ gĩlí vólé rî lôzélé kpá ndrĩ ꞌdó vũdrı̣́. Drílâ gõzó õjílã ꞌdî ꞌbá yî lâdrólé ndrĩ vólé úlı̣́ âtâ-âtâ bê kĩ, 16-17 “Úlı̣́ Ôvârí kâ îgĩlí jó Ôvârí kâ tãsĩ rî kĩ ãꞌdô yã? Ôvârí kĩ nĩ rî,
‘Jó ámákâ rĩꞌá võ ꞌbạ̃súrú ngĩíngî drí ânĩzó rû êꞌbélé ꞌá lâ rĩlí cé rãtáã ꞌẽlé ĩꞌdî.’
Ĩsáyã 56.7
Gõꞌdá nõô, ‘nĩ jâ jó ámákâ trá võ ũgũ kâ ró’, 11.16-17 Yẽrẽmíyã 7.11. õzõ ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ ꞌdĩ kâtí.” Yésũ lẽ trá võ ꞌdî âyélé cé õjílã drí rãtáã ꞌẽzó ĩꞌdî ꞌá lâ. Gólâ âyé õjílã kô ngá ĩyíkâ lậzı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌá.
18 Nĩngá sĩ, drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí tã Yésũ kâ õjílã lâdrózó ꞌdĩ ârízó ĩyî. Tã ꞌdî tãsĩ rî, gólĩyî drí ngãzó rĩꞌá lạ́tı̣̂ lôndãlé Yésũ rî fũzó ũrı̣̃ drí sĩ. Tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ kĩ, õjílã âꞌdô ꞌdẽꞌá ndrĩ Yésũ vó ĩyî âyélé, tãlâ õjílã dũû ndrĩ tı̣̂ lâ yî ậꞌdı̣̂ trá lı̣̃fı̣́ îmbâ-îmbâ Yésũ kâ ꞌdĩ tãsĩ.
19 Nĩngá sĩ, tã Yésũ drí õjílã lâdrózó ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ ꞌásĩ ꞌdî vósĩ, lạ̃njạ́túlı̣́ bê rî, Yésũ yî lãjóꞌbá íyíkâ yí bê drí ngãzó drı̣̃ dĩlí ĩyî gõlé ꞌbã ꞌálâ Bẽtánĩ ꞌálâ.
Tã Yésũ drí îmbálé tã lẽlẽ tãsĩ kãnágõwá fê yí drí trĩlí rî rú rî
(Mãtáyõ 21.20-22)
20 Gõꞌdá cı̣̃ı̣́nó Yésũ yî drí ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Lạ́tı̣̂ ꞌásĩ rî, gólĩyî drí fê Yésũ drí trĩlí sı̣́sı̣́ rî ndrẽzó. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô bê rĩꞌá lậvũꞌá rî, drílĩyî fê rî ꞌdĩ ndrẽzó drã trá, gõꞌdá ꞌî trá kó õmvórẽ lâ lésĩ rãŋõ. 21 Ĩtí rî, tã Yésũ drí fê ꞌdĩ trĩzó rî drí âgázó Pétẽrõ drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá drílâ ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, “Tã îmbá ꞌbá, ní ndrê drẽ, fê gólâ ní drí trĩlí rî drã trá, ꞌî trá kãgãꞌdã nâ.” 22 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Pétẽrõ yî drí kĩ nĩ rî, “Õzõ nĩ õꞌbã tã lẽlẽ ãníkâ ndrĩ gạ́gạ́ Ôvârí ꞌá rî, nĩ âꞌdô kpá îcáꞌá tã rî ꞌdĩ ꞌẽlé má tí mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. 23 Má âtâ ãnî drí nõ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. Õzõ nĩ ãâtâ úlı̣́ trá únı̣́ ạ́ngı̣́ drí kĩ nĩ rî, ‘Únı̣́ ạ́ngı̣́, únjı̣̃ rû ꞌdẽlé lı̣̃mvû ândrê ꞌá rî.’ Õzõ nĩ ãâtâ úlı̣́ rî ꞌdĩ tã lẽlẽ gạ́gạ́ rákã fê kâtí rî sĩ cú ĩtí tã ı̣̂sũ rı̣̃ rı̣̃ ãkó ãlôwálâ rî, Ôvârí õró fí tã rî ãnî drí âtálé ꞌdĩ ꞌẽê ãnî drí pạ̃tı̣́ı̣̃. 24 Tã ꞌdî tãsĩ rî, má âtâ kpá óꞌdí, õzõ nĩ õtírĩ rãtáã ꞌẽê Ôvârí drí tã ãzâ ꞌẽzó ãnî drí rî, õzõ nĩ õrî tã lẽlẽ sĩ kĩ pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí âꞌdô tã rî ꞌdĩ ꞌẽꞌá rî, tã rî ꞌdĩ âꞌdô rû ꞌẽꞌá ãnî drí.
