Tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ Lúkạ̃ drí îgĩlí rî
Lúkạ̃
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Nõô rĩꞌá búkũ drı̣̃-káká Lúkạ̃ drí îgĩlí rî ĩꞌdî. Gólâ îgĩ búkũ gólâ Tã ꞌẼꞌẽ kâ rî kpá nĩ. Lúkạ̃ rĩꞌá dõkõtórõ ꞌî, gólâ âꞌdó kô ꞌbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ ꞌásĩ. Gólâ âꞌdô trá Póõlõ rî ậcı̣́ tõ ãzí ró Póõlõ õtírĩ nĩî ꞌbạ̃drı̣̃ ngĩî ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî. Búkũ rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî gólâ îgĩ trá õjílã ãmbá ãzâ rú bê Tĩyõfílẽ rî drí, tãlâ gólâ rî îmbálé gõꞌdá kpá tã lẽ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî âꞌdó ꞌbá bê õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yí bê tã Yésũ rî tãsĩ rî sĩ.
Tã Lúkạ̃ drí îmbálé rî kĩ, Ôvârí lẽ õjílã ndrĩ, gõꞌdá Yésũ ꞌdíyî pã ꞌbá õjílã kâ ꞌî ndrĩ. Ĩꞌdî tã ꞌdî kâ rî tí rî, gólâ drí âꞌdózó íꞌdígówá gólâ õjílã gólâ õjílã ãzí drí lẽlé kô rî ꞌbá yî tãsĩ rî bê dũû, õzõ ĩzã ꞌbá rú bê Lázãrõ rî tí, ágámvá gólâ rĩ ꞌbá tã ꞌẽlé íyî átá drí tã rõrõ ãkó rî gõꞌdá lãfâ átá lâ drí fẽlé drílâ rî îzã ꞌbá ndrĩ rî, gõꞌdá kpá bélé-bélé ûꞌdú ꞌbá Zãkáyõ, õjílã tãndí Sãmárĩyã lé ꞌbá ró tã tãndí ꞌẽ ꞌbá íyî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí drí rî, gõꞌdá kpá ãmbá ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá Rómã kâ kâ, gõꞌdá kpá íꞌdígówá õkó ãzâ ꞌbá yî õjílã ãzí drí lẽlé kô rî yí kâ bê, gõꞌdá kpá tã ngá ôpá ꞌbá gólĩyî rı̣̃ îpálé Yésũ bê rî ꞌbá yí kâ bê.
Lúkạ̃ rî tã íyíkâ îgĩlí vó lâ ndrẽndrẽ bê dódó gõꞌdá tã ífí âꞌdó ꞌbá bê rî ꞌbá yî gólâ drí ꞌbãzó lâ sı̣́rú-sı̣́rú, tãlâ õꞌbã ró íꞌdígówá íyíkâ bê âꞌdólé pạ̃tı̣́ı̣̃. Íꞌdígówá ãmbá võ ãzâ ꞌbá yî, gólâ ûsû âꞌbãꞌá Mãríyã, Yésũ rî ândré tı̣́ sĩ. Gõꞌdá íîgĩí íꞌdígówá ꞌdĩ ꞌbá yî ãzâ ꞌbá yî kô búkũ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ. Lúkạ̃ kĩ nĩ rî, Yésũ õꞌê rãtáã Ôvârí drí ândâlâ dũû, tã âꞌdálé ãmâ gólâ rî vó bẽ ꞌbá ró nõ ꞌbá yî drí, gõꞌdá gólâ âtâ tã kpá dũû Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tãsĩ. Gólâ âꞌdâ tã kpá kĩ, ngá fẽfẽ ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ãmâ drí rî, rĩꞌá tã õnjí ãmákâ âyê-âyê lâ ĩꞌdî.
