15
Tã kúmú Pĩlátõ drí tã Yésũ kâ kĩzó ányâ ró rî
(Mãtáyõ 27.1-2, 11-26; Lúkạ̃ 23.1-5, 13-25; Yõwánĩ 18.28–19.16)
Ãkpã cı̣̃ı̣́nó, gólĩyî tã kĩ ꞌbá ró rî yî ndrĩ drí rĩzó ĩyî tã ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ ĩyî lãfálé ꞌásĩ Yésũ rú. Gólĩyî ĩꞌdî drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî, gõꞌdá gólĩyî sı̣́sı̣́-lésĩ rî ꞌbá yî, lãꞌbí îmbá ꞌbá yí bê. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drı̣̃ kĩzó Yésũ rî ômbélé drı̣̃lı̣́ âjílí kúmú Pĩlátõ* 15.1 Pĩlátõ Gólâ ĩꞌdî kúmú Rómã ꞌbá kâ rĩ ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drı̣̃lı̣́ rî. Drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî âjî Yésũ trá gólâ ngálâ, tãlâ rĩꞌá cé kúmú Rómã kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî tã-vó õjílã kâ kĩlí rĩꞌá fũlâ. ândrá, Pĩlátõ õlẽ ró tã-drı̣̃ bê gólâ rî fũzó.
Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî fílí bê kúmú Pĩlátõ drı̣̃ı̣̂ jó ꞌálâ tã Yésũ kâ ꞌdĩ ngĩlí drílâ rî, Pĩlátõ drí ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ, “Nî ĩꞌdî kúmú ạ́ngı̣́ õjílã áníkâ Yúdạ̃ yí kâ rî kâ yã?” Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî kúmú kâ ꞌdĩ drı̣̃ lâ lôgõzó kĩ, “Âꞌbãꞌá fí õzõ ní drí âtálé ꞌdĩ tí.”
Nĩngá sĩ, drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó tã âꞌbãlé kpá óꞌdí Yésũ rú. Gólĩyî kĩ nĩ rî kúmú Pĩlátõ drí rî, Yésũ õꞌê tã õnjí trá dũû. Gõꞌdá tãlâ úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, Pĩlátõ drí ngãzó Yésũ rî îjílí kpá óꞌdí, “Ní âꞌdô tã nô drı̣̃ lâ lôgõꞌá trá yã? Ní ârî tã õnjí áníkâ ꞌẽlé dũû nõ tã lâ trá yã?” Âꞌdô bê ĩtí rî, Yésũ lôgõó tã îjî ꞌdĩ drı̣̃ lâ kô kúmú Pĩlátõ drí ãlôwálâ. Ĩtí rî, Pĩlátõ rî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó ndrú.* 15.5 Pĩlátõ ı̣̂sũ tã kĩ, Yésũ âꞌdó kô tã õnjí tẽtẽ ꞌẽ ꞌbá ꞌî. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Pĩlátõ rî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó, tãlâ Yésũ âtá tã mbı̣̂mbı̣̂ íyî nyãányâ pãzó kô.
Gõꞌdá lãꞌbí ãzâ kpá bê rĩꞌá kậyı̣̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ nã ꞌá, ódrí õjílã ãlô înjízó vólé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ. Õjílã gólâ ódrí njĩlí înjílí rî, gólâ ĩꞌdî înjílí gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ. Ãgô ãzâ bê rĩꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, rú lâ Bãrábã. Gólĩyî rĩꞌá õjílã ũrûkậ gã ꞌbá trá ĩyî kõrá ró rî ꞌbá yí bê. Bãrábã rî gógó fû õjílã ãzâ ꞌbá yî trá kậyı̣̂ gólâ drí tã sõzó õjílã ꞌá rû jãlé kõrá ró mı̣̃rı̣̃ Rómã kâ rú rî sĩ. Tãlâ lãꞌbí ꞌdĩ tãsĩ rî, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ drí ânĩzó ĩyî kúmú Pĩlátõ ngálâ tã îjílí gólâ tı̣́ õjílã ãlô gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî înjî-înjî lâ vólé rî tãsĩ, õzõ gólâ drí rĩrĩ trá ꞌẽlâ ndrô vósĩ cé ı̣̃tú kãrámã rî ꞌdĩ kâ tú rî kâtí.
