16
Tã Yésũ drí lîdrízó õdrã ꞌásĩ rî
(Mãtáyõ 28.1-8; Lúkạ̃ 24.1-12; Yõwánĩ 20.1-10)
Gõꞌdá kậyı̣̂ lôvô-lôvô kâ ndẽ rû bê ı̣̃tú-pá njı̣̂-kázíyá sĩ lạ̃njạ́túlı̣́ bê rî, Mãríyã Yãkóbã rî ândrê, gõꞌdá Mãríyã Mãgãdálã lésĩ rî, Sãlómẽ yí bê drí ngãzó ĩyî nĩlí ãlókõ dõ ró gólĩyî drí gĩlí trá rî âtrõlé ânĩzó ĩꞌdí bê lâ lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ ı̣̂nı̣́lı̣́ Yésũ rî ãvõ rú. Kậyı̣̂ ãlô kậyı̣̂ lôvô-lôvô kâ vósĩ rî,* 16.2 Kậyı̣̂ ãlô kậyı̣̂ lôvô-lôvô kâ vósĩ ꞌdî rĩꞌá kậyı̣̂ Gímã kâ ꞌî. drílĩyî ngãzó nĩlí ĩyî ãkpãkãꞌdã ꞌbõlõwá ãwó sĩ. Gõꞌdá ı̣̃tú drí âfõrẽ ꞌá rî, drílĩyî cãzó lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ. Drẽ gólĩyî ãkpãkãꞌdã lạ́tı̣̂ ꞌá rî, gólĩyî îjî tã trá ĩyî võ ꞌásĩ kĩ, “Ãꞌdî âꞌdô kó kúnı̣́ úngû ạ́ngı̣́ ũgı̣́ tı̣́ ꞌdĩ jãꞌá vólé ãmâ drí nĩ yã?” Gõꞌdá gólĩyî îngâ bê drı̣̃ võ ndrẽlé ạ̃tı̣́ ꞌálâ rî, drílĩyî ngá ndrẽzó, kúnı̣́ úngû ạ́ngı̣́ ũgı̣́ tı̣́ rî ójâ trá vólé. Ĩtí, drílĩyî ngãzó fĩlí cú ũgı̣́ ꞌálâ. Gõꞌdá ũgı̣́ ꞌá tólâ rî, gólĩyî drí ãgô ãnjî ãzâ ndrẽzó ítá mvẽêmvê ãcê kpírí-kpírí rî bê yí rú. Ãgô ãnjî rî ꞌdĩ rî gõlé drı̣́-ágó lésĩ ró. Gõꞌdá õkó nâ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê bê gólâ ĩtí rî, tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó ũrı̣̃ drí tã lârâkô ꞌdĩ drí sĩ.
Nĩngá sĩ, ãgô rî ꞌdĩ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, “Nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô. Nĩ lôndã ꞌdî Yésũ Nãzãrétã lésĩ rî ĩꞌdî. Gólâ ĩꞌdî fũlı̣́ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî. Nĩ ndrê võ gólâ rî ãvõ lâlãzó rî. Nĩ ndrê, ngbãângbânõ gólâ gõꞌdá trá nĩngá yûꞌdạ́wạ́. Gólâ bê rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró. Gólâ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ. Nĩ ngâ nĩlí tã ꞌdî pẽlé Pétẽrõ drí lãjóꞌbá ãzí lâ yí bê. Nĩ pẽ gólĩyî drí kĩ nĩ rî, Yésũ trá rĩꞌá nĩꞌá Gãlĩláyã ꞌálâ gólĩyî ândrá ꞌálâ. Gólĩyî âꞌdô gólâ rî ndrẽꞌá tólâ, õzõ drílâ âtálé trá gólĩyî drí sı̣́sı̣́ rî tí.”
Ĩtí, õkó ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó lóꞌdé drı̣̃ âyélé rãzó, tãlâ tı̣̂ lâ yî ậꞌdı̣̂ trá ậꞌdı̣̂, gõꞌdá gólĩyî trá ndrĩ ũrı̣̃ ró kpá lẽlẽ ró. Gólĩyî njı̣̃ı̣́ tı̣̂ kô õjílã ãzãkã drí pávó ꞌá, tãlâ gólĩyî trá ũrı̣̃ ró rõô.
Tã ạ̃lı̣́pı̣̂ búkũ nô ndẽzó rî* 16.8 Tã îgĩ Márãkõ kâ ạ̃dũkũ lâ ró rî ꞌbá yî ậvı̣̃ trá. Ĩꞌdî tã îgĩ lôpé ꞌbá ãzâ ꞌbá yî îgĩ ĩyî tã gólâ vérẽsĩ 9-20 ꞌá ꞌdĩ nĩ.
Gõꞌdá Yésũ lîdrî bê õdrã ꞌásĩ Gímã sĩ ãkpãkãꞌdã cı̣̃ı̣́nó rî, drílâ íyî âꞌdázó sı̣́sı̣́ Mãríyã Mãgãdálã drí. Mãríyã ꞌdĩ gólâ Yésũ drí líndrí õnjí njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ lâdrózó trá vólé ꞌálâ sĩ rî ĩꞌdî. 10 Nĩngá sĩ, Mãríyã Mãgãdálã drí ngãzó nĩlí tã ꞌdî ngĩlí õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá Yésũ bê rî yî drí. Gólĩyî trá ĩzã ꞌẽꞌá, gõꞌdá kpá ãwó ró rõô. 11 Gõꞌdá Mãríyã Mãgãdálã drí tã âtázó õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, yí õndrê Yésũ trá, gólâ lîdrî trá. Gólĩyî gã dó úlı̣́ Mãríyã drí âtálé ꞌdĩ ârílí.