1
1-4 Ãgô ãmbá Tĩyõfílẽ, tã îgĩ-îgĩ nô ní drí õjílã ãzâ ꞌbá yî ãnî drí ꞌbãzó gólĩyí bê Kúmú Yésũ ꞌá rî yí bê. Má lẽ trá tã nô ífí lâ mbı̣̂mbı̣̂ lâ âtálé ãnî drí tã Yésũ kâ tãsĩ. Õjílã ãzâ ꞌbá yî rĩꞌá nı̣̃ ĩyî trá dódó, îgĩ ĩyî tã trá tã gólâkâ tãsĩ. Má nı̣̃ trá tã õjílã nã ꞌbá yî drí îgĩlí ꞌdĩ rĩꞌá tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ rû ꞌẽ ꞌbá trá rî ĩꞌdî. Õjílã nã ꞌbá yî ĩꞌdî rĩ ꞌbá ĩyî tã gólâkâ rî îcílí õjílã drí rî ĩꞌdî, mâ rî gógó má rî trá tã gólâkâ ꞌdĩ tı̣̂ lâ ŋãlé õjílã nã ꞌbá yí bê. Má drí kpá tã ꞌdî ndrẽ ꞌbá lâ ãzâ ꞌbá yî ûsúzó ãmâ drí rĩzó tã ꞌdî tı̣̂ lâ ŋãlé gólĩyí bê. Má ûjũ tã gólĩyî drí îgĩlí ꞌdĩ îgĩlí óꞌdí mãnísĩ tãndí ró, tãlâ nĩ lẽ ró tã lâ bê ndrĩ dódó. Tã má drí îgĩlí ãnî drí nõ îtõ rĩꞌá Yésũ rî tı̣̃tı̣̃ ꞌásĩ bũúũ âcálé gólâ rî gõgõ Ôvârí ngálâ ûrú ꞌálâ rî ꞌá.
Tã tã gólâ Yõwánĩ rî tı̣̃zó rî tãsĩ
Ndrô gólâ tíbê Yõwánĩ rî tı̣̃zó rî ꞌá rî, Ẽródẽ ĩꞌdî kúmú ró ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî drı̣̃ı̣̂. Ndrô gólâ ꞌdĩ ꞌá rî, ãgô ãzâ rĩꞌá drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ rî ró, rú lâ Zãkãríyã, õkó lâ rî rú íyíkâ Ẽlĩzãbétã. Gõꞌdá Ẽlĩzãbétã rî átá kpá drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ ꞌî. Zãkãríyã yî õkó lâ bê tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ rĩꞌá tãndí ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. Gólĩyî rô Ôvârí rî tı̣̂-võ trá, té õzõ Ôvârí drí lẽlé rî tí. Gólĩyî cú ĩtí mvá ãkó, tãlâ Ẽlĩzãbétã rĩꞌá óndó ꞌî. Gólĩyî ꞌdó kpạ̃rạ̃tı̣́ ãrãkã ró.
Tã ꞌẽꞌẽ gólâ drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ rî kâ ꞌdĩ, órî ꞌẽlâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ nã ꞌá. Zãkãríyã yî drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ ãzâ ꞌbá yí bê gólĩyî ꞌbạ̃súrú dãwá rî gógó Zãkãríyã kâ rî ꞌásĩ rî,* 1.8 ꞌBạ̃súrú dãwá Drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lîzô ĩyî trá dũû, drílĩyî ĩyî lãfálé cãzó ꞌbạ̃súrú ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ dãdã, gõꞌdá ꞌbạ̃súrú dãwá Zãkãríyã kâ rî úzı̣̂ íyíkâ ĩꞌdî Ãbíjã. ꞌBạ̃súrú dãwá ꞌdĩ ꞌbá yî, lôsĩ gólĩyíkâ rî ĩꞌdî, drílĩyî rĩzó ânĩlí ngĩíngî ândâlâ rı̣̃ ndrô ãlô sĩ, nĩꞌá Yẽrõsãlémã ꞌálâ ngá fẽfẽ fẽlé Ôvârí drí. drílĩyî ânĩzó Yẽrõsãlémã ꞌálâ rĩlí ngá ạ̃jı̣́ bê tũrũ-tũrũ õzõ bạ̃húrũ kâtí rî zãlé Ôvârí drí ûrú ꞌálâ. Gólĩyî ꞌê ĩyî tã ꞌdî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ drí ndrĩ. Kậyı̣̂ vósĩ cé lạ̃njạ́túlı̣́ bê, drı̣̃-ꞌbá lãꞌbí ꞌẽ kâ ãlô rî drí fĩzó jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌálâ rĩlí ngá ạ̃jı̣́ bê rî zãlé Ôvârí drí ûrú ꞌálâ.