Nĩngá sĩ rî, kúmú Pĩlátõ drí ngãzó õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî îjílí kĩ nĩ rî, “Nĩ lẽ má înjî kúmú ạ́ngı̣́ ãnî Yúdạ̃ yí kâ nõ ĩꞌdî vólé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ yã?”* 15.9 Pĩlátõ îjî tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ, tãlâ gólâ lẽ tíkó õjílã ꞌdî ꞌbá yî õlẽ ró ĩyî tã-drı̣̃ Yésũ rî înjízó ĩꞌdî gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ. 10 Pĩlátõ îjî tã ꞌdî ĩtí lâ ꞌdĩ ró, tãlâ gólâ nı̣̃ trá dódó kĩ nĩ rî, drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌê ĩyî Yésũ rî rũlı̣́ âjílí yí drí, tãlâ drı̣́-ãcê Yésũ kâ ꞌdĩ âgî-âgî gólĩyî lı̣̃fı̣́. 11 Gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá rî ꞌdĩ ꞌbá yî lẽé ĩyî tã rî ꞌdĩ kô ãlôwálâ. Gõꞌdá gólĩyî rî ĩyíkâ trá zãâ tã sõlé õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá, ãꞌdô ró tã îjílí Bãrábã rî înjízó ĩꞌdî vólé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ Yésũ rî võ ꞌá.
12 Nĩngá sĩ, Pĩlátõ drí gólĩyî îjízó kĩ, “Nĩ lẽ má õꞌê ãꞌdô ĩꞌdî gólâ ódrí zı̣̃lı̣́ trá kúmú Yúdạ̃ yí kâ ró nõ drí yã?” 13 Ĩtí rî, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó ângbálé kãwõ kĩ, “Íîpâ gólâ ngạ́rạ́ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂, tãlâ gólâ õdrã ró bê vólé.”
14 Nĩngá sĩ, kúmú Pĩlátõ drí gólĩyî îjízó kĩ, “Tãlâ ãꞌdô ꞌî má drí tã õnjí tẽtẽ ꞌdî ꞌẽzó yã? Gólâ ꞌê ãꞌdô ꞌî õnjí tẽtẽ ró yã?”* 15.14 Nĩ zı̣̂ úlı̣́ ạ̃mbúkũ Pĩlátõ kâ Lúkạ̃ 23.22 ꞌá. Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî gã dó tã ârílí. Gõꞌdá gólĩyî ôtrê gbõ ạ̃tı̣́ ꞌálâ ûrû kĩ nĩ rî, “Íîpâ gólâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ õdrã ró vólé.”
15 Nĩngá sĩ, kúmú Pĩlátõ lẽ trá tã gólâ õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí lẽlé rî ꞌẽlé gólĩyî drí. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ, Pĩlátõ ní drí Bãrábã rî înjízó vólé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ, õzõ õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí lẽlé rî kâtí. Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó tã âtálé ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí, ãꞌdô ró bê Yésũ rî cãzó ônjóróꞌbí sĩ ndîrí-ndîrí, gõꞌdá gólâ rî trõzó fẽlé õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá gólâ rî îpálé ngạ́rạ́ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî drí.