12 ꞌDĩî vósĩ, Yésũ drí kpá íyî âꞌdázó lârâkô ngĩî ãzâ sĩ tã ârí ꞌbá rı̣̃ rî ꞌbá yî drí, drílĩyî rû ûsúrı̣̃ lạ́tı̣̂ ꞌá nĩrĩ ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ mvá ãzâ rî ꞌálâ. 13 Nĩngá sĩ, tã ârí ꞌbá rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ nĩꞌá kpá tã lâ pẽlé tã ârí ꞌbá ạ̃mbúkũ ꞌdî ꞌbá yî drí.* 16.13 Nĩ zı̣̂ íꞌdígówá Yésũ drí íyî âꞌdázó lãjóꞌbá rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí búkũ Lúkạ̃ kâ ꞌá kápĩtã 24. Gõꞌdá tã ârí ꞌbá ạ̃mbúkũ ꞌdî ꞌbá yî lẽé ĩyî tã kpá kô úlı̣́ tã ârí ꞌbá rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí pẽlé ꞌdĩ ꞌá.
14 ꞌDĩî vósĩ, Yésũ drí íyî âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-ãlô rî ꞌbá yî drí gólĩyî drí rĩrĩ ngá nyãlé rî ꞌá. Yésũ drí tã lôgõzó gólĩyî drı̣̃ı̣̂ tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ gólĩyî cú ĩtí tã lẽlẽ ãkó. Gólĩyî gã trá dó úlı̣́ õjílã Yésũ rî ndrẽ ꞌbá trá rî ꞌbá yí kâ ârílí Yésũ rî gógó lîdrî-lîdrî lâ õdrã ꞌásĩ rî tãsĩ.
15 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, “Nĩ ngâ lậꞌbúlı̣́ ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ngĩlí õjílã drí ndrĩ kậkậrậ. 16 Áâꞌdô õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ꞌá gõꞌdá kpá lũmvû bãbãtízĩ kâ dãzó trá drı̣̃ lâ ĩyî rî pãꞌá. Gólĩyî gã ꞌbá ĩyíkâ dó rî, áâꞌdô tã-vó gólĩyíkâ kĩꞌá õnjí ró. 17 Gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî tã lârâkô nõ ꞌbá yî ꞌẽꞌá ĩꞌdî. Gólĩyî âꞌdô líndrí õnjí lôfõꞌá vólé õjílã ꞌásĩ ámâ rú zı̣̃zı̣̃ sĩ. Gólĩyî âꞌdô tı̣̂ drílĩyî âtálé kôꞌdáwá rî âtáꞌá. 18 Gólĩyî âꞌdô ı̣̃nı̣̃ rũꞌá drı̣́ sĩ, ngãtá õzõ gólĩyî ũmvû ạ̃lı̣́ trá rî, gólĩyî drãá kô. Gólĩyî âꞌdô drı̣́ ꞌbãꞌá ngá lãzé ꞌbá drı̣̃ı̣̂, tãlâ õngâ ró ĩyî bê ngá lãzé ꞌásĩ âꞌdólé rúꞌbạ́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ.”
19 Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ bê úlı̣́ ndẽlé lãjóꞌbá íyíkâ drí rî, ódrí gólâ rî trõzó ꞌbũû ꞌálâ rĩlí drı̣́-ágó Ôvârí kâ drı̣̃ı̣̂, ãngó rũlı̣́ Ôvârí bê. 20 Nĩngá sĩ, tã ârí ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó nĩlí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ngĩ bê õjílã drí võ ꞌásĩ ndrĩ. Gõꞌdá Yésũ drí gólĩyî pãzó tã âꞌdálé õjílã drí kĩ, tã âtî-âtî gólĩyî drí âtálé ꞌdĩ rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃ tã lârâkô gólĩyî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî sĩ.
Íꞌdígówá nõ ạ̃dũkũ lâ ĩꞌdî nõ.

*16:2 16.2 Kậyı̣̂ ãlô kậyı̣̂ lôvô-lôvô kâ vósĩ ꞌdî rĩꞌá kậyı̣̂ Gímã kâ ꞌî.

*16:8 16.8 Tã îgĩ Márãkõ kâ ạ̃dũkũ lâ ró rî ꞌbá yî ậvı̣̃ trá. Ĩꞌdî tã îgĩ lôpé ꞌbá ãzâ ꞌbá yî îgĩ ĩyî tã gólâ vérẽsĩ 9-20 ꞌá ꞌdĩ nĩ.

*16:13 16.13 Nĩ zı̣̂ íꞌdígówá Yésũ drí íyî âꞌdázó lãjóꞌbá rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí búkũ Lúkạ̃ kâ ꞌá kápĩtã 24.