Kậyı̣̂ ãzâ sĩ, lạ̃njạ́túlı̣́ bê, Zãkãríyã rî ãzí-ãzí yî zĩ gólâ trá ꞌbãlé rĩꞌá ngá ạ̃jı̣́ bê rî zãlé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ nã ꞌá. Drílâ gõzó fĩlí jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ ꞌá cé élêwálâ. 10 Õjílã ãzâ ꞌbá yî bê dũû, rî ĩyíkâ ĩví ꞌálâ rãtáã ꞌẽlé.
11 Gólâ rî bê ngá ạ̃jı̣́ bê ꞌdĩ zãlé jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ ꞌálâ rî, mãlãyíkã lãjóꞌbá Ôvârí kâ drí âcázó. Mãlãyíkã ꞌdî rî âdrélé ãnyî võ ngá zãzó ꞌdĩ rú, drı̣́-ágó lésĩ ró. 12 Gõꞌdá gólâ ndrê mãlãyíkã ꞌdî bê rî, gólâ lârô trá, dạ̃kạ́rũ, lẽlẽ ró. 13 Gõꞌdá mãlãyíkã ꞌdî drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, “Ní ꞌê ũrı̣̃ kô. Má ânĩ ĩꞌdî tã nô âtálé ní drí nõ, rãtáã áníkâ rĩꞌá ꞌẽlé ı̣̃tú vósĩ cé rî, Ôvârí ârî trá. Ánî õkó Ẽlĩzãbétã âꞌdô rû ꞌbãꞌá ꞌâ bê. Drílâ mvá tı̣̃zó ágó ró. Ní âꞌdô rú lâ zı̣̃ꞌá Yõwánĩ. 14 Ánî lı̣̃fı̣́ âꞌdô wãꞌá tõwã mvá ꞌdĩ tãsĩ. Õjílã ndrĩ sı̣́ lâ ĩyî âꞌdô ârí gũꞌá tã ꞌẽꞌẽ tãndí mvá ꞌdĩ kâ rî tãsĩ. 15 Tã ífí lâ ĩꞌdî rĩꞌá nõtí, tãlâ Ôvârí zĩ gólâ trá rĩlí õjílã lı̣̃fı̣́ îcílí tã mbı̣̂mbı̣̂ sĩ. Ôvârí zĩ gólâ trá ꞌbãlé õjílã ífífí ró, tã ꞌẽꞌẽ gólâkâ âꞌdô ꞌbãꞌá ngĩî ãzí-ãzí lãfálé sĩ. Gólâ mvú õdrá kô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âꞌdô rĩꞌá gólâ bê gólâ rî lôpélé gólâ rî pãꞌá tã íyíkâ ꞌẽlé ndrĩ tãndí ró. 16 Gólâ âꞌdô õjílã õrĩ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî ꞌbá yí kâ drı̣̃ lâ yî âjáꞌá ꞌdẽlé Ôvârí vó. 17 Gólâ âꞌdô ꞌdẽꞌá sı̣́sı̣́ võ êdélé Ôvârí drí âꞌdézó gólâ vó. Gólâ âꞌdô tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽꞌá, drílâ õjílã âsézó ndrĩ ârílâ. Gólâ rî gógó âꞌdô ꞌbãꞌá kpá mbârâkã bê, õzõ tã ậngũ ꞌbá Ẽlíyã tíbê drã ꞌbá ạ̃kû ró rî tí. Gólâ âꞌdô tã pẽꞌá mvá rî átá yî drí mvá lâ yí bê gólĩyî ꞌbãlé âꞌdólé ãyĩkõ ró ꞌâ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ. Gólâ âꞌdô tã pẽꞌá õjílã gólĩyî ârîmâkô ꞌbá drí, gõꞌdá drílĩyî ĩyî jãzó tã mbı̣̂ rî ı̣̂sũlı̣́ ĩꞌdî. Gólâ âꞌdô tã pẽꞌá õjílã drí ĩyî êdézó njãâ tã õnjí ãkó Ôvârí drí âcázó ûsúlâ ĩyî ndrĩ.”