Tã ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá Pĩlátõ kâ drí ĩyî ꞌdásí ꞌẽzó Yésũ rú rî
(Mãtáyõ 27.27-31; Yõwánĩ 19.2-3)
16 Ĩtí rî, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá Pĩlátõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí Yésũ rî drı̣̃zó âjílí ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́* 15.16 Órî jó ạ́ngı̣́ rî ꞌdĩ zı̣̃lı̣́ Pãrẽtõríyã. Ĩtõ lâ kĩ, jó kúmú ạ́ngı̣́ kâ. kúmú ãmbá rî kâ rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî ậzı̣́zó ndrĩ tũ. 17 Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ítá bı̣́ ạ̃kû kãâkâ dãdã lâ ró rî âtrõzó gõlé dîrî gbãâ Yésũ rî ũwû ꞌásĩ. Nĩngá sĩ, gólĩyî gâ kpá púrũcı̣́ gárá pãlé õzõ ı̣́tı̣̃tı̣́ kâtí ạ́pạ̃ kúmú ạ́ngı̣́ kâ ró âsálé ãtrã Yésũ drı̣̃ı̣̂. Gólĩyî ꞌê tã ꞌdî ꞌbá yî ĩyíkâ ꞌdó, tãlâ Yésũ rî gógó õlêndrê ró kúmú ạ́ngı̣́ kâtí. 18 Vó lâ ꞌásĩ, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó rĩꞌá ôtrélé Yésũ drı̣̃ı̣̂, gólâ rî gũꞌá ĩyî kĩ, “Mã ꞌê nî-bê-yã ní drí kúmú ạ́ngı̣́ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ rî kâ.” 19 Gólĩyî tı̣̃ ꞌãꞌî kpá Yésũ ândrá ândálé ândálé õzõ gólâ rî ı̣̂njı̣̃rı̣̃ kâtí. Nĩngá sĩ rî, drílĩyî Yésũ rî drı̣̃ cãzó pı̣̃drı̣́gú sĩ kpõwẽ-kpõwẽ ândálé ândálé, gõꞌdá rĩzó tũ lûwúlı̣́ lı̣̃fı̣́ lâ ꞌásĩ ândálé ândálé. ꞌDĩî ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó ꞌdásí ꞌẽꞌẽ ꞌî Yésũ rú. 20 Gõꞌdá ꞌdásí ꞌẽꞌẽ ꞌdî îcâ gólĩyî bê trá rî, gólĩyî drí ítá kãâkâ drílĩyî gõlé trá rúꞌbạ́ lâ ꞌá rî înjízó gõzó ítá gólâkâ rî âtrõlé ĩꞌdî âsõlé rúꞌbạ́ lâ ꞌá óꞌdí. Drílĩyî gólâ rî drı̣̃zó âjílí võ ꞌẽzó gólâ rî îpálé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌálâ.
Tã Yésũ rî îpázó fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ drãlé rî
(Mãtáyõ 27.32-44; Lúkạ̃ 23.26-43; Yõwánĩ 19.17-27)
21 Yésũ trá rĩꞌá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ njı̣̃ꞌá nĩzó ĩꞌdí bê lâ võ õjílã îpâ kâ rî ꞌálâ. Gõꞌdá pávó ꞌá rî, Yésũ rî fãfã drí rû ndẽzó. Gõꞌdá îcá kô drílâ rĩzó zãâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ íyíkâ ꞌdĩ njı̣̃lı̣́. Tólâ ãgô ãzâ bê Kĩrénẽ lé ꞌbá ꞌî pávó tı̣̂ ꞌá, rú lâ Sĩmónã.* 15.21 Sĩmónã rî ꞌdĩ Ãlẽkẽzándã rî átá ꞌî Rũfúsạ̃ bê. Sĩmónã rî nĩꞌá Yẽrõsãlémã ꞌálâ ꞌbạ̃drı̣̃ mvá íyíkâ rî lésĩ. Gõꞌdá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ûsû gólâ bê pávó ꞌá rî, drílĩyî gólâ rî ꞌbãzó mbârâkã sĩ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ Yésũ drí îcálé njı̣̃lâ kô ꞌdĩ njı̣̃lı̣́ Yésũ bê. 22 Ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî âjízó võ zı̣̃lı̣́ Gõlõgótã rî ꞌálâ. Gõlõgótã ꞌdĩ ĩtõ lâ kĩ, võ ãvõ drı̣̃ fã kâ.* 15.22 Úzı̣̂ võ ꞌdî võ ãvõ drı̣̃ fã kâ, tãlâ úûfû tã õnjí ꞌbá trá dũû võ ꞌdî ꞌá. 23 Võ rî ꞌdĩ ꞌá tólâ rî, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó rĩlí õdrá ônjálé trá ãlókõ bê rî âtrõlé rĩꞌá fẽlâ Yésũ drí mvũlı̣́, ãꞌdô ró ngá lâzê-lâzê gólâ rú ꞌdĩ sı̣́ lâ ậꞌdı̣́lı̣́. Gõꞌdá Yésũ gã íyîngá dó mvũlâ.