25 “Õzõ nî ãzâ ãâꞌdô bí rĩꞌá tı̣̂ îrátãꞌá Ôvârí drí, ngãtá õjílã ãzâ õꞌê tã õnjí trá ní drí yã rî, ánî fĩî ạ̃ậꞌdı̣̂ gólâ rú, ní âyê gólâ tã õnjí ꞌdĩ ꞌásĩ, tãlâ ánî átá gólâ ꞌbũû ꞌálâ rî ãâyê ró kpá tã õnjí áníkâ rî ꞌbá yî bê. 26 Õzõ ní õgã dó tã õnjí ãzí-ãzí kâ âyélé rî, Ôvârí âꞌdô gãꞌá kpá dó tã õnjí áníkâ rî âyélé.”
Tã îjî drı̣́-ãcê Yésũ kâ tãsĩ rî
(Mãtáyõ 21.23-27; Lúkạ̃ 20.1-8)
27 Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí cãzó kpá óꞌdí Yẽrõsãlémã ꞌálâ lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô bê rĩꞌá nĩꞌá ĩyî jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌálâ õjílã lı̣̃fı̣́ îmbálé rî, lãꞌbí îmbá ꞌbá, gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó gólĩyî sı̣́sı̣́-lésĩ ró rî ꞌbá yí bê, drílĩyî ngãzó ĩyî ânĩlí Yésũ ngálâ ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó Ôvârí kâ rî kâ ꞌá. 28 Nĩngá sĩ rî, drílĩyî tã îjízó Yésũ tı̣́ kĩ nĩ rî, “Ndá drı̣́-ãcê ãꞌdô kâ ꞌî ní drı̣́gạ́ rĩzó õjílã lı̣̃fı̣́ îmbálé ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó Ôvârí kâ rî kâ ꞌásĩ yã? Kó ãꞌdî fẽ drẽ drı̣́-ãcê rî ꞌdĩ ní drí nĩ yã?” 29 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî gólĩyíkâ ꞌdĩ drı̣̃ lâ lôgõzó kĩ, “Má âꞌdô kpá ãnî îjíꞌá tã îjî sĩ. Õzõ tã îjî ámákâ ꞌdĩ nĩ õlôgõ tã-drı̣̃ lâ trá rî, má drí ꞌdẽzó fí drı̣́-ãcê ángô rî sĩ má drí rĩzó tã nô ꞌbá yî ꞌẽlé nõ lôfõlé ãnî drí. 30 Ĩtí rî, ãꞌdî âjô Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî nĩ ânĩlí rĩlí bãbãtízĩ ꞌẽlé õjílã drí yã? Ôvârí âjô gólâ nĩ bãbãtízĩ ꞌẽlé ngãtá õjílã mvá âjô gólâ nĩ yã?”
31 Nĩngá sĩ, drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó rĩꞌá tã îjî Yésũ kâ ꞌdĩ ôjálé ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ nĩ rî, “Mã âꞌdô tã îjî gólâkâ ꞌdĩ drı̣̃ lâ jãꞌá ángô tí yã? Õzõ mã õjâ kĩ nĩ rî, Ôvârí âjô Yõwánĩ nĩ rî, ꞌdĩî gólâ âꞌdô tã lôgõꞌá ãmâ drí kĩ nĩ rî, ‘Õzõ ãꞌdô trá ĩtí rî, nĩ gã dó úlı̣́ Yõwánĩ kâ rî lẽlé ãꞌdô tãsĩ yã?’ 32 Gõꞌdá õzõ mã ãâtâ kĩ, õjílã ãzâ ãâjô gólâ nĩ rî, âꞌdô âꞌdóꞌá ángô tí yã?” Gólĩyî rî tã ꞌdî ôjálé ꞌdĩ ũrı̣̃ drí, tãlâ õjílã ĩyíkâ rî ꞌbá yî õzó kô rû jãâ ĩyî rú, tãlâ õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró lẽ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, Yõwánĩ rĩꞌá tã ậngũ ꞌbá nyãányâ Ôvârí kâ ꞌî. 33 Âꞌdólé bê trá ĩtí rî, drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó tã-drı̣̃ lôgõlé ĩyî Yésũ drí kĩ nĩ rî, “Mã nı̣̃ı̣́ gólâ Yõwánĩ rî âjó ꞌbá rî kô.” Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó úlı̣́ âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Õzõ tã-drı̣̃ lôgõ ãníkâ ãꞌdô ĩtí rî, gõꞌdá má gã kpá trá dó drı̣́-ãcê fẽ ꞌbá má drí rî âꞌdálé ãnî drí.”

11:16-17 11.16-17 Yẽrẽmíyã 7.11.