18 Zãkãríyã drí tã âtázó mãlãyíkã ꞌdî drí, “Âꞌdô ꞌbãꞌá ángô tí ró yã? Mâ trá ãrãkã ró, ámâ õkó kpá trá ãrãkã ꞌî rî.” 19 Mãlãyíkã ꞌdî drí tã-drı̣̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Mâ Gãbẽrélẽ ĩꞌdî. Mâ lãjóꞌbá Ôvârí kâ ĩꞌdî. Ôvârí âjô mâ tã tãndí nõ âtálé ní drí, gõꞌdá ní lẽé kô. 20 Tã ámâ âjózó ĩꞌdí bê lâ rî rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî, âꞌdô rû ꞌẽꞌá té õzõ má drí âtálé ꞌdĩ tí. Gõꞌdá ní lẽé tã má drí âtálé ꞌdĩ bê kô rî, ngbãângbânõ nĩlí sı̣́sı̣́ ꞌálâ Ôvârí âꞌdô ánî ꞌbãꞌá ũꞌdúꞌdû ró.”
21 Gõꞌdá õjílã gólĩyî ĩví ꞌálâ rî ꞌbá yî ĩyíkâ drẽ zãâ âdréꞌá jó ạ́ngı̣́ ꞌdĩ tı̣́lı̣́ Zãkãríyã rî tẽlé âfõlé rî, gólĩyî kĩ, “Zãkãríyã rî njãlé jó ꞌá nõ ãꞌdô ꞌẽꞌá yã?” 22 Gõꞌdá gólâ âfõ bê rî, âtá úlı̣́ gõꞌdá kó kô, tãlâ gólâ trá ũꞌdúꞌdû ró. Rî tã âtálé cé drı̣́ sĩ. Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî âtâ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, “ꞌDĩî, gólâ ndrê tã lârâkô ãzâ ꞌbá yî trá jó ꞌá tólâ.”
23 Gõꞌdá ꞌdĩî rî vósĩ rî, kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌbá yî gólâ drí rĩzó ngá ꞌẽꞌẽ ꞌẽlé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌálâ rî ndẽ rû trá. Gólâ ngâ trá gõlé ꞌbã ꞌálâ té ꞌbạ̃drı̣̃ mvá íyíkâ rî ꞌálâ. 24 Gõꞌdá õkó lâ Ẽlĩzãbétã ꞌbã rû trá ꞌâ bê. Ẽlĩzãbétã rî trá ꞌbã ꞌá lậmú ãkó ꞌbã-tı̣̂ ꞌásĩ párá njı̣̂. 25 Ẽlĩzãbétã kĩ nĩ rî, “Ngbãângbânõ Ôvârí pâ mâ trá. Gólâ ndrê mâ bê rî, ámâ ĩzã gâ trá gólâ lı̣̃fı̣́, má ꞌbã rû trá ꞌâ bê. Gólâ trõ ãnyĩ trá má drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
26 Ẽlĩzãbétã bê trá ꞌâ bê párá njı̣̂-kázíyá rî, Ôvârí drí lãjóꞌbá íyíkâ Gãbẽrélẽ rî âjózó ízámvá ãzâ rú bê Mãríyã rî ngálâ. Mãríyã ꞌdĩ rî rĩlí Nãzãrétã ꞌálâ. Nãzãrétã rĩꞌá Gãlĩláyã ꞌá. 27 Gólâ lẽ tã trá ãgô ãzâ rú bê Yõsépã rî trõzó ágó ró. ꞌDĩî gólâ nı̣̃ı̣́ drẽ ãgô tã kô. ꞌDĩî Yõsépã rĩꞌá kúmú Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá ĩꞌdî. 28 Gãbẽrélẽ drí âcázó Mãríyã ngálâ tã âtálé kĩ nĩ rî, “Tã ậꞌdı̣̂-ậꞌdı̣̂ Ôvârí kâ ãâꞌdô ní bê. Gólâ lẽ nî trá kôrô.”