24 Nĩngá sĩ, ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó ítá Yésũ kâ ângílí vólé, gõꞌdá gólâ rî trõzó îpálé ngạ́rạ́ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂, gõzó ítá gólâkâ âtrõlé lãfálâ cãlé ĩyî võ ꞌásĩ, gõꞌdá ãzâ tãndí rî âtrõzó vũlı̣́ gõmárĩ sĩ, tãlâ gólĩyî lẽ ndrẽlâ ngãtá ítá rî ꞌdĩ â ꞌdẽꞌá ãꞌdî drí yã rî. 25 Ị̃tú-pá gólĩyî drí Yésũ rî îpázó rî trá rĩꞌá njı̣̂-drı̣̃-lâ-sû cı̣̃ı̣́nó. 26 Nĩngá sĩ, tã âꞌbãlé Yésũ rú rî îgĩzó ngá tã âꞌdâ kâ drı̣̃ı̣̂ trõlé îpálé gá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ Yésũ rî drı̣̃lı̣́ ꞌá. Tã âꞌbã îgĩlí Yésũ rú ꞌdĩ rĩꞌá nõtí,
NÕÔ RĨꞌÁ KÚMÚ Ạ́NGỊ́ YÚDẠ̃ YÍ KÂ RÎ ĨꞌDÎ.
27 Ị̃tú gólâ Yésũ rî îpázó ꞌdĩ tú rî, íîpâ ngá ôpá ꞌbá ãzâ ꞌbá yî kpá zãlô rı̣̃ gólâ rî gãrã drı̣̃ ꞌá fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂. Ngá ôpá ꞌbá ãzâ ãlô rî íîpâ íyíkâ gõlé Yésũ rî drı̣́-ágó drı̣̃ lésĩ, gõꞌdá gólâ ãzâ rî íyíkâ gõlé drı̣́-lı̣̃jı̣́ lâ lésĩ ró.
28 (Tã ngá ôpá ꞌbá gólĩyî îpálé Yésũ rî gãrã drı̣̃ ꞌá ꞌdĩ ꞌbá yí kâ âꞌdâ tã gólâ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá kĩꞌá nĩ rî,
“Úûsû gólâ trá tã õnjí ꞌbá ró, ĩꞌdî gõzó gólâ rî fũlı̣́ tã õnjí ꞌbá ãzí bê.”)* 15.28 Tã îgĩlí vérẽsĩ 28 ꞌá ꞌdĩ, tã îgĩ ꞌbá sı̣́sı̣́ rî ꞌbá yî îgĩí kô.