29 Tã âtálé ꞌdĩ sĩ rî, Mãríyã rî drı̣̃ lîjã trá, gõꞌdá gólâ nı̣̃ı̣́ úlı̣́ ífí Gãbẽrélẽ drí âtálé yí drí ꞌdĩ kô. 30 Gãbẽrélẽ drí gõzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, “Mãríyã, ní ꞌê ũrı̣̃ kô, tãlâ Ôvârí zĩ nî trá cé ĩꞌdî élêwálâ õkó mvá ãzí lãfálé sĩ ꞌbãlé ꞌdíyî pã ꞌbá rî ândrê ró. 31 Ní âꞌdô rû ꞌbãꞌá ꞌâ bê, gõꞌdá ní drí tı̣̃zó lâ mvá ágó ró. Ní âꞌdô rú lâ zı̣̃ꞌá “ ‘Yésũ” ’. 32-33 Gólâ ĩꞌdî tíbê Dạ̃wúdı̣̃ rî ózõwá ró rî, gõꞌdá gólâ kpá ĩꞌdî tíbê Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé kĩꞌá nĩ rî, yí âꞌdô âjóꞌá lâ rĩlí kúmú ró õrĩ ãníkâ rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ zãâ ạ̃dũkũ ãkó rî ĩꞌdî.”
34 Mãríyã kĩ nĩ rî, “ꞌDĩî rî âꞌdô ꞌbãꞌá ángô tí yã? Mâ drẽ ꞌdĩyímvá ró nõ. Má nı̣̃ı̣́ drẽ tã ãgô kâ kpá kô nõ.” 35 Gãbẽrélẽ kĩ, “Ôvârí rî mbârâkã âꞌdô ánî ꞌbãꞌá trá rû ꞌbãlé ꞌâ bê, tãlâ mvá rî ꞌdĩ âꞌdô ꞌbãꞌá Ôvârí rî mvá ró, gólâ âꞌdô té õzõ Ôvârí rî gógó kâtí. 36 Ní ndrê drẽ, ánî áró Ẽlĩzãbétã gólâ óndó ꞌî gõꞌdá kpá ãrãkã ró, ngbãângbânõ rî, gólâ trá cú ꞌâ bê párá njı̣̂-kázíyá. 37 Tã ãmbá nã ꞌbá yî, Ôvârí âꞌdô ꞌbãꞌá lâ rû ꞌẽlé cú ĩtí lâŋõ ãkó. Úlı̣́ Ôvârí kâ cú mbârâkã bê.” 38 Mãríyã kĩ, “Mâ rĩꞌá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Ôvârí kâ ĩꞌdî. Má rî gólâ rî rõlé zãâ rõrõ kárá. Má âꞌdô rû ꞌbãꞌá mvá ꞌdĩ bê. Tã ꞌdî âꞌdô âꞌdóꞌá ĩtí.” Gãbẽrélẽ drí Mãríyã rî âyézó, gõzó nĩlí.
39 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Mãríyã drí ngá íyíkâ êdézó ꞌwãâꞌwâ nĩzó íyî áró Ẽlĩzãbétã rî ndrẽlé. Ẽlĩzãbétã rî rĩlí ꞌbạ̃drı̣̃ mvá ãzâ ꞌá, võ lâ ꞌdĩ lũtú ró ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌálâ. 40 Mãríyã drí âcázó Ẽlĩzãbétã drí ꞌbã ꞌálâ, gõzó fĩlí jó ꞌálâ, nî-bê-yã fẽlé Ẽlĩzãbétã drí. 41 Gólâ fẽ nî-bê-yã bê Ẽlĩzãbétã drí rî, mvá drí rû îꞌwãzó Ẽlĩzãbétã ꞌá. Gõꞌdá Líndrí Ôvârí kâ îmbâ Ẽlĩzãbétã rî lı̣̃fı̣́ trá tã nı̣̃nı̣̃ sĩ. 42 Gõꞌdá Ẽlĩzãbétã kĩ nĩ rî, “Óõ Mãríyã, Ôvârí ꞌbã lı̣̃fı̣́ trá ní drı̣̃ı̣̂ kôrô õkó ãzí drı̣̃ı̣̂ sĩ, tãlâ Ôvârí zĩ nî trá mvá íyíkâ tı̣̃lı̣́. Mvá tíbê ní drí ꞌẽꞌá tı̣̃lâ nõ rî, Ôvârí lẽ trá kôrô. 43 Tãlâ ãꞌdô ꞌî, ní drí ânĩzó ámâ ndrẽlé yã? Mâ cú ĩtí fõlõgâ ró nõ. Nî ámâ pã ꞌbá rî ândrê ꞌî. 44 Má nı̣̃ trá kĩ, ní âꞌdô ꞌbãꞌá Ôvârí rî ândrê ró, tãlâ mvá mâ rî gógó ꞌá nõ îꞌwã rû trá ãyĩkõ drí nî-bê-yã ní drí fẽlé má drí ꞌdĩ sĩ. 45 Ôvârí lẽ nî fí trá kôrô, gólâ âꞌdô ꞌẽꞌá tã ꞌdî ꞌẽlé té õzõ drílâ âtálé mãlãyíkã drí rî tí pạ̃tı̣́ı̣̃ ró.”
Nõô lôngó Mãríyã kâ ĩꞌdî
46 Gõꞌdá Mãríyã drí Ôvârí rî lûyı̣́zó lôngó sĩ nõtí,
“Má rî nõ Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ gólâ tíbê ꞌdíyî pã ꞌbá ró nõ.
47 Gólâ ꞌbã mâ trá âꞌdólé ãyĩkõ sĩ.
48-49 Mâ gólâ áyábálá ró nõ, gólâ ꞌbã lı̣̃fı̣́ trá má drı̣̃ı̣̂.
Nõngá sĩ, õkó ãzí ndrĩ kĩ nĩ rî, mâ trá cú ândrâ-tãndĩ bê,
tãlâ Ôvârí tíbê mbârâkã ãkĩ nô,
gólâ âꞌdô fãfã fẽꞌá kpá nĩ má drí tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽzó.
Gólâ ĩꞌdî âꞌdô-âꞌdô gólâkâ drí ꞌbãlé ngĩî õjílã ndrĩ drı̣̃ı̣̂ sĩ,
tã tãndĩ gólâkâ rĩꞌá ãmbá.
50 Ãmâ ĩzã gâ trá gólâ drı̣̃ı̣̂.
Õzõ mã õrô gólâ rî, gólâ âꞌdô ãmâ pãꞌá, õzõ gólâ drí ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî pãrẽ ạ̃kû ró rî tí.
51 Gólâ rî drı̣́ rĩꞌá mbârâkã bê õjílã gólĩyî lómbé-lómbéwá ꞌbá rî ꞌbá yî îzãzó vólé.
52 Gólâ âꞌdô kúmú gólĩyî lómbé-lómbéwá ꞌbá ró rî yî îngáꞌá vólé kı̣́tı̣̃ kúmú kâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ,
gólĩyî ꞌbã ꞌbá vólé ꞌálâ rî ꞌbãzó ĩꞌdî sı̣́sı̣́ ꞌálâ.
53 Gólâ rî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê ró, õjílã gólĩyî ꞌbã ꞌbá ĩzã ró rî yî pãlé.
Gõꞌdá gólâ lẽé õjílã gólĩyî ãrõ-ãrõ ꞌbá ngá ãmbá ãꞌdô ró ꞌdó yí drí ꞌdĩ ꞌbá yî kô.
54 Ngbãângbânõ rî, gólâ ꞌbã trá zãâ tã íyíkâ yí drí âtálé ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí rî ĩꞌdî.