Ĩsáyã 53.12
29 Õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá lậvũlı̣́ rî ꞌbá yî drí rĩzó Yésũ rî lôꞌdálé gõzó ĩyî drı̣̃ îyálé. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, “Ní kĩ nĩ rî, yí âꞌdô îcáꞌá cú jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ûfúlı̣́ gõꞌdá kpá bẽzó lâ jó óꞌdí ró cé kậyı̣̂ nâ sĩ. 30 Bê trá ĩtí rî, õzõ ní ãꞌdô cú mbârâkã bê rî, ꞌdõvó ní pâ drẽ nî ngbãângbânõ kậyı̣̂ nõ sĩ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
31 Kpá té õzõ sı̣́sı̣́ nã ꞌbá yí kâtí, drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó lãꞌbí îmbá ꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê drí ngãzó ĩyî rĩlí Yésũ rî gũlı̣́ rõô ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ nĩ rî, “Gólâ îcâ íyíkâ cé õjílã ãzâ ꞌbá yî pãlé ĩꞌdî, gõꞌdá gólâ îcá íyíkâ kô íyî nyãányâ pãlé õdrã ꞌásĩ. 32 Gólâ kĩ, yí ãꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá ꞌî gõꞌdá kpá kúmú ạ́ngı̣́ ãmâ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ yí kâ ĩꞌdî rî, ꞌdõvó gólâ ãârî vũdrı̣́ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ sĩ ngbãângbânõ, tãlâ mã ndrê ró drẽ gólâ rî mbârâkã, gõꞌdá mã lẽ ró tã gólâ ꞌá.” Gõꞌdá ngá ôpá ꞌbá gólĩyî rı̣̃ Yésũ bê fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî gû ĩyî kpá gólâ.
Tã Yésũ drí drãzó rî
(Mãtáyõ 27.45-56; Lúkạ̃ 23.44-49; Yõwánĩ 19.28-30)
33 Ị̃tú-pá mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ sĩ, ı̣̃tú gạ̃gạ̃lı̣́gạ̃ sĩ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ drí ꞌbạ̃drı̣̃ lîmózó ndrĩ gúndrı̣̃ tã lârâkô ró. Ị́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌdĩ lîmô ꞌbạ̃drı̣̃ njãlé bũúũ ı̣̃tú-pá nâ ꞌá. 34 Gõꞌdá ı̣̃tú-pá nâ ꞌdĩ ꞌá rî, Yésũ drí ngãzó trẽlé ûrû Ãrãmáyã tı̣̂ sĩ kĩ nĩ rî, Ẽlóyĩ, Ẽlóyĩ, lámã sãbãkãtánĩ? Ĩtõ lâ kĩ, “Ôvârí ámákâ, Ôvârí ámákâ, ní âyê mâ ãꞌdô tãsĩ yã?” 35 Gõꞌdá nĩngá sĩ, õjílã ũrûkậ ꞌbá yî rĩ ꞌbá âdrélé ĩyî ãnyî rî ꞌbá yî ârílí bê ĩyî úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ rî, gólĩyî nı̣̃ı̣́ tã ífí lâ kô, gõꞌdá drílĩyî ngãzó tã âtálé kĩ, “Hé! Nĩ ârî drẽ úlı̣́ gólâkâ ꞌdĩ. Gólâ rĩꞌá tã ậngũ ꞌbá Ẽlíyã rî zı̣̃ꞌá ânĩlí íyî pãlé.” 36 Vó lâ sĩ, ãgô ãzâ drí ngãzó rãlé nĩꞌá ngá ãzâ õzõ cõfó kâtí rî âtrõlé. Drílâ trõzó lâ sõlé õdrá ạ̃ꞌdı̣́ ꞌá gõzó sõlâ fê mvá sı̣́lı̣́, gõꞌdá îngázó lâ îjõlé Yésũ drí ndrõlé.* 15.36 Õdrá ạ̃ꞌdı̣́ ꞌdĩ ófẽ Yésũ drí ꞌdĩ rî ạ̃ậꞌdı̣̂ ró lũmvû lôvó rĩ ꞌbá gólâ rî ꞌẽlé ꞌdĩ bê. Nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó õjílã ãzâ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ rî drẽ njũrũ ngbãângbânõ ndrẽlâ ngãtá Ẽlíyã âꞌdô âcáꞌá fí trá gólâ rî pãlé yã rî.”
37 Ĩtí, Yésũ drí kpá ngãzó trẽlé ûrû óꞌdí gõꞌdá lôvó-lôvó âyézó.