55 Gólâ rî ãmâ pãlé, gõꞌdá gólâ zĩ ãmâ, Ãbãrãyámã rî õrĩ yî, õjílã íyíkâ ró. Ĩꞌdî ꞌdĩ.”
 
56 Mãríyã rî trá áró lâ Ẽlĩzãbétã bê párá nâ. Ẽlĩzãbétã drí mvá tı̣̃zó zãlô, drílâ gõzó gõlé.
57 Ẽlĩzãbétã tı̣̂ mvá trá mvá ágó ró. 58 Gólâ rî áró yî, gólâ rî rû-lẽ-ãzí yí bê trá ĩyî ndrĩ ãyĩkõ ró, tãlâ Ôvârí ꞌbã gólâ trá mvá tı̣̃lı̣́ gólâ drí ꞌbãrẽ õkó ãdrá ró rî ꞌá.
59 Kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ vósĩ rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî ânĩ ĩyî trá mvá ꞌdĩ âjílí ꞌdẽlé bãsã ꞌá. Kậyı̣̂ ꞌdĩ trá kpá kậyı̣̂ gólâ rú zı̣̃zó mvá ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ rî ĩꞌdî. Gólĩyî kĩ nĩ rî, “Mvá ꞌdĩ rú lâ úzı̣̂ Zãkãríyã.” 60 Gõꞌdá Ẽlĩzãbétã lẽé kô. Ẽlĩzãbétã kĩ nĩ rî, “Mvá ꞌdĩ rú lâ rĩꞌá Yõwánĩ.” 61 Õjílã ꞌdî ꞌbá yî kĩ nĩ rî, “ꞌDĩî rî lãꞌbí ãmákâ rî ĩꞌdî, mvá ꞌdĩ rú lâ zı̣̃zó õzõ áró lâ yí kâtí. Nî áró ãzâ ãkó rú bê Yõwánĩ.” 62 Gõꞌdá gólĩyî îjî Zãkãríyã trá kĩ nĩ rî, “Ní lẽ mvá nõ rú lâ zı̣̃lı̣́ ãꞌdî ĩꞌdî yã?” 63 Zãkãríyã drí gõzó mvá ꞌdĩ rú lâ îgĩlí wárãgã bı̣́ drı̣̃ı̣̂ kĩ nĩ rî, “Úzı̣̂ rú lâ Yõwánĩ.” Õjílã ꞌdî ꞌbá yî lârõ trá. 64 Kôrô Zãkãríyã rî tı̣̂ drí rû njı̣̃zó úlı̣́ âtálé íyî tı̣̂ sĩ. Drílâ îtónãzó Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́. 65 Gõꞌdá ãzí-ãzí lâ yî trá ꞌdó ũrı̣̃ ró. Tã ꞌdî lậꞌbû trá ndrĩ võ nã ꞌbá yî ꞌásĩ. 66 Õjílã ndrĩ tã ꞌdî ꞌbá yî ârí ꞌbá rî ĩyî trá ꞌdó tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ró, gólĩyî kĩ nĩ rî, “Á! Mvá rî nõ ãꞌdô lâ ꞌî yã?”
Nõô lôngó Zãkãríyã kâ ĩꞌdî
67 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Ôvârí njı̣̃ Zãkãríyã rî tı̣̂ bê rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólâ rî lı̣̃fı̣́ îmbázó tã nı̣̃nı̣̃ sĩ, úlı̣́ âtázó nõtí,
68 “Má lûyı̣̂ drẽ Ôvârí ámákâ.
Gólâ trá ãnyî ꞌẽꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá âjólé ãmâ drí mbârâkã bê.
69 ꞌDíyî pã ꞌbá nõ rî âꞌdô ꞌẽꞌá ꞌbãlé ãmâ drı̣̃ı̣̂ ndrĩ kúmú ró.
Gólâ âꞌdô ꞌbãꞌá nĩ ãmâ lı̣́pı̣̂ ró, õzõ gólâ rî ạ́ꞌbı̣́yạ́ Dạ̃wúdı̣̃ tíbê Ôvârí rõ ꞌbá rî tí.
70 Ạ̃kû ró rî, tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ drí tã lâ âtílí kĩꞌá nĩ rî,
71 Ôvârí âꞌdô ãmâ pãꞌá nĩ ãmâ ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî drı̣́gạ́ sĩ, îzãá ĩyî ãmâ kô.