38 Gõꞌdá Yésũ drã bê rî, ítá bı̣́ ꞌbãlé jó mvá* 15.38 Jó mvá ꞌdĩ cé võ tíbê ãmbá ãlô drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yí kâ drí rĩzó fĩlí ꞌá lâ, nĩꞌá Ôvârí ngálâ rî ĩꞌdî. Ngbãângbânõ tı̣̂ lâ hûwậ tã lẽ ꞌbá ndrĩ drí fĩzó Ôvârí ândrá. tı̣́ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî drí ngãzó sĩlí ãkpẽrẽ ûrú lésĩ bũúũ vũdrı̣́.
39 Nĩngá sĩ, drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ gólâ âdré ꞌbá Yésũ ândrá rî ârílí bê Yésũ rî trẽtrẽ gõꞌdá ndrélé bê lạ́tı̣̂ Yésũ drí drãzó ꞌdĩ rî, drílâ gõzó tã âtálé kĩ, “Pạ̃tı̣́ı̣̃! Ãgô nõ rĩꞌá Ôvârí rî mvá ꞌî.”
40 Gõꞌdá nĩngá sĩ, õkó ũrûkậ ꞌbá yî Yésũ rî lẽ ꞌbá trá rî ĩyíkâ gĩâ âdréꞌá ĩyî nãtí Yésũ rú sĩ rĩꞌá ĩyî gólâ rî ndrẽꞌá drãrẽ ꞌá. Gólĩyî lãfálé ꞌá rî, rĩꞌá Mãríyã Mãgãdálã, Sãlómẽ, gõꞌdá kpá Mãríyã Yãkóbã gólâ dãwá ró rî ândrê yî Jósẽ bê. 41 Gãlĩláyã ꞌálâ rî, õkó nâ ꞌdĩ ꞌbá yî lôbẽ ĩyî Yésũ rî vó trá, gólĩyî fẽ ngá nyãnyã trá tólâ Yésũ yî drí lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá õkó ãmbá dũû gólĩyî ânĩ ꞌbá trá Yésũ bê Yẽrõsãlémã lésĩ rî, kpá ꞌdó bê ndrĩ rĩꞌá ĩyî tólâ õkó nâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê.
Tã ódrí Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó ũgı̣́ ꞌá rî
(Mãtáyõ 27.57-61; Lúkạ̃ 23.50-56; Yõwánĩ 19.38-42)
42-43 Yésũ drã té ı̣̃tú gólâ õjílã drí rĩzó ĩyî êdélé kậyı̣̂ gólâ lôvô-lôvô kâ rî tãsĩ rî ꞌá. Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ĩꞌdî sı̣́sı̣́ Sạ́bı̣̃ drí sĩ. Tólâ ãgô ãzâ bê rĩꞌá rú lâ Yõsépã Ãrãmãtáyã lésĩ. Gólâ ãgô ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ ꞌî gólĩyî drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ. Gólâ rî trá tã lẽꞌá Yésũ ꞌá gõꞌdá gólâ rî âgõ-âgõ ãngó nõ ꞌá rî tẽlé. Gõꞌdá lạ̃njạ́túlı̣́ âcâ bê rî, drílâ ngãzó íyî fĩî zãlé ngãzó nĩlí kúmú Pĩlátõ ngálâ Yésũ rî ãvõ tãsĩ, tãlâ yí õlậpı̣̂ ró bê drẽ ãkpãkãꞌdã kậyı̣̂ lôvô-lôvô kâ rî âcá drẽ kô. 44 Gõꞌdá úlı̣́ kĩzó nĩ Yésũ õdrã trá rî drí ẽꞌdẽ dãzó Pĩlátõ rú. Nĩngá sĩ, drílâ drı̣̃-ꞌbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâ ậzı̣́zó ãlô yí ngálâ îjílí ngãtá fí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî kĩzó nĩ rî, Yésũ õdrã trá yã rî. 45 Gõꞌdá gólâ ârílí bê kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ Yésũ drã trá rî, drílâ tã-drı̣̃ lẽzó Yõsépã yî drí Yésũ rî ãvõ trõlé nĩꞌá ꞌbãlâ. 46 Ĩtí rî, Yõsépã yî drí ítá tãndí mvẽêmvê âtrõzó, gõzó Yésũ rî ãvõ âtrõlé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ sĩ, gõꞌdá ítá ꞌdĩ âtrõzó Yésũ rî ãvõ gõzó ĩꞌdî sĩ lâ ngóló-ngóló. Nĩngá sĩ, trõzó lâ ꞌbãlé ũgı̣́ gólâkâ drílâ ꞌdı̣̃lı̣́ ꞌdı̣̃ꞌdı̣̃ únı̣́ ꞌá rî ꞌá. Vó lâ sĩ, drílâ kúnı̣́ úngû ạ́ngı̣́ lîlízó ndũû ũgı̣́ ꞌdĩ tı̣́. 47 ꞌDĩî Mãríyã Mãgãdálã yî Mãríyã gólâ Jósẽ rî ândrê ró rî bê, drílĩyî ngãzó ꞌdẽlé ĩyî Yõsépã yî vó nĩꞌá võ gólâ Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó rî ndrẽlé.