72 ꞌDĩî rî tã gólâ drílâ ꞌbãlé zãâ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ drí ạ̃kû ró rî ĩꞌdî.
Gólâ âꞌdô tã gólâ drílâ ꞌbãlé gólĩyî drí ꞌdĩ ꞌbãꞌá drílâ rû ꞌẽzó.
73 Gólâ ꞌbã tã rî gógó ꞌdĩ trá rû ꞌẽlé Ãbãrãyámã drí, gõꞌdá tã rî gógó ꞌdĩ drí rû ꞌẽzó.
74 Gólâ âꞌdô ãmâ pãꞌá ãmâ ạ̃jú-ꞌbá-ãzí yî drı̣́gạ́ sĩ, mã ı̣̂ꞌbũ ró rû bê yí drí cú ĩtí ũrı̣̃ ãkó.
75 Gõꞌdá kpá mã rî ró bê tã mbı̣̂ ꞌbá ró yí lı̣̃fı̣́.
 
76 Ámâ mvá, má âtâ tã nô ní drí.
Ní âꞌdô ꞌbãꞌá tã ậngũ ꞌbá mbârâkã bê kôrô rî ró.
Ní âꞌdô ꞌbãꞌá tã ãmâ pã ꞌbá kâ lôyá ꞌbá ró.
Ní âꞌdô kpá ꞌbãꞌá lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá ró õjílã drí âcâ-âcâ ãmâ pã ꞌbá kâ rî drı̣̃ lâ tẽlé.
77 Ní âꞌdô õjílã lı̣̃fı̣́ îcíꞌá nĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí rĩꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ bê mvẽêmvê ró,
tãlâ gólâ âꞌdô rĩꞌá nĩ tã õnjí õjílã kâ âyélé.
78 Ôvârí ãmákâ rĩꞌá ꞌâ ạ̃ꞌdı̣́ bê kpá ngá lẽlẽ bê.
79 Gólâ âꞌdô âcáꞌá õjílã ꞌbãlé rû ôjálé ngĩî tã ꞌẽꞌẽ ĩyíkâ rî ꞌásĩ.
Gólâ âꞌdô ãmâ îcíꞌá ꞌbãlé mbı̣̂ Ôvârí ágálé,
Ôvârí rî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ drí ậꞌdı̣́zó ãmâ rú.
Gólâ âꞌdô õdrã ũrı̣̃ gólâ rĩ ꞌbá ãmâ lı̣̃fı̣́ ôjálé õzõ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ kâtí rî trõꞌá vólé ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ.
Gólâ âꞌdô lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ rî îꞌĩꞌá ngbángbá, gólâ rî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ âꞌdô ậꞌdı̣́ꞌá ậꞌdı̣̂ ãmâ rú ndrĩ. Ĩꞌdî ꞌdĩ.”
 
80 Gõꞌdá Yõwánĩ mbâ trá ạ́ngı̣́ ãgô ró, gõꞌdá gólâ nĩ trá rĩlí õmã ꞌálâ élêwálâ bũúũ âcálé ndrô gólâ drílâ rĩzó tã pẽlé õjílã gólĩyî Yũdạ́yạ̃ kâ rî ꞌbá yî drí rî ꞌá.

*1:8 1.8 ꞌBạ̃súrú dãwá Drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lîzô ĩyî trá dũû, drílĩyî ĩyî lãfálé cãzó ꞌbạ̃súrú ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ dãdã, gõꞌdá ꞌbạ̃súrú dãwá Zãkãríyã kâ rî úzı̣̂ íyíkâ ĩꞌdî Ãbíjã. ꞌBạ̃súrú dãwá ꞌdĩ ꞌbá yî, lôsĩ gólĩyíkâ rî ĩꞌdî, drílĩyî rĩzó ânĩlí ngĩíngî ândâlâ rı̣̃ ndrô ãlô sĩ, nĩꞌá Yẽrõsãlémã ꞌálâ ngá fẽfẽ fẽlé Ôvârí drí.