*15:1 15.1 Pĩlátõ Gólâ ĩꞌdî kúmú Rómã ꞌbá kâ rĩ ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drı̣̃lı̣́ rî. Drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî âjî Yésũ trá gólâ ngálâ, tãlâ rĩꞌá cé kúmú Rómã kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî tã-vó õjílã kâ kĩlí rĩꞌá fũlâ.

*15:5 15.5 Pĩlátõ ı̣̂sũ tã kĩ, Yésũ âꞌdó kô tã õnjí tẽtẽ ꞌẽ ꞌbá ꞌî. Tã ꞌdî tãsĩ rî, Pĩlátõ rî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó, tãlâ Yésũ âtá tã mbı̣̂mbı̣̂ íyî nyãányâ pãzó kô.

*15:9 15.9 Pĩlátõ îjî tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ, tãlâ gólâ lẽ tíkó õjílã ꞌdî ꞌbá yî õlẽ ró ĩyî tã-drı̣̃ Yésũ rî înjízó ĩꞌdî gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ.

*15:14 15.14 Nĩ zı̣̂ úlı̣́ ạ̃mbúkũ Pĩlátõ kâ Lúkạ̃ 23.22 ꞌá.

*15:16 15.16 Órî jó ạ́ngı̣́ rî ꞌdĩ zı̣̃lı̣́ Pãrẽtõríyã. Ĩtõ lâ kĩ, jó kúmú ạ́ngı̣́ kâ.

*15:21 15.21 Sĩmónã rî ꞌdĩ Ãlẽkẽzándã rî átá ꞌî Rũfúsạ̃ bê.

*15:22 15.22 Úzı̣̂ võ ꞌdî võ ãvõ drı̣̃ fã kâ, tãlâ úûfû tã õnjí ꞌbá trá dũû võ ꞌdî ꞌá.

*15:28 15.28 Tã îgĩlí vérẽsĩ 28 ꞌá ꞌdĩ, tã îgĩ ꞌbá sı̣́sı̣́ rî ꞌbá yî îgĩí kô.

*15:36 15.36 Õdrá ạ̃ꞌdı̣́ ꞌdĩ ófẽ Yésũ drí ꞌdĩ rî ạ̃ậꞌdı̣̂ ró lũmvû lôvó rĩ ꞌbá gólâ rî ꞌẽlé ꞌdĩ bê.

*15:38 15.38 Jó mvá ꞌdĩ cé võ tíbê ãmbá ãlô drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yí kâ drí rĩzó fĩlí ꞌá lâ, nĩꞌá Ôvârí ngálâ rî ĩꞌdî. Ngbãângbânõ tı̣̂ lâ hûwậ tã lẽ ꞌbá ndrĩ drí fĩzó Ôvârí ândrá.